ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ของแฮปปี้ลองเวย์

บริษัท แฮปปี้ลองเวย์ ทราเวล จำกัด

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07897
โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า แฮปปี้ลองเวย์ ทราเวล
หรือใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า HAPPYLONGWAY TRAVEL
ออกให้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
มีอายุ 2 ปี จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
Tourism Authority of Thailand (TAT)

ผู้ประกอบกิจการนำเที่ยว จะต้องมีการจดทะเบียนกับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และวางเงินประกันกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจำนวนเงินประกันนั้น ขึ้นอยู่กับขอบข่ายในการให้บริการ

โดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้จำแนกธุรกิจนำเที่่ยวและพื้นที่ในการให้บริการท่องเที่ยวไว้ดังนี้

1. ธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่

 • จุดสังเกตุ :   เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ จะขึ้นต้นด้วย 13/#####
 • หลักประกัน :  ต้องวางหลักประกันจำนวน 10,000  บาท กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • พื้นที่ให้บริการ :  สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ เฉพาะในจังหวัดที่จดทะเบียนและจังหวัดข้างเคียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการ : จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Domestic)

 • จุดสังเกตุ : เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ  จะขึ้นต้นด้วย 12/#####
 • หลักประกัน : ต้องวางหลักประกันจำนวน 50,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • พื้นที่ให้บริการ : สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศได้ทุกจังหวัด โดยจำกัดไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ
 • ผู้ใช้บริการ : จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

3. ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound)

 • จุดสังเกตุ : เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศแบบ Inbound  จะขึ้นต้นด้วย 14/#####
 • หลักประกัน : ต้องวางหลักประกันจำนวน 100,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • พื้นที่ให้บริการ : สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศได้ทุกจังหวัด โดยจำกัดไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ
 • ผู้ใช้บริการ : จำกัดให้บริการได้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

4. ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)

 • จุดสังเกตุ : เลขทะเบียนของธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศแบบ Outbound   จะขึ้นต้นด้วย 11/#####
 • หลักประกัน : ต้องวางหลักประกันจำนวน 200,000  บาท กับ  สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • พื้นที่ให้บริการ : สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ผู้ใช้บริการ : ให้บริการได้ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ