ทัวร์รัสเซีย Amazing Russia Aurora Huntingรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์รัสเซีย Amazing Russia Aurora Hunting

รหัสทัวร์ : Amazing Russia Aurora Hunting
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สนุกสนานกับกิจกรรม ขับรถตะลุยหิมะ SNOW MOBILE !!!
 • 2
  สนุกสนานกับกิจกรรม นั่งสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน + กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน !!!
 • 3
  ลองลิ้มชิมรส ขาปูยักษ์ KING CRAB !!!
 • 4
  ล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมดินเนอร์สุดโรแมนติค
 • 5
  รับประทานอาหารสุดหรู ณ พระราชวังTURANDOT PALACE
 • 6
  รับประทานอาหารร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบปูติน
 • 7
  รับประทานอาหาร ณ พระราชวังนิโคลัศ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร์
 • 8
  ชมเมือง MURMANSK เมืองเหนือสุดของรัสเซีย ที่สามารถเห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ
 • 9
  ชมเมือง MOSCOW เมืองหลวงสุดสวยของรัสเซีย
 • 10
  ชมเมือง ST. PETERSBURG เมืองแห่งพระราชวังของรัสเซีย
 • 11
  ชมจตุรัส RED SQUARE หนึ่งในจตุรัสที่สวยที่สุดในโลก
 • 12
  ชมพระราชวัง KREMLIN PALACE พระราชวังแห่งความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
 • 13
  ชมพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM
 • 14
  ชมวิหารหยดเลือด THE SPILLED BLOOD
 • 15
  ชมวิหาร ST.SAVIOUS
 • 16
  ชมโบสถ์ ST.ISAAC
 • 17
  ชม สถานีรถไฟใต้ดิน
 • 18
  นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – เซนตปีเตอร์เบิร์ก
Amazing Russia Aurora Hunting 9 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)

 • 07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ ( TG) เคาน์เตอร์ D
 •  10.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***
 •  17.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
 • นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง HARD ROCK CAFÉ

NOVOTEL CENTER MOSCOW หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

พระราชวังเครมลิน – จตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์บาซิล – ห้างกุม – ชมละครสัตว์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน ( KREMLIN PALACE ) สัญลักษณ์แห่งอํานาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
 • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลํ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย เครื่องราชกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสํานักชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสํานักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจํานวนมาก จนทําให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้ นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ นําชมความงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่
  • นำท่านชมย่าน จัตุรัสแดง ( RED SQUARE) ที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม
  • นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์บาซิล (ST.BASIL) สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ ออกเพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ ได้อีก วิหารนี้ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์
  • ให้ท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา

 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่าน ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส”

NOVOTEL CENTER MOSCOW หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

มอสโคว์ – มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ - พิเศษ!! ขาปูยักษ์ KING CRAB

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 •  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 •  09.40 น. ออกเดินทางไปยัง มูร์มันสค์ ( Murmansk)  โดย สายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1320(เนื่องจากสายการบิน AEROFLOT เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
 • (หมายเหตุ : รอบและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง)
 •  12.10 น. เดินทางถึง มูร์มันสค์ ( Murmansk) เป็นเมืองท่า ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโคล่า (Kola Bay) ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับ ประเทศฟินแลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมือง มูร์มันสค์
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสรณ์สถานอัลโยชา(Alyosha Monument) อนุสรณ์สถานของรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสร้างขึ้นบนเนินเขาที่สมารถมองเห็นทัศนีย์ภาพของอ่าวโคล่า เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1974 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียนามว่า Pokrovsky
 • นำท่านเข้าชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน (Lenin Ice Breaker ) เรือที่ใช้สำหรับสำรวจอาร์ติกหรือสงครามสอดแนม ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งรุ่นแรกของโลกและรัสเซียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบท่าอยู่ในเมืองมูร์มันสค์ แห่งนี้ หลังปลดประจำการมากกว่า 8 ปี ชมภายในที่มีการตกแต่งสวยงามประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมาย  (หมายเหตุ : เนื่องจากเรืออยู่ในความดูแลของทหารรัสเซีย หากมีเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูพิเศษ  ขาปูยักษ์  KING CRAB

 AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือระดับเทียบเท่า 

หลังจากรับประทานอาหารค่ำและเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนัดหมายทุกท่านที่ Lobby ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern Light  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบบางครั้งเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด

DAY4

มูร์มันสค์ - โลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - ฮัสกี้ฟาร์ม + กวางเรนเดียร์ฟาร์ม – พิเศษกิจกรรมสุดสนุกสนามกับ สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน + กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ล่าแสงเหนือ - พิเศษ เมนูขาปูยักษ ( King Crab)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โลโวซีโร่ ( Lovozero)  (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 2 ชม.) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมูร์มันสค์เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซามิ  ( Sami Village) เป็นหมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้า สัมผัสวิถีชีวิต ศิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมือง ซึ่งมีการสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบหมู่บ้านซามิ

 • นำท่านเดินทางสู่ ไซบีเรียนฮัสกี้ ( Husky Farm )  สุนัขสายพันธุ์พื้นเมืองรัสเซีย จัดเป็นสุนัขขนาดกลาง ขนฟุแน่น มีนิสัยคล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง และยืดหยุ่น นิสัยน่ารัก ไม่ดุ รักเจ้าของ และด้วยรูปร่างเสน่ห์ขี้เล่นของเจ้าฮัสกี้ ทำให้ผู้คนทั่วไปต่างหลงรัก
 • ชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (Reindeer Farm) โดยเลี้ยงเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเดินทางทั้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
 • อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน , นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ (รวมในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว) หรือให้อาหารกวางเรนเดียร์ ถ่ายรูปกับฮัสกี้ หรือเลือกถ่ายรูปเดินเล่นตามอัธยาศัย  (กิจกรรมขี่สุนัขฮัสกี้และกวางเรนเดียร์ หากมีเหตุสุดวิสัยหรืออากาศไม่ดี ทางบริษัทของดการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า )
 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับสู่เมืองมูร์มันสค์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หลังจากรับประทานอาหารค่ำและเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนัดหมายทุกท่านที่ Lobby ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern Light  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบบางครั้งเรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด

DAY5

กิจกรรมขับรถ SNOW MOBILE - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ขับรถสโนว์โมบิล  SNOW MOBILE  ตะลุยหิมะ ท่านตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง ( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน )  (หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขับสโนว์โมบิลได้ ทางบริษัทของดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางไปยังเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ( St.Petersburg)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • 20.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1320
 • 22.15 น.  เดินทางถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

(หมายเหตุ : รอบและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง)

HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL ST.PETERSBURG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังฤดูหนาว – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด - ชมโชว์พื้นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร์ พระราชวังนิโคลัส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์( PETERHOF PALACE ) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้เห็น  ด้วยความสวยงามและทำเลที่ตั้งทำให้พระราชวังแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSAILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนํ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย
 • นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St.ISAAC) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทําด้วยทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) สร้างขึ้นนบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2  ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาสถาปัตยกรรมมีลักษณะ คล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้าและคาเวียร์ให้ชิม

 HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  ST.PETERSBURG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

พระราชวังแคทเธอรีน – พิเศษ ร้าน PODVORYE RESTAURANT - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN - กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือ RADISSON CRUISE +DINNER

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 •  นำท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนทีมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลกโดยพระราชวังนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Peter The Great) หรือในช่วงระหว่างปี1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี1743 -1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ ณ ร้านPODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบดี ปูติน

 • 14.00    นําท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากกรุง เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ ใช้ความเร็ว ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 3.30 ชั่วโมง )  ** รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าเป็นหมู่คณะเก็บบนรถไฟ**
 • 17.30 น.  เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ (Moscow)

  ** ทางบริษัทเลือกใช้รถไฟความเร็วสูง SAPSAN  เนื่องจากว่าสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย ( มาตรฐานยุโรป) มีรอบรถไฟหลายเที่ยวต่อวัน (รวมเวลาแล้วพอๆกับการบินภายใน เพราะหากบินภายในท่านจะต้องไปก่อนขึ้นเครื่อง 2 ชม. เช็คอิน โหลดสัมภาระและต้องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองอีก)

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 พิเศษ!!  นำท่านล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ

NOVOTEL CENTER MOSCOW  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

สถานีรถไฟใต้ดิน –วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ – พิเศษ รับประทานอาหาร ณ พระราชวัง TURANDOT PALACE - ช้อปปิ้ง European Mall - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี เข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตกแต่งประดับประดาภายในสถานี ต่างๆ ด้วยกระจกสีหินอ่อน ฯลฯ จนได้รับ การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามที่สุดในโลก
 • นำท่านชม วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์วิหาร ( ST.SAVIOUS)โดมทองที่ใหญ่ทที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ ณ พระราชวัง TURANDOT PALACE ร้านอาหารที่ว่ากันว่าสวยที่สุดของกรุงมอสโคว์

 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ European Mall  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆอิสระให้ท่านเล่นหิมะ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาจากนั้นนำท่านเดินสู่สนามบิน
 • 18.40 น.  ออกจากสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 975
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน