ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชก สโลวะเกีย ฮังการี ออสเตรีย


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชก สโลวะเกีย ฮังการี ออสเตรีย

รหัสทัวร์ : GRAND EAST EUROPE 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 185,900 บาท
2 2 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 185,900 บาท
3 30 ต.ค. 67 - 9 พ.ย. 67 185,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ประเทศออสเตรีย
 • 2
  ชมปราสาท NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย ประเทศเยอรมัน
 • 3
  ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
 • 4
  ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก
 • 5
  ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย
 • 6
  ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย
 • 7
  ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวยของประเทศเชก
 • 8
  ชมเมือง SALZBURG บ้านเกิดโมสาร์ต
 • 9
  ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย
 • 10
  เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ พระราชวังสวยของประเทศออสเตรีย
 • 11
  เข้าชม ปราสาทปราก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 12
  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์
 • 13
  ขึ้นชมวิวเหนือเมือง ฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนราม่า

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เยอรมัน เชก สโลวะเกีย ฮังการี ออสเตรีย 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ (เชก)

 • 00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
 • 06.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง พัสเซา (Passau) เมืองพรมแดน ระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น เมืองสามแคว แห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สายอันได้แก่ดานูบ (Danube), แม่น้ำ อินน์ (Inn) และแม่น้ำ อิซ (Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
 • นำท่านเดินชมเมืองและอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992Trip to Cesky Krumlov from Prague | Czech Republic
 • ท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800 ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
 • ให้ท่านเก็บวิวเมืองครุมลอฟแบบพาโนราม่าบนที่ตั้งของปราสาทครุมลอฟ
 • จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองเชสกี้ครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามจุดสวยๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MLYN CESKY KRUMLOV HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY3

เชสกี้ ครุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาล์ส - เมืองเก่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองเชสกี้ครุมลอฟจนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นที่เลื่องลือเรื่องความสวยงามและโรแมนติค มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco)10 Best Things to Do in Prague - What is Prague Most Famous For? - Go Guides

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งปราสาทปราก ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก (มีไกด์บรรยาย) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว  เมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด โบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม                                                                                                                    10 Best Things to Do in Prague - What is Prague Most Famous For? – Go Guides
 • ชมอาคารสำคัญๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม                                                                                                                      Tours & Tickets - St. Vitus Cathedral (Katedrála Sv. Vita), Prague - Viator
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่
 • จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ                                                                              17,984 Charles Bridge Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม
 • จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง                                                          หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่อย่างสวย วิวอย่างงาม - We R World TourWe-rworldtour
 • จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PRAGUE MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

กรุงปราก - กรุงบราติสลาวา (สโลวะเกีย) - กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงบราติสลาว่า (BRATISLAVA) (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าเเก่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่าน ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาว่า ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา                                                          Bratislava Castle | Places | Visit Bratislava
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือของที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดน สู่เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.15 ชม.) เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL BUDAPEST  DANUBE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

บูดาเปสต์ - HERO SQUARE - CASTLE HILL - FISHERMAN’S BASTION - มหาวิหารแมททิอัส - วิหารเซนต์สตีเฟ่น - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชมนครหลวงบูดาเปสต์เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งคือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสต์ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก
 • จากนั้นนำท่านขึ้นชม CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241                                                                                                  Fisherman's Bastion - History and Facts | History Hit
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม                                  Matthias Church - History and Facts | History Hit
 • ผ่านชม สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ (Danube River) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่แห่งแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ ซึ่งเหล็กและวัสดุทั้งหมดได้นำมาจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น ที่คอสะพานเชนมีรูปปั้นหินแกะสลักรูปสิงห์โตนอนหมอบอยู่ทั้งสองข้าง                                                          A Guide To Chain Bridge - Updated 2022 | Trip101
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ                                                                                            Budapest River Cruises - Which One Is Best? - TourScanner

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม วิหารเซนต์สตีเฟ่นได้ชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในเมืองบูดาเปสต์ ด้วยความสูงถึง 96 เมตร และยังมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 8,500 คน และตัวมหาวิหารก็มีความงดงามอย่างมากตามแบบของศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างนีโอคลาสสิก และนีโอเรอเนซองก์ ซึ่งเป็นศิลปะที่มีความสวยงามตระการตาทั้งคู่                                                                                                      St Stephen's Basilica, Budapest - Times of India Travel
 • อิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เพราะบริเวณรอบๆวิหารเป็นถนนสายช้อปปิ้งขึ้นชื่อของกรุงบูดาเปสต์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค
 • นำท่านผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ  ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3 ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY6

กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn palace) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13-20 โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ต่อมาในสมัยพระนางมาเรียเทเรซ่า ได้มีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เครื่องตกแต่งพระราชวัง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เป็นแบบรอคโคโคทั้งหมด โดยมีสถาปนิกชื่อดัง คือ นิโคลาส คาส เป็นผู้ออกแบบ ส่วนสวนดอกไม้ผู้ออกแบบ คือ เฟอร์ดินานด์แห่งโฮเฮนแบร์ก พระองค์ทรงปรับปรุง ก่อสร้าง และ ต่อเติมเชินบรุนขึ้นมากมายทั้งความอลังการ ความสวยงาม และ ความยิ่งใหญ่แบบที่ได้เห็นในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทั้งสิ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังเชินบรุนน์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการที่พันธมิตรได้บุกยึดเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการดังนั้นรัฐบาลออสเตรียจึงต้องซ่อมแซมพระราชวังใหม่ให้งดงามดังเดิม พระราชวังเชินบรุนน์ โด่งดังและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ว่ากันว่าพระราชวังแห่งนี้อลังการสวยงามจับใจและเป็นศูนย์รวมของผลงานด้านศิลปะชั้นเยี่ยมSchoenbrunn Palace, Vienna | Schoenbrunn Palace, Vienna | Flickr
 • นำท่านชมด้านในของพระราชวังเชินบรุนน์ ซึ่งมีการตกแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงามGreat Gallery
 • จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลืองทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว โดยชื่อของพระราชวังแห่งนี้ มีความหมายว่า เชินบรุนน์ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม ด้วยแต่เดิมมีการผุดขึ้นของน้ำบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวังแห่งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย

 • จากนั้นนำคณะเที่ยวชมสวนสตัดปาร์ค นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ ราชาแห่งเพลงวอลซ์ชื่อดังแห่งกรุงเวียนนา ซึ่งบทประพันธ์เพลงวอลซ์ของเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดอะบลูดานูบ ช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่และเป็นผู้สร้างให้เกิดกระแสความนิยม เพลงวอลซ์ตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 สเตราส์ได้กลายเป็นราชาเพลงวอลซ์                                                        Vienna Strauss Memorial | Memorial to Johann Strauss in the … | Flickr
 • จากนั้นนำท่านสู่ถนน ringstrasse ย่านใจกลางเมือง บนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
 • จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Dior , Gucci, Chanel, Zara, H&M  และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

กรุงเวียนนา - ฮอลสตัท - ชมวิว SKYWALK PLATFORM

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชม.) จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse)                                                                                                TOP 10 Things to Do in Hallstatt in 2023, Austria - The Vienna BLOG

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูปลาเทราซ์

 • ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ
 • นำท่านชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ณ จุดมหาชน จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้น นำท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง SKYWALK PLATFORM WELTERBEBLICK จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น)                                                                              Hallstatt Viewing Platform | Foto, Supo

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทางรถรางไม่เปิด ให้ขึ้นชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ขึ้นชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY8

ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ชมเมือง - มิวนิค(เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก จนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก                                                                                5,500+ Salzburg Autumn Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) ตั้งอยู่ที่เมืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg) ภายในพระราชวังมิราเบล ภายในตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บาโรก (baroque) เติมแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากสี อีกทั้งยังปรากฏรูปปั้นออตตาวิโอ มอสโต (Ottavio Mosto) รูปปั้นที่สะท้อนถึงองค์ประกอบ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้งรูปปั้นคนตัวเล็กในสวนที่จำลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ.1700 รวมถึงน้ำพุม้าปีกาซัส (The Pegasus Fountain) น้ำพุที่สะท้อนความเป็นยุโรปรวมถึงร่อยรอยทางศิลปะที่โดดเด่นและน่าหลงไหล เป็นสวนที่สวยและเลื่องชื่อที่เป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง The Sound Of Music                                                                                  Mirabellgarten (Mirabell Gardens) Reviews | U.S. News Travel
 • จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัค ที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง
 • จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ท ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง มิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมัน เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.)
 • นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบำตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.File:Marienplatz Munich.jpn.png - Wikimedia Commons
 • จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจัตุรัสมาเรียน ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน
MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY9

มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์                                                                                                                              File:Schloss Neuschwanstein im Schwangau, Füssen, Ostallgäu-1-3 (10919881846).jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านขึ้นรถมินิบัส เพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์
 • จากนั้นนำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมด้านในของปราสาท ให้ท่านได้ชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิสดารยิ่ง

** หมายเหตุ : ปัจจุบันรอบการเข้าของปราสาทนอยชวานสไตน์มีการเปลี่ยนแปลง และมีกฎเกณฑ์เยอะมาก หากรอบการเข้าชมเต็มหรือเวลาเข้าชมที่ไม่เหมาะทำให้ไปกระทบกับรายการอื่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดเข้าชมด้านในให้ทุกท่านถ่ายรูปด้านนอกปราสาทเท่านั้น**

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  จากนั้นได้เวลานำท่านลงจากปราสาทด้านล่างด้วยรถม้า ให้ท่านสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศและไม่ต้องย้อนเส้นทาง

หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งในหน้าหนาวทำให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสำคัญต่างๆ

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองมิวนิค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

มิวนิค - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 13.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925
DAY11

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

 • 06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน