ทัวร์ออสเตรีย – สโลวีเนีย 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ออสเตรีย – สโลวีเนีย 10 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN AUSTRIA - SLOVENIA 11 DAYS (OS)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 21 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 185,900 บาท
2 12 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 185,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย
 • 2
  ชมยอดเขา Kitzsteinhorn สูงระดับ 3,000 เมตร หนึ่งในยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามอย่างมาก
 • 3
  ชมยอดเขา Ramsau am Dachstein หนึ่งในภูเขาที่มีสะพานแขวนข้ามภูเขา
 • 4
  ชมทะเลสาบ BLED ทะเลสาบสุดสวย สัญลักษณ์ของประเทศสโลเวเนีย
 • 5
  จุดชมวิว Ojstrica เหนือทะเลสาบเบลด
 • 6
  ชมปราสาท Hochosterwitz Castle ปราสาทแห่งเทพนิยานของออสเตรีย
 • 7
  ชมเมือง Zell am See เมืองริมทะเลสาบสุดสวย
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Maria Alm หมู่บ้านในหุบเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้ใคร
 • 9
  ชมทะเลสาบสุดสวย Bohinj Lake / Lake Jasna / Julian Alps ทะเลสาบสุดสวยประเทศสโลวีเนีย
 • 10
  ชมทะเลสาบ GOSAU ทะเลสาบสุดสวยในทิโรล
 • 11
  ชมเมือง Graz เมืองมรดกโลกแสนสวยของออสเตรีย
 • 12
  ชมพระราชวัง Hofburg พระราชวังอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
 • 13
  ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย
 • 14
  ชมกรุง LJUBLJANA เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ออสเตรีย – สโลวีเนีย 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINE (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
DAY2

เวียนนา - กราซ – ลุบเบลียน่า

 • 05.35 น.เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศออสเตรีย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่สำคัญของออสเตรียเพราะมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ถึง 6 แห่งด้วยกันตัวเมืองมีความสงบแต่ทันสมัย มีภูเขาเล็กๆ และแม่น้ำเมอร์ (Mur) ไหลผ่าน เป็นเมืองการค้าและศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมจากทุกยุคทุกสมัย ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองซ์และบารอค
 • นำท่านชมความงดงามของพระราชวังเองเกนเบิร์ก (Eggenberg Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในแบบบาร็อค ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกราซ ถือว่าเป็นอีกพระราชวังที่มีการจัดสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดยพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลกของ                          Visit Eggenberg Castle
 • นำท่านนั่งรถราง (funicular) สู่ Schlossberg หรือ Castle hill ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ (Uhrturm) สัญลักษณ์ประจำเมือง ถือเป็นแลนมาร์คสำคัญของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีป้อมปืนใหญ่ บ่อน้ำโบราณ หอระฆัง รูปปั้น ฯลฯ ซึ่งคอยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคกลางของเมืองให้แก่ผู้มาเยือน จากจุดชมวิวมากมายหลายแห่งบนนั้น ทำให้เราได้มองกราซจากหลากมุม แต่ไม่ว่ามุมไหนก็ดูสวยงามน่าอยู่ทั้งสิ้น                                                                                                  Schlossbergbahn Graz | Graz Tourismus
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (Old Town) ชมบ้านเรือนโบราณกว่า 1,000 หลัง ตัวเมืองเก่าได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในปี 1999 และยกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป (Cultural Capital of Europe)  ในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย                                                    Graz in Austria: 20 wonderful places to visit! - PlacesofJuma

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) (ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสโลวาเนีย แม้จะเป็นเมืองหลวงที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงที่ยังคงให้ท่านได้เห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิลปะสไตล์บาโร๊คในเมืองลุบเบลียน่า           Ljubljana - dinstorbyferie.no
 • นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) ที่ทอดข้ามแม่น้ำลุบเบลียยานิก้า ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1901 เป็นสะพานแห่งแรกๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งจะมีรูปมังกรใน แบบอาร์ตนูโว อยู่ฝั่งละ 2 ตัว รวมเป็น 4 ตัว เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลวาเนียที่เชื่อกันว่า เจสัน ได้ขโมยขนแกะทองคำมา และได้เดินทางผ่านมายังลุบเบียนา และได้ปะทะกับมังกรแห่งลุบเลียนา ดังนั้น มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจำเมือง              รีวิวที่เที่ยวDragon Bridge - ตั๋วDragon Bridge - ส่วนลดDragon Bridge - วิธีเดินทางแถวDragon Bridge, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้Dragon Bridge - Trip.com
 • ผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญต่างๆภายในเมืองเช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส, ปราสาทเมืองเก่า (Old town castle) ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะสไตล์บาโร๊ค และได้ทำการบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยได้บูรณะหอสูงในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จากนั้นนำท่านชมย่านการค้า ตลาดสินค้าพื้นเมืองและเดินเล่น ชมบ้านเรือนที่สวยงามด้วยศิลปะบาโร๊ค อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU LJUBLJANA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ลุบเบลียน่า - เวลิก้า ปลานิน่า - วินท์การ์ จอร์จ - เบลด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิก้า ปลานิน่า (Velika Planina) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Cable Carเพื่อไปสัมผัสความชนบทแบบ Slovenian ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเทือกเขา Julian Alps บนระดับความสูง 1,611 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนตำแหน่งสูงสุดของประเทศ                                                                                Velika Planina - a hiking paradise in the heart of nature
 • ลักษณะเด่นของบ้านเรือนที่นี่คือหลังคาที่ทำด้วยแผ่นไม้สนซ้อนกันไล่เรียงแผ่ราบลงไปด้วยองศาที่ค่อนข้างต่ำจนเกือบจะติดพื้น ทุกเดือนมิถุนายน เกษตรกรจะนำฝูงปศุสัตว์กลับมาที่นี่เพื่อให้สัตว์กินหญ้าจนถึงเดือนกันยายน พร้อมเสนอผลิตภัณฑ์นมนานาชนิดให้แขกผู้มาเยือนได้ชิม

***หมายเหตุ หากกระเช้าปิด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นชม ถ้ำโพสทอยน่า แทน***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ วินท์การ์ จอร์จ (Vintgar Gorge) หรือ เรียกว่า เบลด จอร์จ เป็นลำธารน้ำใสขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตร อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศสโลวีเนีย          Vintgar Gorge 2022 – Prices, opening hours, weather, etc.
 • ตั้งอยู่ระหว่างเขตเทศบาลของเมือง Gorje และ เมืองเบลด ธารน้ำธรรมชาติวินท์การ์ จอร์จ อยู่ในหุบเขา Radovna Valley ซึ่งน้ำในลำธารมาจากแม่น้ำ Radovna ลำธารแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยหุบเขาและ 2 ข้างของลำธารจะมีผาหินซึ่งมีความสูงประมาณ 50 ถึง 100 เมตร และจะมีลักษณะเป็นหินผาที่ลดหลั่นลงเป็นเกาะแก่ง ที่วินท์การ์ จอร์จ เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม ไม่ใช่เพียงแค่ลำธารเล็กๆ ธรรมดา แต่ยังมีสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ผาหินตามธรรมชาติ และน้ำในลำธารที่ใสเป็นสีมรกต อีกทั้งยังมีน้ำตก sum Fall ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในสโลวีเนีย ที่ไหลลงมาที่ลำธารวินท์การ์ จอร์จ จากแม่น้ำ Radovna
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled) (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด (Bled) เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นริมทะเลสาบตามอัธยาศัย                                                                                Ljubljana to Lake Bled Day Trip in Slovenia

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคานอาหารพื้นเมือง
 
PARK HOTEL BLED  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

DAY4

เบลด - ทะเลสาบโบฮินจ์ - เบลด – ล่องทะเลสาบเบลด – จุดชมวิว Ojstrica

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโบฮินจ์ (Bohinj Lake) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง glacial lake ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา Bohinj สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่  1,600 ถึง 2,000 เมตร  มีความยาว 4.2 กิโลเมตร กว้าง 1 กิโลเมตร และ จุดที่ลึกที่สุดประมาณ 45 เมตร ในหน้าร้อนสามารถลงเล่นน้ำว่ายน้ำได้ นำท่าน ชื่นชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ์                                                                                                            MyBestPlace - Lake Bohinj, an authentic natural beauty of Slovenia
 • นำท่าน ชื่นชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ์
 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาโวเกิล ที่ระดับความสูง 6,306 ฟุต หรือ1,922 เมตร ซึ่งท่านจะสัมผัสถึงความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาตริเกลา (Mount Triglav) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป           Visit The Vogel View Point Above Lake Bohinj In Slovenia
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบลด

รับประทานอา หารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผ่าน ปราสาทเบลด (Bled Castle)ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004
 • แวะชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์แมรี่ (Assumption of Mary Pilgrimage Church)โบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์Pilgrimage Church of the Assumption of Mary (Bled Island Church) - What To Know BEFORE You Go | Viator
 • เบลด เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี นอกจากนั้นโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง
 • นำท่านขึ้นจุดชมวิวทะเลสาบ Bled  ณ จุดชมวิว Ojstrica จุดชมวิวที่ท่านจะได้เดินขึ้นเขา เป็นเส้นทางธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีในการเดินขึ้น ให้ท่านได้ชมวิวเหนือทะเลสาบตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง                                                                                          Lake Bled - travel with your group to Slovenia

  ** หมายเหตุ ทางขึ้นจุดชมวิว Ojstrica เป็นเส้นทางธรรมชาติ หากฝนตกหรืออากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทของดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของคณะทัวร์  และทางบริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะท่านที่มีร่างกายแข็งแรง เดินสะดวกเท่านั้นในการขึ้นชมวิวนี้ สำหรับท่านที่ไม่ได้ขึ้นสามารถเดินเล่นรอริมทะเลสาบได้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 
PARK HOTEL BLED  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY5

เบลด - Zelenci Springs –Lake Jasna - วิลลาค – เซลล์ อัม ซี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ Zelenci Springs (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กับเมือง Kranjska Gora ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสโลวีเนีย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ Sava Dolinka ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำดานูบ ที่ Zelenci Springs น้ำจากใต้ดิน จะผ่านรูพรุนของทะเลสาบที่มีความลึก 2 เมตร ซึ่งน้ำขึ้นชื่อว่าเป็นสีเขียวที่ลึกและสดใส น้ำพุและบริเวณโดยรอบตั้งชื่อตามสีน้ำในทะเลสาบแห่งนี้                                                                      Lake and forest in Zelenci Springs nature reserve, Kranjska Gora, Upper Carniola, Slovenia | Windows 10 Spotlight Images
 • อิสระท่านชมความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ Lake Jasna (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ทะเลสาบสีมรกตสุดงดงามแห่งสโลวีเนีย ทะเลสาบในเขตหุบเขาอัลไพน์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของประเทศ โดยมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ของขุนเขารอบด้านและน้ำใสสะอาด  All You Need To Know To Visit Lake Jasna In Kranjska Gora, Slovenia
 • ในเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา (Triglav National Park) ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขาจูเลียนแอลป์ (Julian Alps) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) ทะเลสาบในเขตหุบเขาอัลไพน์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของประเทศ โดยมีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ของขุนเขารอบด้านและนำใสสะอาด ทะเลดังกล่าวมีพื้นที่ผิวน้ำทั้งหมด 2.2 เฮคเตอร์ โดยบริเวณหัวทะเลสาบเป็นที่ตั้งของรูปปั้น Zlatorg หรือ Golden Horn ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของภูเขา Triglav และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของทะเลสาบแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิลลาค (Villach) (ระยะทาง 20กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมณฑลคารินเทีย (Carinthia) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดรา (Drau River) ปัจจุบันเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในสมัยโรมันแห่งนี้ ได้กลายเป็นเมืองที่คึกคัก ไปด้วยย่านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียง นำท่านชมย่านใจกลางเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์

รับประทานอา หารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (St.Jakob Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ในสไตล์แบบโกธิค ถือเป็นคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์แห่งแรกของประเทศออสเตรีย และมีหอระฆังที่มีความสูงกว่า 94 เมตร ถือเป็นหอระฆังที่มีความสูงที่สุดของแคว้นคารินเทีย                                         Parish Church of St. Jacob (Church) - Villach Stadt, Carinthia
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลล์ อัม ซี (Zell am See) (ระยะทาง 188 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาดที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See) และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากเมืองที่ก่อตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนี้เซลล์ อัม ซีเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความร่มรื่นตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GRAND HOTEL ZELL AM SEE   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

เซลล์ อัม ซี – คาปรุน - Maria Alm - เซลล์ อัม ซี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาปรุน (KAPRUN) (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆและเป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ก่อตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป                                          Kaprun Holidays 2022 / 2023 | TUI.co.uk
 • นำท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) ที่มีความความสูง 3,029 เมตร ทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัลไพน์                                                                                               Kitzsteinhorn Kaprun
 • นำท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ให้ท่านสัมผัสกับกิจกรรมมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และตื่นตาตื่นใจไปกับ Panorama Platform ซึ่งเป็นแหลมยื่นไปกลางหุบเขา ท่านสามารถชมวิวของยอดเขาในอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ได้แบบพาโนราม่า                                                                                      How to reach Kitzsteinhorn from Salzburg? | FREE Walking TOUR Salzburg

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาเรีย อาล์ม (Maria Alm) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นชุมชนในเขตการปกครองเซลล์ อัม ซี แห่งรัฐซาล์สบวร์กทางตอนกลางของประเทศออสเตรีย ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูง 802 เมตร
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ Wallfahrtskirche ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้                          Maria Alm Images – Browse 970 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลล์ อัม ซี (Zell am See) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาดที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See) และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากเมืองที่ก่อตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนี้เซลล์ อัม ซีเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความร่มรื่นตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามชายฝั่งทะเลสาบอันงดงาม ดื่มด่ำภาพบรรยากาศน้ำสีครามสดใสในทะเลสาบเซลล์  ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ พร้อมทั้งเก็บภาพประทับใจในเมืองน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัยกระทั่งได้เวลาอันสมควร                  Hostels in Zell am See from $127/night - KAYAK

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
GRAND HOTEL ZELL AM SEE   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

Zell am See -รัมเซา อัม ดัคชไตน์ - โกเซา – เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทาง เมืองรัมเซา อัม ดัคชไตน์ (Ramsau am Dachstein) (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
 • นำท่านขึ้นกระเช้าไปชมจุดชมวิว Dachstein Skywalk หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่เหนือน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแคว้น Styria ประเทศออสเตรีย ท่านจะได้ทดสอบ และท้าทายสภาพจิตใจ กับการเดินบนสะพานสูงที่สุดในออสเตรีย ระหว่างที่เดินอยู่บันได นักท่องเที่ยวจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาซึ่งอยู่รอบๆ ตัวเราถึง 360 องศา                  Sky Walk | Schladming-Dachstein
 • และอีกสถานที่ต้องไม่พลาดสำหรับท่านที่ชื่นชอบความหวาดเสียว ต้องไม่พลาดสะพานแขวนสุดระทึก Dachstein Stairway to Nothingness หรือที่รู้จักกันในนาม สะพานสู่ความว่างเปล่าซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในออสเตรีย มีความยาว 100 เมตร ที่อยู่บนความสูงถึง 396 นอกจากนั้นคุณจะได้พบกับประสบการณ์พิสูจน์ความกล้าหาญขั้นสุดของตัวเองด้วย                                                Stairway to Nothingness Suspension Bridge in the Austrian Alps - Tourism on the Edge

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโกเซา (Gosau) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ชุมชนเล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชนนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายล้อมไปด้วย ธรรมชาติและป่าไม่อันแสนอุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้และลำธารอันแสน อุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชากรที่เมืองนี้ ประกอบอาชีพทําเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา เป็นรายได้หลักของที่นี่                                                                                                          gosaukamm.com apartments in Gosau - Company gosaukamm.com appartements, Mr. J. Lechner
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบโกเซา ท่านจะชมทัศนียภาพกว้างไกลของธารน้ำแข็ง Dachstein Glacier อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                                        Lake Gosau with view on the Dachstein
 • นำท่านเดินทางลงด้านล่างนำท่านสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว                                                                                            Cristmas markets tour from Salzburg- Salzkammergut including "Hallstatt!.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL SANKT WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

เซนต์วูลฟ์กัง - Schafbergbahn - รถไฟล้อเฟือง - ฮอลสตัท

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ Schafbergbahn  ซึ่งเป็นรางรถไฟที่เปิดในปี 1893 วิ่งจากเมืองเล็กๆ ของSt. Wolfgang im Salzkammergut บนชายฝั่ง Wolfgangsee ไปยังยอดเขามีทิวทัศน์มุมกว้างของภูเขา Salzkammergut และทะเลสาบ และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อSchafbergspitze ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1862
 • นำท่านขึ้นรถไฟล้อเฟือง ซึ่งจะวิ่งจาก St. Wolfgang (Schafbergbahnhof) เหนือ Schafbergalpe (หยุดที่ 1363 ม.) ไปยังสถานีบนภูเขาที่ความสูง 1732 ม. ระยะทางของทางรถไฟคือ 5.85 กม. ที่มีความสูงต่างกันที่ 1188 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที                                              Schafberg Mountain Railway St. Wolfgang

** หมายเหตุ : หากมีการปิดปรับปรุงจุดชมวิว Schafbergspitze  ขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นชมณจุดชมวิว Schafbergalm แทน **

 • จากบนนี้เราสามารถเห็นทะสาบรอบๆ แบบชัดเจนถึง 5 ทะเลสาบด้วยกัน
 • นำท่านเดินทางลงด้านล่าง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 15  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม                                              Hallstatt ฤดูใบไม้ผลิ เดินเล่นริมทะเลสาบ ขึ้นรถรางชมวิวบนภูเขา และชมเหมืองเก่าแก่ที่สุดในโลก - LA VIE EN ROAD
 • ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม จนกระทั่งด้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

SCALARIA HOTEL SANKT WOLFGANG  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

เซนต์วูลฟ์กัง เวียนนา – ช้อปปิ้ง -สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.20นาที) เมืองหลวงแสนสวยที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก                                                                                      Centro Histórico de Viena – Un paseo por el Centro de Viena, Austria
 • นำท่านผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton,Gucci,Chanel,Zara,H&M และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้ออาทิเช่น ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน คาร์ทเนอร์ ถนนคนเดินแห่งเวียนนา ++

 ** อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวก **

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025

** หมายเหตุ บางวัน AUSTRIAN AIRLINE มีไฟลท์บิน OS015 เวลาออก 20.15 น. **

DAY10

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

 • 14.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน