ทัวร์ฝรั่งเศส อันซีน หมู่บ้านสวย 12 วันทัวร์ฝรั่งเศส อันซีน หมู่บ้านสวย 12 วัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศส อันซีน หมู่บ้านสวย 12 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE 12 DAYS (TG)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 13 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 169,900 บาท
2 4 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 169,900 บาท
3 20 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 169,900 บาท
4 9 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 169,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Saint -Cirq – Lapopie หมู่บ้านสวยเป็นอันดับ 1 ในบรรดาหมู่บ้านสวยในฝรั่งเศส (Unseen)
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Rocamadour หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นชื่อว่าติดอันดับ 1 ใน 10 ที่สวยที่สุดในโลก (Unseen)
 • 3
  ชมเมือง Carcassonne เมืองแห่งป้อมปราการ (Unseen)
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Najac หมู่บ้านสวยวิวทิวทัศน์งดงาม (Unseen)
 • 5
  ชมหมู่บ้าน La Roque Gageac หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในแคว้น Dordogne (Unseen)
 • 6
  ชมหมู่บ้าน Samue – en – Auxois หมู่บ้านแห่งปราสาทสุดสวย ของแคว้นเบอร์กันดี (Unseen)
 • 7
  ชม Saint Emilion เมืองเก่าสุดสวยสมัยโรมันอายุกว่า 2,000 ปี (Unseen)
 • 8
  ชม Sarlat -la Caneda เมืองเก่าแก่สุดสวยสีน้ำผึ้ง (Unseen)
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Beynac-et-Cazenac หนึ่งในหมู่บ้านสวยของฝรั่งเศส (Unseen)
 • 10
  ชมเมือง Toulouse เมืองนครสีชมพู
 • 11
  ชมเมือง Bordeaux เมืองผลิตไวน์บอกโดซ์ระดับโลก
 • 12
  ชมเมือง Beaune เมืองผลิตไวน์แคว้นเบอร์กันดี
 • 13
  ช้อปปิ้ง Paris

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส
UNSEEN BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE
Burgandy – Bordeaux – Dordogne – Occitanie -Midi Pyrenees
12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ปารีส – โอแซร์ - เซมูร์ ออง น๊อกซัวร์ - โบน

 • 00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอแซร์ (Auxerre) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอียอนในแคว้นบูร์กอญ เมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตเหล้าองุ่นที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส โดยบ้านเรือนของเมืองจะมีกลิ่นอายแบบเยอรมันนิดๆ สไตล์ Half-Timbered เนื่องจากเคยถูกปกครองโดยเยอรมันมาก่อน                                                450 Auxerre Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านชมมหาวิหารแซงเตเตียน (Cathedrale Saint-Etienne) มหาวิหารสไตล์โกธิค ที่ใช้เวลาสร้างเกือบ 500 ปี นำท่านชมหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ซึ่งทำหน้าที่ป็นส่วนหนึ่งของแนวกำแพงเมืองและจุดบอกเวลากลางของเมืองมายาวนานหลายศตวรรษ โดยยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์สื่อถึงอิสระเสรีภาพของชาวเมืองอีกด้วย โดยกรอบและโครงนาฬิกาทำด้วยทองคำผสม บรรยายให้เห็นภาพของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์                                                                        Saint-Étienne | cathedral, Bourges, France | Britannica

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านในยุคกลาง เซมูร์ ออง น๊อกซัวร์  (Semur – en – Auxoise) (Unseen) (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) หมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีป้อมปราการ ในศตวรรษที่13 บ้านเรือนสไตน์ยุคกลางโบราณมีแนวกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Armancon อยู่ในจังหวัดโกต-ดอร์ (cote-d’or) เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งปราสาทและป้อมปราการอันสวยงาม และยังเป็นหนึ่งในเส้นทางของการแข่งขันจักรยานทางไกลที่มีชื่อเสียงที่สุดในชื่อว่า Tour de France  Semur-en-Auxois - Sommailier Wine Club
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมสวยๆของเมืองและให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โบน (Beaune) เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี (ระยะทาง 77 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นหนึ่งในศุนย์กลางค้าไวน์ที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส ได้ชื่อว่าเป็น Capital of Burgundy wines และถือเป็นเมืองเก่าแก่ และสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งเขต Cote d’Or  ในท่านชื่นชมธรรมชาติระหว่างทางท่านจะผ่านไร่องุ่นที่ถูกปลูกไว้ 2 ข้างทาง ให้ท่านได้ชื่นชมไร่องุ่นบนเส้นทาง Route des Grands Crus เส้นทางแห่งไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MERCURE  HOTEL BEAUNE CENTRE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ :  เมืองโบน เป็นเมืองเล็กๆโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

โบน - โฮสปิคส์ เดอ โบน – Wine Tasting - ลียง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองเก่าของเมืองโบน
 • นำท่านเข้าชมโฮสปิคส์ เดอ โบน (Hospices de Beaune ) หรือ โอเต็ล ดิเญอ เดอ โบน (Hotel- Dieu de Beaune) สมัยก่อนคือโรงพยาบาลสำหรับคนจน ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่14 โดยนิโคลัส โรแลงค์ นายกรัฐมนตรีแห่งเบอร์กันดี ถือว่าเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่สวยงามในศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์และยังเป็นที่ประมูลไวน์ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยในช่วงเดือน พ.ย. ของทุกปีจะมีการประมูลไวน์
 • จากนั้นนำท่านเล่นชมเมืองโบน ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ Collegiale Basilique Notre Dame โบสถ์ประจำเมืองเก่าแก่                                                                                                                                     The Hospices de Beaune
 • จากนั้นให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีและชิมไวน์ที่มีชื่อเสียง และให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย                                                                                                                          Live | Achat aux enchères vente des vins Hospices de Beaune avec Albert Bichot

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลียง (Lyon) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศฝรั่งเศสรองจากปารีส อยู่ทางตะวันออกตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโรน และเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์ (Rhône-Alpes) ตั้งอยู่ระหว่าง ปารีส กับ มาร์กเซย มีสัญลักษณ์เป็นสิงโต นอกจากนี้แล้วเมืองลียงยังเป็นที่รู้จักกันในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงามจากทุกยุคสมัย เมืองลียงถูกก่อ ตั้งขึ้นโดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้รับการบรรจุเมืองลียงไว้ในรายชื่อของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998                                                                  Autumn by The Saone River Lyon France Photograph by Carol Japp | Fine Art America
 • นำท่านนั่ง Funiculaire (cable railway) ขึ้นสู่เนินเขา Fourvière Hill ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอโฟร์วีเยร์ (Basilique Notre Dame de Fourvière) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เปรียบเสมือนเป้าหมายของนักเดินทางที่มาเยือนเมืองลียง วิหารแห่งนี้มีคนเข้าไปชมไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนต่อปี นำท่านเข้าชมด้านในมหาวิหาร ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารกล้าของฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามปรัสเซีย ด้านในวิหารประดับตกแต่งด้วยโมเสค หินอ่อนและทองคำ มีความสวยงามตามแบบคริสตจักรคาทอลิก                                                                                Lyon Fransız Şehir Manzarası Awesome Hava Görünümü Şehre Bakan Archangel Michael Heykeli Ile Basilica Notre Dame De Fourviere Çatılarından Izlendi Stok Fotoğraflar & Huşu'nin Daha Fazla Resimleri - iStock
 • นำท่านกลับสู่ด้านล่างนำท่านเข้าสู่ จัตุรัส Bellecour (Place Bellecour) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และเป็นที่นัดพบยอดฮิตของผู้คนในลียง พื้นที่รอบๆ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิก ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโรห์น (Rhone River) และแม่น้ำโซน (Saone River) และสิ่งที่สะดุดสายตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดของจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่อนุสาวรีย์บรอนซ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ในอริยาบทนั่งสง่าอยู่บนหลังม้า                                            La Place Bellecour à Lyon, la troisième plus grande place de France - VisiteLyon.fr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY4

ลียง - แกล์รม็องต์ เซร์ฮอง - ซาร์ลา - ลา - กาเนดา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแกล์รม็องต์ เซร์ฮอง (ClermontFerrand) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เริ่มแรกทีเดียวเมืองนี้คือสองเมืองคือเมืองแกล์รม็องต์ (Clermont) และเมืองม็องต์ เซร์ฮอง (Montferrand) แต่ในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ได้รวมสองเมืองนี้เข้าด้วยกัน เพื่อผนึกอำนาจให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจริง ๆ แล้ว สองเมืองนี้ก็เกิดมาในยุคต่างกัน เมืองแกล์รม็องต์ (Clermont) ได้กำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตกาล ในขณะที่เมืองม็องต์ เซร์ฮอง (Montferrand) ได้เกิดขึ้นในช่วงยุคกลาง File:Clermont vu de Montjuzet.JPG - Wikimedia Commons
 • นำท่านชม มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกล์รม็องต์-เซร์ฮอง (Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Clermont-Ferrand) เป็นมหาวิหารนิกายโรมันแคธอลิค สร้างขึ้นในแบบศิลปะแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1248 โดยสถาปนิก Jean Des Champs ด้วยหินลาวาสีดำซึ่งทำให้เป็นเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิหารอื่น ๆ ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ศตวรรษจึงเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงบางช่วงที่หยุดก่อสร้างไป หอคอยคู่ยอดแหลมมีความสูง 96.1 เมตร ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1862                                                              Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) - Cathédrale Notre-Dame-de-… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ซาร์ลา – ลา – กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda)  (ระยะทาง 227 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที)  อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                        Guided tour of Sarlat la Canéda - Guided tours in South of France

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลอง foie Gras ของขึ้นชื่อ
 
BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พัก 2 คืน)

** หมายเหตุ โรงแรมมีน้อยและห้องพัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง**

DAY5

ซาร์ลา ลา กาเนดา(Unseen) - รอกามาดูร์ (Unseen) - ลาร๊อก กาฌัก(Unseen)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ รอกามาดูร์ (Rocamadour) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)   เป็นเมืองในจังหวัดล็อต (Lot) ในแคว้นมีดี-ปีเรเน เป็นเมืองที่ติด 1 ใน 10 เมืองริมหน้าผาที่สวยที่สุดในโลก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารี เป็นที่ศรัทธาของเหล่านักแสวงบุญมาหลายศตวรรษ เป็นที่สุดของที่สุดที่เหล่าผู้แสวงบุญปราถนาที่จะมาครั้งหนึ่งในชีวิต โดยความอัศจรรย์ของอารามแขวนตัวแนบชิดหน้าผาถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 หน้าหมู่บ้านมีแม่น้ำ Dordogneไหลผ่าน ชื่อดั้งเดิมของหมู่บ้านนั้นมาจาก Roc แปลว่า หิน หรือ ผา และ Amadour แปลว่า Saint Amador หรือนักบุญ อามาดูร์ ที่มีการพบศพท่านไม่เน่าเปื่อย ในปี ค.ศ 1166  นั่นเอง  เมือง Rocamadour ที่นี่อยู่บนเส้นทาง Camino de Santiago มุ่งสู่สเปน จากตัวหมู่บ้านด้านล่างจะเป็นทางขึ้นเนิน วิวสวย มีบันไดใหญ่ขึ้นเขามุ่งหน้าสู่อารามที่แขวนตัวอยู่บนหน้าผาด้านบนในความสูงระดับครึ่งทางจากยอดที่มี Chateau อยู่บนสุด จะมีผู้แสวงบุญไปสักการะ Black Virgin & Child ซึ่งอยู่ในวิหาร Notre Dame ของที่นี่
 • จากนั้นนำท่านขึ้นชมโบสถ์ Rocamadour
 • นำท่านชมโบสถ์ต่าง และความสวยงามของโบสถ์ที่เรียงรายริมหน้าผาสวยงาม จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินชมเมืองเก่าถนนสายหลักของเมืองที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย                                                                8 of The Most Delightful Dordogne Villages - Lifejourney4two

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน ลาร๊อก กาฌัก  หรือ ลาร๊อก เฌอชู (La Roque Gageac) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) หมู่บ้านอายุหลายร้อยปี เป็นหมู่บ้านนี้ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดใน Dordogne เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส ด้วยตัวหมู่บ้านแขวนอยู่บนหน้าผา และมีแม่น้ำ Dordogne ไหลผ่านด้านหน้า ที่นี่จึงเป็นชัยภูมิเยี่ยมในการค้าขายมาตั้งแต่โบราณ ตัวหมู่บ้านสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และบ้านหรือคฤหาสถ์บางหลังเป็นสถาปัตยกรรมวิจิตรแบบ Renaissance ให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                              La Roque Gageac in the Dordogne - Francecomfort Holiday parks
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แบนาเกกาเซอนัก (Beynac-et-Cazenac) เป็นเมืองในจังหวัดดอร์ดอญในแคว้นอากีแตน ตัวเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทแบนัก แบนาเกกาเซอนักได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่งดงามที่สุดในฝรั่งเศส (Les Plus Beaux Villages de France) เมืองมีลักษณะคล้ายๆกับเมือง La Roque Gageac แต่เมืองแบนาเกกาเซอนัก จะมปราสาทที่สมบูรณ์ตั้งอยู่เหนือตัวเมือง
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                                    Beynac-et-Cazenac, a pearl in the Dordogne - Francecomfort Holiday parks
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมือง ซาร์ลา – ลา – กาเนดา ( Sarlat-la-Caneda)  จากนั้นนำท่านเดินชมเมือง Sarlat-la-Caneda หรือเรียกสั้นๆว่า เมือง Sarlat  เมืองสีน้ำผึ้ง สไตล์ Renaissance ในยุคกลางตั้งแต่ศตวรรษที่14 บ้านเรือนที่ปลูกเรียงราย มีตรอก ซอก ซอย บ้านเรือนที่ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนว่าท่านได้ย้อนอดีตสู่ยุคกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยเมือง Sarlat  เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเพราะนอกจากความสวยงามของเมืองแล้ว ซึ่งที่ทำให้เมือง Sarlat มีชื่อเสียงก็คือ ตัวห่าน หรือ Foie gras เดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย        Guided tour of Sarlat la Canéda - Guided tours in South of France

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

BEST WESTERN LE RENOIR SARLAT – LA – CANEDA หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4ดาว (พัก 2 คืน)

DAY6

ซาร์ลา ลา กาเนดา – แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี(Unseen) - นาฌัก - ตูลูส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน แซ็ง ซีร์ค ลาโปปี ( Saint -Cirq- Lapopie) (เราคือบริษัททัวร์ไทยจัดเข้าไปเที่ยวทัวร์แรก ) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 30 นาที)  เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน Les Plus Beaux Villange de France ( The Most Beautiful villages of France ) หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส แต่หมู่บ้าน Saint -Cirq- Lapopie มีความพิเศษตรงที่หมู่บ้านนี้ได้รับการโหวตว่าเป็น The Best of The Best beautiful villages of France  หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดของบรรดาหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส                                                                        Saint-Cirq-Lapopie, most beautiful village in France
 • หมู่บ้าน Saint -Cirq- Lapopie แห่งนี้มีอายุหลายร้อยปี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาโอบล้อม มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 250 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนหน้าผาของซอกเขา La vallée du Lot ที่มีแม่น้ำ Lot ไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านที่สร้างตั้งแต่ยุคกลาง ดังนั้นบ้านยังคงเป็นทรงโบราณที่ทำจากดิน ปราสาท กำแพงเมืองเก่า หลักฐานแห่งประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่จึงได้ถูกอนุรักษ์ไว้ ให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ซึ่งในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บ้านเล็กๆ กลางป่าเขาแห่งนี้ถึงกว่า 400,000 คนเลยทีเดียว
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้ ท่านจะเหมือนย้อนกลับไปในยุคกลางเลยที่เดียว เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่นาฌัก (Najac) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) เมืองเก่าแก่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่แนวแม่น้ำ Aveyron ตัวหมู่บ้านเป็นเนินเขาพร้อมวิวป้อมปราการขนาดใหญ่ของ Chateau de Najac ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ Najac มีความเงียบสงบแต่มีนักท่องเที่ยวไม่น้อยที่นิยมเดินทางมาชมเมืองเล็กที่มีเสน่ห์แห่งนี้ และยังเป็น Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ท่านจะได้ชมความงดงามของบ้านเรือนสมัยยุคกลางที่ยังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตแฮมคุณภาพชั้นยอดอีกด้วย                               Najac Village In The South Of France Stock Photo - Download Image Now - iStock
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนของเองนาฌัก ให้ท่านชมความสวยงามของบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองตูลูส (Toulouse) (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร  ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที) เมืองหลักในจังหวัด Haute-Garonne และเมืองใหญ่อันดับ 4 ของฝรั่งเศส
 • นำท่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Place du Capitole) เป็นจัตุรัสกว้างใหญ่มาก ตั้งอยู่กลางเมือง สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 18 เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่เป็นร้อยๆ หลังคาเรือน แต่ถูกทำลายรื้อลงเพื่อสร้างเป็นจัตุรัสใหญ่นี้ขึ้นแทน                                      Education Abroad: A Year in Toulouse, France - YouTube
 • ชม มหาวิหารแซงต์ แซร์แนง (La Basilique Saint-Sernin) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11-13 เป็นสถาปัตยกรรมโรมันที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 1998 มหาวิหารแห่งนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะโรมันและโกธิค กล่าวคือมีหอระฆังสูงทรงแปดเหลี่ยม เป็นศิลปะแบบโกธิค ขณะที่ตัววิหารเป็นศิลปะโรมัน ตามชื่อมหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชานักบุญแชงต์ แซร์แนง และโบสถ์นี้เป็นที่ตั้งศพของเขา เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นักบุญแชงต์แซร์แนง เป็นบิชอปคนแรกของเมืองตูลูส ถูกพวกนอกรีตจับไปและบังคับให้นับถือรูปเคารพอื่น แต่เขาขัดขืนจึงถูกทรมานด้วยผูกมัดไว้กับวัวกระทิงแล้วให้วิ่งไปทั่วเมืองจนเขาขาดใจตาย ในที่สุดวัวมาหยุดตรงที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์นี้ในปัจจุบัน                                                                          Basilique Saint-Sernin - Toulouse by Louis-photos on DeviantArt

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 CROWNE PLAZA TOULOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY7

ตูลูส – นาร์บอนน์ - การ์กาสซอนน์ - ตูลุส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองนาร์บอนน์ (Narbonne) (ระยะทาง 151 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองที่มีเสน่ห์ติดทางทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโรมัน ริมฝั่ง มหาสมุทรแอตแลนติก (Atlanctic Ocean) และเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 118 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงเวลาการวางรากฐานอาณานิคม บริเวณเชื่อมต่อของประเทศสเปนและอิตาลี ภูมิศาสตร์ของเมืองนาร์บอนน์จึงนับได้ว่าอยู่ในที่ตั้งสำคัญมาก
 • นำท่านเข้าชมอารามฟ็องฟรอยด์ (Fonfroide abbey) ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1093 เดิมเป็นโบสถ์เก่าในอดีตที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดงานและนิทรรศการต่างๆ และภายในสวนก็มีการจัดไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามตามฤดูกาลอีกด้วย นำท่านเข้าชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของอารามที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย                                            15 Best Things to Do in Narbonne, France | TouristSecrets

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองการ์กาสซอนน์ (Carcassonne) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลา 50 นาที) อีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส สำหรับเมืองการ์กาสซอนน์นั้นถูกแยกออกเป็นสองส่วน “Cité de Carcassonne” ซึ่งเป็นส่วนเมืองเก่าที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง และ “Ville basse” ส่วนที่เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่า                                                                                                                        ชมปราสาทในเมือง ชมเมืองในปราสาท “Carcassonne” เที่ยวเองฝรั่งเศสใต้ ตอนที่ 2 | Tieweng
 • นำท่านเข้าชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ (Fortress of Carcassonne) ป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของกำแพงขนาดใหญ่จำนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกำแพง
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (Carcassonne Castle) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ์กาสซอนน์ยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำและเก็บภาพปราสาทยุคกลางที่ยังคงสภาพได้อย่างสมบูรณ์มาก                                                                      Carcassonne Private Guided Walking Tour with Licensed Guide | Ophorus
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองตูลูส (Toulouse) (ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร  ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) Toulouse city guide: Where to eat, drink, shop and stay in France's underrated pink city | The Independent

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

CROWNE PLAZA TOULOUSE HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

ตูลูส – แซ็ง เตมียง – ชมโรงผลิตไวน์ - บอร์โด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง เตมียง ( Saint Emilion) ชุมชนหินโบราณ จังหวัด Gironde แคว้น Aquitaine  เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์  เป็นชุมชนแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ (ระยะทาง 232 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมือง แซ็งเตมียง เมืองศูนย์กลางแห่งการผลิตไวน์แดงขึ้นชื่อ โดยองุ่นพันธุ์ merlot  ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 โดยนักบุญ Emilion ผู้มาบุกเบิกแสวงบุญ และก่อตั้งชุมชนในการผลิตไวน์จำหน่าย ด้วยความเก่าแก่ของบ้านเรือนที่ถูกอนุรักษ์อย่างดี บ้านเรือนสร้างเรียงรายกันตามเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยไร่องุ่น ถนนในเมืองสายแคบๆ ลัดเลาะเข้าไปในเมืองเก่า  มีทั้งโบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12  มีกำแพงเมืองโบราณ ด้วยความสวยงามทั้งสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและวัฒนธรรมการผลิตไวน์คุณภาพดีมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันทำให้เมือง แซ็งเตมียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก้ (Unesco) อีกด้วย                                                          Saint-Émilion: Privat fottur og praktfull utsikt | GetYourGuide
 • จากนั้นทำท่านเข้าชมการผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลา
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โด (Bordeaux) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)แคว้น Aquitaine  เมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝั่งทะเลเป็นเมืองที่มีความสําคัญด้วยเป็นเมืองท่าการค้า ตั้งแต่ก่อนยุคโรมัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ของฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ (UNESCO )                                                                                                Visiting France in Autumn (Where to go in Fall in France)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 RADISSON BLU HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

บอร์โด - นั่งรถไฟ TGV - ปารีส - ล่องเรือบาตามูช

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านชมเมือง บอร์โด ชมจัตุรัส พลาส เดอ ลา บูร์ซ ( Place de la Bourse ) ที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมของชาวเมือง มาพักผ่อนเดินเล่น สามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงามกับอาคารสําคัญๆที่เรียงราย เช่น อาคารรัฐสภา ที่ทําการราชการต่างๆ                                                                                                    Palais de la Bourse (Bordeaux) — Wikipédia
 • ชมสะพานแสนสวย ปิแอร์(Pont de Pierre) ชมแกรนด์เธียร์เตอร์ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบคลาสสิค สร้างในศตวรรษที่ 18 ชมย่านการค้า เพลิดเพลินเดินชมย่านถนนแซงท์คาเทอรีน (Rue Sainte-Catherine) ตลอดความยาว 1กม. บนถนนเส้นนี้สองฝั่งถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้านานาชนิด ร้านสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ ร้านขายของแฟชั่น และห้างสรรพสินค้า แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อขนม อาหารพื้นเมือง หรือชิมไวน์ เลือกซื้อไวน์จากร้านไวน์ที่มีอยู่มากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบอร์โด
 • 14.04 น. ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลา 2.15 ชม. (รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • 16.13 น.  เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น
 • เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) River Seine in Paris - A Famous Historical and Cultural Hub in Paris - Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY10

ปารีส - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการถ่ายภาพหอไอเฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสีเขียวขจี และต้นไม้หลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ทำให้ทุกคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก                                   63,173 Champ De Mars Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • จากนั้นนำท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 Rue de l’Université ซึ่งจากจุดถนน 2 ฝั่งซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดนี้เราจะได้ภาพของอาคารเก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี                                                                                                                              Places in Paris not to miss for the best Eiffel Tower views - Familee Travel
 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte) นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง
 • ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต                                    Top 10 fun facts about the Sacre-Coeur - Discover Walks Paris
 • นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์และ เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรคจ์ากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้พลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียงอิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังเปิดใหม่  La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมแทบจะทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น HERMES , PRADA,LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า, เครื่องสำอางค์ น้ำหอม                                     La Samaritaine opens, discover all its features - Sortiraparis.com
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง                            เที่ยวถนนฌ็องเซลิเซ่ และประตูชัยนโปเลียน ChampsElysees & Arc De Triomphe, Paris ฝรั่งเศส
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้ซึ่งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปเล่น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ด / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไอศรีม / ไวน์

 MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY11

ปารีส– สนามบินชาร์ลเดอโกลด์

  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 931
DAY12

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน