ทัวร์ยุโรปเจาะลึกอันซีน ฮังการีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรปเจาะลึกอันซีน ฮังการี

รหัสทัวร์ : UNSEEN HUNGARY 10 DAYS (OS)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 7 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 199,900 บาท
2 22 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 199,900 บาท
3 5 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 199,900 บาท
4 26 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67 199,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมพระราชวัง Gödöllő Royal Palace หนึ่งในพระราชวังสวยของฮังการี
 • 2
  ชมเมือง Eger และปราสาท Eger Castle หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดสวย
 • 3
  ชมเมือง Hollok และปราสาท Hollok Castle สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ มรดกโลก
 • 4
  ชมเมือง Esztergom และ Szentendre เมืองสวยริมแม่น้ำดานูบ
 • 5
  ชมเมือง Székesfehérvár หนึ่งในเมืองสวยที่ห้ามพลาด
 • 6
  ชมเมือง Pecs เมืองท่องเที่ยวหลักทางภาคใต้ของประเทศ
 • 7
  ชมเมือง Keszthely และ Tihany เมืองสวยริมทะเลสาบ Balaton ทะเลสาบที่สวยที่สุดของประเทศ
 • 8
  ชมเมือง Gyor เมืองสำคัญทางภาคตะวันตกของประเทศ
 • 9
  ชมกรุง Budapest เมืองหลวงสุดสวยของประเทศ
 • 10
  ช้อป ชม ชิม แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของฮังการี (WINE TASTING)
 • 11
  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์
 • 12
  ช้อปปิ้งสุดมันกับ PARNDORF OUTLET
 • 13
  พิเศษ รับประทานอาหาร New York Café หนึ่งในภัตตาคารที่สวยที่สุดในโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฮังการี 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINE

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN AIRLINE (OS) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ - Gödöllő Royal Palace - เอเกอร์

 • 05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 09.55 น. ออกเดินทางสู่บูดาเปสต์ โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS713
 • 10.40 น. เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ Gödöllő Royal Palace หรือ Grassalkovich Castle เป็นพระราชวังของจักรพรรดิและราชวงศ์ของฮังการี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล Gödöllő ทางตอนกลางของฮังการีมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่โปรดของราชินีแห่งฮังการี พระราชวังแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสถาปัตยกรรมปราสาทของฮังการี นำท่านชมความงดงามของปราสาทสไตล์บาโรกแห่งนี้จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                                                                                  File:Schloss Gödöllő Ungarn.jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอเกอร์ (Eger) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของฮังการี โดดเด่นด้วยแหล่งน้ำแร่ร้อน คฤหาสน์โบราณ และโบสถ์สไตล์บาโรกอันโอ่อ่า สถาปัตยกรรมนี้มีขึ้นตั้งแต่การฟื้นตัวของเมืองในศตวรรษที่ 18 หลังจากที่ได้รับการปลดปล่อยจากจักรวรรดิออตโตมัน                                                                                                                    Two days in Eger, Hungary - Budapest Bound

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
KORONA HOTEL EGER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีจำกัด หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY3

เอเกอร์ - โตคอย - WINE TASTING - เอเกอร์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ Tokaj (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นถิ่นผลิตไวน์หวานชื่อ โตคอย ออสซู (Tokaji Aszu) อันมีชื่อเสียง เมืองโตคอยได้รับการคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.2002 ภายใต้ชื่อ Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นยอด จัดว่าเป็นสวรรค์ของคนรักไวน์
 • นำท่านชมและชิมไวน์รสเลิศซึ่งเป็นจุดขายและทำให้ Tokaj มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ Tokaj ที่บอกเล่าเรื่องราวของการผลิตไวน์ในภูมิภาคนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเอเกอร์ (Eger) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • นําท่าน เข้าชมปราสาทเอเกอร์ (Eger Castle) ปราสาทโบราณเดิมสร้างขึ้นในปี 1241 เพื่อต่อต้านการรุกรานของ ชาวมองโกล และได้ถูกทําลายลง หลังจากนั้นบิชอปแห่งเอเกอร์ ได้ทําการสร้างปราสาทขึ้นใหม่บนเนินเขาสูง ปราสาทแห่งนี้ได้รับการบูรณะในศิลปะแบบโกทิคเมื่อปี 1470 และยังใช้เป็นป้อมปราการในการต่อต้านการรุกรานของชาวเติร์กในปี 1552 อีกด้วยนําท่านเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทโบราณแห่ง เมืองเอเกอร์เห่งนี้                                                                                  European Fortress Summer Events 2023
 • นำท่านสู่จัตุรัสโดโบ (Dobo square) จัตุรัสใจกลางเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงความ เจริญรุ่งเรืองของเมืองเอเกอร์ในอดีต อาคารบ้านเรือนโบราณที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นําท่าน เที่ยว  ชมและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเอเกอร์ตามอัธยาศัย                                                                    City and Citizen | There are 100 seconds between the two fra… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
KORONA HOTEL EGER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีจำกัด หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY4

เอเกอร์ - ฮอลโลโก - Old Village Museum - บูดาเปสต์ - CITADEL - ล่องเรือดานูบ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอลโลโก (Holloko) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นหมู่บ้าน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ครอบคลุมหมู่บ้านเก่าแก่, ปราสาทโบราณ และบริเวณใกล้เคียง
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทฮอลโลโก (Holloko Castle) ปราสาทหินโบราณที่สร้างบนเนินหินใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากหมู่บ้าน ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 11 และถูก ทำลายเสียหายอย่างหนักจากสงครามฮังกาเรียน-เติร์กในปี 1711 และได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่และเปิดให้เข้าชม ได้ในปี 1996 โดยใช้เวลาบูรณะกว่า 30 ปี นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทโบราณมรดกโลกแห่งเมืองฮอลโลโก                                                                                          Castle ruins of Hollókő, Hungary
 • นำท่านชมหมู่บ้านโบราณ (Old Village Museum) ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงดำเนินชีวิตและแต่งกายแบบชาวฮังกาเรียนโบราณ ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโบราณอันดีงามของชาวฮังกาเรียน โดยหมู่บ้านนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับการยกย่องให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วยDiscover the Old Village of Hollókő in Hungary | ASMALLWORLD

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ 
 • นำท่านชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งคือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูดาเปสต์ นำท่านชมวิวเหนือกรุงบูดาเปสต์ The Citadel จะป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา Gellert โดยข้างในจะมีลานกว้างๆ ที่มี รูปปั้น Liberty เพื่อแสดงความเป็นอิสรภาพของฮังการี จากการปกครองของนาซีหลังสงครามโลกครั้งที่สองBudapest Citadel reconstruction to continue under archaeological monitoring - Daily News Hungary
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ANANTARA NEW YORK PALACE BUDAPEST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY5

บูดาเปสต์ - เซนเทนเดร - เอสเตอร์กอม - บูดาเปสต์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนเทนเดร (Szentendre) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำดานูบ โดยตัวเมืองนั้นอยู่ในมณฑลเปสต์ทางตอนกลางของประเทศฮังการี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านของจักรวรรดิโรมัน ผลจากการรุกรานของพวกมองโกลและเติร์ก ทำให้เมืองถูกทำลายลง ต่อมาได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 18 ที่นี่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกได้ทั่วเมือง                                                                                       Szentendre, Hungary (5) | Richard Mortel | Flickr
 • อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอม (Esztergom) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ที่อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ในช่วงศตวรรษที่ 10 – กลางศตวรรษที่ 13 ก่อนที่กษัตริย์ Bela IV จะย้ายเมืองหลวงไปสู่ Buda ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนสโลวาเกียบริเวณโค้งของแม่น้ำดานูบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เกิดของกษัตริย์องค์แรกของฮังการี คือ นักบุญสตีเฟน
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรือที่คนในประทศรู้จักกันในนาม มหาวิหารเซนต์อดัลเบิร์ต (St. Adalbert Basilica) เป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฮังการี จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ฮังการีวาติกัน” ที่มีความสูงถึง 70 เมตร และมีความกว้าง 40 เมตร ถือเป็นโบสถ์คาทอลิก ที่ใหญ่ที่สุดในฮังการีที่ท่านสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลหลายไมล์ ภายในมหาวิหารท่านจะได้เห็น แท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมภาพวาดขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่เหนือแท่นบูชาหลัก ของโบสถ์ ซึ่งเป็นการจำลองการขึ้นสวรรค์ของ Titian
 • อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่อลังการ ของมหาวิหารที่มีความงดงามเหนือความคาดหมายตามอัธยาศัย                                                                                                                                       Esztergom - Basilica | Ezstergom Basilica, taken from the Br… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่กรุงบูดาเปลต์
 • นำท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament Building) เป็นสภาที่สวยที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในยุโรป โดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ ตัวอาคารเป็นศิลปะแบบนีโอโกธิค ถูกตกแต่งด้วยทองคำถึง 40 กิโลกรัม อัญมณีกว่า 500,000 ชิ้น และมีโครงสร้างตรงกลางเป็นโดมสูง 96 เมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 20 ปี กว่าจะเนรมิตสิ่งก่อสร้างสุดตระการตานี้เสร็จสิ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมใครๆ ต่างก็บอกว่าอาคารรัฐสภาแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในโลก                        File:The Hungarian Parliament Building from the Danube (5995598253).jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านชมตลาดใหญ่ Central market hall) (ฮังการี “Nagyvásárcsarnok”) เป็นตลาดในร่มที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในบูดาเปสต์ฮังการี ความคิดในการสร้างห้องโถงตลาดขนาดใหญ่จากนายกเทศมนตรีคนแรกของบูดาเปสต์ Károly Kamermayer และเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเขา เขาเกษียณในปี 1896 เมื่ออาคารเสร็จสมบูรณ์เขาเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นพลเมืองตั้งอยู่ที่ปลายถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงVáci utca และด้าน Pest ของสะพาน Liberty ที่จัตุรัส FővámBudapest: Central Market (Központi Vásárcsarnok) | Budapest … | Jorge Franganillo | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ นำท่านรับประทานอาหาร ณ ร้าน New York Café  หนึ่งในภัตตาคารที่สวยที่สุดในโลก                                                              
ANANTARA NEW YORK PALACE BUDAPEST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

บูดาเปสต์ - เซแกชแฟเฮร์วาร์ - บูดาเปสต์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซแกชแฟเฮร์วาร์  (Székesfehérvár) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งแรกของราชอาณาจักรฮังการี โดยเป็นศูนย์กลางทุกด้านของอาณาจักรใน สมัยยุคกลาง บรรยากาศในเมืองเลยยังเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องสวยงาม อดีตพระราชวังหลวง และร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า
 • นำท่านชม Bory-Vár ปราสาทแห่งความรักบนเนินเขาเก่า Öreghegy ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1930 โดยอัศวิน Jenő Bory โดยเขาออกแบบทั้งตัวปราสาท และสวนด้วยตัวเองเพื่อมอบให้แก่ Ilona Komócsin ภรรยาของเขา ภายในมีรูปปั้นหินอ่อนของเขาที่สื่อว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอไปตลอดกาล อีกทั้งในห้องต่างๆ ยังเก็บรวบรวมผลงานศิลปะของภรรยาและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ชมทั่วไปได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ในบรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ซึ่งในอดีตนั้นเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์หลายพระองค์ของฮังการี                                                    Bory Vár…. | National Geographic
 • ผ่านชม Bishop’s Palace ซึ่งเป็นคฤหาสน์ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ บาร็อค โดยคฤหาสน์ ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1801
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Varoshaz Square ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสถาปัตยกรรมบาโรกของฮังการี โดยจตุรัสแห่งนี้จะล้อมรอบด้วยพระราชวังและที่อยู่อาศัยสไตล์บาโรกจากศตวรรษที่ 17 และ 18 มีเวลาให้ท่านสัมผัสความงดงามของเมืองนี้ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่บูดาเปสต์ (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านชม Vajdahunyad Castle ปราสาทเก่าแก่ ตั้งอยู่ใน City Park ของเมืองบูดาเปสต์ ปราสาทแห่งนี้มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจและมีเอกลักษณ์ ถือเป็นต้นแบบของการออกแบบอาคารอื่น ๆ ภายในเมือง ตัวปราสาทสร้างขึ้นในปี 1896 ซึ่งเป็นการจำลองปราสาทที่มีชื่อเดียวกันในทรานซิลเวเนีย ประเทศโรมาเนีย ผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โกธิค เรอเนซองส์ บาโรก และโรมาเนสก์ ภายในปราสาทมีการจัดแสดงนิทรรศการหลายอย่าง ได้แก่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฮังการี พิพิธภัณฑ์การล่าสัตว์ฮังการี และยังมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุคกลางของฮังการี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมภายในหอคอย และการจัดนิทรรศการภายในปราสาทเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ฮังการีVajdahunyad Castle | Budapest | Kurayba | Flickr
 • อิสระท่าน ณ Andrássy Avenue เป็นถนนที่มีต้นไม้ร่มรื่นตั้งอยู่ในเมืองหลวงของฮังการี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1872 ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อของกุ้ยลา อันราส นายกรัฐมนตรีผู้สนับสนุนการก่อสร้างถนนสายนี้ เชื่อมระหว่างอลิซาเบธสแควร์กับสวนสาธารณะในเมืองสองข้างทางเป็นพระราชวังและบ้านเรือนสไตล์เรเนสซองส์ใหม่ที่สวยงาม ถนนสายนี้ มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย โรงอุปรากรแห่งชาติฮังการี และรถไฟใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุด นอกจากนี้ยังถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองบูดาเปสต์อีกด้วยAndrássy Avenue (Andrássy út), Budapest | Dimitris Kamaras | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ANANTARA NEW YORK PALACE BUDAPEST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

กรุงบูดาเปสต์ - วิลลานี - WINE TASTING - เปชส์ - เฮวิช

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ วิลลานี (Villany) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) แหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อของประเทศฮังการี เนื่องจาก Villány เป็นภูมิภาคแรกที่เกษตรกรรายย่อยเริ่มผลิตไวน์บรรจุขวดของตนเองและผลิตไวน์คุณภาพที่สามารถแข่งขันกับไวน์แดงที่คล้ายกันจากยุโรปตะวันตกได้ ซึ่งโดยทั่วไปมีพื้นฐานมาจากพันธุ์ Merlot, Cabernet Sauvignon และ Cabernet Franc ของบอร์โดซ์ เป็นพื้นที่ผลิตไวน์แดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของฮังการี
 • ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ Gere Attila Pincészete ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีและชิมไวน์ที่มีชื่อเสียง และให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย                                                                                      Gere Birtok - GastroTurismo

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเปชส์ (Pecs) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เมืองในหุบเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตชาวยุโรป ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติแสนสวยงาม
 • นำท่านชม  Zsolnay Museum ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดใน Pécs ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคอลเล็กชันเซรามิก Zsolnay นำท่านชมประวัติความเป็นมา และความงดงามของผลิตภัณฑ์จากเซรามิค จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                                                                                          ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เชก เยอรมัน | HappyLongWay
 • นำท่านเดินทางสู่จัตุรัส Széchenyi คือจัตุรัสหลักอันกว้างขวางของเมือง Pécs และเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการท่องเที่ยวสำรวจตัวเมือง ท่านจะได้ชมความงดงามของโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ และอนุสาวรีย์อันน่าทึ่งมากมายที่พบได้ภายในและรอบๆ บริเวณศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมแห่งนี้
 • ชมความงดงามของเสาพระตรีเอกภาพ (Trinity Column) อนุสาวรีย์แนวบาโรกที่สูงสง่า ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังการสิ้นสุดการระบาดของกาฬโรคเพื่อร่วมสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ร่วมชมรูปปั้นของผู้นำทางการทหารของฮังการี János Hunyadi ในท่าทางขณะกำลังขี่ม้า รูปปั้นนี้เป็นผลงานของประติมากร Pál Pátzy และสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวาระครบ 500 ปีในการเสียชีวิตของ Hunyadi
 • ตื่นตากับน้ำพุลายคราม Zsolnay Fountain ซึ่งโรงงาน Zsolnay Factory บริจาคให้กับตัวเมืองเมื่อปี 1892 สังเกตว่าหัวน้ำพุรูปกระทิงทั้งสี่นั้นเคลือบด้วยสารอีโอซิน ซึ่งช่วยให้หัวน้ำพุส่องแสงเป็นเงาสะท้อนท่ามกลางแสงแดด อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 15 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THERMAL HEVIZ ENSANA HEALTH SPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY8

เคสเซลี - ทิฮานี - เยอร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านชมเมืองเคสเซลี (Keszthely) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบบาลาตอน (Lake Balaton) อีกหนึ่งทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฮังการีและใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางนั่นเอง เมืองเคสเซลีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากกว่า 750 ปี จึงส่งผลให้สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของเมืองถูกผสมผสานในแบบโกธิคผสมบาร็อค
 • ให้ท่านได้ชมความงดงามของเมืองแห่งนี้จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวัง The Festetics castle เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับพักอาศัยของของครัวท่านเค้าท์ และดยุคมาตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 18 การก่อสร้างเริ่มโดย Kristóf Festetics ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงค.ศ. 1745–1750 โดยปีกกลางและตะวันออกของตัวปราสาทปัจจุบัน สร้างในสไตล์บาโรก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ – ปราสาท สวนปราสาท สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของตกแต่งดั้งเดิมของปราสาท และคอลเลกชั่นห้องสมุดด้วย                                                                                                Festetics Palace | Keszthely | Stefan Munder | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิฮานี (Tihany) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นหมู่บ้านที่งดงามราวกับภาพวาดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ Balaton ด้วยอาคารที่ปูด้วยกระเบื้องสีส้มอันเป็นสัญลักษณ์ ภูมิทัศน์ที่สวยงามและทิวทัศน์อันน่าหลงใหล ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ นอกเหนือจากทัศนียภาพและความงามตามธรรมชาติแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย มีการบันทึกครั้งแรกบนแผนที่ในปี ค.ศ. 1055 ในฐานะที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันที่ก่อตั้งโดยอันดราสที่ 1 เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตและสัมผัสกับความสงบและความเงียบสงบอย่างแท้จริง
 • นำท่านนั่งรถไฟ ชมความงดงามของหมู่บ้านแห่งนี้                                                                                Hungary Tihany Train - Free photo on Pixabay - Pixabay

***หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดนั่งรถไฟขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • นำท่านชม Tihany Abbey อารามเบเนดิกตินที่สวยงามใน Tihany สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1055 แม้ว่าในตอนแรกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถาน แต่คริสตจักรก็มีหน้าที่มากมายตลอดประวัติศาสตร์ มันกลายเป็นปราสาทในยุคออตโตมันและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในฮังการีคอมมิวนิสต์ สถานที่ที่ต้องไปเยือนเพื่อสัมผัสกับประวัติศาสตร์ของฮังการีและเป็นสถานที่ชมภาพทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบ Balaton                                                                                                                Tihany – the jewel of Lake Balaton - Study In Hungary

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเยอร์ (Gyor) เมืองหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฮังการี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเทศมณฑลเยอร์-โมซง-โซพรอน (Győr-Moson-Sopron) และภูมิภาคทรานส์ดานูเบียตะวันตก เยอร์เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Széchenyi István และคณะบัลเล่ต์แห่งเยอร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล ซึ่งจัดแสดงในโรงละครแห่งชาติฮังการี
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองเยอร์ สถานที่สำคัญของเมืองแห่งนี้เป็นอาคารสไตล์นีโอคลาสสิก เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898 มีหอคอยสูง 59 เมตรและหลังคาสีเขียวที่โดดเด่น ที่ด้านนอกศาลากลาง มีสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของเยอร์ขนาดใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
 • นำท่านชม จัตุรัสเซแชนยิ (Széchenyi Sqaure) จตุรัสกลางเมืองเยอร์ เป็นจัตุรัสสไตล์บาโรกที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ โรงแรม ร้านอาหารที่มีที่นั่งหน้าร้าน และร้านค้าที่น่าสนใจอิสระท่านตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL DOMUS COLLIS หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว คืน)

DAY9

เยอร์ - PARNDORF OUTLET - เวียนนา - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

** อิสระอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวก คืนเงินท่านละ 30 ยูโร **

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
 • นำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
 • อิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ROLEX, PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025
DAY10

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

 • 05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน