ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี ตอนใต้รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี ตอนใต้

รหัสทัวร์ : ๊UNSEEN SOUTH ITALY 10D (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 17 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 123,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  หมู่บ้านหิน Matera ชุมชนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในอิตาลี
 • 2
  หมู่บ้าน Alberobello รูปทรงประหลาดสวยงดงาม สวยระดับโลก
 • 3
  หมู่บ้านริมหน้าผา Amalfi, Ravello, Positano เส้นทางสวยระดับโลก
 • 4
  เมือง Castelmezzano เมืองโบราณ บนหุบเขา
 • 5
  เมืองเก่าโบราณใต้เถ้าถ่านภูเขาไฟ Pompeii
 • 6
  ชมและพักบนเกาะ Capri เกาะสีสันสดใสสุดโรแมนติค
 • 7
  ชมถ้ำเรืองแสงสีฟ้า Blue Grotto
 • 8
  ชมพระราชวัง Villa d’Este พระราชวังสุดสวยเมือง Tivoli
 • 9
  นครวาติกันเข้าชม Vatican Museum, Sistine Chapel
 • 10
  ชมเมืองโรแมนติค Sorrento
 • 11
  ชมเมืองหลวง Rome
 • 12
  เข้าชมด้านในสนาม Colosseum
 • 13
  ชมเมือง Naples

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี
เจาะลึก อิตาลี ตอนใต้ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงโรม (อิตาลี) – ปอมเปอี – ซาเลอโน่

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม (Rome)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
 • 06.50 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง ปอมเปอี (Pompei) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  3 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางมาถึงท่านจะ เห็นภูเขาไฟวิสุเวียส“Vesuvius Volcano” ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวามาทับถมสองเมืองคือ เมืองปอมเปอี(Pompei)กับ เมืองเฮอร์คิวลานุม (Herculaneum) และได้กลืนกินเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้เถ้า ถ่านที่ประทุออกมา เวลาผ่านไปพันปีเมืองนี้ก็กลายเป็นตํานานที่ลางเลือน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําท่านเข้าชมโบราณสถาน ปอมเปอี“Archeological – Site Pompei”ชมสภาพของเมืองที่ขุดคนขึ้นมาได้ภายในกําแพงที่โอบล้อม ตัวเมืองชมเขตใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร, สํานักงานราชการตลาด,ร้านค้า, โรงละคร, สนามกีฬา, บ้านเรือน และโรงอาบน้ําสาธารณะของโรมัน
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ซาเลอโน (SALERNO) เมืองท่าสำคัญอีกแห่งของประเทศอิตาลี   ให้อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GRAND HOTEL SALERNO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ซาเลอโน – คาสเทลเมสซาโน (Unseen) - มาเตรา (Unseen)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน คาสเทลเมสซาโน (Castelmezzano) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งบนยอดเขาในจังหวัดโพเทนซ่า (Potenza) ในแคว้น Basilicata ด้วยความสวยงามหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากสร้างอยู่บนยอดเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แรกเริ่มเป็นถิ่นฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที่ 5-6 ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1000 คนเท่านั้น เนื่อวจากความสวยงามของที่ตั้งแต่ วิวทิวทัศน์ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดของอิตาลีอีกด้วย นำท่านเดินชมเมือง และให้ท่านถ่ายรูปเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง มาเตรา (Matera) หรือ Sassi di Matera เมืองลึกลับที่งดงามในหุบเขา ที่น้อยคนนักจะรู้จักและได้ไปเยือน (ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง)  เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งการท่องเที่ยว  เมืองมาเตราเป็นเมืองที่มีอายุมากกกว่า 2,000 ปี บ้านเรือนถูกสร้างขึ้นจากการขุดเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์เข้าไปเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ในปี 1993 และยังได้รับการรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจำปี 2019 อีกด้วย
 • นำท่าน ชมวิหารมาเตรา ที่ตั้งอยู่บนสันเขาที่ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองมาเตรา จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านมาเตรา ท่านจะได้สัมผัสหมู่บ้านที่ถูกทำมาเป็นร้านค้า ร้านขายของ ร้านอาหาร ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสตัวบ้านอย่างใกล้ชิด จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
HOTEL ALBERGO MATERA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมในตัวเมือง Matera มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง

DAY4

มาเตรา – อัลเบอโรเบลโร (Unseen) - ซาเลอโน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ช่วงเช้าให้ท่านเก็บบรรยากาศของเมือง มาเตรา
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อัลเบอโรเบลโร (Alberobello) (คนไทยไปน้อยมาก) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบารี (Bari)  แคว้นปูลยา (Puglia)  นำท่านชมหมู่บ้านสวยแปลกตา The Trulli of Alberobello หมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติเกือบพันปี ด้วยความโดดเด่นของบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เป็นรูปหลังคากรวยมียอดแหลมกลมส่งผลให้หมู่บ้านนี้มีความสวยแปลกตาอย่างมาก ไม่เหมือนใครที่สร้างกันลดหลั่นตามระดับสูงต่ำของพื้นที่  ด้วยความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์และประวัติที่เก่าแก่ของหมู่บ้านแห่งนี้ ทำให้ในปี 1996 ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ซาเลอโน  (SALERNO) เมืองท่าสำคัญอีกแห่งของประเทศอิตาลี ให้อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
GRAND HOTEL SALERNO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
** เพื่อความสะดวก กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็กเพื่อพรุ่งนี้ใช้ค้างคืนบนเกาะคาปรี 1 คืน **

DAY5

เส้นทางอมาลฟีโคสท์ - อมาลฟี - ราเวลโล่ - โพสิตาโน่ - ซอเรนโต้ - เกาะคาปรี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ถนนเลียบชายฝั่ง อมาลฟีโคสท์ หมู่บ้านริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เส้นทางเลียบชายฝั่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางเลาะเลียบหมู่บ้านชายฝั่งริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เปลี่ยนเป็นรถ Mini Bus การเที่ยวแบบเจาะลึก Amalfi Coast ) ที่ติดอันดับความสวยงามระดับโลก ทั้ง 3 เมือง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) คือ ราเวลโล่( Ravello),อมาลฟีโคสท์ (Amalfi Coast), โพสิตาโน่ (Positano) หมู่บ้านสีสันสวยงามที่สร้างตามความลาดชันของหน้าผาเรียงรายสวยงามยิ่งนัก
 • นำท่านชมเมือง ราเวลโล่ เมืองตากอากาศบนเขาสูง ด้านหน้าเป็นวิว ทะเลสวยมากถึงมากที่สุด ด้านหลังเป็นวิวภูเขาสูงเมืองนี้สวยสุดยอด จริงๆ ตัวเมืองเป็นบ้านเก่าๆ เล็กๆ อยู่ข้างๆ จตุรัสมีร้านกาแฟน่ารักอยู่ รอบๆ นำท่านเดินชมตัวเมืองเริ่มจากจตุรัสกลางเมืองเวสโควาโด (PIAZZA VESCOVADO) โบสถ์ประจำเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ชม ประตูสัมฤทธิ์(THE BRONZE DOOR) ที่มีภาพสลักเรื่องราวของพระคริสต์ถึง 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจตุรัส และวิลล่า รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์บนหน้าผาริมทะเลที่สวยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาที่ งดงามยิ่ง จุดชมวิวตรงนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองราเวลโล่
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โพสิตาโน่ เมืองชาวประมงเล็กๆ ที่มีประวัติย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษ 16-17 เมืองนี้มีชายหาดที่สวยงามบ้านเรือนสีสันสดใส หากท่านได้ไปเยือนเหมือนว่าหลุดเข้าในหนังสักเรืองหนึ่ง (** เมืองโพสิตาโน่ เข้าได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น รถมินิบัสวิ่งผ่านบนเขาหลังตัวเมืองเท่านั้น )
 • นำท่านชมเมือง อมาลฟี เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่มีอํานาจทาง ทะเล ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี้จึงกลายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหารใหญ่ ที่สวยงาม นำท่านชมตัวเมืองอมาลฟี
 • นำท่านเข้าชมมหาวิหารใหญ่ที่สวยงามคือ มหาวิหารเซ็นท์แอนเดรีย “Duomo di Sant’Andre” ใจกลางเมือง มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ ท่าเรือซอเรนโต้ (Sorrento)
 • นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปสู่ เกาะ คาปรี (Capri) เกาะที่มีเสน่ห์เป็นของตัวเองมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟวิซูสเวียส
 • นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี (คาปรีเซนเตอร์) นำท่านเดินชมเขตตัว เมืองที่มีบรรยากาศน่ารัก และแวะพักที่สวนออกุสต้า พร้อมบันทึกภาพกับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BEST WESTERN HOTEL SYRENE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร๊อตโต้ - นาโปลี - กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ถ้ำบลูกร๊อตโต้ ถ้ำที่อยู่ในทะเลมีแสงสะท้อนสีฟ้าจากน้ำทะเลขั้นมากระทบถ้ำสวยงามยิ่งนัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เมืองเนเปิลส์ หรือ นาโปลี (Naples, Napoli) เมืองที่มีชีวิตชีวา มีสีสัน คึกคัก เป็นเมือง ที่มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมกับความทันสมัยจนเป็นเนื้อเดียวกัน โบสถ์เก่าๆ กับบ้านเรือนสมัยใหม่ อยู่ปะปนกันไป ไม่สามารถแยกเป็นเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ได้ แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนูโวที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
 • เดินทางต่อสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมืองี่เป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรโรมัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 CROWN PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

กรุงโรม - นครวาติกัน – พิพิธภัณฑ์วาติกัน – หอสวดซีสติน - วิหารแพนธีออน – จตุรัสนา น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมนครรัฐอิสระวาติกัน (VATICAN ) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก
 • นำท่านเข้าด้านในชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน (VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวัตถุ ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทั้งภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลก ฝีมือไมเคิล แองเจลโล ด้านในมีหอสวดมนต์ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายใน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจำสำนักวาติกันที่โด่งดังด้วยความงดงามและขนาดที่ ใหญ่โต รวมทั้งรูปแกะสลักปิเอต้าที่โด่งดังของไมเคิล แองเจลโล
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชมภายใน วิหารแพนธีออน ( Pantheon ) สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญจากยุคโรมันทีเก่าแก่ที่สุด ของประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปีวิหารแห่งนี้ได้ถูกกสร้างขึ้นเมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลโดยจักรพรรดิ์มาคุสอากริปปา Marcus Agrippa แต่โดนไฟไหม้ ไปในปีค.ศ. 80 ต่อมากษัตริย์ฮาดริอานได้ปฎิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 118 การออกแบบอาคารให้มีความกว้าง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุต ประตูทางเข้าที่ทำมาจากทองบรอนซ์ มีน้ำหนักถึง 20 ตัน มีหลังเป็นคาโดมโค้งมนมีช่องวงกลมขนาดใหญ่ตรงกลางให้แสงผ่านเข้ามา เรียกช่องนี้ว่า “โอคูลุส” (Oculus)  แปลว่า ตา ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของตาจากสวรรค์ ช่องแสงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ฟุตนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า แต่เมื่อเร็วๆ นี้ นักประวัติศาสตร์เสนอคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูรับแสงนี้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นนาฬิกาแดดและช่วยส่องแสงสว่างให้กษัตริย์ในอดีตในขณะที่เสด็จมาประกอบพิธีสำคัญๆ ภายในวิหาร โดยร่างของกษัตริย์จะถูกอาบด้วยลำแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาผ่านช่องแสงนี้
 • นำท่านชม จตุรัสนาโวนา เป็นศูนย์รวมของสารพัดสิ่ง ทั้งร้านอาหาร นักดนตรี นักมายากลข้างถนน ศิลปินวาดรูปเหมือน และที่สำคัญคือนักท่องเที่ยว เดิมทีที่ตรงนี้เป็นสนามกีฬาของพวกโรมันเอาไว้แข่งม้า ถนนที่อยู่รอบๆ คือ ลู่วิ่งของม้า บริเวณนี้มีน้ำพุที่สำคัญ 3 อัน ผลงานของศิลปินนักแกะสลักชื่อดัง Gian Lorenzo Bernini ตรงกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ (Obelisk) รอบๆ เสาจะเป็น น้ำพุแห่งสี่มหานที (Fountain of the Four Rivers) ซึ่งแต่ละมุมจะมีรูปปั้น ซึ่งแทนแม่น้ำใหญ่จาก 4 ทวีป ได้แก่ คงคา ดานูป ไนล์ และพลาต้า (ในอเมริกาใต้) ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง
 • นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ ( Trevi fountain ) เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที่ 12ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 รูปปั้นแกะสลักที่เลิศหรูอลังการที่อวดโฉมให้ผู้ไปเยือนได้ยลนั้น ได้แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน“เทพแห่งท้องทะเล” ว่ากันว่า หากใครที่ได้โยนเหรียญลงไปในน้ำ เขาหรือเธอผู้นั้นจะได้กลับมาเยือนอีกในสักวัน
 • ให้คณะได้ถ่ายรูปภาพคู่ “บันไดสเปน” เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ใช้สำหรับเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีและ นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ  อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
CROWN PLAZA HOTEL ROMEหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

กรุงโรม - ทิโวลี (Unseen) – พระราชวังวิลล่า ดิ เอสเต้ - โคลอสเซียม - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ทิโวลี ( Tivoli) เมืองเล็กๆ ห่างจากกรุงโรมเพียง 30 กิโลเมตร แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านโบราณและบ้านพักตากอากาศของชนชั้นสูงสมัยก่อน ที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากและมีคุณค่าทางประวัติจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)
 • นำท่านเข้าชมพระราชวัง Villa d’Este อันงดงามใน Tivoli นี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกของอิตาลี วิลลาแห่งนี้ได้รับการว่าจ้างจากพระคาร์ดินัล Ippolito II d’Este ผู้ว่าการ Tivoli ในปี ค.ศ. 1550 ซึ่งรู้สึกผิดหวังกับการที่พระสังฆราชไม่ได้รับการเลือกตั้งจึงอยากจะนำความหรูหราของศาล Ferrarese Roman and French Courier มาตั้งไว้ที่ Tivoli

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโรม
 • เข้าชมภายใน สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum )โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในปัจจุบัน  จากนั้นให้ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโค้ชนำท่านวิ่งผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงโรม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
CROWN PLAZA HOTEL ROMEหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

กรุงโรม - สนามบิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโรม เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน