ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซาร์กอส)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซาร์กอส)

รหัสทัวร์ : GRAND RUSSIA 9 DAY
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 25 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 112,900 บาท
2 15 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 112,900 บาท
3 13 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมดินเนอร์สุดโรแมนติค
 • 2
  รับประทานอาหารสุดหรู ณ พระราชวังTURANDOT
 • 3
  รับประทานอาหารร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบปูติน
 • 4
  ชมเมือง MOSCOW เมืองหลวงสุดสวยของรัสเซีย
 • 5
  ชมเมือง ST. PETERSBURG เมืองแห่งพระราชวังของรัสเซีย
 • 6
  ชมจตุรัส RED SQUARE หนึ่งในจตุรัสที่สวยที่สุดในโลก
 • 7
  ชมพระราชวัง KREMLIN PALACE พระราชวังแห่งความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
 • 8
  ชมวิหาร ST.BASIL สัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • 9
  ชมเมือง SAGORSK เมืองศุนย์กลางอารามแห่งนิกายอออร์โธดอกซ์สุดสวย
 • 10
  ชมอารามชี NOVODEVICHY CONVENT อารามชีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
 • 11
  ชมพระราชวัง YUSUPOV PALACE พระราชวังที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากเหตุการณ์รอบสังหารรัสปูติน
 • 12
  ชมพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM
 • 13
  ชมพระราชวังฤดูร้อน PETERHOF PALACE
 • 14
  ชมพระราช CATHERINE PALACE
 • 15
  ชมวิหารหยดเลือด THE SPILLED BLOOD
 • 16
  ชมวิหาร ST.SAVIOUS
 • 17
  ชมโบสถ์ ST.ISAAC
 • 18
  ชม สถานีรถไฟใต้ดิน
 • 19
  นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เจาะลึกรัสเซีย (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซาร์กอส)
GRAND RUSSIA  9 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • 07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ ( TG) เคาน์เตอร์ D
 •  10.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***
 • 17.10 น.  ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 20.15 น. ออกเดินทางไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไซบีเรีย เที่ยวบินที่ S7 041
 • 21.40 น. ถึงสนามบิน นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

เรือออโรร่า – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ นําท่านเข้าด้านใน เรือลาดตระเวน ออโรร่า ( AURORA CRUISE MUSEUM) ที่จอดปลดประจําการเป็น อนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสําคัญของชาวรัสเซีย เมื่อเดือน ต.ค. 1917 เรือลํานี้ เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) สร้างขึ้นนบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาสถาปัตยกรรมมีลักษณะ คล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์
 • นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล  ( PETER & PAUL FORTRESS) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เคยใช้เป็นคุกขัง แมกซิมกอร์กี้ ที่ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่งนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่สุสาน สําหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์ นําชมความวิจิตรงดงามของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่กําเนิดอํานาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นําชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็ นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย
 • นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St.ISAAC) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทําด้วยทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลกภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ - ช้อปปิ้งเนฟสกี้ -พระราชวังนิโคลัส + ชมโชว์พื้นเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์( PETERHOF PALACE ) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่า อลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้เห็น ด้วยความสวยงามและทำเลที่ตั้งทำให้พระราชวังแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSAILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนํ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่ ถนนเนฟสกี้ ( Nevsky Prospect)  ถนนสายช้อปปิ้งที่สำคัญที่สุดของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

หลังอาหารค่ำ  นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ

 HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ชมเมือง – เรือออโรร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN - กรุงมอสโคว์ – ถนนช้อปปิ้งอารบัท – ล่องเรือ RADISSON CRUISE +DINNER

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม พระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace)  สร้างขึ้นในปี 1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปลี่ยนเจ้าของมาหลายคน จนกระทั่งมาถึงในยุคของเจ้าชายยูซูปอฟ เจ้าชายซึ่งว่าร่ำรวยที่สุด อาจกล่าวได้ว่าร่ำรวยกว่าพระเจ้าซาร์อีกด้วย วังนี้โด่งดังไปทั่วโลก เพราะเป็นที่รุ้จักกันดีให้เหตุการณ์ รอบวางยาและวางแผนสังหาร รัสปุติน  โดยภายในพระราชวังมีการจำลองหุ่นขี้ผึ้ง ให้เห็นบรรยากาศในวันรอบสังหารรัสปูติน ให้ท่านชมห้องต่างๆ ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังอื่นๆของรัสเซีย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
 • นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนทีมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลกโดยพระราชวังนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Peter The Great) หรือในช่วงระหว่างปี1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี1743 -1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็น พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้งถ้าเขียนผิดต้องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่ที่มีความสวยงามมาก อิสระให้ท่านชื่นชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ณ ร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบดี ปูติน

 HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

รถไฟความเร็วสูง Sapan – มอสโคว์ - สถานีรถไฟมอสโคว์ - ถนนอารบัท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • … น   นําท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้น Economy จากกรุง เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ ใช้ความเร็ว ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 3.30 ชั่วโมง )  ** รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าเป็นหมู่คณะเก็บบนรถไฟ**
 • … น.   เดินทางถึงเมืองมอสโคว์ ( Moscow)

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • ท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี เข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตกแต่งประดับประดาภายในสถานี ต่างๆ ด้วยกระจกสีหินอ่อน ฯลฯ จนได้รับ การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามที่สุดในโลก
 • นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง HARD ROCK CAFÉ

NOVOTEL CENTER MOSCOW  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 3 คืน สบายๆ)

DAY6

ซาร์กอส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ตลาดอิสมายโลโว – มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ RADISSON CRUISE +DINNER

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) หรือ ซาร์กอร์ส (Zagorsk) เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์(Orthodox) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอร์กิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก (Unesco) ในปี 1993 อีกด้วย
 • ชมความงดงามของโบสถ์โฮลีทรินีตี้ ( Holy Trinity)  ซึ่งเป็นหนึ่งในอารามออร์โธดอกซ์ที่สวยที่สุดในรัสเซีย โดยอารามถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ที่ 14 เพื่อเป็นเกียติแด่ นักบุญเซนต์เซอร์เจียส (St. Sergius) ปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ปัจจุบันเป็นที่ฝังศพของบอริส โกดูนอฟ (Boris Godunov) นอกจากนี้แล้วภายในอารามประกอบไปด้วยอาคารหินสีขาวที่ซับซ้อน ซึ่งโดดเด่นไปด้วยโดมทองและฟ้าสลับกันไป
 • ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส ที่มีแท่นบูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจำพวกของฝากของที่ระลึกบริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองอิสมายโลโว ( IZMAYLOVO MARKET)  ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์วิหาร ( ST.SAVIOUS)โดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว์

นำท่านล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ

NOVOTEL CENTER MOSCOW  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 3 คืน สบายๆ)

DAY7

จตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - วิหารเซ็นต์บาซิล – ห้างกุม – ชมละครสัตว์รัสเซีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน ( KREMLIN PALACE ) สัญลักษณ์แห่งอํานาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
 • ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลํ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย เครื่องราชกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสํานัก
 • ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสํานักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจํานวนมาก จนทําให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้ นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นําชมความงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่
 • นำท่านชมย่าน จัตุรัสแดง ( RED SQUARE) ที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม
 • นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์บาซิล (ST.BASIL) สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ ออกเพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ ได้อีกวิหารนี้ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์
 • ให้ท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
 • จากนั้นนำท่าน ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน

NOVOTEL CENTER MOSCOW  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

อารามชีโนโวดิวิชี - รับประทานอาหาร ณ พระราชวัง TURANDOT PALACE - ยอดเขาสแปร์โรฮิลล์ - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ อารามโนโวดิวิชี คอนแวนต์ (Novodevichy Convent) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโคว์ สร้างในศตวรรษที่ 16 และ17 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนา เคยเป็นที่คุมขังของพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันเป็นสุสานสถานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1922 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี 2004 (Unesco)
 • นำท่านชมด้านในของ คอนแวนต์ ที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวของคอนแวนต์แห่งนี้  จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ ณ พระราชวัง TURANDOT PALACE ร้านอาหารที่ว่ากันว่าสวยที่สุดของกรุงมอสโคว์

 • นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย
 • ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาจากนั้นนำท่านเดินสู่สนามบิน
 • 18.40 น.  ออกจากสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 975
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน