ทัวร์นอร์เวย์ – ฟยอร์ด – เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ – ฟยอร์ด – เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน

รหัสทัวร์ : ROMANTIC NORWAY – FJORD - LOFOTEN - DENMARK (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 8 เม.ย. 65 - 8 เม.ย. 65 175,900 บาท
2 29 เม.ย. 65 - 9 พ.ค. 65 169,000 บาท
3 6 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 169,000 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
 • 2
  ชมหมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 3
  ชมหมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  ชมเมือง BERGEN เมืองสีสันสวยงาม ได้รับการยกย่อยว่าเป็นหนึ่งในเมืองสวยของโลก
 • 6
  นั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMBANEN หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์สวยอันดับต้นๆของโลก
 • 7
  ล่องเรือชม SOGNE FJORD ฟยอร์ดสุดสวย ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORD
 • 8
  ชม MAGIC ICE BAR บาร์น้ำแข็งที่ท่านสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
 • 9
  ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • 10
  นั่งเรือ ชมฟยอร์ด และ นกเหยี่ยวทะเล
 • 11
  ช้อปปิ้ง กรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
 • 12
  ช้อปปิ้ง กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
 • 13
  พักบนเรือสำราญ DFDS ข้ามประเทศจากออสโล – โคเปนเฮ้เก้น

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์นอร์เวย์ – ฟยอร์ด – เกาะโลโฟเทน – เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน
ROMANTIC NORWAY – FJORD  – LOFOTEN  – DENMARK
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค ) – เบอร์เก้น - ชมเมือง

 • 00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 950
 • 06.35 น.เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติโคเปนเฮเก้น (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

แจกเงินท่านละ 30 Euro ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

 • 12.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยสายการบิน Norwegian  Air เที่ยวบินที่ DY963
 • 13.40 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น  ** หมายเหตุไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเบอร์เก้น (BERGEN)  เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมาก
 • นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น (Bergen) ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก เป็นเมืองท่าที่สำคัญของนอร์เวย์มาตั้ง แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market และ Bryggen ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดิน มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ระลึก    ทรุมเซอ (TOS) ไป Bergen Airport (BGO) โดย เที่ยวบิน เริ่มต้นที่ USD 133

 รับประทานอาหารค่ ณ ภัตตาคารอาหาไทย

 RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2คืน)

DAY3

เบอร์เก้น - โวส - ไมดาล – นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก - ฟลอม – ล่องเรือชมฟยอร์ด - กุดวาเก้น - เบอร์เก้น

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำคณะเดินทางสู่เมืองโวส (Voss) (ระยะทาง 110  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที)  ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองโวสเมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 Voss, Norway. Summer Scenic Landscape With Fields And Red Farm B photo by Grigory_bruev on Envato Elements
 • 10.00 น. จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่ สถานีไมดาล (Myrdal) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติกตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา
 • 11.05 น. นำท่านนั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMBANEN) สู่สถานีรถไฟฟลอม (FLAM) ในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน้ำ แข็งปกคลุมเหนือดินภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ และจอดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจScandinavia for First Timers: Trip Ideas - Daily Scandinavian

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • 15.00 น.นำท่าน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด ( SOGNE FJORD) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ได้รับการขนานนามว่า THE KINF OF FJORD มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) สู่เมืองกูดวาเก้น (GUDVANGEN) เมืองแห่งต้นทางการล่องเรือชมฟยอร์ดSognefjord: Always a pleasure, never a let down - Scan Magazine
 • 17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือกุดวาเก้น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบอร์เก้น (ระยะทาง 140  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

เบอร์เก้น - BRYGGEN - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา FLOYEN - ชมเมือง - เกาะโลโฟเทน -อีฟเนส Evenes - Harstad

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาดMount Floyen and the Funicular (Floibanen) travel guidebook –must visit attractions in Bergen – Mount Floyen and the Funicular (Floibanen) nearby recommendation – Trip.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • อิสระให้ทุกท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • 17.05 น. ออกเดินทางสู่EVENES  โดยสายการบิน WIderoe เที่ยวบินที่ WF692
 • 19.10 น.เดินทางถึงสนามบินEvenes    ** หมายเหตุไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
 • นำท่านตรวจรับสัมภาระเมืองฮาทสตัด (Harstad) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของเกาะโลโฟเทน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 CLARION COLLECTION HOTEL ARCTICUS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  ระดับ 4 ดาว

DAY5

โลโฟเทน - ฮาทสตัด – เฮนนิ่งสวาร์ - เลกเนส -พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร10 Best Henningsvaer Hotels: HD Photos + Reviews of Hotels in Henningsvaer, Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์ นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ
 • แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร     The wooden Vågan church of Lofoten, Norway | Wikipedia: Våga… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ  ระหว่างทางท่านจะได้พบทัศนียภาพของเกาะโลโฟเทนสวยงามตลอดทางNordland & Lofoten Lofoten/Leknes Holiday home Norway Nordland & Lofoten Lofoten/Leknes Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้ Lofotr Viking museum | The Viking museum in Lofoten | Kjell Jøran Hansen | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 LIVE LOFOTEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ที่พักมีจำกัด หากเต็มทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมือง

DAY6

เลกเนส - นัสฟยอร์ด - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เฮนนิ่งสวาร์ - Å – เรนเน่ – แฮมนอยด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำHiking in the Lofoten - From Nusfjord to Nesland - MyHammockTime.com | Travel Blog
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองเรนเน่ (REINE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ
 • จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจREINE RORBUER - BY CLASSIC NORWAY HOTELS - Prices & Cottage Reviews (Lofoten Islands) - Tripadvisor

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม หมู่บ้าน Å  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ปลายสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย(ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที)Norwegen - Lofoten, Å | Uwe Dörnbrack | Flickr
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)        Å | Tiny fishing village at the end of Lofoten - WannaBeEverywhere
 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน Sakrisøy หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลืองของบ้านเรือนเป็นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยSakrisøy, Lofoten Islands | Elin Jakobsen | Flickr
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที)Hamnøy is a small fishing village in the municipality of Moskenes in Nordland county, Norway. It is located on the eastern s… | Lofoten, Beautiful locations, Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ มืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองหลวงของเกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริงSvolvaer, Norway editorial stock image. Image of arctic - 136383004

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านชม Magic Ice Bar โดยสิ่งของภายในนี้จัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพื่อเพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริงMagic Ice Tromsø - Klook Singapore

 THON LOFOTEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : ที่พักในเมืองสโลวาร์มีจำกัด หากเต็มทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมือง

DAY7

สโววาร์ - ล่องเรือชให้อาหารเหยี่ยว sea eagle safari to Trollfjorden - อีฟเนส- ออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ตื่นเต้นกับกิจกรรมการนั่งเรือชมฟยอดส์และดูการให้อาหารเยี่ยวทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกตื่นเต้น ท่านจะได้สัมผัสเหยี่ยวทะเลอย่างใกล้ชิดZeearendsafari Lofoten

** หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอีฟเนส (Evenes)
 • 18.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบิน  SCANDINAVIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ SK4095
 • 19.45 น.เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 RADISSON BLU AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY8

ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ชมเมือง - เรือ DFDS – โคเปนเฮเก้น

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ                       

 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) สถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนึ่งในพาหนะชิ้นสำคัญที่สุดของโลกอย่างเรือไวกิ้ง และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยหากไม่มีการจัดแสดงเรือไวกิ้งโบราณ 3 ลำอายุพันกว่าปีที่เคยจมอยู่ใต้ดินรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมีการขุดพบในปี 1867 หรือเมื่อ 150 ปีก่อนพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) | HappyLongWay
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆเที่ยวย่านคาร์ลโจฮันเกท ด้วยตัวเอง เมื่อไหร่ดี - When OR Where

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระทุกท่านช้อปปปิ้งชมเมืองตามอัธยาศัย
 • 15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) หรือ SCANDINEVIAN SEA WAY  ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ

(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 

DFDS Seaways | SeeCourchevel.com

รับประทานอาหารค่ำ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

นำคณะพักบนเรือสำราญ DFDS หรือ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

DAY9

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ

 • 09.45 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงโคเปนเฮเก้น

 ** นำท่านตรวจ RT -PCR TEST **

 • รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมเมือง นำท่านชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงื อกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913The Little Mermaid Sculpture in Copenhagen
 • จากนั้นไปชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้น มาเที่ยวชมเมือง
 • ผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์Gefion Fountain (Gefionspringvandet). … – License image – 71320231 ❘ lookphotos
 • นำท่านชมเขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุดAmalienborg Palace Museum

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ถนนสตรอยเยท (Stroget) | Denmark

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ SEA FOOD PATTER

 RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 951
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน