ทัวร์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบิร์ก เยอรมัน 11 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบิร์ก เยอรมัน 11 วัน

รหัสทัวร์ : BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 195,900 บาท
2 16 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 195,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  หมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์ (Unseen)
 • 2
  ชมปราสาท Eltz Castle เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี สวยมากๆ (Unseen)
 • 3
  ชมเมือง Bruges เมืองที่สวยที่สุดของเบลเยี่ยม Unesco
 • 4
  ชมเมือง Ghent สวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น้ำ Mosel สุดสวยเป็นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (Unseen)
 • 6
  ชมหมู่บ้าน Monschau หมู่บ้านในหุบเขาสุดลึกลับ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (Unseen)
 • 7
  ชมเมือง Dinant เมืองเล็กๆ (Unseen)
 • 8
  ชมเมือง Trier เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน (Unseen)
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim ลุ่มแม่น้ำไรน์เป็นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (Unseen)
 • 10
  ชมบ้าน Cube House บ้านรูปทรงประหลาด
 • 11
  ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam ริมทะเลสุดสวย
 • 12
  ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans สุดสวย
 • 13
  ชมกรุง Amsterdam เมืองสำคัญของเนเธอร์แลนด์
 • 14
  ชมกรุง Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม
 • 15
  ชมกรุง Luxembourg ประเทศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวในหุบเขา
 • 16
  ชม Atomium อีกหนึ่งสัญลักษณ์กรุงบรัสเซลส์
 • 17
  ชมมหาวิหาร Cologne โบสถ์สุดสวยแห่งเมืองโคโลญจน์ ได้รับ Unesco
 • 18
  ชมเมือง Frankfurt หนึ่งในเมืองดังของเยอรมัน
 • 19
  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นชมวิวบ้านเรือนสุดสวย
 • 20
  ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรูจน์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ลักซ์เซมเบิร์ก – เยอรมัน

11 วัน 8 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ - ล่องแม่น้ำไรน์ - บาคาราค - โคเบลนซ์

 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
 • จากนั้นนำท่านถึงเมือง รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ (Rudesheim am Rhein) (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) เป็นเมืองเก่าเล็กๆ ที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำไรน์ ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่องุ่นนับพันไร่จึงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยู่หลายแห่ง บางแห่งอายุนับพันปี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีบ้านเรือนที่เก่าแก่และธรรมชาติที่สวยงาม                                              Ruedesheim-4 - Living in Another Language
 • นำท่านเดินเล่นถนนที่ดังที่สุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 • ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อันเลื่องชื่อในหมู่คอไวน์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรูเดสไฮม์
 • จากนั้นนำท่านชมอาคารไม้ ที่มีลวดลายสวยงาม และเป็นอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า Klun- khardshof ถ่ายภาพกับหอพญาอินทรีย์ (EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 เมตรอันเคยเป็นสถานที่ที่เกอเธ่ กวีเอกของเยอรมันมาพักอาศัยช่วงที่เดินทางมาเมืองแห่งนี้
 • อิรสะให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • นำท่านลงเรือล่องแม่น้ำไรน์ ชมความงามของไร่องุ่น และปราสาทเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ซึ่งตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ **รอบเรือ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (30.03. – 20.10.2024)**                                                                                                      Rhine River: 10 best things to see on a 2020 Rhine River cruise
 • ถึงท่าเทียบเรือเมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุคกลาง คำว่า Bacharach มาจากคำว่า แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นของชาวโรมัน เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบและมีหอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น
 • นำท่านนั่งกระเช้า Seilbahn-Ruedesheim Cable car ขึ้นสุ่จุดชมวิวเหนือเมือง ท่านจะได้ชมวิว ของแม่น้ำไรน์ ที่รายล้อมไปด้วยไร่องุ่นและปราสาท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยังคงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรือน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม เช่น โบสถ์ St.Werner , หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ที่อยู่บนเนินเขา ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการเป็น Youth hotel ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรือที่รู้จักในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่ง มีชื่อเต็มใหม่ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้ำไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกด้วยเมืองโคเบลนซ์ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่                                                                       Jesuit Square in Koblenz, Germany Editorial Photo - Image of german, city: 143289731
 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 – 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศ
 • นำท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงม้าสง่างามของจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1993  The Romantic Rhine Valley and the Rock of Lorelei (port-to-port cruise) by CroisiEurope River Cruises with 4 Tour Reviews - TourRadar

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

MERCURE HOTEL KOBLENZ หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

ปราสาทเอลทส์ - โคกเฮม - ชมวิวปราสาท Reichsburg Castle - เทียร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ปราสาทนี้สวยมาก ท่านจะได้พบกับปราสาทในยุคกลางที่คงความสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป (เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มีอายุเกือบ 1,000 ปี โดยสร้างครั้งแรกปี ค.ศ.1157 และไม่เคยถูกทำลายจากภัยของสงครามเลย และถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเยอรมัน                                                                  Eltz Castle, Germany : r/pics
 • นำท่านเข้าชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลข้าวของเครื่องใช้ อาวุธสมัยยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

(หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปลาย มี.ค. – ปลายตุลาคม ของทุกปี)  

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา
 • จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวเมือง ณ ปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000ปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่รายล้อมไปด้วยไรองุ่นที่มีพื้นที่มากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น้ำโมแซล (Mosselle river) ไหลผ่านใจกลางเมือง                                                                                                  Autumn Germany | Cochem with the 'Reichsburg Cochem'. Cochem… | Flickr
 • นำท่านเดินชมเมืองให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง 90 กิโลเมตรใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็นโรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับประตูโรมัน พอร์ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็นประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ปFile:Trier Porta Nigra outside.png - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ มหาวิหารเทียร์ (Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบันถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ตามอัธยาศัย

[fod_icon] รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

PARK PLAZA HOTEL TRIER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

ลักซ์เซมเบิร์ก - ดินองท์(เบลเยี่ยม) - บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วยAutumn in Luxembourg | Christophe Van Biesen
 • นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.) เมือง เล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน
 • จากนั้นนำท่านนั่ง CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821                                                                                                                              Dinant Citadel" Images – Browse 83 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือว่า cable car ปิดไม่ให้บริการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ **

 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็น ที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON BRUSSELS GRAND PLACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

บรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสแกรนด์เพลซ - แมนาคินิส - เกนต์ - บรูจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม  A morning at the Atomium | Sunny Days with Juliette
 • ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ให้ท่านประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแล๊ต ผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย   รูปปั้นแมนิเกนพีส (Manneken Pis) สัญลักษณ์เเห่งบรัสเซลส์ - เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวรอบโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หอยแมลงภูอบไวน์ขาว / สเต็ก / ไวน์

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยมนำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมือง                                                                                                                                   10 Memorable Things to Do in Ghent: The Gem of Belgium
 • นำท่านชมโบสถ์  St Bavo’s Cathedral ตั้งชื่อตามนักบุญบาโว หรือซินท์ บาฟ ในภาษาดัตซ์ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 โดยโดดเด่นด้วยหอระฆังเดี่ยวสูง 89 เมตร โดยนอกจากตัวโบสถ์ที่สวยงามยังมีศิลปะระดับมาสเตอร์พีช อาทิภาพวาด,ฉากประดับแท่นบูชา ,ประติมากรรมต่างๆฯ จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย   St. Bavo's Cathedral, Ghent | Ticket Price | Timings | Address: TripHobo
 • ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมามาย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ARAGON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองใกล้เคียง

DAY6

บรูจน์ - ล่องเรือ - รอตเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์) - CUBE HOUSES

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกั ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน   10 Best Things to Do in Bruges - What is Bruges Most Famous For? - Go Guides

** แถมฟรี นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์  ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที   (หมายเหตุ :  หากเรืองดให้บริการไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองที่ทันสมัยที่สุด ของประเทศเนเธอร์แลนด์
 • นำท่านถ่ายรูปกับ CUBE HOUSES เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไว้บนเสาหกเหลี่ยม เป็นรูปร่างที่แปลกตา จุดประสงค์หลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้สอยนั่นเอง จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                              บ้านคิวบิกเฮ้าส์ The Cube Houses บ้านทรงลูกบาศก์ เนเธอร์แลนด์ - Grazie Travel

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

HILTON ROTTERDAM หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY7

รอตเตอร์ดัม - ซานส์ สคันส์ - โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ชมเมือง - โรงงานเจียรไนเพชร - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย                                                                                                                            Zaanse Schans Windmills: Day-Trip from Amsterdam - G+T
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรือ สวยๆที่จอดเทียบท่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินตามอัธยาศัย                                                Volendam: tours, activiteiten en attracties | musement

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์                                                 23 Best Things to Do in Amsterdam
 • จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน Hooftstraat  เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงอัมสเตอร์ดัม มีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิ เช่น Chanel ,Gucci , Dior ,Zara, เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

DAY8

หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen) - ล่องเรือ - อัมสเตอร์ดัม - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาว่า เวนิส แห่งเนเธอร์แลนด์ Giethoorn Images – Browse 2,782 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

แถมฟรี  นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ1.30 ชม.) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
 • นำท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินเล่นชมคูคลองและบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY9

อัมสเตอร์ดัม - Designer Outlet Roermond - มอนเชาวน์ - โคโลญจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Roermond (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองพรมแดนติดกับประเทศเยอรมัน
 • นำท่านช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond เป็นเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และเยอรมัน มีร้านค้าให้ช้อปปิ้งมากกว่า 180 ร้าน เช่น Prada,Burberry,Armani,Gucci,Versace, Nike, Adidas และแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย                                                                                              Designer Outlet Roermond | Visit Maastricht

ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 30 EURO ให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน มอนเชาว์ (Monschau) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) (เมือง Unseen คนไทยไปน้อยมาก) เมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เมืองมอนเชาว์นั้นตั้งอยู่ในหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา โดยตัวเมืองทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านครึ่งไม้ (Half -Timbered) โดยบ้านเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะรอดพ้นจากสงครามต่างๆมาได้ โดยหมู่บ้านมีแม่น้ำรูร์ (Rur River) ไหลผ่านด้านหลัง โดยเมืองมอนเชาว์ ถือเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองของเยอรมันและได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน15 เมืองสวยของประเทศเยอรมันอีกด้วย                                                                                                    Monschau Germany: 13 Things to Do in this Fairy Tale Town in 2023 • Dream Plan Experience
 • นำท่านเดินชมเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนู ขาหมูเยอรมัน + เบียร์

PULLMAN HOTEL COLOGNE หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว

DAY10

โคโลญจน์ - แฟรงค์เฟิร์ต

รับประทานอาหารเช้า1แบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทำให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996 จากนั้นอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก                                                  Cologne guide: Where to eat, drink and stay in Germany's cultural hub | The Independent | The Independent
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด
 • นำท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                        15 Best Frankfurt Tours - The Crazy Tourist
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 •  20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY11

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

 • 12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน