ทัวร์ฝรั่งเศส – มงแซงมิเชล – ลัวร์ 10 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศส – มงแซงมิเชล – ลัวร์ 10 วัน

รหัสทัวร์ : FRANCE FAIRYTALE 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 12 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65 139,900 บาท
2 5 มี.ค. 65 - 14 มี.ค. 65 139,900 บาท
3 19 มี.ค. 65 - 28 มี.ค. 65 139,900 บาท
4 9 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 149,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel สุดสวยสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ห้ามพลาด!!!
 • 2
  ชมเมือง Dinan หมู่บ้านในยุคกลางที่สวยที่สุดของแคว้นบริทานี (Unseen)
 • 3
  ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 4
  ชมปราสาท Chombord ปราสาทที่สวยที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 5
  ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเก่าแก่สุดสวย (Unseen)
 • 6
  ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู สวยมาก
 • 7
  ชมเมือง Tours เมืองศูนย์กลางอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 8
  ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแคว้นบริททานี
 • 9
  ชมเมือง Rouen เมืองเก่าแสนสวย
 • 10
  ชมพิพิธภัณฑ์ Louvre พิพิธภัณฑ์ทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 11
  ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 12
  ขึ้นหอไอเฟลชมวิวชั้น 2
 • 13
  ช้อปปิ้ง LA VALLEE VILLAGE OUTLET
 • 14
  ช้อปปิ้งกรุงปารีส

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส
FRANCE FAIRYTALE
ฝรั่งเศส – มงแซงมิเชล – ลัวร์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ปารีส - รูอ็อง - อ็องเฟลอร์ - โดวิลล์

 • 00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 930
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน (Seine River) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์ม็องดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27 แคว้น (ปี2012) ในประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือวิหารนอเตรอดามแห่งรูอ็อง สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 1240
 • นําท่านเยือนจัตุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีความสําคัญให้หวนรําลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญโจนออฟอาร์ค ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักบุญหลังท่านถูกเผากว่าร้อยปี
 • นำท่านสู่ย่านจตุรัสวีเยอ-มาร์เซ
 • นำท่านชมตัวเมือง  เช่น โบสถ์แซงต์อูน (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถ์แซ็งมากลู (Church of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge)
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR)เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่
 • นำท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน(Saint Catherine s) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง โดวิลล์ (Deauville ) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น “Queen of the Norman beaches” เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
NORMANDY BERRIERE DEUVILLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

โดวิลล์ - Beuvron-en-Auge (unseen) - มงแซงต์ มิเชล

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Beuvron-en-Auge (ระยะทาง 25 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใน Calvados นอร์มังดี เกือบทุกบ้านที่นี่จะสร้างขึ้นในสไตล์ครึ่งไม้ที่งดงามเรียกว่า Vieux Manoir จากสมัยศตวรรษที่16 และมีชื่อเสียงในนอร์มังดี
 • ให้ท่านได้อิสระ เพลิดเพลินกับการเดินเล่นรอบเมืองดูโบสถ์เล็ก ๆ ที่น่ารักและ Chapelle de Clermont ในหมู่บ้านแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซงต์ มิเชล (MONT SAINT MICHEL CITY) (ระยะทาง 150 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์ มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดิน ให้เดินไปอย่างสะดวก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารมงต์แซงมิเชล ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่ว่า “มงต์แซง มิเชล” ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ
 • อิสระเดินชมเมืองตัววิหารและชมหมู่บ้านรอบ ๆ  หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษลองลิ้มชิมรสเมนู Moules à la Marinière หรือ หอยแมลงภู่อบสไตลฝ์รั่งเศส พร้อมเครื่องเคียง ไวน์ขาวท้องถิ่น

  MERCURE MONT SAINT MICHEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

มงต์แซงมิเชล – ดินง (unseen)– โรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Unseen) แรนส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินง (Dinan) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เมืองเล็กๆ มีแม่น้ำ La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแคว้นบริทานี เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม มีคำกล่าวที่ว่า หากต้องเลือกเที่ยวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองที่มีความเก่าแก่สวยงามยังคงความเป็นเมืองยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สมารถรอดพ้นจากการถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  บ้านเรือนทั้งหมดจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งหมด มีทั้งท่าเรือ Le Port de Dinan และเขตเมืองเก่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินสู่หมู่บ้านโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort en Terre) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) อยู่ในจังหวัด Morbihan แคว้น Brittany หมู่บ้านที่จัดเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส the most beautiful village เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงมาจากมีจิตรกรชาวอเมริกันที่เกิดในฝรั่งเศสชื่อ Alfred Klotz มาซื้อปราสาทของเมืองนี้และได้ทำการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ.1907  โดยความสวยงามของเมืองนี้ขึ้นของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้ง Half-Timbered, Gothic และ Renaissance
 • นำท่านเดินชมหมู่บ้านเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แรนส์ (Rennes) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15ชม.) เมืองหลวงของแคว้น Brittany  เมืองในยุคกลางนำท่านชมเมืองชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะตัวเดินชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 
Novotel SPA Rennes Centre Gare หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

แรนส์ – Vitre (Unseen) - ตูร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เมือง Vitre เมืองเก่าแก่ในยุคกลางอายุกว่า 1,000ปี ทางตะวันออกของ Rennes อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Vilaine เมืองVitré มีบรรยากาศอันเก่าแก่ของโลกเก่าที่เต็มไปด้วยกำแพงเมืองโบราณและหอคอย ในปี ค.ศ.1999 เมือง Vitré ได้รับรางวัล “Ville d’Art et d’Histoire” ของฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางในยุโรปที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ถนนที่งดงามที่สุดคือ Rue de la Baudrairie หนึ่งในสี่ของ “baudroyeurs” นำท่านชมโบสถ์แบบกอธิคที่มีชื่อเสียง Eglise Notre-Dame สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และ 16 ภายในตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงามประกอบด้วยแผ่นเคลือบ 32 ชิ้นของ Limoges
 • นำท่านเข้าชมปราสาท Château de Vitré หนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดในแคว้น Britany เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นประมาณ 1080 โดย Baron of Vitré  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนทำเลที่งดงามบนเนินเขาทำให้เป็นป้อมปราการที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน Brittany นำท่านชมห้องต่างในในปราสาทที่บอกล่าเรื่องราวกว่า 1000ปีของปราสาทและเมืองแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมบ้านเรือนครึ่งไม้ที่สวยงามล้อมรอบตัวปราสาทรับรองว่าท่านจะตกหลุมรักเมือง Unseen แห่งนี้แน่นอน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (Indre-et-Loire) ซึ่งเป็นจังหวัดในแคว้นซ็องทร์ (Centre) ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตูร์
 • นำท่านชมตัวเมืองและถ่ายรูปกับ “วิหารตูร์” (Tours Cathedral) หรือ วิหารเซนต์ แกไทน์ (Saint-Gatien’s Cathedral ) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic)ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับนักบุญเซนต์ แกไทน์ (Saint Gatien)
 • นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าตูร์โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจตุรัส Plumereau ที่มีชื่อเสียงของเมืองตูร์โดยจตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนยุคกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ณ โรงแรมที่พัก

CHÂTEAU de Beauvois หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก2คืน)

DAY6

ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชองบอร์ด - ตูร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างต่อเติมหลายครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำ และมีการต่อเติมส่วนแกลลอลี่บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น้ำแชร์ จนทำให้ตัวปราสาททั้งหมดขวางอยู่กลางลำน้ำ แต่ไม่ขวางกระแสน้ำ ปราสาทเชอนองโซ เป็นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น้ำแชร์ (CHER) ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 เน้นในเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโค้งที่สวยงามรองรับตัวปราสาท ตัวเสาฝังอยู่ที่ก้นแม่น้ำ ปราสาทจึงดูคล้ายลอยอยู่เหนือน้ำสวนสวยและป่าละเมาะที่แวดล้อมอยู่โดยรอบช่วยส่งให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น ภายในมีเครื่องเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย ทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาอย่างคับคั่งประวัติความเป็นมาของปราสาทแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม ปราสาทชองบอร์ด (Chateau de Chambord) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ สร้างในสไตล์เรอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 หลังจากที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลานและได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาทให้เป็นที่อิจฉาของยุโรปในสมัยนั้น พระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ จึงสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นในป่าเพื่อสะดวกกับการล่าสัตว์ บริเวณปราสาทจะมีกวาง หมูป่าเดินอยู่รอบ ๆ หลังจากสวรรคต ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลากว่า 400 ปี สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้อง ต่างๆกว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่างกันและเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด  ดาร์วินชี
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตูร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 CHÂTEAU de Beauvois หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY7

ตูร์ – ชาทร์-กรุงปารีส - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ชาทร์ (Chartres)  (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเออร์บนเนินที่เป็นที่มีมหาวิหารชาทร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งเด่นล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนของชาวเมือง
 • นำท่านเข้าชมด้านใน มหาวิหารแม่พระแห่งชาทร์ (Notre Dame Cathedral) สิ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมกอทิกแบบฝรั่งเศสชิ้นที่งามที่สุดชิ้นหนึ่ง เมื่อมองจากนอกเมืองมหาวิหารเหมือนกับผุดขึ้นมาจากทุ่งข้าวสาลี จนเมื่อเข้าไปใกล้เข้าจึงเห็นว่าตั้งอยู่เหนือกลุ่มบ้านเรือนที่เกาะกันเป็นกระจุกบนเนินรอบๆ ด้านหน้ามหาวิหารเป็นหอสองหอที่มีลักษณะต่างกัน หอหนึ่งเป็นหอพีระมิดเรียบๆที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 มีความสูง 105 เมตร อีกหอหนึ่งสูง 113 เมตร สร้างราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรกว่าหอแรก ภายนอกมหาวิหารเป็นที่ค้ำยันแบบปีกที่กางออกไปรอบตัวมหาวิหาร และ มหาวิหารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 มหาวิหารชาทร์เป็นมหาวิหารที่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานกว่า 70 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า Brand  Name จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ
 • นำท่านท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์ ของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมาสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น CHANEL, PRADA, LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMPARMANI,BOTEGA, แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางค์น้ำหอม  ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ด / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไอศกรีม / ไวน์

 NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน)

DAY8

ปารีส - ขึ้นชมวิวหอไอเฟล - มงมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นชมวิวบน หอไอเฟล ชั้น 2 ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส  (หมายเหตุ : หากระบบปิดการจอง ท่านจะต้องมาต่อคิวเท่านั้น ขึ้นอยู่กับหัวหน้าทัวร์ในการจัดเวลา*)  จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปหอไอเฟลตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte)
 • นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์และ เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรคจ์ากที่นี่เป็นจำนวนมากอิสระให้ทุกท่านได้พลิดเพลินกบั บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง
 • อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  (MUSEE DU LOUVRE) (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สำหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสำคัญมีถึง 6,000 ชิ้น
 • นำท่านถ่า ยรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • นำท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็นต้น
 • จากนั้นได้เวลานำท่านถ่ายรุปกับ ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง  อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

พิเศษบริการอาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร ดินเนอร์สไตล์ ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้า แซน (Seine River)

ผ่านสถานที่สำคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3 ฯลฯ

NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ปารีส –จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) สนามบินชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปอีกด้านหนึ่งของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมือง
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน