ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ : ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 179,900 บาท
2 6 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 189,900 บาท
3 10 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 189,900 บาท
4 13 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 185,900 บาท
5 4 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 185,900 บาท
6 1 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 185,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา GLACIER 3000 ยอดเขาสุดสวย มีสะพาน SKY WALK ข้ามภูเขา
 • 3
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 4
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST ยอดเขา ฉายา TOP OF ADVENTURE
 • 5
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ (พัก ZERMATT 1 คืน )
 • 6
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • 7
  ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย (พัก GRINDELWALD 2คืน)
 • 8
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ !!!
 • 9
  นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINES รถไฟสายโรแมนติคอีกเส้นทางสวยของสวิสเซอร์แลนด์
 • 10
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย
 • 11
  ชมวิวบนยอดเขา HARDER KULM ชมวิวสุดสวยของเมืองอินเทอลาเก้น
 • 12
  ชมหมู่บ้าน SPIEZ หมู่บ้านเล็กแสนสวยริมทะเลสาบทูน
 • 13
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 14
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 15
  ชมหมู่บ้าน GRUYERE หมู่บ้านเล็กๆน่า ต้นตำหรับชีส สุดอร่อย (unseen)
 • 16
  ชมเมือง MONTREUX เมืองริมทะเลสาบเจนีวาสุดสวย(พัก MONTREUX 2คืน)
 • 17
  ชมเมือง LUCERNE / INTERLAKEN / ZURICH เมืองท่องเทียวสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ROMANTIC SWITZERLAND
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค – เบิร์น - กูแยร์ – มองเทรอซ์

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม                                        My favourite place: Bern, Switzerland | HistoryExtra
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น 15 Best Things to Do in Bern (Switzerland) - The Crazy Tourist

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลา 1 ชม. ) เมืองดังแหล่งผลิตเนยแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ และมีชื่อเสียงระดับโลก นำชมเมืองกรุยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียว ซึ่งถนนสายนี้ตัดขึ้นไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไม้ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ตัวเมืองจึงไม่อาจขยายใหญ่ไปกว่านี้
 • นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU DEGRUYERES) ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 12 ตัวปราสาทสร้างด้วยหินเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ เช่นเดียวกับปราสาทซิยง                          Top 10 Things to Do in Gruyères, Switzerland - The Yogi Wanderer
 • ให้ท่านเดินตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อชีส จนได้เวลานัดหมาย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX)  (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  (พัก 2คืน) 

(หากโรงแรมเมืองมองเทรอซ์เต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY3

มองเทรอซ์ – รถไฟ Golden Pass line – เขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟมีทั้งแบบพาโนราม่า ท่านจะได้ชมความงดงามตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร                                                                                                                          GoldenPass Panoramic | myvaud
 •  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
 • นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)                                              Glacier 3000, les Diablerets, Switzerland | Lac, Paysage, Pays
 • นำท่านเดินข้าม” The Peak Walk by Tissot”  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา                                                                                                                                  Peak Walk by Tissot • Viewpoint » outdooractive.com
 • อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled

(หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ หรือ The Peak Walk by Tissot” จะเล่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านลงจากยอดเขา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมองเทรอซ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                                                                  Geneva: Lausanne, Montreux & Chateau Chillon Tour | GetYourGuide

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MÖVENPICK HOTEL MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

DAY4

มองเทรอซ์ - เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟทาสซ์ (TASCH) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถไฟเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.)
 • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า              Gornergrat Railway, Zermatt | cityseeker
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
 • หากเป็นช่วงที่ทะเลสาบ Riffelsee น้ำแข็งละลาย ( ช่วงระหว่าง มิ.ย. – พ.ย. ของทุกปี )ทางบริษัทจะนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden
 • นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelseeทะเลสาบเล็กๆบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้                                                                                        BILDER: Matterhorn, Schweiz | Franks Travelbox

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท
 • อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทหรือเลือกพักผ่อนเดินตามอัธยาศัย                        Tourists at center of Zermatt Valais | Stock image | Colourbox

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
AMBASSADOR ZERMATT / SUNSTAR HOTEL / SONNE HOTELหรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY5

เซอร์แมท - นั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS –อันเดอร์แมท - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.52 น.  จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส(GLACIER EXPRESS) จากเมืองเซอร์แมท  โดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส เป็นรถไฟทีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ โดยถือเป็นรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ประมาณ 1.20 ชม.
 • 11.46 น.  เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท (Andermatt ) เมืองชุมสายรถไฟที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเอลป์

หมายเหตุ :  รถไฟกราเซีย เอ็กเพรส มีวิ่งต่อวันน้อยมากหากเต็ม หรือหากเกิดปิดซ่อมแซม หรือมีกรณีโดนลดโบกี้ เนื่องมาจากสภาอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นให้ไปนั่งรถไป Regional ชั้นเฟิร์สคลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่า (บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)  โดยรถไฟ Regional ชั้นเฟิร์สคลาสเป็นกระจกแบบพาโนรามา เหมือนกับรถไฟกราเซีย เอ็กเพรส ทุกอย่าง และรถไฟ Regional จะวิ่งบนรางเดียวกัน วิวเดียวกัน ใช้เวลาวิ่งเท่าๆกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 70 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)                                                                                    Best Things to do in Lucerne, Switzerland
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792                                                                                                                                                  รีวิวที่เที่ยวลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงห์โตลูเซิร์น | คู่มือท่องเที่ยวจาก Trip.com
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์
 • นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย                                                                                                                                              เที่ยวลูเซิร์น Lucerne สวิตเซอร์แลนด์
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณเมนูพิเศษ ฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อคโกแลตฟองดูว์ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

RADISSON BLU HOTEL LUZERN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ลูเซิร์น - หมู่บ้าน ISELTWALD - STECHELBERG - หมู่บ้านเมอเรน - ยอดเขาชิลธอร์น - เลาเทอร์บรุนเน่น - กรินเดลวาร์ล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald)  (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                                    Premium Photo | View of the peninsula and former castle and lake brienz in swiss village iseltwald, switzerland
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG
 • นำท่านขึ้นสู่ หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านมูเรนตามอัธยาศัย                                                                                                            Best Things to do in Murren, Switzerland - Arzo Travels
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Schilthorn  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์                                                                                                        Schilthorn attraction reviews - Schilthorn tickets - Schilthorn discounts - Schilthorn transportation, address, opening hours - attractions, hotels, and food near Schilthorn - Trip.com
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย                                                                                      Top Things to do in Lauterbrunnen, Switzerland - SSW.
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดวาร์ล (Grindelwald)  (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  เมืองเล็กๆน่ารัก ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา มีบ้านเรือนสไตล์ชาเล่ต์สวิสตั้งเรียงรายลดหลั่นตามไหล่เขา สวยงามอย่างมากและ จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่  เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                            เที่ยว Grindelwald สวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2คืน)

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาร์ลเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY7

กรินเดอวาลด์ - สปีซ - ทะเลสาบบลูซี - อินเทอลาเก้น – ยอดเขา HARDER KULM - กรินเดอวาลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสปีซ ( Spiez) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบทูน (Thun) หนึ่งในทะเลสาบสวยของสวิตเซอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านสปีซนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองทูนและอินเทอลาเก้น  นำท่านเดินชมหมู่บ้านสปีซ ที่รายล้อมด้วยขุนเขาเบื้องหน้าเป็นทะเลสาบทูน นำท่านเดินชมบริเวณท่าเรือสปีซที่มีปราสาท Spiez Castle เป็นจุดไฮไลท์สำคัญของเมือง โดยมี Mount Niesen เขาทรงปิระมิดเป็นฉากหลังของเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมือง              Spiezer Winery in Spiez, Switzerland – The Chosen Table
 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                                  The Blausee – one of Switzerland's loveliest mountain lakes - Blausee AG
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนู ปลาเทราซ์

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที)ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูนโดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อม ด้วยภูเขาทุ่งหญ้าทะเลสาบและสวนผลไม้เป็นเมืองทีได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์                                                                  Interlaken City a piece of heaven in the Swiss Alps | Switzerland Tour

*** พิเศษ  เดินทางตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2565 – 27 พ.ย. 2566 แถมขึ้นชมวิว ณ ยอดเขา HARDER KULM ***

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาเฟียร์ส – ซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First) ( สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น สู่ยอดเขา นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร            Grindelwald-First Adventure Package incl. train ticket | Swiss Activities
 • อิสระให้ท่านเดินชมวิว (First Cliff Walk by Tissot) หรือเลือกอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ปั่นจักรยาน เป็นต้น( ไม่รวมในค่าทัวร์ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองทีมีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา                                                                                                                                      Zurich guide: Where to eat, drink, shop and stay in Switzerland's biggest city | The Independent | The Independent
 • จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                          Bahnhofstrasse Zurich - Bilder und Stockfotos - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU HOTEL ZURICH AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ซูริค - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน