ทัวร์นอร์เวย์ ฟยอร์ด + เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติครายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ ฟยอร์ด + เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติค

รหัสทัวร์ : ROMANTIC FJORD NORWAY 11D (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 14 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 165,900 บาท
2 4 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 165,900 บาท
3 2 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 165,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
 • 2
  ชมหมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 3
  ชมหมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  ชมถนน THE ATLANTIC OCEAN ROAD ได้รับการยกย่องให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD
 • 6
  ชมเมือง BERGEN เมืองสีสันสวยงาม ได้รับการยกย่อยว่าเป็นหนึ่งในเมืองสวยของโลก
 • 7
  ชม BRIKSDALSBREEN GLACIER ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
 • 8
  ชม TROLLSTIGEN จุดชมวิวเส้นทางเขาวงกต ที่สวยงามที่สุด
 • 9
  นั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMBANEN หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์สวยอันดับต้นๆของโลก
 • 10
  ล่องเรือชม GEIRANGER FJORD หนึ่งในฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในยุโรป
 • 11
  ล่องเรือชม SOGNE FJORD ฟยอร์ดสุดสวย ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORD
 • 12
  ชมเมือง TRONDHEIM หนึ่งในเมืองเก่าแก่และสวยงามอันดับต้นๆของประเทศนอร์เวย์
 • 13
  ชม MAGIC ICE BAR บาร์น้ำแข็งที่ท่านสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
 • 14
  ช้อปปิ้ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
นอร์เวย์ เส้นทางสายโรแมนติคฟยอร์ด + เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติค

NORWAY – LOFOTEN – ATLANTIC OCEAN ROAD 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

ออสโล – เบอร์เก้น - BRYGGEN - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา FLOYEN

 • 00.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
 • 06.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 09.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK255
 • 10.00 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเบอร์เก้น (BERGEN)  เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด
 • นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้ง แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

เบอร์เก้น - โวส - ไมดาล - นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก - ฟลอม – ล่องเรือชมฟยอร์ด - ซองดาล

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907
 • 10.00 น.นำท่านนั่งรถไฟสู่ สถานีไมดาล (Myrdal) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา
 • 11.05 น. นำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) สู่สถานีรถไฟฟลอม (FLAM) ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำ แข็งปกคลุมเหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • 15.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด ( SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORD มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองกูดวาเก้น (GUDVANGEN) เมืองแห่งต้นทางการล่องเรือชมฟยอร์ด
 • 17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือกุดวาเก้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 QUALITY HOTEL SOGNDAL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY4

ซองดาล - ธารน้ำแข็งบริกสดาล - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ – เฮลเลสซิลท์ - ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งบริกสดาล (Briksdalsbreen Glacier) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทุ่งน้ำแข็งยอสเทอดาล (Jostedal glacier ice field) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมื่อหมื่นกว่าปีก่อน บริเวณที่เป็นประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นบริเวณกว้าง แต่เมื่อผ่านพ้นยุคน้ำแข็งและอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้น้ำแข็งที่จับตัวทับถมกันหนาเริ่มละลาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา สภาพแวดล้อม รวมถึงกำเนิดชีวิตต่างๆ ขึ้นมาใหม่มากมาย แต่ธารน้ำแข็งแห่งยอสเทอดาลยังคงอยู่และกลายเป็นแหล่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้ใช้ศึกษาทั้งด้านธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ให้ท่านเพลินเพลินชมความสวยงามระหว่าง 2 ข้างทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาด และแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า ภูเขาน้ำแข็งสีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน้ำเงิน ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางผ่าน เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม
 • เดินทางสู่ท่าเรือเฮลเลสซิลท์ (Hellesylt)
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ด (GEIRANGER FJORD) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ จากคำบอกเล่าของนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน และกล่าวถึงความงดงามของฟยอร์ด แห่งนี้ไว้กับมรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งนี้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง SEVEN SISTERS FALLS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER) เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์เป็นอ่าวแคบๆที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ป่าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินทะเลอันเป็นภาพแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดในนอร์เวย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 UNION HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

ไกแรงเกอร์ - จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน – อาดาเนส – ATLANTIC OCEAN ROAD - คริสเตียนซุนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด จุดหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ เส้นทางจะพับไปพับมาสุดยอดแห่งการ เดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็นความสามารถของชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริง
 • นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอาดาลเนส (ANDALSNES) เมืองริมฝั่งฟยอร์ด ผ่านหุบเขา แม่น้ำ และสะพานที่สำคัญ เช่น สะพาน ไคล์ลิ่ง สะพานข้ามแม่น้ำ RAUMA ที่ถูกบันทึกภาพมากที่สุดใน นอร์เวย์ ผ่าน TROLLWALL หน้าผาที่มีความสูงชันที่สุดในยุโรป (1,700 เมตร) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใฝ่ฝันของนักปีนเขาจากทั่วโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เววอง (VEVANG) จุดเริ่มของเส้นทางสายแอตแลนติค (THE ATLANTIC OCEAN ROAD) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างยิ่งจนกระทั่งถึงเมืองคาร์วัก (Karvag)
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองคริสเตียนซุนด์นั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักๆ จำนวน 4 เกาะที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมือง ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย ย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน
 • นำท่านถ่ายรูปกับ คริสเตียนซุนด์ โอเปร่าเฮาส์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโอเปร่าเฮาส์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในสไตล์ อาร์ตนูโว อาคารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง และเป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งที่รอดเหตุระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นชมย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
THON HOTEL KIRSTIANSUND หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY6

คริสเตียนซุนด์ – ทรอนด์เฮม – โบโด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วิจัยทางเทคโนโลยีและการแพทย์ของนอร์เวย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองผิวเผิน ก็มันดูคล้ายๆกับสะพานจีนอีกด้วย ในปัจจุบันประตูแห่งนี้เรียกว่า ประตูแห่งฟอร์จูน
 • ผ่านชม หมู่บ้านชาวประมง หลากสีสันที่ตั้งเรียงรายไปตามแม่น้ำ Nidelva โดยหมู่บ้านเหล่านี้ล้วนมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็นจุดที่ถือว่าสวยที่สุดของเมืองก็ว่าได้
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารนิดารูส  (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในภาค เหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  มหาวิหารนิดารูส ถูกสร้างขึ้นในปี 1070 และแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 นอกจากนี้แล้วในอดีต มหาวิหารนิดาโรส ยังเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเหล่านัก แสวงบุญที่เดินทางมาจากทั่วภาคเหนือของยุโรปอีกด้วย
 • 14.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินทรอนด์เฮม
 • 16.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองโบโด โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4414
 • 17.20 น. เดินทางถึงสนามบินโบโด เมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 THON HOTEL NORDLYS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY7

โบโด - โลโฟเทน – Å – เรนเน่ – แฮมนอยด์ – เลกเนส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม มหาวิหารประจำเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo Domkirke) ซึ่งปัจจุบันได้เป็นอีก หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโบโด  มหาวิหารประจำเมืองโบโด ถูกสร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโบโด โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็นหอระฆังที่มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือโบโด
 • 11.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เกาะโลโฟเทน โดยเรือ เฟอร์รี่

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

 • 14.15 น. เดินทางถึงท่าเรือมอสเคเนส เกาะโลโฟเทน
 • นำท่านชม หมู่บ้าน Å  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ปลายสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเรนเน่ (REINE) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นไทย
SCANDIC LOFOTEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY8

เลกเนส - นัสฟยอร์ด - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เฮนนิ่งสวาร์ - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองหลวงของเกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง
 • นำท่านชม Magic Ice Bar โดยสิ่งของภายในนี้จัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพื่อเพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

สโววาร์ - ออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสโววาร์

อิสระอาหารกลางวัน (คืนเงินท่านละ 20 ยูโร)

 • 13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินWiderøe Airline เที่ยวบินที่ WF821
 • 16.10 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

THON HOTEL OPERA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

ออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 955
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน