ทัวร์โพรวองซ์ – ริเวียร่า – เอลป์ ฝรั่งเศสใต้ – อิตาลีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์โพรวองซ์ – ริเวียร่า – เอลป์ ฝรั่งเศสใต้ – อิตาลี

รหัสทัวร์ : UNSEEN PROVENCE - RIVIERA - ALPS 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 112,900 บาท
2 1 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 112,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance สูงที่สุดในยุโรป
 • 2
  ชมธารน้ำแข็ง Mer de Glace ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Gordes หนึ่งในหมู่บ้านสวยของฝรั่งเศส (Unseen)
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Rousillon หมู่บ้านสีแดงสุดสวย (Unseen)
 • 5
  เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก
 • 6
  หมุ่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 7
  หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวียร่า (Unseen)
 • 8
  หมู่บ้านบนภูเขา Saint Paul de Vence หมู่บ้านแห่งศิลปิน (Unseen)
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
 • 10
  ชมเมืองสวยของโพรวองซ์ Avignon และ Aix en Provence
 • 11
  สะพานส่งน้ำโรมัน Pont du Gard อายุกว่า 2,000 ปี
 • 12
  ชมเมือง Marseille เมืองหลวงประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน
 • 13
  เมืองสวยหรูหราระดับโลกในริเวียร่า Nice / Cannes / Monaco / Monte Carlo
 • 14
  หมู่บ้านสวย Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • 15
  ชมเมือง Milan เมืองแฟชั่นของโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
UNSEEN PROVENCE – RIVIERA – ALPS
เส้นทางเจาะลึก
โพรวองซ์ – ริเวียร่า – เอลป์ (ฝรั่งเศสใต้-อิตาลี) 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิลาน (อิตาลี) - ชาโมนิกซ์ (ฝรั่งเศส) - ธารน้ำแข็ง Mer de Glace - ชมเมือง

 • 00.40 น. ออกเดินทางบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 940
 • 07.35 น. เดินทางถึงเมืองมิลานประเทศอิตาลี
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนประเทศฝรั่งเศสสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านนั่งรถไฟ Montenvers เพื่อไปชมวิวธารน้ำแข็ง Mer de Glace ซึ่งอยู่ที่ความสูง 1,913 เมตร เป็นธารน้ำแข็งที่ทอดตัวเป็นรูปตัว S สวยงาม มีความยาวทั้งสิ้น 11 กิโลเมตร และมีความลึก 200 เมตร ถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และใหญ่เป็นอันดับสองของเขตเทือกเขาเอล์ป ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจของธารน้ำแข็งนี้จนได้เวลานัดหมาย
 • นำท่านกลับสู่เมืองชาโมนิกซ์
 • นำท่านเดินชมเมืองชาโมนิกซ์เมืองเล็กแสนสวยในเขตเขตเทือกเขาเอล์ป ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ที่พัก ร้านอาหาร เป็นเมืองที่เป็นสวรรค์ของเหล่านักเล่นสกีจากทั่วโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เคเบิ้ลไฟฟ้า - AIGUILLEDU MIDI - ชมยอดเขามองบลังค์ – อีวัวร์ - อานซี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi)  ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ  1955  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร
 • อิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเมืองชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire)  เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18  ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส
 • นำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร  ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร
 • ชมเมืองเก่า นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL ANNECY หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

อานซี – วาล็องซ์ – สะพานส่งน้ำโรมัน ปง ดู การ์ - วังพระสันตปาปา - อาวิญง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่แคว้นโพรวองซ์  แคว้นที่งดงามที่สุดของฝรั่งเศสใต้ มีธรรมชาติที่สวยงาม บ้านเรือนเก่าแก่มีเอกลักษณ์ โพรวองซ์เป็นจุดกำเนิดของศิลปะยุคโพสอิมเพรสชั่นนิสม์ มีศิลปินชื่อดังอย่างแวนโก๊ะห์ เซซานน์ หรือ ปีกัสโซ ต่างก็เคยมาปักหลักสร้างสรรค์ผลงานกันที่นี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ วาดภาพวิวทิวทัศน์อันแสนงดงาม ณ ดินแดนแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ ปงดูการ์ สะพานส่งน้ำโรมัน อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานส่งน้ำโรมัน ปงดูการ์  ( PONT DU GARD) เป็นสะพานตั้งขวางแม่น้ำการ์ดง ทางตะวันตกของอาวีญงราว 20 กิโลเมตร เป็นสะพานส่งน้ำโบราณในยุคโรมันเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างด้วยหินห้อนมหึมาทอดข้ามแม่น้ำการ์ดง (Gardon) เป็นส่วนหน่งของระบบส่งน้ำจากเมืองนีมส์ด้วยระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีความสูง 50 เมตร ยาว 275  ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)  ปี 1985
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับปงดูการ์  จนเป็นที่พอใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) เมืองยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิง
 • นำท่าน ชมเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าในยุคกลางที่ยังคงความงดงาม และคลาสสิกที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า “The Jewels of the Southern Rhone” ปัจจุบันกำแพงเมืองล้อมรอบวังพระสันตะปาปา และสิ่งก่อสร้างยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในอดีต
 • นำท่านเข้าชมด้านใน พระราชวังของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 10 พระองค์
 • ถ่ายรูปกับสะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ง ที่ใช้ในการข้ามแม่น้ำโรนน์ ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรั่งเศสกับคริสตจักรที่ไม่ราบรื่น เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต์ ดาวิญง) ที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุด และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก (Unesco ) อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีมส์ (Nimes) เป็นเมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี เป็นอีกหนึ่งเมืองโรมันในฝรั่งเศส เริ่มก่อร่างสร้างเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล มีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบฉบับอารยธรรมโรมัน-กอล มีศูนย์กลางเมืองเป็นฟอรัม วิหารหรือสิ่งปลูกสร้างแบบโรมันปรากฎให้เห็นอยู่ที่ Jardins de la Fontaine สวนบนเนินเขาทางตอนเหนือของตัวเมือง โดยมีโรงละครหรือสนามกีฬาแบบเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม ซึ่งสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 1 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามกีฬาอารีน่า (Arenes) สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 1 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโคลอสเซียมเท่านั้น ด้วยความยาวของสนาม 133 เมตร กว้าง 101 เมตร และสูง 21 เมตร ภายในแบ่งเป็น 2 ชั้น มีทางเข้าสู่สนามภายใน 60 ช่อง จุผู้ชมได้ราว 20,000 คน ในสมัยก่อนสนามอารีน่าใช้เป็นที่จัดการแสดงหรือการต่อสู้ของเกลดิเอเตอร์ หรือการต่อสู้ของคนกับสัตว์เช่นเดียวกับสนามกีฬาโรมันในเมืองอื่นๆ แต่เนื่องจากนีมส์ตั้งอยู่ใกล้กับสเปน จึงได้รับอิทธิพลอารยธรรมของสเปน จึงมีการจัดแสดงสู้วัวกระทิงของเหล่ามาธาเดอร์เพิ่มเข้ามาด้วยในสนามกีฬาแห่งนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 HOTEL VATEL AND SPA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองนีมส์ เป็นเมืองเล็กๆโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากโรงแรมเต็มบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY5

นีมส์ - หมู่บ้านกอร์ด – หมู่บ้านรูซียง - เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - มาร์กเซย์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด (Gordes)เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลั่นกันมาตามไหล่เขามีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บ้าน นี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส(Les Plus Beaux Villange de France)
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน รูซียง (Roussillon) หรือหมู่บ้านภูเขาแดง หมู่บ้านเล็กๆในเขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ หมุ่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นที่บ้านเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม สีแดง และน้ำตาล โดยสีเหล่านี้เป็นสีธรรมชาติเพราะดินแถบนี้เป็นแร่ Ochre ซึ่งมีสีแดง ส้ม หรือน้ำตาล ชาวบ้านก็นำมาก่อสร้างหรือทาสีของหตัวบ้านจึงทำให้หมู่บ้านนี้มเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสันสันสดใส จึงทำให้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย (LesPlus Beaux Villange de France)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส เดินทางถึง เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ นำท่าน เดินเล่นชมเมือง เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมันที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม อิสระให้ทุกท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มาร์กเซย์ ( MARSEILLE) เป็นเมืองหลวงของแคว้น Provence-Alpes-Côte d’Azur ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ถือเป็นเมืองท่าสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของฝรั่งเศส เป็นรองจากปารีส และลียงเท่านั้น ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจำปี 2013
 • นำท่านสู่ท่าเรือเก่า (Le Vieux Port) เป็นท่าเรือเก่าแก่ที่สุดของเมืองมาร์กเซย์ บริเวณท่าเรือเก่าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน เพราะติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญในการค้าขายระหว่างประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วย
 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

มาร์กเซย์ - คานส์ – แซ็งปอล เดอ วองซ์ - นีซ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโนเตรอะดาม เดอลาการ์ด (Notre-Dame de la garde) ถือเป็นแลนด์มาร์กของเมือง เป็นโบสถ์สมัยโรมัน-นีโอไบแซนไทน์ที่โดดเด่นและสวยงามบนยอดเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตัวมหาวิหารนั้นทำจากหินอ่อนสีขาวสลับเทาตรงหน้าโบสถ์มีหอระฆังทรงสี่เหลี่ยมตั้งตระหง่านอยู่ ถัดจากตัวอาคารสีขาว บนยอดเราก็จะเห็นมีรูปปั้นสีทองของพระแม่มารีอุ้มเด็กหันหน้าออกสู่ทะเลเด่นเป็นสง่าเลย ว่ากันว่าท่านจะช่วยปกปักรักษานักเดินเรือยามล่องเรือในทะเล
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES)  เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวู้ดมาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลก เรียงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน แซ็งปอล เดอ  วองซ์ (Saint Paul de Vence) หมู่บ้านเล็กๆ ในยุคกลางต้องอยู่บนเขาใกล้ๆ เมืองนีซ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งศิลปะ เพราะในช่วงศตวรรษที่ 18- 19 เป็นที่รวมตัวของบรรดาศิลปินอาร์ตติสต่างๆ โดยเฉพาะ ที่จิตรกรชื่อดังแห่งฝรั่งเศส มาร์ก ชากัล Marc  Chagall ได้มาพำนักช่วง 20 ปีหลังของชีวิต สร้างสรรค์ผลงานออกแสดงจนทำให้ เซนต์ พอล เดอ วองซ์โด่งดัง ปัจจุบันเป็นหมู่บ้าน ที่ศิลปินแขนงต่าง ที่มีชื่อเสียง  มาอาศัย  เปิดร้าน นำเสนอผลงานออกจำหน่ายภายในหมู่บ้าน  และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย (LesPlus Beaux Villange de France) อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) เมืองพักตากอากาศทางที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมานีส เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ชายหาดของ นีซไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็นหินก้อนเล็กๆที่ไม่คม ซึ่งคือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนีส นำท่านชมเมืองนีซ  เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ถ่ายภาพกับโบสถ์นอร์ทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอย่างชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. Lenormand เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกที่มีความทันสมัย ตั้งโดดเด่นสง่างามกลางถนนสายหลักในเมือง
 • นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) บริเวณที่เป็นจุดคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่น และน้ำหอม อันเป็นที่ตั้งของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ Galeries Lafayette  อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
MERCURE NICE CENTRE  NOTRE DAME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

นีซ – หมู่บ้านเอเซ่ – โมนาโก - มองเต คาร์โล - เจนัว (อิตาลี)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และ มีทัศนียภาพที่งดงามโอบล้อมไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • ท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค
 • ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ
 • อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่า จอดเรือยอร์ชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์โล (MONTE CARLO)เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส นําท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของเมือง
 • นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) หนึ่งในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลีที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรือนี่เอง จึงส่งผลให้เมืองเจนัวกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
HOTEL BRISTOL PALACE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

เจนัว - ปอร์โตฟิโน่ - มิลาน – ดูโอโม - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน ริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย โอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นั้นถึงกับทำให้บริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์(WALT DISNEY) ต้องขอจำลองไปไว้สวนสนุกดิสนีย์ซี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว
 • ให้เดินพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื่น
 • ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด หากพอมีเวลาท่านยังสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ่งเป็นทั้งปราสาท และเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั้งแต่สมัย ค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน  (MILAN) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปี
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม  สินค้าพื้นเมืองหรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

มิลาน - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 14.05 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน