ทัวร์ฝรั่งเศสใต้ (โพรวองซ์/ริเวียร่า/เอลป์) ทัวร์อิตาลี (ลิกูเรีย)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศสใต้ (โพรวองซ์/ริเวียร่า/เอลป์) ทัวร์อิตาลี (ลิกูเรีย)

รหัสทัวร์ : PROVENCE - RIVIERA - ALPS 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 5 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 112,900 บาท
2 26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Gordes , Rousillon , L’lsle-Sur-La-Sorgue
 • 2
  ชมเมือง Menton เมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่า (Unseen)
 • 3
  หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวียร่า (Unseen)
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
 • 5
  ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance
 • 6
  เมืองสวยหรูหราระดับโลกในริเวียร่า Nice / Cannes / Monaco
 • 7
  เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก
 • 8
  หมุ่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 9
  ชมเมืองสวยของโพรวองซ์ Avignon และ Aix en Provence
 • 10
  สะพานส่งน้ำโรมัน Pont du Gard อายุกว่าพันปี
 • 11
  หมู่บ้าน Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • 12
  เมืองสวย Turin เมืองสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 13
  ชมเมือง Milan เมืองแฟชั่นของโลก
 • 14
  ช้อปปิ้ง SERRAVALLE OUTLET

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
PROVENCE – RIVIERA – ALPS
เจาะลึกหมู่บ้านเล็ก ภูเขา ทะเลสาบ ชายหาด เมืองหรูหรา สวยระดับโลก
ทัวร์ฝรั่งเศสใต้ (โพรวองซ์/ริเวียร่า/เอลป์) ทัวร์อิตาลี (ลิกูเรีย) 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิลาน (อิตาลี)– ตูริน - ชาโมนิกซ์ (ฝรั่งเศส)

 • 00.40 น. ออกเดินทางบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 940
 • 07.35 น. เดินทางถึงเมืองมิลานประเทศอิตาลี
 • เดินทางสู่เมือง ตูริน (Turin) หรือ โตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574
 • นำท่านสู่จตุรัส คาสเตลโล ศุนย์กลางของเมืองตูริน นำท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ หรือมหาวิหารประจำเมืองตูรินจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)  ( ระยะทาง 170  กิโลเมตร // ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เคเบิ้ลไฟฟ้า - AIGUILLEDU MIDI - ชมยอดเขามองบลังค์ – อีวัวร์ - อานซี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi)  ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ  1955  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร
 • อิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเมืองชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) ( ระยะทาง 90 กิโลเมตร // ใช้เวลา 1.15 ชม.) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18  ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส
 • นำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร  ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร
 • ชมเมืองเก่า นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL ANNECY หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

อานซี – วาล็องซ์ – สะพานส่งน้ำโรมัน ปง ดู การ์ - วังพระสันตปาปา - อาวิญง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วาล็องซ์ (Valence) (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโดรม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแคว้นโรนาลป์ ประเทศฝรั่งเศส
 • ชมเมืองวาล็องส์ และนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวาล็อง (Cathedral Saint Apollinaire de Valence)  เป็นมหาวิหารในแบบโรมันคาทอลิก สร้างเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญ Apollinaris of Valence) ถูกสร้างขึ้นปี 1095

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ สะพานส่งน้ำโรมัน ปงดูการ์ ( PONT DU GARD) (ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30  ชม.)เป็นสะพานตั้งขวางแม่น้ำการ์ดง ทางตะวันตกของอาวีญงราว 20 กิโลเมตร เป็นสะพานส่งน้ำโบราณในยุคโรมันเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที) เมืองยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิง
 • นำท่าน ชมเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าในยุคกลางที่ยังคงความงดงาม และคลาสสิกที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า “The Jewels of the Southern Rhone” ปัจจุบันกำแพงเมืองล้อมรอบวังพระสันตะปาปา และสิ่งก่อสร้างยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในอดีต
 • นำท่านเข้าชมด้านใน พระราชวังของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 10 พระองค์
 • ถ่ายรูปกับสะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ง ที่ใช้ในการข้ามแม่น้ำโรนน์ ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรั่งเศสกับคริสตจักรที่ไม่ราบรื่น เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต์ ดาวิญง) ที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุด และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก (Unesco ) อีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
GRAND HOTEL AVIGNON หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ - หมู่บ้านกอร์ด – หมู่บ้านรูซียง - เอ็กซ์ ออง โพรวองส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านเดินทางสู่เมือง ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ (L’lsle-Sur-La-Sorque) เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Villange de) ( ระยะทาง 30 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที)
 • เดินเล่นชมตัวเมือง ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ เมืองเล็กที่มีธารน้ำใสราวกระจกไหลผ่านทั่วทั้งเมือง จนได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งโพรวองซ์
 • เดินเลือกซื้อของเก่า และในช่วงวันอีสเตอร์ และวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี จะมีบรรดานักสะสมของเก่าเดินทางมาจากทั่วโลก และร้านค้ามากว่า 500 ร้านทั่วโลก เดินทางมาร่วมขายของเก่า ณเมืองนี้ด้วย อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) ( ระยะทาง 20 กิโลเมตร // ใช้เวลา 30 นาที) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลั่นกันมาตามไหล่เขามีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บ้าน นี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส(LesPlus Beaux Villange de)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่หมู่บ้าน รูซียง (Roussillon) ( ระยะทาง 10 กิโลเมตร // ใช้เวลา 15 นาที) หรือหมู่บ้านภูเขาแดง หมู่บ้านเล็กๆในเขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ หมุ่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นที่บ้านเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม สีแดง และน้ำตาล โดยสีเหล่านี้เป็นสีธรรมชาติเพราะดินแถบนี้เป็นแร่
 • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) ( ระยะทาง 65 กิโลเมตร // ใช้เวลา 50 นาที) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส เดินทางถึง เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์
 • เดินเล่นชมเมือง เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ และตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมันที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GRAND HOTEL DU ROI RENE AIX EN PROVENCE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - คานส์ – แซ็งปอล เดอ วองซ์ - นีซ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) ( ระยะทาง 155 กิโลเมตร // ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวู้ดมาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน แซ็งปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) ( ระยะทาง 27 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ในยุคกลางต้องอยู่บนเขาใกล้ๆ เมืองนีซ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งศิลปะ เพราะในช่วงศตวรรษที่ 18- 19 เป็นที่รวมตัวของบรรดาศิลปินอาร์ตติสต่างๆ โดยเฉพาะ ที่จิตรกรชื่อดังแห่งฝรั่งเศส มาร์ก ชากัล Marc  Chagall ได้มาพำนักช่วง 20 ปีหลังของชีวิต สร้างสรรค์ผลงานออกแสดงจนทำให้ เซนต์ พอล เดอ วองซ์โด่งดัง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) ( ระยะทาง 18 กิโลเมตร // ใช้เวลา 30 นาที) เมืองพักตากอากาศทางที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย
 • นำท่านชมเมืองนีซ เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ถ่ายภาพกับโบสถ์นอร์ทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอย่างชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868
 • นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) บริเวณที่เป็นจุดคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่น และน้ำหอม อันเป็นที่ตั้งของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ Galeries Lafayette อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
MERCURE NICE CENTRE  NOTRE DAME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

นีซ – หมู่บ้านเอเซ่ – โมนาโก - มองตอง - เจนัว (อิตาลี)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) ( ระยะทาง 12 กิโลเมตร // ใช้เวลา 20 นาที) หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และ มีทัศนียภาพที่งดงามโอบล้อมไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • ท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) ( ระยะทาง 8 กิโลเมตร // ใช้เวลา 15 นาที) ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค
 • ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ
 • อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่า จอดเรือยอร์ชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์โล (MONTE CARLO) ( ระยะทาง 1 กิโลเมตร // ใช้เวลา 3 นาที) เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส นําท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของเมือง
 • เดินทางสู่เมือง มองตอง (MONTON) ( ระยะทาง 10 กิโลเมตร // ใช้เวลา 15 นาที) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า Pearl of France  หรือ ไข่มุกแห่งฝรั่งเศส และได้รับการยอมว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่าฝรั่งเศส และได้รับเลือกให้ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย
 • นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) ( ระยะทาง 170 กิโลเมตร // ใช้เวลา 2.15 ชม.) หนึ่งในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลีที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
NH HOTEL GENOA CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

เจนัว - ปอร์โตฟิโน่ - SERRAVALLE OUTLET - มิลาน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที) หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน ริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย
 • ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด
 • หากพอมีเวลาท่านยังสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ่งเป็นทั้งปราสาท และเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั้งแต่สมัย ค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังป็นจุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก SERRAVALLE OUTLET หนึ่งใน OUTLET ที่ดีที่สุดในประเทศอิตาลี และของยุโรป ( ระยะทาง 70 กิโลเมตร // ใช้เวลา 1 ชม. ) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะทาง 95 กิโลเมตร // ใช้เวลา 1.15 ชม. ) เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรมนำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU HOTEL MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว         

DAY9

มิลาน – ดูโอโม - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 14.05 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน