ทัวร์นอร์เวย์ ฟยอร์ด + เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติครายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ ฟยอร์ด + เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติค

รหัสทัวร์ : BEST OF NORWAY FJORDS & LOFOTEN ISLAND & ATLANTIC OCEAN ROAD 12 DAYS (TG)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 24 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 279,900 บาท
2 5 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 289,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
 • 2
  ชมหมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 3
  ชมหมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  ล่องเรือชม GEIRANGER FJORD ฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ (Unesco)
 • 6
  ชมถนน THE ATLANTIC OCEAN ROAD ถูกยกย่องให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD
 • 7
  ชมเมือง BERGEN เมืองสีสันสวยงาม ได้รับการยกย่อยว่าเป็นหนึ่งในเมืองสวยของโลก
 • 8
  ชม BRIKSDALSBREEN GLACIER ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
 • 9
  ชม TROLLSTIGEN จุดชมวิวเส้นทางเขาวงกต ที่สวยงามที่สุด
 • 10
  นั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMBANEN หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์สวยอันดับต้นๆของโลก
 • 11
  ชมเมือง TRONDHEIM หนึ่งในเมืองเก่าแก่และสวยงามอันดับต้นๆของประเทศนอร์เวย์
 • 12
  จุดชมวิว Ørnesvingen View Point เป็นจุดชมวิวบนเส้นทาง Eagle Road
 • 13
  จุดชมวิว Stegastein View Point หนึ่งในจุดชมวิวฟยอร์ดสุดสวย
 • 14
  ช้อปปิ้ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
เส้นทางพิเศษ นอร์เวย์ ฟยอร์ด + หมู่เกาะโลโฟเทน + เส้นทางแอตแลนติค

FJORDS – LOFOTEN ISLAND – ATLANTIC OCEAN ROAD 12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น - เบอร์เก้น (นอร์เวย์) - BRYGGEN - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา FLOYEN

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
 • 07.40 น. เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 12.20 น. ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY963

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

 • 13.40 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด
 • นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก
 • จากนั้นนำคณะนั่งรถราง Floibanen ขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาดFløyen in Bergen - Natural Gem Close to the City Centre at Bergen's Famous Viewpoint - Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY3

เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก FLAMBANEN - ไมดาล - Stegastein View Point - สไกย์

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907Complete Guide to Voss in Norway
 • จากนั้นนำเดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1ชม.) ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิว ทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอมใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ถือเป็นหนึ่งนในหมู่บ้านสวยของประเทศนอร์เวย์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำคณะนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) สู่ ไมดาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำ แข็งปกคลุมเหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่นยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจThe Flåm Railway | Sightseeing | Flåm | Norway

***หมายเหตุ รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองฟลอม ให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองสวยนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินสู่จุดชมวิว Stegastein View Point (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม.) จุดชมวิวที่สร้างทางยื่นออกมาจากริมผา ให้มุมมองที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะดูเหมือนทางเดินไม่สิ้นสุดไหลลงไปในหุบเหวโดยมีความสูง 609 เมตร ฐานของแผ่นไม้สร้างขี้นจากคอนกรีตและโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงเหนือฟยอร์ด Aurland อันสวยงาม                                                                                                People admiring sunset from Stegastein … – License image – 71349993 ❘ lookphotos
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

***หมายเหตุ การเดินทางสู่จุดชมวิวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ***

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สไกย์ (Skei) (ระยะทาง 130 ก.ม. ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองเล็กๆในเขตฟยอร์ด ที่โอบล้อมด้วยภูเขา มีวิว ทิวทัศน์อันสวย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THON PARTNER HOTEL JØLSTER หรือระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว

**หมายเหตุ : โรงแรมเมือง Skei มีจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง และโรงแรมในเขตภูมิภาคฟยอดส่วนมากมีโรงแรม 3 ดาว **  

DAY4

ธารน้ำแข็งบริกสดาล - เฮลเลสซิลท์ - ล่องเรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ด - ไกแรงเกอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งบริกสดาล (Briksdalsbreen Glacier) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 40 นาที) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทุ่งน้ำแข็งยอสเทอดาล (Jostedal glacier ice field) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมื่อหมื่นกว่าปีก่อน บริเวณที่เป็นประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นบริเวณกว้าง แต่เมื่อผ่านพ้นยุคน้ำแข็งและอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้น้ำแข็งที่จับตัวทับถมกันหนาเริ่มละลาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา สภาพแวดล้อม รวมถึงกำเนิดชีวิตต่างๆ ขึ้นมาใหม่มากมาย แต่ธารน้ำแข็งแห่งยอสเทอดาลยังคงอยู่และกลายเป็นแหล่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้ใช้ศึกษาทั้งด้านธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา
 • จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็ก ขึ้นสู่ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์
 • นำท่านชม ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาด และแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า ภูเขาน้ำแข็งสีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน้ำเงิน ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัยBriksdal Glacier Norway Stock Photo - Download Image Now - Briksdalsbreen Glacier, Norway, Olden - Norway - iStock

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ท่าเรือเฮลเลสซิลท์ (Hellesylt) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER FJORD) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (UNESCO)                                                                                  Geiranger,fjord,geirangerfjord,norway,ferry - free image from needpix.com
 • ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง SEVEN SISTERS FALLS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย ให้ท่านได้ชื่นชมกับไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER) เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์เป็นอ่าวแคบๆที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ป่าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินทะเลอันเป็นภาพแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
UNION HOTEL GEIRANGER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

ORNESVINGEN GEIRANGER VIEW POINT - จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน - ถนน ATLANTIC OCEAN ROAD - คริสเตียนซุนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว Ørnesvingen View Point เป็นจุดชมวิวบนเส้นทาง Eagle Road จุดชมวิวเหนือไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฟยอร์ดที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศนอร์เวย์                                                                                                                  Ørnevegen – Ørnesvingen | Sightseeing | Geiranger | Norway
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด จุดหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ เส้นทางจะพับไปพับมาสุดยอดแห่งการ เดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็นความสามารถของชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริง                                                                                                                                    Trollstigen • Viewpoint » outdooractive.com

***หมายเหตุ เส้นทาง Trollstigen อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดในแต่ละปี หากไม่เปิดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ***

 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เววอง (VEVANG) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) จุดเริ่มของเส้นทางสายแอตแลนติค (THE ATLANTIC OCEAN ROAD) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างยิ่งจนกระทั่งถึงเมืองคาร์วัก (Karvag)Drive the Atlantic Road in Norway | Self Drive Holiday
 • ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดเส้นทางสุดสวยนี้
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงาม โดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองคริสเตียนซุนด์นั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักๆ จำนวน 4 เกาะที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมือง ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย ย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน
 • นำท่านถ่ายรูปกับ คริสเตียนซุนด์ โอเปร่าเฮาส์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโอเปร่าเฮาส์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในสไตล์ อาร์ตนูโว อาคารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง และเป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งที่รอดเหตุระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นชมย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
THON HOTEL KIRSTIANSUND หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY6

คริสเตียนซุนด์ - ทรอนด์เฮม - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วิจัยทางเทคโนโลยีและการแพทย์ของนอร์เวย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในภาค เหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารนิดารูส ถูกสร้างขึ้นในปี 1070 และแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 นอกจากนี้แล้วในอดีต มหาวิหารนิดาโรส ยังเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเหล่านัก แสวงบุญที่เดินทางมาจากทั่วภาคเหนือของยุโรปอีกด้วยRoyalty-Free photo: Gray and green castle near bare trees at daytime | PickPik
 • นำท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองผิวเผิน ก็มันดูคล้ายๆกับสะพานจีนอีกด้วย ในปัจจุบันประตูแห่งนี้เรียกว่า ประตูแห่งฟอร์จูน                                                      012. Norvège | Gamle Bybro, Trondheim The Old Town Bridge | Odile Blanvillain | Flickr
 • ถ่ายรูปกับ หมู่บ้านชาวประมง หลากสีสันที่ตั้งเรียงรายไปตามแม่น้ำ Nidelva โดยหมู่บ้านเหล่านี้ล้วนมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็นจุดที่ถือว่าสวยที่สุดของเมืองก็ว่าได้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CLARION HOTEL TRONDHEIM หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

ทรอนด์เฮม - นาร์วิค - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินทรอนด์เฮม
 • 12.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน EVENES เมืองนาร์วิก โดยสายการบินภายในประเทศ
 • 13.45 น. เดินทางถึงสนามบิน EVENES นาร์วิก (NARVIK) นำท่านตรวจรับสัมภาระ

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง                                                                          Why Svolvaer Is The Ideal Base For A Lofoten Road Trip In Norway

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า 3-4 ดาว

** หมายเหตุ โรงแรมบนเกาะโลโฟเทนมีน้อยมากและจำกัด บางเมืองมีแค่ 3 ดาวเท่านั้น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเลือกโรงแรม แต่ทางบริษัทจะเลือกให้เหมาะสม สะอาด **

DAY8

สโววาร์ - หมู่เกาะโลโฟเทน - คาเบลวัก - เฮนนิ่งสวาร์ - นัสฟยอร์ด - เลกเนส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที) เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์
 • นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                                                  File:Vågan Church in Kabelvåg.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์ (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน  มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่งFile:Nusfjord view towards Bottelvika from Snøsen, Lofoten, Norway, 2015 September.jpg - Wikimedia Commons
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทนมีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูป b แบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และ/.เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้                                                                                                                    Enter the World of the Vikings in Lofoten - Visit Northern Norway

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SCANDIC HOTEL LEKNES หรือระดับเทียบเท่า 3-4 ดาว

DAY9

หมู่เกาะโลโฟเทน - สโววาร์ - หมู่บ้าน Å - รีนน์ - ฮอร์น - แฮมนอยด์ - ซาคริเซย - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้าน Å (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.20 ชม.) เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆÅ Rorbuer by Classic Norway Hotels, Å – Updated 2024 Prices

(หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านแวะหมู่บ้าน Horn (ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที) แวะถ่ายรูปกับยอดภูเขา Hammarskaftet เป็นชื่อของภูเขายอดแหลมรูปกรวยคว่ำ เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดOn the bridge | Wooden bridge in the village of Reine, Lofot… | Flickr
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านซาคริเซย (Sakrisøy) (ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที) หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลืองของบ้านเรือนเป็นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยThe iconic yellow houses @ Sakrisøy. | The iconic yellow cab… | Flickr
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) (ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัยFile:Hamnøy Reine Moskenes Lofoten norway tunliweb 02.jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสโววาร์ (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า 3-4 ดาว

DAY10

สโววาร์ - อีฟเนส - ออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน Evenes
 • …. น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินภายในประเทศ
 • …. น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆเที่ยวย่านคาร์ลโจฮันเกท ด้วยตัวเอง เมื่อไหร่ดี - When OR Where

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
THOIN HOTEL OPERA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY11

ออสโล - โคเปนเฮเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 09.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK145

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

 • 11.05 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

 

DAY12

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน