ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อันซีน สวิตเซอร์แลนด์ (C)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อันซีน สวิตเซอร์แลนด์ (C)

รหัสทัวร์ : UNSEEN SWITZERLAND (C)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 129,900 บาท
2 18 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมทะเลสาบบนยอดเขา OESCHINENSEE ทะเลสาบระดับความสูง 1,500 เมตร
 • 2
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สูง 4,478 เมตร !!
 • 3
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 4
  ชมเมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ของสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมอาบน้ำแร่
 • 5
  ชม ALETSCH GLACIER ธารน้ำแข็งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์
 • 6
  ชมเมือง SION เมืองเก่าแก่เป็นที่ตั้งของปราสาท VALERE CASTLE หนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • 7
  ชมหุบเขา AARESCHLUCHT หุบเขาสุดมหัศจรรย์ของสวิสเซอร์แลนด์
 • 8
  ชม MUSÉE DU SAINT BERNARD แหล่งเพราะพันธุ์และอนุรักษ์สุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด
 • 9
  ชมวิวยอดเขา HARDER KULM จุดชมวิวสุดสวยเหนือเมืองอินเทอลาเก้น
 • 10
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง
 • 11
  หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม
 • 12
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ มีน้ำตก Staubbach เป็นฉากหลัง
 • 13
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 14
  น้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 15
  ชมเมือง ZUG เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ
 • 16
  ชมเมือง MONTREAUX เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวา
 • 17
  ชมเมือง INTERLAKEN เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
 • 18
  ชม ปราสาทซิลยอง อายุกว่า 800 ปี

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
Unseen Switzerland (C) อันซีน สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ (Unseen) - น้ำตกไรน์ - แถมฟรี ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ - กรุงเบิร์น

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองชไตน์อัมไรน์ ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะเมืองที่มีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น นำท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
 • แถมฟรี!!! นำท่านล่องเรือสัมผัสน้ำตกไรน์ อย่างใกล้ชิด ( หากอากาศหรือกระแสน้ำเอื้ออำนวย)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
 • ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง
 • แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BRISTOL HOTEL  BERN หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY3

เบิร์น - มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง – มาร์ทินี - พิพิธภัณฑ์เซนต์เบอร์นาร์ด - ซีออน - ปราสาทวาเลีย - เลคเกอร์บาร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมากท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทางออกเดิน
 • นำท่านเข้าชม ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมองเทรอซ์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางการสัญจรระหว่างบูร์กอญกับช่องเขากร็อง-แซ็ง-แบร์นาร์ ในช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา ปราสาทถูกใช้เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของเคานต์แห่งซาวอย ต่อมาในศตวรรษที่ 16 ปราสาทถูกดยุกแห่งซาวอยใช้เป็นที่คุมขังพระและนักโทษทางการเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองมาร์ทินี (MARTIGNY)
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ MUSÉE DU SAINT BERNARD เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุนัขเซนต์เบอร์นาร์ด ที่เป็นสุนัขกู้ภัยบนภูเขาสูง โดยในพิพิธภัณฑ์มีทั้งการให้ความรู้ การเพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกสุนัข ซึ่งถ้าเจ้าสุนัขเซนต์เบอร์นาร์ดตัวใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาสัมผัส และถ่ายรูปได้ด้วย พิพิธภัณฑ์นี้ถือเป็นการเอาใจคนที่รักสุนัขมากๆ เลยทีเดียว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซิออน (SION) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวอันมากเสน่ห์ และยังเป็นเมืองหลวงของ รัฐวาเล (Valais) อยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เมืองซิออน ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่ได้รับแสงแดดและความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง
 • นำท่านชม ปราสาทวาเลีย (VALERE CASTLE) หรือ มหาวิหารวาเลีย (Valere basilica) เป็นปราสาทป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือตัวเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 – 13 ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโรมัน – โกธิค และถือว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันปราสาทได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไปแล้ว
 • นำท่านชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ให้ท่านได้สัมผัสความเก่าแก่ของตัวเมือง ชื่นชมในความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือน ปราสาทป้อมปราการ พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองและของประเทศอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเลคเกอร์บาด (LEUKERBAD) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ได้ขึ้นชื่อว่า wellness เพราะเป็นเมืองน้ำแร่อุ่นๆ อุณหภูมิประมาณ 30 – 40 องศา ทั้งในหน้าหนาว หรือหน้าร้อน แก้ปวดแก้เมื่อย ดีสำหรับคนสูงอายุที่มีโรคไขข้อ หรือโรคปวดต่างๆ ประจำตัว และเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาวและเป็นที่ตั้ง แหล่งสปารีสอร์ทซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนจำนวนมาก

**  พิเศษให้ท่านอิสระผ่อนคลายอาบน้ำแร่ ที่มีทั้งในร่มและกลางแจ้ง ตามอัธยาศัย **

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
REGINA TERME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

เลคเกอร์บาร์ด - ท๊าช - เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำทุกท่านสู่เมืองท๊าช (TASCH) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถไฟ
 • เดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น
 • เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
 • ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท
 • ระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden
 • นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

เซอร์แมท – บริก – เฟียร์ช - นั่งกระเช้า – เอกิสฮอร์น – อเลทซ์ กลาเซียร์ - อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่สถานีบริก (Brig) รถโค้ชรอรับคณะที่สถานีรถไฟ
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีเฟียร์ช (FIESCH)
 • นำท่านนั่งกระเช้าสู่สถานี FIESCHERALP และต่อกระเช้าอีกรอบขึ้นไปถึงยอดเขาเอกิสฮอร์น (EGGISHORN)
 • นำท่านชมความงดงามของ อเลทซ์ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) ธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ (UNESCO World Heritage) ที่จุดชมวิวกับความสูง 2,869 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ธารน้ำแข็งอเลทซ์ มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร (14 ไมล์) และมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 1 กิโลเมตร (3,300 ฟุต) ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 120 ตารางกิโลเมตร (46 ตารางไมล์) ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน้ำแข็งของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป ที่สำคัญคือธารน้ำแข็งนี้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆด้วยความเร็วประมาณ 200 เมตร ต่อปีเท่านั้น อิสระท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  
 
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY6

อินเทอร์ลาเก้น – KANDERSTEG – ทะเลสาบออชิเน่น – BLAUSEE - อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง KANDERSTEG
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG  สู่ ทะเลสาบออชิเน่น (Oeschinensee )
 • นำท่านนั่งรถมินิบัสต่อไปยังทะเลสาบ (รวมอยู่ในค่าทัวร์)  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  (รถมินิบัสเปิดบริการ 11.30 – 16.30 น. )  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตที่มีฉากหลังเป็นผู้เขา ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,580 ม.ซึ่งน้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะ และจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมา เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวเมือง Kandersteg  และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลก (Unesco ) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

กิจกรรมแนะนำ ที่เป็นที่ชื่นชอบของที่นี่ คือ Mountain Coaster  หรือรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน และปลอดภัยอีกด้วย สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ หากท่านสนใจสามารถสอบถามกับทางหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในค่าทัวร์)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY7

อินเทอร์ลาเก้น – STECHELBERG - เมอเรน - ยอดเขาชิลธอร์น – เลาเทอบรุนเน่น - อินเทอร์ลาเก้น - Harder Kulm

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ระหว่างทาง
 • นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก  จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • นำท่านออกเดินทางต่อสู่ ยอดเขาชิลธอร์น ซึ่งเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยังลอยอยู่เบื้องล่าง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขา Piz Gloria

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • นำท่านนั่งสู่สถานี Harder Bahn นำท่านนั่งรถรางไต่ขึ้นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ท่านท่านได้ชมวิวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวทำเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา  และมีร้านของที่ระลึก  ร้าน café ให้ท่านได้นั่งชมวิวทิวทัศน์

 พิเศษ!! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  Harder Kulm

 METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY8

อินเทอร์ลาเก้น - อาเร่ จอร์จ - ซุก - ซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ อาเร่ จอร์จ (Aareschlucht / Aare Gorge) ตั้งอยู่ในเขต Meiringen เป็นทางผ่านของแม่น้ำ Aare ตามบริเวณซอกของหุบเหว โดยมีน้ำแข็งที่ละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซึ่งทางการเบิร์นได้สร้างสะพานไม้เพื่อให้เป็นทางเดิน ปี 1888 ซึ่งสามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ Aareschlucht West และ Ost. West นำท่านชมสายน้ำมรกตที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจากเทือกเขาเอลป์ ไหลลัดเลาะตามหมู่บ้าน ในที่สุดจะกลายเป็นแม่น้ำอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบที่เมือง อินเทอร์ลาเก้น เป็นหุบเหวที่โดดเด่นในเรื่องของโตรกหินผาที่ทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ำ โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชันขึ้นไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร)
 •  นำท่านเดินทางสู่เมือง ซุก (ZUG) เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้วเมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลก และเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แถมยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดของโลกอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินชมเมืองซุก นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกา CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย
 • นำท่านชมโบสถ์ประจำเมือง St. Oswald’s church เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคสร้างขึ้นเมื่อปี 1478 ประตูเข้าโบสถ์มีสองบาน มีรูปสลักของพระแม่มารีอุ้มเด็กอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วย St. Anne และผู้อุปถัมภ์ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SWISSOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองซูริคมีการจัดประชุมบ่อยๆ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง

DAY9

ซูริค - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน