ทัวร์สเปน โปรตุเกส เส้นทางเจาะลึกทัวร์สเปน โปรตุเกส เส้นทางเจาะลึก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สเปน โปรตุเกส เส้นทางเจาะลึก

รหัสทัวร์ : INCREDIBLE SPAIN - PORTUGAL 12D (EK)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 12 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 125,900 บาท
2 13 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 125,900 บาท
3 29 เม.ย. 63 - 10 พ.ค. 62 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเมือง PORTO เมืองที่ได้รับการโหวตว่าน่าท่องเที่ยวที่สุดของยุโรปปี 2017 (UNESCO)
 • 2
  ชมกรุง MADRID เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวสำคัญของสเปน
 • 3
  ชมเมือง BARCELONA เมืองท่องเที่ยวสำคัญของสเปน
 • 4
  ชมเมือง LISBON เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโปรตุเกส
 • 5
  ชมมหาวิหาร SAGRADA FAMILIA มหาวิหารสุดอลังการ ผลงานของศิลปินเกาดี้ (UNESCO)
 • 6
  ชมมหาวิหาร PENA NATIONAL PALACE มหาวิหารสุดสวยแห่งเมือง SINTRA (UNESCO)
 • 7
  ชมพระราชวังสีชมพู LA ALHAMBRA DE GRANADA พระราชวังสุดท้ายขอแขกมัวร์ (UNESCO)
 • 8
  ชมเมือง TOLEDO อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนสุดสวย (UNESCO)
 • 9
  ชมป้อมปราการ ALCAZAR แห่งเมือง SEVILLE ท่องเที่ยวสำคัญของแคว้น Andalucia (UNESCO)
 • 10
  ชม MEZQUITA สุเหร่าสุดสวย แห่งเมือง CORDOBA แห่งแคว้น Andalucia (UNESCO)
 • 11
  ชม สะพานส่งน้ำโรมัน แห่งเมือง SEGOVIA (UNESCO)
 • 12
  ชม JERONIMOS MONASTERY มหาวิหารแห่งเมือง Lisbon (UNESCO)
 • 13
  ชม GUELL PARK สวนสาธารณะผลงานศิลปินเกาดี้ (UNESCO)
 • 14
  ชมเมือง EVORA หนึ่งในเมืองสวยของโปรตุเกส (UNESCO)
 • 15
  ชม CAPO DA ROCA จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป
 • 16
  เข้าชม ROYAL PALACE พระราชวังหลวงสุดสวยเมืองมาดริด
 • 17
  ชมโชว์ระบำ FARMINGO

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สเปน
สเปน โปรตุเกส 12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK)
DAY2

ปอร์โต (โปรตุเกส) - ชมเมือง - ล่องเรือ

 • 02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส (แวะเปลี่ยนเครื่องนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์เที่ยวบิน EK 371 /EK191  เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯมีบริการอาหารค่ำ
 • 14.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โต (Porto) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดูว์โรทางเหนือของโปรตุเกส หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอย่างมาก จนองค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนเมืองปอร์โต้เป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) ในปีค.ศ. 1996 และในปี 2014 และ2017 ยังได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดอีกด้วย
 • นำท่านไปยังจุดชมวิว Miradouro da Serra do Pilar  ของเมืองปอร์โต้  เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวต่างมาชมความสวยงามของเมืองปอร์โต้  โดยมีสะพาน Ponte Luis I ที่สร้างขึ้นโดย Gustave Eiffel สถาปนิคชื่อดังที่ทำการออกแบบและสร้างหอไอเฟลขึ้นมาที่กรุงปารีส จากนั้นนำท่านเก็บภาพบริเวณจุดชมวิวอีกแห่ง JARDIM DO MORRO ซึ่งเป็นสวนสาธารณะข้างๆ สะพานให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพเมืองปอร์โต้ตามอัธยาศัย
 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศการ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ำโดรู่(Douro) ผ่านหมู่บ้านชาวประมงอาชีพเก่าแก่ โรงไวน์ที่มีมากถึง 70 แห่ง สะพานข้ามแม่น้ำ Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชั้นทีมีชื่อเสียงสร้างและออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองริมแม่น้ำโดรู่ตามอัธยาศัย  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ของฝาก หรือ นั่งจิบกาแฟ ชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ พร้อมชิม Port Wine ไวน์ขึ้นชื่อของเมืองปอร์โต้
CROWN PLAZA HOTEL PORTO   หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

ปอร์โต -ชมเมือง - ลิสบอน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม เมืองปอร์โต้ ที่มาของชื่อประเทศ โดยมาจากคำว่า Portus & Cale ซึงใช้เรียกเมืองสองฝั่งแม่น้ำ Douro แล้วกลายมาเป็น Portugal (ปอร์ตูกัล) ในปัจจุบัน นำท่านชม ย่านเขตท่าเรือเก่า Caise de Ribira บ้านเรือสุดคลาสสิกที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำ Douro ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านเข้าชมโบสถ์ Igreja do Carmo ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 นั้น ก็มีกำแพงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกระเบื้องวาดต่อกันเป็นรูปภาพสวยงามบอกเล่าเรื่องราวในอดีต โบสถ์ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองเก่าของปอร์โต้ โดยความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องหยุดชื่นชมความสวยงาม
 • นำท่านถ่ายรูปกับร้านหนังสือ Livaria lello ร้านหนังสือที่ติดอันดับความสวยงามระดับโลก และเป็นร้านหนังสือที่ เจ เค โรรว์ริ่ง ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบโรงเรียนพ่อมดฮอกวอร์ตในเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์
 • นำท่านเข้าชม โบสถ์แซ่ (Se Cathedral หรือ Se de Porto) โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณปราสาทโบลซ่า
 • นำท่านชม Porto São Bento  สถานีรถไฟเก่าแก่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของยุโรป
 • นำท่านสู่ถนน Santa Catarina ถนนสายช้อปปิ้งสำคัญของเมืองปอร์โต้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าทั้งแบรนด์เนมของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่กรุง ลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส เมืองลิสบอนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติคของคาบสมุทรไอบีเรีย
 • นำท่านบันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ (Monument to the Discoveries) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
 • แวะถ่ายรูปกับ หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
DOUBLE TREE BY HOTEL LISBON หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว  (พัก 2 คืนสบายๆ )

DAY4

กรุงลิสบอน - แหลมโรก้า - ซินทรา – พระราชวังพีน่า - ลิสบอน -มหาวิหารเจอโรนิโม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Rocca) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุดแผ่นดินทางตะวันตกของยุโรป โดยมีหน้าผาและประภาคารริมมหาสมุทรแอตแลนติคเป็นแลนด์มาร์ค ให้ท่านได้เก็ยภาพความประทำใจหรือท่านใดสนใจสามารถเลือกซื้อใบประกาศนียบัตร ว่าได้มาเยือน ณ ที่แห่งนี้แล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซินทรา (Sintra) เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO)  ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมืองเป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบัว ประเทศโปรตุเกส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าชม พีน่า พาเลซ (Pena National Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินทรา โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส ส่วนใกล้ๆกับพระราชวังจะเป็นพีน่าพาร์ค (Pena Park) สวนป่าขนาดใหญ่ ที่มีการจัดแต่งด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด จากนั้นให้ท่านชมความเก่าแก่และสวยงามของเมืองซินทรา เชิญท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงลิสบอน
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimo Monastery) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดา กามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน สถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วจึงเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO)
 • นำท่านสู่ย่าน AUGUST STREET  ถนนย่านช้อปปิ้งสำคัญของกรุงลิสบอน อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • นำท่านเก็บภาพความประทับใจของเมืองจากจุดชมวิว Miradouro das Portas do Sol  หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยงามท่านจะมองเห็นตัวมืองลิสบอน โดยด้านหน้ามีทะเล และ สะพาน Ponte 25 de April  สะพานที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1966 รูปร่างหน้าตาคล้ายกับสะพานโกเด้นเกทที่เมืองซานฟรานซิสโก  สหรัฐอเมริกา  ให้ท่านเก็บภาพความประทับตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
DOUBLE TREE BY HOTEL LISBON หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว

DAY5

ลิสบอน - เอโวร่า - เซวิลญ่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเอโวร่า (EVORA ) เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Unesco) และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ขอโปรตุเกส เป็นเมืองที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยโรมันจนกระทั้งถึงยุคกลางไว้ได้อย่างดี
 • นำท่านชมเมือง เอโวร่า ให้ท่านถ่ายรูปกับ วัดแห่งโรมันเอโวร่า (Roman temple)  ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ฟรานซิส (St.Francis Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 15
 • นำท่านเข้าสู่จตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) ศูนย์กลางที่สำคัญของเมืองและเป็นที่ตั้งของลานน้ำพุที่สร้างแบบศิลปะยุคเรอเนซองส์ในศตวรรษที่ 16 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง เซวิลญ่า (Seville) ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีพื้นที่โล่งสวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองเซบีญ่าได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก ระหว่างให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
 • นำท่านเข้าสู่แลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่ง Plaza De Espana  จตุรัสอันใหญ่โตและงดงามประจำเมืองและติดอันดับจตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นในปี 1928 ปัจจุบันเป็นที่นับพบปะของชาวเมือง เดินเล่น ช้อปปิ้ง และจตุรัสแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง Star Wars อีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ระบำฟลามิงโก FRAMINGO อันเลื่องชื่อ

MELIA HOTEL SEVILLE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

เซวิลญ่า -มหาวิหารเซวิลญ่า - หอคอยกิร์ลด้า - ป้อมอัลคาซาร์ - คอร์โดบา - มัสยิดเมซกีต้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเซวิลญ่า (Catherdral) ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพเขียน เครื่องใช้ในศาสนพิธี ที่ทำมาจากทองคำและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตั้งของสุสาน คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ
 • นำท่านถ่ายรูปกับ หอคอย กิร์ลด้า (Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ เพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของชาวมุสลิม ( ท่านไหนมีความประสงค์จะขึ้นหอคอยชมวิว กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ) จากนั้นนำท่านเข้าชม ป้อมอัลคาซาร์ (Alcazar) หรือพระราชวังที่ประทับของสุลต่านที่มีการตกแต่งด้วย สถาปัตยกรรมแบบมัวริช ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ได้อย่างวิจิตรบรรจงสวยงามยิ่งนัก ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งสเปน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 •  นำท่านเดินทางสู่เมือง คอร์โดบา (Cordoba) ครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยชาวโรมันและชาวมัวร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกัวดัลกีเบีย เป็นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลก ของประเทศสเปน เมืองนี้เป็นเมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
 • นำท่านเข้าชม มัสยิด (สุเหร่า) เมซกีต้า (Mezquita)ที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตร ด้วยการใช้เสาหินจำนวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริช ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทั่วทั้งอาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้าง “มีหรับ” อันเป็นเครื่องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อชาวคริสต์เข้ามายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นบริเวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึ้นในบริเวณสวนส้มและลานน้ำพุ
 • แวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันโบราณ Puento romano อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NH HOTEL CORDOBA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

คอร์โดบา - กรานาด้า - พระราชวังอัล ฮัมบรา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กรานาด้า (GRANADA) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวมุสลิม ก่อนที่จะโดนยึดคืนจากพระนางอิซาเบลที่ 2 ในปี 1492  ตั้งอยู่ตีนเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณที่แม่น้ำดาร์โร (Darro) และแม่น้ำเฮนิล (Genil) มาบรรจบกัน ส่วนตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 738 เมตรจากระดับน้ำทะเล จังหวัดกรานาด้าอยู่ในแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียของประเทศสเปน นอกจากนี้แล้ว เมืองกรานาด้ายังเป็นที่รู้จักกันดีในสเปนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกรานาดาอันทรงเกียรติ รวมทั้งชีวิตกลางคืน ซึ่งจริง ๆ แล้วกล่าวกันว่าเมืองนี้เป็นหนึ่งในสามเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเหล่านักศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังอัล ฮัมบราหรือเรียกว่า พระราชวังสีชมพู (La Alhambra de Granada)  ป้อมปราการที่แข็งแกร่งของแขกมัวร์ นำท่านชมภายในห้องท้องพระโรง ฮาเร็ม และเขตพระราชฐาน ที่ประดับประดาและตกแต่ง ด้วยศิลปะแบบมัวร์ที่งดงามที่สุดในทวีปยุโรป และถือเป็นพระราชวังสุดท้ายของแขกมัวร์ด้วย ก่อนที่จะถูกขับไล่ออกไปจากประเทสสเปน จากนั้นนำท่าน ชมสวนลอยฟ้าที่สุลต่านใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน (GENERALIFE) นอกจากนั้นพระราชวังอัล ฮัมบรา (AL ALHAMBRA) ได้รับการยกย่องว่าให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกแห่งยุคกลางด้วย อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MELIA GRANADA HOTE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

คอร์โดบา - โทเลโด - กรุงมาดริด

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก ให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง
 • นำท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมือง ปูเอร์ตาเดบิซากรา 1 ในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด นำท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค และเรอเนสซองส์
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนานแต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน หมายเหตุ : หากทางโบสถ์มีพิธีสำคัญ จะงดให้เข้าชมภายในจะให้ชมเพียงด้านนอกเท่านั้น
 • นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจำลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) หลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
PUERTA  AMERICA  MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืนสบายๆ )

DAY9

มาดริด - เซอโกเบีย – มาดริด - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน และยังได้รับการขึ้นทะเบียน (UNESCO) ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985
 • ชมรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหิน แต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำาประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของราง ส่งน้ำตั้งแต่นอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง
 • นำท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนูหันสเปน

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 • นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับสนาม Santiago Bernabeu สนามเหย้าของ Real Madrid สร้างเสร็จและเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1944 ซึ่งแต่เดิมนั้นมีชื่อว่า เอสตาดีโอชามาร์ติน ตามชื่อของสโมสรเรอัล มาดริด เดิม และเริ่มใช้ทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1947 ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อของสนามเป็น ซานดิเอโก้ เบอร์นาบิว ในปี ค.ศ.1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสร คือ ซานดิเอโก้ เบอร์นาบิว เยสเต
 • นำท่านผ่านชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆกันคือที่ทำการไปรษณีย์
 • ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
 • นำท่านเข้าสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ซึ่งเป็น จัตุรัสใจกลางเมือง จุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย
 • แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
PUERTA AMERICA HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

มาดริด –พระราชวังหลวง - นั่งรถไฟความเร็งสูง AVE - บาร์เซโลน่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ
 • นำท่านชม อุทยานหลวง ที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี
 • ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • บ่าย นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง AVE จากมาดริด – บาร์เซโลน่า   ใช้เวลาเดินทางประมาณ   3  ชม.

 ** ระยะทางจาก มาดริด – บาร์เซโลน่า ระยะทาง 650 กิโลเมตร  หากเดินทางด้วยรถบัสท่านจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน (ต้องแวะข้างคืนที่เมือง ซาราโกซ่า 1 คืน) การนั่งรถไฟจึงประหยัดเวลาและสะดวกสบายมาก

 •  เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองบาร์เซโลน่า
 • นำท่านชม  กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ชมผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ที่แสดงความงดงามอย่างมีชีวิตชีวา โดยฝีมือของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี้ (Antonio Gaudi) ผู้ที่ทำให้เมืองบาร์เซโลน่าได้รับฉายาว่า “City of Gaudi”
 • นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อ ชมทิวทัศน์บนเนินเขา มองต์จูอิค ( Mont Juic ) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนนั้นเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง ซึ่งในปัจจุบันที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ Palau Nacional ที่มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาโรก ซึ่งแต่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบันมันได้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของบาร์เซโลน่าที่ทุกคนจะต้องแวะมาแชะภาพคู่กับมันด้วย และด้านหน้ายังมีน้ำพุ Font Magica de Montjuic ที่นักท่องเที่ยวต่างถ่ายรูป นอกจากนี้ Montjuïc ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 1992 ด้วยอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY9

บาร์เซโลน่า – สวนสาธารณะกูเอล - มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม “สวนสาธารณะกูเอล” (Guell Park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อันเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาดี้” ซึ่งใช้เวลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิตร ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ที่นำมาประยุกต์กับธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี
 • เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน “ระเบียงนั่งเล่น” (Serpentine Bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น สวนลอยฟ้าที่มี “เสาโดริก” รองรับอย่างสวยงาม ชมประติมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic Dragon ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 • นำท่านเข้าชม “มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้าง และ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน ปี คศ. 2026
 • อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ยังไม่แล้วเสร็จแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Place de Catalunya ซึ่งเป็นจุดนัดพบของบาร์เซโลน่าที่เชื่อมเมืองเก่ากับเมืองใหม่ไว้ด้วยกัน
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Casa Milà ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของอันตอนี เกาดี
 • นนำท่านสู่ถนน Passeig de Gracia  ถนนสายช้อปปิ้งที่สำคัญและดีที่สุดในเมืองบาเซโลน่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วย shop สินค้าทั้งแบรนด์ไฮเอน และแบรนด์ท้องถิ่น เช่น Chanel ,Louis Vuitton, Gucci ,Burberry, Zara , H&M  เป็นต้น และถนนนี้ยังเชื่อมต่อกับ ถนนลารัมบลา(La Rambla)  ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 (เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง เชิญท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบิน บาร์เซโลน่า เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund
 • 22.40 น. ออกเดินทางจากลิสบอนกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 188/EK372 บริการอาหารค่ำ เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน  (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ดูไบ)
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

 • 19.15 น. เดินทางถึงสานามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน