ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ PARADISE ICELAND AURORAรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ PARADISE ICELAND AURORA

รหัสทัวร์ : PARADISE ICELAND AURORA (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 19 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 157,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
 • 2
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
 • 3
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS
 • 4
  ชมทะลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON
 • 5
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึงในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 6
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 7
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานชาติได้รับการขึ้นเบียนมรดกโลก
 • 8
  สนุกสนานกับการขับ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะ
 • 9
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH
 • 10
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ PARADISE ICELAND AURORA
10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ออสโล (นอร์เวย์) - ชมเมือง - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

 • 00.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 954
 • 06.50 น. เดินทางถึง กรุงออสโล
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ ให้ท่านได้เดินชมสถาปัตยกรรมต่างๆ
 • นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล สู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นได้เวลานำท่านกลับสู่สนามบิน

แจกเงินท่านละ 30 Euro ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารตามสะดวก

 • 14.35 น. บินสู่กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) สายการบิน ICELANDAIR เที่ยวบินที่ FI319
 • 15.25 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport)
 • กรุงเรคยาวิก ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า 

 * หากบริษัทเช็คสภาพอากาศว่าสามารถเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ทางบริษัทจะนำท่านออกล่าแสงเหนือ *

DAY3

เรคยาวิก - ภูเขาเคิร์ดจูเฟล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์
 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง
 • นำท่านไปชมเพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง
 • นำท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
HOTEL FRAMNES หรือระดับเทียบเท่า 

 * หากบริษัทเช็คสภาพอากาศว่าสามารถเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ทางบริษัทจะนำท่านออกล่าแสงเหนือ *

DAY4

โกลเด้นเซอร์เคิล – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกเซอร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - เซลฟอสส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที
 • ชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SELFOSS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

 * หากบริษัทเช็คสภาพอากาศว่าสามารถเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ทางบริษัทจะนำท่านออกล่าแสงเหนือ *

DAY5

น้ำตกสโคการ์ฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล – กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล – นั่งรถซุปเปอร์จิ๊บตะลุยหิมะ - หาดทรายดำ – วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์
 • ถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว
 • ชมน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ เซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของไอซ์แลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะรถซุปเปอร์จิ๊บขนาดใหญ่ขับพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง
 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) แวะพักเมืองเคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ (KIRKJUBAEJARKLAUSTUR)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ICELANDAIR KLAUSTUR  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

DAY6

ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งJokulsarlon Glacier lagoon ชายหาดน้ำแข็ง Diamond Beach – กิจกรรมพิเศษ GLACIER WALK

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่ทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón Glacier Lagoon) ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธาร น้ำแข็งที่มากขึ้นๆ ในทุกๆ ปีปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ ลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์เบิร์ก หรือภูเขาน้ําแข็งก้อน โตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ําในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
 • ท่านสัมพัสประสบการณ์การล่องเรือชมธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก หรือ ภูเขาน้า แข็งก้อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นน้ำา ของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าประทับใจยิ่งนักนับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่พียงไม่กี่แห่งในโลก พร้อมนำ
 • ท่านชมและถ่ายรูปภูเขาน้า แขง็ในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ นำทำเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเปิดอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดหากมาประเทศไอซ์แลนด์แล้ว นำท่านเดินบนทุ่งธารน้ำแข็ง GLACIER WALK ท่านจะได้สัมผัส Glacier อย่างใกล้ชิด มีทั้งโตรกผาต่างๆ ถ้ำขนาดต่างๆ ล่องน้ำใน Glacier

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ICELANDAIR KLAUSTUR  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

DAY7

วิก - ชายหาดสีดำ - แท่งหินบะซอลต์ - แช่น้ำแร่บลูลากูน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991
 • ชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบน พื้นผิวโลก
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง Grindavik

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณห๓มิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY8

เรคยาวิก - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ                       

 • 07.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน ICELANDAIR เที่ยวบินที่ FI204
 • 12.55 น. เดินทางถึงถึงกรุงโคเปนเฮเก้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น
 • ชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้น
 • ชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด
 • อิสระให้ท่าานช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์หรือ วอล์คกิ้งสตรีท ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดัง เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY9

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน