ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวะเกีย 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวะเกีย 10 วัน

รหัสทัวร์ : CLASSIC EAST EUROPE 10 DAYS (OS)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 8 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 169,900 บาท
2 20 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 169,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 2
  ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย
 • 3
  ชมเมือง KARLOVY VARY เมืองน้ำแร่ชื่อดังสุดสวยของยุโรป
 • 4
  ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
 • 5
  ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก
 • 6
  ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย
 • 7
  ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย
 • 8
  ชมเมือง SALZBURG บ้านเกิดโมสาร์ต
 • 9
  เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์
 • 10
  เข้าชม ปราสาทปราก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 11
  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์
 • 12
  ขึ้นขมวิวเหนือเมือง ฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนราม่า
 • 13
  ขึ้นชมวิวพาโนราม่าเมือง ซาลส์บวร์ก
 • 14
  ช้อปปิ้งสุดมันกับ PARNDORF OUTLET

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวะเกีย 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) – บูดาเปสต์ ( ฮังการี) - HERO SQUARE - CASTLE HILL - FISHERMAN’S BASTION - The Citadel - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

 • 05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดน สู่เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้  นำท่านชมนครหลวงบูดาเปสต์เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งคือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสต์ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก
 • นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี                                                Heroes' Square - Budapest - Arrivalguides.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านขึ้นชม  CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241                                                                                                Fisherman's Bastion - History and Facts | History Hit
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH)  ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม                                Matthias Church - History and Facts | History Hit
 • จากนั้นนำท่านชมวิวเหนือกรุงบูดาเปสต์ The Citadel ป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา Gellert โดยข้างในจะมีลานกว้างๆ ที่มี รูปปั้น Liberty เพื่อแสดงความเป็นอิสรภาพของฮังการี จากการปกครองของนาซีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง                                                                                    Plans Shared for Reconstruction of Budapest's Gellért Hill Citadella
 • จุดนี้ท่านจะสามารถชมวิวกรุงบูดาเปสต์ได้สุดสายตาเลยทีเดียว
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ                                                                                                 Budapest River Cruises - Which One Is Best? - TourScanner

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 HILTON BUDAPEST  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวะเกีย) - เบอร์โน่ (เชก)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ (Danube River) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่แห่งแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ ซึ่งเหล็กและวัสดุทั้งหมดได้นำมาจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น ที่คอสะพานเชนมีรูปปั้นหินแกะสลักรูปสิงห์โตนอนหมอบอยู่ทั้งสองข้าง                        A Guide To Chain Bridge - Updated 2022 | Trip101
 • จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์สตีเฟ่นได้ชื่อว่าเป็นวิหารที่ ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในเมืองบูดาเปสต์ ด้วยความสูงถึง 96 เมตร  และยังมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 8,500 คน และตัวมหาวิหารก็มีความงดงามอย่างมากตามแบบของศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างนีโอคลาสสิก และนีโอเรอเนซองก์ ซึ่งเป็นศิลปะที่มีความสวยงามตระการตาทั้งคู่ นอกจากตัวอาคาร ภายในวิหารเซนต์สตีเฟ่นยังมีอีกหลายสิ่งให้ชื่นชม โดยเฉพาะแท่นพิธีหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของประติมากรรมของนักบุญสตีเฟ่น และด้านบนมีอัครเทวดากาเบรียลถือมงกุฎ ประดิษฐานอยู่ใจกลางของวิหาร รายล้อมด้วยภาพแกะสลักอันอ่อนช้อยสวยงาม และยังมีรูปประติมากรรมกับภาพวาดของนักบุญสตีเฟ่นที่อยู่ใกล้กับหน้าต่างกระจกสีของโบสถ์ที่ถือเป็นหนึ่งในความงามที่คู่ควรแก่การมาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เพราะบริเวณรอบๆวิหารเป็นถนนสายช้อปปิ้งขึ้นชื่อของกรุงบูดาเปสต์      St Stephen's Basilica, Budapest - Times of India Travel
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.15 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่าน ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือของที่ระลึก                                                                                                                  Bratislava Castle | Places | Visit Bratislava
 • จากนำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี 
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน่ (BRNO) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นบริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส NáměstíSvobody                      Náměstí Svobody - Brno | Cestujlevne.com

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
GRANDEZZA LUXURY PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY4

เบอร์โน่ (เชก) - กรุงปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาล์ส - เมืองเก่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นที่เลื่องลือเรื่องความสวยงามและโรแมนติค มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco)                 10 Best Things to Do in Prague - What is Prague Most Famous For? - Go Guides

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งปราสาทปราก ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก (มีไกด์บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว  เมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยาน ที่สวยงาม                                        10 Best Things to Do in Prague - What is Prague Most Famous For? – Go Guides
 • ชมอาคารสำคัญๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี  แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม                                                                                                                            Tours & Tickets - St. Vitus Cathedral (Katedrála Sv. Vita), Prague - Viator
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่
 • จากนั้นนำท่านเดินเท้าสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ                                                                                                    17,984 Charles Bridge Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม
 • จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง  จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY5

กรุงปราก - คาร์โลวี วารี่ - เชสกี้ครุมลอฟ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี่(Karlovy vary) เมืองที่ห้ามอีกเมืองเมื่อได้มาเยือนประเทศเชก (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.)  เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ำแร่ทีสามารถรักษาโรคได้ที่โด่งดังที่สุดในยุโรป โดยถูกค้นพบโดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิ์ของอาณาจักร์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์                                                                                                                                      6 Great Reasons to Visit Karlovy Vary, Czech Republic - Travelsewhere
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองคาร์โลวี วารี่ เมืองสวยอันดับต้นๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขาโดยมีแม่น้ำเทปปาไหลผ่านเมือง บ้านเรือนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม นำท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ชิมน้ำแร่ฟรี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  พิเศษ เมนูเป็ดโมฮีเมียน

 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตามตามอัธยาศัย                                        Your Day Trip Guide From Prague To Karlovy Vary - Tours, Tips & More
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลา  3  ชม.)  ประเทศเชก เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง  ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก สวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่มเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992                                                              Fairy Tale Fall in Cesky Krumlov - Day Trips From Prague - Just a Pack

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
BELLEVUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY6

เชสกี้ คุมลอฟ (เชก) - เซนต์วูลฟ์กัง (ออสเตรีย)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา                                                                                                                              Visit The Beautiful Cesky Krumlov Castle, Museum & Tower
 • นำท่านชมวิวเมืองเชสกี้คลุมลอฟจากตัวปราสาท
 • จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองเชสกี้ครุมลอฟให้ท่านได้ถ่ายรูปตามจุดสวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  200 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว                                                เซนต์วูล์ฟกังและเมืองเล็ก ๆ เซนต์วูล์ฟกัง Im Salzkammergut ออสเตรียตอนบน ออสเตรีย ยุโรป ภาพสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY7

เซนต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตัท – จุดชมวิว WELTERBEBLICK - ซาลส์บวร์ก - ชมเมือง - เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)
 • นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม                                                TOP 10 Things to Do in Hallstatt in 2023, Austria - The Vienna BLOG
 • นำท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง SKYWALK PLATFORM WELTERBEBLICK จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น )                                                                                                    Hallstatt Viewing Platform | Foto, Supo

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทางรถรางไม่เปิด ให้ขึ้นชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ขึ้นชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

 • อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บ้านฮอลสตัท ถ่ายรูปกับมุมต่าง หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  พิเศษ เมนู ปลาเทราซ์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก จนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก                                                                              5,500+ Salzburg Autumn Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองนำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เมื่อปี 2006
 • จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ท ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย 
 • จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัค ที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง
 • นำท่านชม สวนมิราเบลล์ (Mirabell Garden) ตั้งอยู่ที่เมืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg)  ภายในพระราชวังมิราเบล ภายในตกแต่งและออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนในรูปแบบเรขาคณิตสไตล์บาโรก (baroque)  เติมแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากสี อีกทั้งยังปรากฏรูปปั้นออตตาวิโอ มอสโต (Ottavio Mosto)  รูปปั้นที่สะท้อนถึงองค์ประกอบ ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกทั้งรูปปั้นคนตัวเล็กในสวนที่จำลองมาจากคนจริงในสมัย ค.ศ.1700 รวมถึงน้ำพุม้าปีกาซัส (The Pegasus Fountain)  น้ำพุที่สะท้อนความเป็นยุโรปรวมถึงร่อยรอยทางศิลปะที่โดดเด่นและน่าหลงไหล เป็นสวนที่สวยและเลื่องชื่อที่เป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง The Sound Of Music                                                                                Mirabellgarten (Mirabell Gardens) Reviews | U.S. News Travel
 • จากนั้นได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY8

เซนต์วูลฟ์กัง - กรุงเวียนนา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA ) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม. 40 นาที)  เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นำท่านผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค                                                  คาร์ทเนอร์ ถนนคนเดินแห่งเวียนนา ++
 • จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - PARNDORF OUTLET – เวียนนา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ( Schonbrunn palace) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 13 – 20 โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ต่อมาในสมัยพระนางมาเรียเทเรซ่า ได้มีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เครื่องตกแต่งพระราชวัง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เป็นแบบรอคโคโคทั้งหมด      Schloss Schönbrunn | palace, Vienna, Austria | Britannica
 • นำท่านชมด้านในของพระราชวังเชินบรุนน์ ซึ่งมีการตกแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงาม                                  Great Gallery
 • จากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลืองทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว โดยชื่อของพระราชวังแห่งนี้ มีความหมายว่า เชินบรุนน์ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม ด้วยแต่เดิมมีการผุดขึ้นของน้ำบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวังแห่งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)  ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย                                                                                              Flickriver: Designer Outlet Parndorf's most interesting photos
 • อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลา  พอสมควร

อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 20.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 11.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน