ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ : Switzerland & France Alps 10 Days (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 22 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 215,900 บาท
2 10 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 219,900 บาท
3 25 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67 219,900 บาท
4 16 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 219,900 บาท
5 6 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 219,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ขึ้นเคเบิ้ลสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา MONT BLANC ยอดเขาสูงที่สุดในยุโรป
 • 2
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 3
  ชมยอดเขา GLACIER 3000 ยอดเขาสุดสวย มีสะพาน SKY WALK ข้ามภูเขา
 • 4
  ชมธารน้ำแข็ง ALETSCH GLACIER ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์ (Unseen)
 • 5
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 6
  หมุ่บ้านแห่งขุนเขา CHAMONIX หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 7
  ชมหมู่บ้าน YVORIE อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
 • 8
  เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ ANNECY หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก (Unseen)
 • 9
  เมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ชื่อดัง และให้ท่านได้อาบน้ำแร่บนเทือกเขา (Unseen)
 • 10
  เมือง NEUCHATEL เมืองสวยริมทะเลสาบ Lac de Neuchatel (Unseen)
 • 11
  ชมเมือง LUCERNE เมืองท่องเทียวสุดสวย
 • 12
  ชมเมือง MONTREUX เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย
 • 13
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ !!!
 • 14
  นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINES รถไฟสายโรแมนติคอีกเส้นทางสวยของสวิตเซอร์แลนด์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
3 ยอดเขา MONT BLANC + MATTERHORN + GLACIER3000
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - เนอชาแตล - เจนีวา

 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเนอชาแตล (Neuchatel) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกับเมือง (Lac de Neuchatel) ที่นี่เป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและปราสาทงาม อาคารบ้านเรือนในเขตเมืองเก่าจะออกในโทนสีเหลืองตามสไตล์ของสถาปัตยกรรมในยุคเรอเนสซองซ์และนีโอคลาสสิคอีกทั้งบนยอดเนินเขาเล็กๆ ในใจกลางเมืองเก่า มีปราสาทเนอชาแตล (Chateau de Neuchatel) เป็นปราสาทเก่าแก่ จากตัวปราสาทเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเนอชาแตลที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบได้อย่างสวยงาม
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองตาม เนอชาแตล  ให้ท่านได้เดินชมเมืองเก่าอันสวยงามตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก (WTO)
 • จากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา เริ่มจากนำท่าน ชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                Geneva travel - Lonely Planet | Switzerland, Europe

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
BRISTOL HOTEL GENEVA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เจนีวา - อีวัวร์ - อานซี - ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25  กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที.) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้  และได้รับรางวัล International Trophy for Landscape และพืชสวน และยังได้รับเป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Village de France)                                                                  Yvoire (F) Medieval Town Visit from Geneva by Lake Boat - Private Tour - Evendo
 • อิสระนำท่านเดินชมหมู่บ้านให้ท่านเก็บภาพความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตรLake Annecy, France : Make waves: 10 of the best lakes to visit

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12 แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แล้วมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ทำการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แล้ว กลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงปฏิวัตฝรั่งเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ของเมืองอ้านซี และซาวัว และปัจจุบันมุมของอาคารแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นสัญญาลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกถ่ายไว้มากที่สุดในฝรั่งเศสคู่มือท่องเที่ยวล่าสุดสำหรับ Palais de l'Ile ประจำเดือนสิงหาคม (อัปเดตปี 2023), รีวิว Palais de l'Ile, ที่อยู่และเวลาเปิดทำการของ Palais de l'Ile, สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โรงแรม และร้านอาหารใกล้ Palais de l'Ile - Trip.com
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 100  กิโลเมตร ใช้เวลา 1.20 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง
 • ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกซ์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง ให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 LE REFUGE DES AIGLONS HOTEL CHAMONIX หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

เคเบิ้ลไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมวิวมองบลังค์ - ชาโมนิกส์ - มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi) ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1955 ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีAiguille du Midi - YouTube
 • จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร                                                                          Aiguille du Midi Ski Area & Lifts, Chamonix Centre | SeeChamonix.com
 • อิสระให้ท่านชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเมืองชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองชาโมนิกซ์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลกChamonix Mont Blanc | SeeChamonix.com
 • อิสระให้ท่านชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทางThe 5 best ideas for a team event in Montreux | Swiss Activities

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พัก 2คืน)

(หากโรงแรมเมืองมองเทรอซ์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY5

มองเทรอซ์ - รถไฟ Golden Pass line - เขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟมีทั้งแบบพาโนราม่า ท่านจะได้ชมความงดงามตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร                                                                                                                            Swiss Charter Train on the Golden Pass line | Train Charteri… | Flickr
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)
 • นำท่านเดินข้าม” The Peak Walk by Tissot” สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled                                                                                                                      Glacier 3000, Switzerland | Glacier 3000, Switzerland | Flickr

(หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ หรือ The Peak Walk by Tissot” จะเล่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 • นำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมองเทรอซ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                                        View of the medieval castle – Château de Chillon from the Geneva lakeside - Kostenloses Foto auf ccnull.de

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY6

มองเทรอซ์ - ธารน้ำแข็ง Aletsch Arena (Unesco) - ลุคเคอร์แบด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กระเช้าสู่สถานี EGGISHORN VIEW POINT (สูง 2,927 เมตร) 1 ใน 3 ของจุดชมวิวธารน้ำแข็ง Aletsch Arena ธารน้ำแข็งที่มีความยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22.6 กิโลเมตร และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปีค.ศ.2001 โดยธารน้ำแข็งแห่งนี้ สามารถขึ้นได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)                                                                    Gletschtouren | Aletsch Arena | aletscharena | Flickr
 • อิสระให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ หากกระเช้า ปิดไม่ว่าด้วยเหตุการ์ณใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายขึ้นชมกระเช้าอื่นแทน หรืองดให้บริการ **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลุคเคอร์แบด (Leukerbad) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองน้ำแร่เล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในหุบเขาระดับความสูง 2,000 เมตร ทางตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นชื่อเป็นเมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งประกอบด้วยบ่อน้ำแร่กว่า 30 แห่งซึ่งถูกเติมเต็มด้วยน้ำแร่ธรรมชาติอุณหภูมิ 51 องศาดีกรีเซลเซียสกว่า 3.9 ล้านลิตรต่อวัน นักท่องเที่ยวต่างนิยมเดินทางมาเมื่อแห่งนี้เพราะชื่อเสียงขอน้ำแร่แล้วยังมีชื่อเสียงเรื่องวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอีกด้วย เปรียบดั่งเมืองลุคเคอร์แบด คือ Blue lagoon  แห่งของสวิตเซอร์แลนด์ เช่นเดียวกับ Blue lagoon ของประเทศไอซ์แลนด์                                                            Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad • Schwimmen • Wellness
 • อิสระให้ท่านแช่อาบแร่ตามอัธยาศัย (ค่าเข้าอาบน้ำแร่บ่อสาธารณะ ไม่รวมในค่าทัวร์)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DE FRANCE BY THERMALHOTELS หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

ลุคเคอร์แบด - เซอร์แมท - กอร์เนอร์แกท - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง TASCH เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดิน
 • จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท (GORNERGRATT BAHN)
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้าTickets & Tours - Gornergrat Railway (Gornergrat Bahn) , Zermatt - Viator
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทหรือเลือกพักผ่อนเดินตามอัธยาศัย
 • ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
AMBASSADOR ZERMATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

เซอร์แมท - นั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS - อันเดอร์แมท - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 08.52 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) จากเมืองเซอร์แมท โดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส เป็นรถไฟทีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ โดยถือเป็นรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ประมาณ 1.20 ชม.
 • 11.46 น. เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองชุมสายรถไฟที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเอลป์

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 70 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)                                                                                      Best Things to do in Lucerne, Switzerland

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792ทัวร์ยุโรป เม.ย. - พ.ค. 63 เที่ยวสวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์พรีเมียม
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์
 • นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย10 Best Things to Do in Lucerne - What is Lucerne Most Famous For? - Go Guides
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ สวิสฟองดูว์

RADISSON BLU HOTEL LUZERN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ซูริค - สนามบิน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน