ทัวร์เบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์เซมเบิร์กรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์เซมเบิร์ก

รหัสทัวร์ : UNSEEN VILLAGE BENELUX & FLOWERS 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 26 มี.ค. 62 - 7 เม.ย. 62 99,900 บาท
2 8 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 104,900 บาท
3 19 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 102,900 บาท
4 24 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 102,900 บาท
5 1 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 102,900 บาท
6 10 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 102,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn
 • 2
  ชมปราสาท Eltz Castle สุดสวยและเก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน Unesco
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Monschau หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเยอรมัน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Dinant หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเบลเยี่ยม
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Cochem / Bacharach สวยระดับโลก Unesco
 • 6
  ชมเมือง Delft เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับ 2 ของเนเธอร์แลนด์
 • 7
  ชมเมือง Bruges / Gent สวยระดับโลก
 • 8
  ชมเมือง Trier เมืองเก่าแก่ที่สุดของเยอรมัน Unesco
 • 9
  ชมประเทศเล็กๆ Luxembourg สุดสวย
 • 10
  ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans สุดสวย
 • 11
  ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรูจน์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์เซมเบิร์ก 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) - โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ (Unesco) - มอนเชาว์ (Unseen) - อาเค่น

 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2ชม. 30 นาที) เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711
 • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทำให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996 อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่หมู่บ้าน มอนเชาว์ (Monschau) ) เมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เมืองมอนเชาว์นั้นตั้งอยู่ในหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา โดยตัวเมืองทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านครึ่งไม้ (Half -Timbered) โดยบ้านเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อาเค่น (Aachen) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองพรมแดนตะวันตกสุดของเยอรมัน ติดพรมแดนประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ มีชื่อเสียงจากเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

NOVOTEL AACHEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

อาเค่น - มหาวิหารอาเค่น (Unesco) - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ลิซเซ่ - เทศกาลดอกทิวลิป ( KEUKENHOF) - อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารอาเค่น (Aachener Dom) อันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน นับเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเมือง มหาวิหารแห่งอาเค่น นี้ถูกจัดเป็นมรดกโลกของยูเนสโก มหาวิหารนี้เป็นโบสถ์แบบกอธิคผสมกับกาโล-โรมัน ซึ่งได้รับอนุญาตจากพระสันตปาปาแห่งกรุงโรมให้สร้างโบสถ์นี้ในปี ค.ศ. 786 และสร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 805
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)
 • เข้าสู่ สวนเคอเค่นฮอฟ 2019 (Keukenhof) ซึ่งภายในจะมีดอกไม้นานาชนิดโดยเฉพาะดอกทิวลิป ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความสวยงามตามอัธยาศัย เพราะที่นี่ 1 ปีจะเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ครั้ง (เทศกาลทิวลิปเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม ของทุกปี )
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของ ประเทศเนเธอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
  MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY4

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen) - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียรไนเพชร - ดัมสแควร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์นเป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์
 • นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. จากนั้นนำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่และอาคารบ้านเรือนในรูปแบบที่งดงามแปลกตา ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของกรุงอัมสเตอรร์ดัมอย่างแท้จริง
 • นำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควส์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY5

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหัน - กรุงเฮก - ศาลโลก - เกนต์(Unesco) - บรูจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
 • เดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็น เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก กรุงอัมเตอร์ดัมส์ และเมืองท่าเรือรอตเอร์ดัมส์ ผ่านชมและแวะถ่ายรูปศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) อันโด่งดัง กับคนไทยในคดีเขาพระวิหาร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านข้ามพรมแดนสู่เมืองสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม
 • ชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ์ St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมาก
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges/Brugge) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ARAGON BRUGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

บรูจน์ (Unesco) - ล่องเรือ - บรัสเซลล์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแค้วนเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน
 • ** แถมฟรี นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์  ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็น ที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร
 • ถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959
 • ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยมจากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิชอคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PULLMAN MIDI HOTEL BRUSSELS หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

บรัสเซลส์ - ดินงท์ (Unseen) - ลักซ์เซมเบิร์ก - เทียร์(Unesco) (เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองดินองท์ (Dinant) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน
 • นำท่านนั่ง cable car ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี คศ.1821

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU
 • นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้ง สินค้าตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 40 กิโลเมตร  ใช้เวลา 45 นาที ) เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็นโรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)  อีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

เทียร์ - โคกเฮม (Unseen) - ปราสาทเอลทส์ (Unseen) - ไมนซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับประตูโรมัน พอร์ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็นประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป
 • นำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบันถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) (เมืองนี้ทัวร์ไปน้อยมากแต่เมืองนี้สวยและน่ารักมาก) เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ นำท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา โดยจุดเด่นของเมืองคือบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000ปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่รายล้อมไปด้วยไรองุ่นที่มีพื้นที่มากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น้ำโมแซล (Mosselle river) ไหลผ่านใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ปราสาทนี้สวยมาก ท่านจะได้พบกับปราสาทในยุคกลางที่คงความสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มีอายุเกือบ 1,000ปี โดยสร้างครั้งแรกปี คศ.1157 และไม่เคยถูกทำลายจากภัยของสงครามเลย และถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเยอรมัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • นำท่านเข้าชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลข้าวของเครื่องใช้ อาวุธสมัยยุคกลางไว้ได้อย่างสมบรูณ์ที่สุด

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
HILTON MINZ HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ไมนซ์ - บาคาราค (Unseen) - แฟรงก์เฟิต - จตุรัสโรเมอร์ - ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่เมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เมืองนี้ทัวร์ไปน้อยมาก แต่เมืองนี้สวย) (ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุคกลาง
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยังคงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรือน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม เช่น โบสถ์ Werner , หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ที่อยู่บนเนินเขา ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการเป็น Youth hotel ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำเดินทางเข้าสู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.10 นาที ) เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำชมย่าน โรเมอร์ จตุรัสเมืองที่เก่าแก่ของแฟรงค์เฟิร์ต ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและศิลปกรรมไว้อย่างดี
 • อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเมืองช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง Rimowa,Samsonite, นาฬิกาหรือ สินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน