ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO -SENJA – LOFOTEN NORTHERN LIGHTทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO -SENJA – LOFOTEN NORTHERN LIGHT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ NORWAY TROMSO -SENJA – LOFOTEN NORTHERN LIGHT

รหัสทัวร์ : NORWAY TROMSO -SENJA - LOFOTEN NORTHERN LIGHT (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 53 169,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่เกาะธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ LOFOTEN
 • 2
  หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 3
  หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 4
  ชมเมือง TROMSO เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ
 • 5
  นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
 • 6
  สัมผัสประสบการณ์ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari
 • 7
  ชมเมือง NARVIK เมืองที่รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส
 • 8
  ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน
 • 9
  ชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 10
  ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
 • 11
  ล่องเรือชมฟยอร์ดเกาะโลโฟเทน

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์นอร์เวย์ – ทรอมโซ่ – เซนญ่า – หมู่เกาะโลโฟเทน
TROMSO -SENJA – LOFOTEN 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

ออสโล – ทรอมโซ่ – มหาวิหารอาร์คติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ซอมมาเรย

 • 00.20 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
 • 06.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 11.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4416
 • 13.20 น. เดินทางถึงสนามบินทรอมโซ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง
 • นำท่านเดินทางสู่เกาะซอมมาเรย (Sommarøy Island)  หรือเกาะ Summer Island เกาะทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนบนเกาะนี้ คุณสามารถสัมผัสกับแสงแดดได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เห็นช่วงเวลากลางคืนเลยเป็นเวลา 69 วันเต็ม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 SOMMARØY ARCTIC HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ซอมมาเรย - Husky Safari - เซนญ่า - ล่าแสงเหนือ

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการนั่งเลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยสุนัขลากเลื่อนHusky Safari  ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เกาะเซนญ่า (Senja Island) ซึ่งเป็นเกาะทีมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 HAMN I SENJA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**นำท่านเดินทางโดยการนั่งรถโค้ช เพื่อล่าแสงเหนือ ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

DAY4

เกาะเซนญ่า - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ชมเมือง - ฮาร์สตัด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่าน ล่องเรือชมฟยอร์ด ลัดเลาะไปตามชายฝั่งฟยอร์ดของเมืองทรอมโซ
 • ชม SEA EAGLES หรือ เหยี่ยวทะเลที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาว เมื่อฝูงปลาเฮอร์ริ่ง (HERRING) ซึ่งเป็นอาหารของวาฬนานาชนิด มารวมตัวกันอยู่ที่ชายฝั่งของเมืองทรอมโซเป็นโอกาสเหมาะที่ท่านจะสามารถพบเห็น วาฬหลังค่อม (HUMPBACK WHALE)  ตามธรรมชาติ เริงร่าอยู่ในทะเล กำลังกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเป็นอาหารบ้างก็ว่ายเล่นกับคลื่นลม บ้างก็ว่ายเล่นกับแสงเหนือ ให้ท่านได้ถ่ายรูป และชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านไปยังจุดชมวิวเมดฟยอร์ดโบทน์ (Medfjordbotn) ของเส้นทางธรรมชาติอันรายล้อมไปด้วย ขุนเขากับฟยอร์ด
 • นำเดินทางต่อไป ตุงเกอเนสเซท (Tungeneset) อีกหนึ่งจุดชมวิวที่เป็นทางเดินเรียบชายทะเลพร้อมวิวของเทือกเขาโอคชอร์นัน (Okshornan)
 • นำท่านสู่ เบิร์กโบทน์ (Bergsbotn) จุดชมวิวที่เป็นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วยขุนเขาและสามารถชมวิวของเบิร์กฟยอร์ด (Bergsfjord) ที่อยู่เบืองล่าง แบบพาโนรามา
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาร์สตัด (Harstad)โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเทศมณฑลทรุมส์ โดยมีใจกลางเมืองทีเล็กกะทัดรัดทีหันหน้าออกไปรับกับทะเลนอร์เวย์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 CLARION COLLECTION HOTEL ARCTICUS หรือเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

ฮาร์สตัด - เฮนนิ่งสวาร์ - คาเบลวัก - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน  มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์ นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ
 • แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชม Magic Ice Bar โดยสิ่งของภายในนี้จัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพื่อเพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริง

THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

สโววาร์ - นัสฟยอร์ด - หมู่บ้าน Å – รีนน์ - แฮมนอยด์ – เลกเนส - สตัมซุนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY) ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
 • นำท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE)  ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองสตัมซุนด์ (STAMSUND) เป็นเมืองหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆน่ารักบนเกาะโลโฟเทน

 LIVE HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า

DAY7

สตัมซุนด์ - BROWN CRAB SAFARI - นาร์วิค – CABLE CAR

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่กับ กิจกรรมการนั่งเรืออกไปจับปู (BROWN CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปู ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูและปรุงอาหารมื้อ

พิเศษ !!! ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปู แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่มเป็นอาหารกลางวัน

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

 ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

นาร์วิค - อีฟเนส - ออสโล - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ                       

 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอีฟเนส
 • 10.40 น. ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4083
 • 12.20 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้า เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL OSLO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 955
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน