เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

ปัจจุบัน สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อท่องเที่ยวและประสงค์จะพำนักไม่เกิน 90 วัน ผู้ยื่นจะต้องเตรียมเอกสารการจองโรงแรมเพื่อเป็นหลักฐานแสดงที่พักอาศัยตลอดการเดินทาง หากการเดินทางของท่านเป็นไปตามจุดประสงค์ดังกล่าว ท่านควรที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ TLScontact

รายการเอกสารที่จำเป็น

เอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 1. วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60.00 ยูโร หรือ 2,300 บาท
 2. วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียมวีซ่า  35.00 ยูโร หรือ  1,400 บาท
 3. วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60.00 ยูโร หรือ 2,300 บาท
 5. วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ ค่าธรรมเนียมวีซ่า 35.00 ยูโร หรือ 1,400 บาท
 6. วีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

* ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น

ค่าบริการการดำเนินการสำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 863 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย)

 1. ค่าบริการ 863 บาท
 2. ค่าบริการพรีเมี่ยม 1,600 บาท
 3. บริการไปรษณีย์ (EMS) 180 บาท
 4. รูปถ่าย 4 ใบ (ตามมาตรฐานของICAO) 250 บาท
 5. บริการถ่ายสำเนาเอกสาร 8 บาท

เอกสารทั่วไปสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่า

ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง

 1. ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน.
 2. ข้อมูลที่ถูกระบุลงบนแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าเชงเก้น  เช่น ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์  จำเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับ   ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว คำร้องขอวีซ่าจะถูกปฏิเสธ

รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป

 1. พื้นหลังสีขาว
 2. ขนาด 3.5 ซม 4 ซม.
 3. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
 4. ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย

         ** ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่าสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางตามกำหนดการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้น ประเทศอื่น

หนังสือเดินทาง, สำเนา

 1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าออกประเทศหนึ่งสำเนา

ใบเปลี่ยนชื่อ

 1. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร, ฉบับจริง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น

 1. บริษัทประกันต้องได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสาขาในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 2. เงื่อนไขการคุ้มครองประกันภัยการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่ต้องรับการรักษาพยาบาล, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือการเข้ารักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลัน
 3. วงเงินประกันภัยขั้นต่ำคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นทุกประเทศ
 4. รายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับการรับรอง)ข้อสังเกต : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านสามารถเรียกคืนเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันได้หากวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว

 1. โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการจองหรือเปลี่ยน แปลงตั๋วเครื่องบิน.

สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อ รับรอง

 1. จะต้องมีการระบุชื่อผู้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม

รายละเอียดการเดินทาง

 1. รายละเอียดการเดินทางที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ หากมีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศ

Read More