ทัวร์ออสเตรีย – สโลวีเนีย พัก Hallstatt 2 คืนรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ออสเตรีย – สโลวีเนีย พัก Hallstatt 2 คืน

รหัสทัวร์ : UNSEEN AUSTRIA - SLOVENIA 11 DAYS (OS)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 2 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 175,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย ( การันตีพัก 2 คืน 100%)
 • 2
  ชมยอดเขา Kitzsteinhorn สูงระดับ 3,000 เมตร หนึ่งในยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามอย่างมาก
 • 3
  ชมยอดเขา Ramsau am Dachstein หนึ่งในภูเขาที่มีสะพานแขวนข้ามภูเขา
 • 4
  ชมทะเลสาบ BLED ทะเลสาบสุดสวย สัญลักษณ์ของประเทศสโลเวเนีย
 • 5
  จุดชมวิว Ojstrica เหนือทะเลสาบเบลด
 • 6
  ชมหมู่บ้าน Velika Planina หมู่บ้านพื้นเมืองบนยอดเขา
 • 7
  ชมปราสาท Hochosterwitz Castle ปราสาทแห่งเทพนิยานของออสเตรีย
 • 8
  ชมเมือง Zell am See เมืองริมทะเลสาบสุดสวย
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Maria Alm หมู่บ้านในหุบเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้ใคร
 • 10
  ชมทะเลสาบสุดสวย Bohinj Lake / Lake Jasna / Julian Alps ทะเลสาบสุดสวยประเทศสโลวีเนีย
 • 11
  ชมหมู่บ้าน Gosau และทะเลสาบ Gosau ทะเลสาบสุดสวยในทิโรล
 • 12
  ชมเมือง Graz เมืองมรดกโลกแสนสวยของออสเตรีย
 • 13
  ชมวิหาร Melk Abbey หนึ่งในวิหารสุดสวยของออสเตรีย
 • 14
  ชมพระราชวัง Hofburg พระราชวังอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
 • 15
  ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย
 • 16
  ชมกรุง LJUBLJANA เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย
 • 17
  ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ออสเตรีย – สโลวีเนีย พัก Hallstatt 2 คืน 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINE (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ – ปราสาทโฮโชสเตอร์วิทช์ - คลาเกนเฟิร์ต

 • 07.50 น.เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศออสเตรีย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่สำคัญของออสเตรียเพราะมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ถึง 6 แห่งด้วยกันตัวเมืองมีความสงบแต่ทันสมัย มีภูเขาเล็กๆ และแม่น้ำเมอร์ (Mur) ไหลผ่าน เป็นเมืองการค้าและศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมจากทุกยุคทุกสมัย ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองซ์และบารอค
 • นำท่านนั่งรถราง (funicular) สู่ Schlossberg หรือ Castle hill ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ (Uhrturm) สัญลักษณ์ประจำเมือง ถือเป็นแลนมาร์คสำคัญของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีป้อมปืนใหญ่ บ่อน้ำโบราณ หอระฆัง รูปปั้น ฯลฯ ซึ่งคอยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคกลางของเมืองให้แก่ผู้มาเยือน จากจุดชมวิวมากมายหลายแห่งบนนั้น ทำให้เราได้มองกราซจากหลากมุม แต่ไม่ว่ามุมไหนก็ดูสวยงามน่าอยู่ทั้งสิ้น                                                                                                  Schlossbergbahn Graz | Graz Tourismus
 • นำท่านชมความงดงามของพระราชวังเองเกนเบิร์ก (Eggenberg Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในแบบบาร็อค ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกราซ ถือว่าเป็นอีกพระราชวังที่มีการจัดสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดยพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลกของ                          Visit Eggenberg Castle
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (Old Town) ชมบ้านเรือนโบราณกว่า 1,000 หลัง ตัวเมืองเก่าได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในปี 1999 และยกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป (Cultural Capital of Europe)  ในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย                                                    Graz in Austria: 20 wonderful places to visit! - PlacesofJuma

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ปราสาทโฮโชสเตอร์วิทช์ (Hochosterwitz Castle) (ระยะทาง  130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) ปราสาทตำรับเทพนิยายบนยอดเขาแห่งออสเตรีย บนยอดเขาความสูง 160 เมตร โดยปราสาทนี้ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในบรรดาปราสาทยุคกลางในดินแดนออสเตรีย ถูกกล่าวถึงครั้งแรกเมื่อปี 860 โดยใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้า Louis the German แห่ง East Francia โดยมีการเปลี่ยนถ่ายผู้ถือครองตามกาลเวลาเรื่อยมา ปัจจุบันเป็นสมบัติของตระกูล Khevenhüller ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้านในปราสาทที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชมได้บางส่วน จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร  Castle Hochosterwitz | The castle Hochosterwitz is a hill ca… | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคลาเกนเฟิร์ต หรือ คลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐคารินเทีย (Carinthia) เป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็นหนึ่งในแปดเมืองเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปอีกด้วย เมืองคลาเกนเฟิร์ต ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 446 เมตร (1,463 ฟุต) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ล้อมรอบ ด้วยภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค
 • นำท่านชมความงดงามของทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป พื้นที่โดยรอบขอบทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่าไม้หนาแน่น น้ำในทะเลสาบสีฟ้าสีเขียวโดดเด่นและมีความโปร่งใสมาก                                                                                            Klagenfurt am Wörthersee
 • ชมลานน้ำพุมังกรลินท์วูร์ม (Lindworm Fountain) ถูกสร้างขึ้นในปี 1593 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมากแห่งหนึ่งของเมือง                                                                          Klagenfurt Images – Browse 3,417 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • นำท่านชม ลันด์เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งอาคารที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในเมืองคลาเกนเฟิร์ต ภายในอาคารได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยภาพวาดปูนเปียก ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่นั่งของสภาแห่งรัฐารินเทีย อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DAS SEEPARK WORTHERSEE RESORT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

คลาเกนเฟิร์ต - เวลิก้า ปลานิน่า – ลุบเบลียน่า – เบลด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิก้า ปลานิน่า (Velika Planina) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 109 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Cable Carเพื่อไปสัมผัสความชนบทแบบ Slovenian ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเทือกเขา Julian Alps บนระดับความสูง 1,611 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนตำแหน่งสูงสุดของประเทศ                                                                                7 top atractions — VELIKA PLANINA
 • ลักษณะเด่นของบ้านเรือนที่นี่คือหลังคาที่ทำด้วยแผ่นไม้สนซ้อนกันไล่เรียงแผ่ราบลงไปด้วยองศาที่ค่อนข้างต่ำจนเกือบจะติดพื้น ทุกเดือนมิถุนายน เกษตรกรจะนำฝูงปศุสัตว์กลับมาที่นี่เพื่อให้สัตว์กินหญ้าจนถึงเดือนกันยายน พร้อมเสนอผลิตภัณฑ์นมนานาชนิดให้แขกผู้มาเยือนได้ชิม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางผ่าน เมืองคามนิก (Kamnik) เมืองเล็กๆที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Kamniška Bistrica นับเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการยกย่องใหเป็นหนึ่งในเมืองที่น่ารักและเก่าแก่ที่สุดในสโลวีเนีย โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนในแบบยุคกลางและบาร็อค รวมไปถึงซากปรักหักพังปราสาทเก่าแก่ นอกจากนี้แล้ว เมืองคามนิกยังมีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพของภูเขาและทุ่งหญ้าสีเขียวที่สวยงาม
 • จากนั้นนำท่านสู่ เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสโลวาเนีย แม้จะเป็นเมืองหลวงที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงที่ยังคงให้ท่านได้เห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิลปะสไตล์บาโร๊คในเมืองลุบเบลียน่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
PARK HOTEL BLED  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

** หมายเหตุ โรงแรมเมือง Bled มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY4

เบลด – จุดชมวิว Ojstrica เหนือทะเลสาบเบลด - ทะเลสาบโบฮินจ์ – นั่งกระเช้าเบลด - ล่องทะเลสาบเบลด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นจุดชมวิวทะเลสาบ Bled  ณ จุดชมวิว Ojstrica จุดชมวิวที่ท่านจะได้เดินขึ้นเขา เป็นเส้นทางธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีในการเดินขึ้น ให้ท่านได้ชมวิวเหนือทะเลสาบตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง                                                                                          Ojstrica • Viewpoint » outdooractive.com

** หมายเหตุ ทางขึ้นจุดชมวิว Ojstrica เป็นเส้นทางธรรมชาติ หากฝนตกหรืออากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทของดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของคณะทัวร์  และทางบริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะท่านที่มีร่างกายแข็งแรง เดินสะดวกเท่านั้นในการขึ้นชมวิวนี้ สำหรับท่านที่ไม่ได้ขึ้นสามารถเดินเล่นรอริมทะเลสาบได้

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโบฮินจ์ (Bohinj Lake) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง glacial lake ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา Bohinj สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่  1,600 ถึง 2,000 เมตร  มีความยาว 4.2 กิโลเมตร กว้าง 1 กิโลเมตร และ จุดที่ลึกที่สุดประมาณ 45 เมตร ในหน้าร้อนสามารถลงเล่นน้ำว่ายน้ำได้ นำท่าน ชื่นชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ์                                                                                                            lake-bohinj-autumn-boats - TRAVELSLOVENIA.ORG – All You Need To Know To Visit Slovenia
 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาโวเกิล ที่ระดับความสูง 6,306 ฟุต หรือ1,922 เมตร ซึ่งท่านจะสัมผัสถึงความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาตริเกลา (Mount Triglav) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป                                                                                                                                  Slovenia in October: Travel Tips, Weather, and More | kimkim

รับประทานอา หารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบลด
 • นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบลด (Bled Castle)ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004
 • แวะชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์แมรี่ (Assumption of Mary Pilgrimage Church)โบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์lake-bled-fall-colours - TRAVELSLOVENIA.ORG – All You Need To Know To Visit Slovenia

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
PARK HOTEL BLED  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

** หมายเหตุโรงแรมเมือง Bled มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY5

เบลด – วิลลาค - คาปรุน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • **นำท่านเดินทางสู่ Lake Jasna (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ทะเลสาบสีมรกตสุดงดงามแห่งสโลวีเนีย ทะเลสาบในเขตหุบเขาอัลไพน์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของประเทศ โดยมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ของขุนเขารอบด้านและน้ำใสสะอาด  Jasna lake in Triglav national park at sunrise, Kranjska Gora, Slovenia. Amazing autumn landscape with Alps mountains, trees, blue sky with clouds and reflection in water, famous tourist attraction Stock Photo |
 • นำท่านเดินทางสู่ Zelenci Springs (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กับเมือง Kranjska Gora ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสโลวีเนีย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ Sava Dolinka ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำดานูบ ที่ Zelenci Springs น้ำจากใต้ดิน จะผ่านรูพรุนของทะเลสาบที่มีความลึก 2 เมตร ซึ่งน้ำขึ้นชื่อว่าเป็นสีเขียวที่ลึกและสดใส น้ำพุและบริเวณโดยรอบตั้งชื่อตามสีน้ำในทะเลสาบแห่งนี้                                                                      Picturesque autumn scene of Julian Alps with Kranjska gora peak on background. Wonderful morning view of Zelenci nature reserve, Slovenia, Europe. Beauty of nature concept background. Stock Photo | Adobe Stock
 • อิสระท่านชมความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิลลาค (Villach) (ระยะทาง 20กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมณฑลคารินเทีย (Carinthia) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดรา (Drau River) ปัจจุบันเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในสมัยโรมันแห่งนี้ ได้กลายเป็นเมืองที่คึกคัก ไปด้วยย่านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียง

รับประทานอา หารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมย่านใจกลางเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (St.Jakob Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ในสไตล์แบบโกธิค ถือเป็นคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และมีหอระฆังที่มีความสูงกว่า 94 เมตร ถือเป็นหอระฆังที่มีความสูงที่สุดของแคว้นคารินเทีย ถ่ายรูปกับป้อมปราการเก่าแก่บนเนินเขาสูงถึง 676 เมตรและมีปราสาทแลนด์สคอร์นอยู่ด้านบน                                                                                                      Parish Church of St. Jacob (Church) - Villach Stadt, Carinthia
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาปรุน (KAPRUN) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆและเป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ก่อตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
TAUERN SPA HOTEL & THERME  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY6

คาปรุน – ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น - Maria Alm - Zell am See

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) ที่มีความความสูง 3,029 เมตร ทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัลไพน์                                                                                                Kitzsteinhorn Kaprun
 • นำท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ให้ท่านสัมผัสกับกิจกรรมมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และตื่นตาตื่นใจไปกับ Panorama Platform ซึ่งเป็นแหลมยื่นไปกลางหุบเขา ท่านสามารถชมวิวของยอดเขาในอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ได้แบบพาโนราม่า                                                                                      How to reach Kitzsteinhorn from Salzburg? | FREE Walking TOUR Salzburg

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาเรีย อาล์ม (Maria Alm) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นชุมชนในเขตการปกครองเซลล์ อัม ซี แห่งรัฐซาล์สบวร์กทางตอนกลางของประเทศออสเตรีย ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูง 802 เมตร
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ Wallfahrtskirche ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้                          Maria Alm Images – Browse 970 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลล์ อัม ซี (Zell am See) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาดที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See) และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากเมืองที่ก่อตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนี้เซลล์ อัม ซีเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความร่มรื่นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามชายฝั่งทะเลสาบอันงดงาม ดื่มด่ำภาพบรรยากาศน้ำสีครามสดใสในทะเลสาบเซลล์  ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ พร้อมทั้งเก็บภาพประทับใจในเมืองน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัยกระทั่งได้เวลาอันสมควร                                                                                                                                Harvest Festival in Zell am See-Kaprun

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 
SEEVILLA FREIBERG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรม มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY7

เซลล์ อัม ซี - รัมเซา อัม ดัคชไตน์ – โกเซา - ฮอลสตัท

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทาง เมืองรัมเซา อัม ดัคชไตน์ (Ramsau am Dachstein) (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
 • นำท่านขึ้นกระเช้าไปชมจุดชมวิว Dachstein Skywalk หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่เหนือน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแคว้น Styria ประเทศออสเตรีย ท่านจะได้ทดสอบ และท้าทายสภาพจิตใจ กับการเดินบนสะพานสูงที่สุดในออสเตรีย ระหว่างที่เดินอยู่บันได นักท่องเที่ยวจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาซึ่งอยู่รอบๆ ตัวเราถึง 360 องศา                  Sky Walk | Schladming-Dachstein
 • และอีกสถานที่ต้องไม่พลาดสำหรับท่านที่ชื่นชอบความหวาดเสียว ต้องไม่พลาดสะพานแขวนสุดระทึก Dachstein Stairway to Nothingness หรือที่รู้จักกันในนาม สะพานสู่ความว่างเปล่าซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในออสเตรีย มีความยาว 100 เมตร ที่อยู่บนความสูงถึง 396 นอกจากนั้นคุณจะได้พบกับประสบการณ์พิสูจน์ความกล้าหาญขั้นสุดของตัวเองด้วย                                                Dachstein Glacier World | Ramsau Am Dachstein | Austria | AFAR

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโกเซา (Gosau) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ชุมชนเล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชนนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายล้อมไปด้วย ธรรมชาติและป่าไม่อันแสนอุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้และลำธารอันแสน อุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชากรที่เมืองนี้ ประกอบอาชีพทําเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา เป็นรายได้หลักของที่นี่                                                                                                          Alpine Green Fields Traditional Wooden Houses View Gosau Village Autumn Stock Photo by ©Pilat666 218402260
 • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบโกเซา ท่านจะชมทัศนียภาพกว้างไกลของธารน้ำแข็ง Dachstein Glacier อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                                        Gosau Lake | Daniel Schwabe | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 15  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม                                              Autumn in Hallstatt, Austria - STACIE FLINNER

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (การันตรี พัก 2 คืน )

DAY8

ฮอลสตัท - Schafbergbahn - รถไฟล้อเฟือง - เซนต์กิลเกน - เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่ Schafbergbahn (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นรางรถไฟที่เปิดในปี 1893 วิ่งจากเมืองเล็กๆ ของSt. Wolfgang im Salzkammergut บนชายฝั่ง Wolfgangsee ไปยังยอดเขามีทิวทัศน์มุมกว้างของภูเขา Salzkammergut และทะเลสาบ และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อSchafbergspitze ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1862
 • นำท่านขึ้นรถไฟล้อเฟือง ซึ่งจะวิ่งจาก St. Wolfgang (Schafbergbahnhof) เหนือ Schafbergalpe (หยุดที่ 1363 ม.) ไปยังสถานีบนภูเขาที่ความสูง 1732 ม. ระยะทางของทางรถไฟคือ 5.85 กม. ที่มีความสูงต่างกันที่ 1188 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที                                              Schafberg Mountain Railway St. Wolfgang
 • จากบนนี้เราสามารถเห็นทะสาบรอบๆ แบบชัดเจนถึง 5 ทะเลสาบด้วยกัน
 • นำท่านเดินทางลงด้านล่างนำท่านสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว                                                                                            Arrival by car at St. Wolfgang: directions & information

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท  นำท่านเดินชมเมืองฮอลสตัท

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองฮอลสตัท มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY9

ฮอลสตัท - เมลค์ - Parndorf Outlet - เวียนนา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเมลค์ (MELK) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองซ์ที่มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย ด้วยทำเลที่เป็นเสมือนชะง่อนผา ทำให้เลโอโปลด์ที่ 1 แห่งตระกูลบารเบนเบิร์ก เลือกที่จะสร้างปราสาทเพื่อเป็นที่พำนักตั้งแต่ปี ค.ศ.976 แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1089 เลโอโปลด์ที่ 2 ยกปราสาทแห่งนี้ให้กับบาทหลวงนิกายเบเนดิกจากแลมบาช และตั้งแต่นั้นเหล่านักบวชก็ใช้สถานที่นี้เป็นที่พักอาศัยและทำงาน          621 Melk On The Danube River Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านเข้าชมวิหารสตีฟท์เมลค์ (Stift Melk) ตั้งอยู่บนชะง่อนผาริมแม่น้ำดานูบ ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสำคัญยิ่งในการอบรมบาทหลวงและเหล่านักร้องรุ่นเยาว์ที่ขับกล่อมในโบสถ์หลวง สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญในฐานะสถานที่ศักดิ์ สิทธิ์ของศาสนาก็คือ บนหน้าจั่วของหลังคา ซึ่งมีไม้กางเขนที่จำลองจากกางเขนแห่ง Melk สมบัติล้ำค่าของพระอารามแห่งนี้ พร้อมกับตัวอักษรที่เขียนไว้เพื่อสื่อถึงความสำคัญของสถานที่ที่เก็บสัญลักษณ์แห่งการไถ่บาป                                              Vienna: Mariazell Basilica and Melk Abbey Private Tour | GetYourGuide

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงแสนสวยที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton,Gucci,Chanel,Zara,H&M และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้ออาทิเช่น ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน คาร์ทเนอร์ ถนนคนเดินแห่งเวียนนา ++

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง เมนูขึ้นชื่อของเวียนนา

 AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

เวียนนา – พระราชวังฮอฟบูร์ก - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1275 สิ่งที่น่าสนใจมีตั้งแต่ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาวระรานตาในพระคลังสมบัติหลวง ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเครื่องประดับล้ำค่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ นำท่านเดินชมความหรูหราในสถานที่พำนักกว่า 600 ปีของราชวงศ์ฮอฟบวร์กและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองที่ทรงอำนาจของราชวงศ์นี้ พระราชวังหลังนี้ประกอบด้วยปีกอาคารกว่า 18 ส่วนและห้องมากกว่า 2,000 ห้องเลยทีเดียว                                    Hofburg Imperial Palace - Vienna - Arrivalguides.com
 • นำท่านชมความสวยงามของซุ้มประตูสไตล์บารอค ด้านในจะพบกับที่ประทับของจักรพรรดิ์ ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามแสนวิจิตรตระการตา ต่อด้วยการเดินชมพิพิธภัณฑ์ของ Hofburg Palace ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องแต่งกายที่แสนจะหรูหราของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก
 • นำท่านเข้าชมหอสมุดแห่งชาติออสเตรีย (Austrian National Library) เป็นหอสมุดสไตล์บารอคที่งดงามตั้งอยู่ภายในพระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) สร้างโดยพระเจ้า Charles ที่ 6 แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์กเพื่อใช้เป็นห้องสมุดแห่งราชสำนักเมื่อศตวรรษที่ 18 หอสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งเก็บรวบรวมหนังสือไว้มากที่สุดในประเทศออสเตรีย และยังเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป        National Library of Austria: Literature Museum - The Conference of European National Librarians (CENL)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ Parndorf Outlet (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลา  พอสมควร WORTH VISITING! - Review of Designer Outlet Parndorf, Parndorf, Austria - Tripadvisor

** อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวก **

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND 
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025
DAY11

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

 • 14.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน