ทัวร์นอร์เวย์ เส้นทางแอตแลนติค 10 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ เส้นทางแอตแลนติค 10 วัน

รหัสทัวร์ : WONDER OF THE NORWEGAIN FJORD & ATLANTIC OCEAN ROAD 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 26 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66 219,900 บาท
2 23 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 219,900 บาท
3 7 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 219,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ล่องเรือชม GEIRANGER FJORD ฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ (Unesco)
 • 2
  ล่องเรือชม SOGNE FJORD ฟยอร์ดสุดสวย ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORD
 • 3
  ชมถนน THE ATLANTIC OCEAN ROAD ได้รับการยกย่องให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD
 • 4
  ชมเมือง BERGEN เมืองสีสันสวยงาม ได้รับการยกย่อยว่าเป็นหนึ่งในเมืองสวยของโลก
 • 5
  ชม BRIKSDALSBREEN GLACIER ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
 • 6
  ชม TROLLSTIGEN จุดชมวิวเส้นทางเขาวงกต ที่สวยงามที่สุด
 • 7
  นั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMBANEN หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์สวยอันดับต้นๆของโลก
 • 8
  ชมเมือง TRONDHEIM หนึ่งในเมืองเก่าแก่และสวยงามอันดับต้นๆของประเทศนอร์เวย์
 • 9
  ชมเมือง ALESUND หนึ่งในเมืองสวยอันดับต้นๆของประเทศนอร์เวย์
 • 10
  จุดชมวิว Ørnesvingen View Point เป็นจุดชมวิวบนเส้นทาง Eagle Road
 • 11
  จุดชมวิว Stegastein View Point หนึ่งในจุดชมวิวฟยอร์ดสุดสวย
 • 12
  นั่งกระเช้า LOEN SKYLIFT ชมวิวฟยอร์ดสุดอลังการ
 • 13
  ช้อปปิ้ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์นอร์เวย์
ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด + ซองฟยอร์ด + รถไฟโรแมนติค + เส้นทางแอตแลนติค 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินฟินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น– เบอร์เก้น (นอร์เวย์) - BRYGGEN - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา FLOYEN

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
 • 07.40 น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 12.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK2864

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

 • 14.00 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เบอร์เก้น (BERGEN)  เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด                    Bergen City | Norway's Attraction | Adventures.com
 • นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้ง แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)
 • อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก
 • จากนั้นนำคณะนั่งรถราง Floibanen ขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด                    Visit Floibanen Funicular in Bergen City Centre | Expedia

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม – ล่องเรือชมฟยอร์ด - กุดวาเก้น - ฟลอม

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 100  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)  ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907                            Voss, Norway — GrowthWheel
 • จากนั้นนำเดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam)  ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ผ่านหมู่บ้านชนบทที่มีความสำ คัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนือ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิว ทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ เข้าสู่เขตเมืองฟลอมใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา ถือเป็นหนึ่งนในหมู่บ้านสวยของประเทศนอร์เวย์                                                                    12 Things You Need to Know About Flåm

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองฟลอม ให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพเมืองสวยนี้
 • 15.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด ( SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORD มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน(ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองกูดวาเก้น (GUDVANGEN) เมืองแห่งต้นทางการล่องเรือชมฟยอร์ด Fjord cruise to Sognefjord, Fjærland and Bøyabreen Glacier | Fjord & Coastal Cruise | Bergen | Norway
 • 17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือกุดวาเก้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

[bed_ico FRETHEIM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3 – 4 ดาว

**หมายเหตุ : โรงแรมเมืองฟลอมมีจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองข้างเคียง และโรงแรมในเขตภูมิภาคฟยอดส่วนมากมีโรงแรม 3 ดาว **

DAY4

ฟลอม - นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก FLAMBANEN - ไมดาล - Stegastein View Point - นั่งกระเช้า LOEN SKYLIFT - โลเอน

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) จากสถานีรถไฟฟลอม (FLAM) ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด สู่สถานีไมดาล (Myrdal) ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา                                                                  The Flåm Railway | Norways best
 • ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำ แข็งปกคลุมเหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
 • จากนั้นนำท่านเดินสู่จุดชมวิว Stegastein View Point  (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม. ) จุดชมวิวที่สร้างทางยื่นออกมาจากริมผา ให้มุมมองที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะดูเหมือนทางเดินไม่สิ้นสุดไหลลงไปในหุบเหวโดยมีความสูง 609 เมตร ฐานของแผ่นไม้สร้างขี้นจากคอนกรีตและโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรงเหนือฟยอร์ด Aurland อันสวยงาม                                                                                    Stegastein Viewpoint - Fjord Norway
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. )
 • จากนั้นนำท่านชมนั่งกระเช้า LOEN SKYLIFT  ขึ้นสู่ยอดเขา Mt. Hoven ที่ระดับความสูง 1,100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล                                                                                                                            Loen Skylift | Nature Attractions | Stryn | Norway
 • ให้ท่านได้ชมวิวตื่นตาตื่นกับทัศนียภาพอันสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL ALEXANDRA LOEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

DAY5

โลเอน - ธารน้ำแข็งบริกสดาล – เฮลเลสซิลท์ - ล่องเรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ด - ไกแรงเกอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งบริกสดาล (Briksdalsbreen Glacier) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที )  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทุ่งน้ำแข็งยอสเทอดาล (Jostedal glacier ice field) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมื่อหมื่นกว่าปีก่อน บริเวณที่เป็นประเทศนอร์เวย์ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นบริเวณกว้าง แต่เมื่อผ่านพ้นยุคน้ำแข็งและอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้น้ำแข็งที่จับตัวทับถมกันหนาเริ่มละลาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา สภาพแวดล้อม รวมถึงกำเนิดชีวิตต่างๆ ขึ้นมาใหม่มากมาย แต่ธารน้ำแข็งแห่งยอสเทอดาลยังคงอยู่และกลายเป็นแหล่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้ใช้ศึกษาทั้งด้านธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา                      Olden, Norway Briksdahl Glacier Hike Excursion | Norwegian Cruise Line
 • จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็ก ขึ้นสู่ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์
 • นำท่านชม ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาด และแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า ภูเขาน้ำแข็งสีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน้ำเงิน ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย                                                                                                                              รีวิวที่เที่ยวBriksdal Glacier (Briksdalbreen) - ตั๋วBriksdal Glacier (Briksdalbreen) - ส่วนลดBriksdal Glacier (Briksdalbreen) - วิธีเดินทางแถวBriksdal Glacier (Briksdalbreen), สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้Briksdal ...

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ท่าเรือเฮลเลสซิลท์ (Hellesylt) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที)
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER FJORD) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (UNESCO)                                                                              The Geirangerfjord area, Norway – Fjords and waterfalls
 • ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง SEVEN SISTERS FALLS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย ให้ท่านได้ชื่นชมกับไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (GEIRANGER) เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์เป็นอ่าวแคบๆที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ป่าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินทะเลอันเป็นภาพแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

UNION HOTEL GEIRANGER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY6

ORNESVINGEN GEIRANGER VIEW POINT - จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน – เอลซุนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว Ørnesvingen  View Point เป็นจุดชมวิวบนเส้นทาง Eagle Road จุดชมวิวเหนือไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ใหท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฟยอร์ดที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศนอร์เวย์                                                                                                                          Ørnevegen – Ørnesvingen | Nature Attractions | Geiranger | Norway
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด จุดหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ เส้นทางจะพับไปพับมาสุดยอดแห่งการ เดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็นความสามารถของชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริง                                                                                                                                  Ålesund - Trollstigen round trip | Fjord & Coastal Cruise | Ålesund | Norway
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเอลซุนด์ (Alesund) (ระยะทาง 125  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ถือเป็นหนึ่งในสิบเมืองสวยของประเทศนอร์เวย์  ถือเป็นเมืองท่าสำคัญอีกเมืองของประเทศนอร์เวย์  เดิมทีเมืองเอลซุนด์เป็นเมืองที่เป็นแบบบ้านไม้ทั้งหมด เป็นเมืองที่เป็นแบบศิลปะอาร์ตนูโว ซึ่งเป็นศิลปะที่สวยงามมาก แต่ในปี 1904 เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นบ้านไม้ทำให้ลุลามไปอย่างรวดเร็ว ไหม้แบบทั้งวันทั้งคืน ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เมือง Alesund เสียหายเกือบทั้งเมือง (ประมาณ 800 หลังคาเรือน) เป็นข่าวใหญ่มากในช่วงนั้น  จากนั้นก็ได้มีการบูรณะเมืองใหม่ ในปี 1904-1907 ด้วยความช่วยเหลือจากนานาชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมัน และได้สร้างเมืองในแบบ อาร์ตนูโว Jugend Style ขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด ทำให้เอลซุนด์ได้สมญานามว่า เมืองแห่งอาร์ตนูโว Ålesund | Norway | Britannica
 • นำท่านเดินชมเมืองเอลซุนด์อันสวยงามแห่งนี้ ให้ท่านชมย่านท่าเรือเก่าของเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินขึ้นจุดชมวิว Fjellstua Viewpoint เป็นจุดชมวิวเหนือเมืองที่สวยงามโดยท่านจะต้องเดินขึ้นบันได 418 ขั้นเพื่อขึ้นจุดชมวิวนี้  ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก    Fjellstua viewpoint in mount Aksla, … – Bild kaufen – 71100855 ❘ Image Professionals

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

SCANDIC PARKEN HOTEL ALESUND หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY7

เอลซุนด์ - ถนน ATLANTIC OCEAN ROAD - คริสเตียนซุนด์ – ทรอนด์เฮม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เววอง (VEVANG) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จุดเริ่มของเส้นทางสายแอตแลนติค (THE ATLANTIC OCEAN ROAD) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างยิ่งจนกระทั่งถึงเมืองคาร์วัก (Karvag)                                                                  Drive the Atlantic Road in Norway | Self Drive Holiday
 • ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดเส้นทางสุดสวยนี้
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (KRISTIANSUND) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองคริสเตียนซุนด์นั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักๆ จำนวน 4 เกาะที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมือง ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย ย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน                                                                                                                        Kristiansund - Caverion
 • นำท่านถ่ายรูปกับ คริสเตียนซุนด์ โอเปร่าเฮาส์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโอเปร่าเฮาส์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1914 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในสไตล์ อาร์ตนูโว อาคารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง และเป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งที่รอดเหตุระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นชมย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่า INNLANDET ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) (ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วิจัยทางเทคโนโลยีและการแพทย์ของนอร์เวย์                                                                                                                                      Cruises to Trondheim, Norway | P&O Cruises
 • นำท่านชมสะพานไม้เก่าแก่ GAMLE BYBRO อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองผิวเผิน ก็มันดูคล้ายๆกับสะพานจีนอีกด้วย ในปัจจุบันประตูแห่งนี้เรียกว่า ประตูแห่งฟอร์จูน                                                    Old Town Bridge (1885) | Old Town Bridge, Trondheim, Norway.… | Flickr
 • ถ่ายรูปกับ หมู่บ้านชาวประมง หลากสีสันที่ตั้งเรียงรายไปตามแม่น้ำ Nidelva โดยหมู่บ้านเหล่านี้ล้วนมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็นจุดที่ถือว่าสวยที่สุดของเมืองก็ว่าได้          Colored Houses Along Nidelva River In Trondheim, Norway" by Stocksy Contributor "Sky-Blue Creative" - Stocksy

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

CLARION HOTEL TRONDHEIM หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

ทรอนด์เฮม - ออสโล - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารนิดารูส  (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในภาค เหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  มหาวิหารนิดารูส ถูกสร้างขึ้นในปี 1070 และแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 นอกจากนี้แล้วในอดีต มหาวิหารนิดาโรส ยังเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่สำคัญของเหล่านัก แสวงบุญที่เดินทางมาจากทั่วภาคเหนือของยุโรปอีกด้วย                    Nidaros Cathedral (Trondheim) - All You Need to Know BEFORE You Go
 • 12.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์อินเตอร์เนชันแนล เที่ยวบินที่ DY757
 • 12.55 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

  ***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ        9 สถานที่เที่ยวยอดฮิต นอร์เวย์สวยดั่งเทพนิยาย - Grazie Travel

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

CLARION HOTEL THE HUB หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ออสโล – โคเปนเฮเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 •  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ  TAX REFUND
 • 09.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1455

 ***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

 • 11.05 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน