ทัวร์กรีซ เส้นทางเจาะลึก


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์กรีซ เส้นทางเจาะลึก

รหัสทัวร์ : LUXURY GRAND GREECE 10 DAYS (TK)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 219,900 บาท
2 13 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 225,900 บาท
3 19 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 225,900 บาท
4 10 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 219,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเกาะ Santorini เกาะที่ได้ชื่อว่า ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (พัก 2 คืน 5 ดาว)
 • 2
  ชมเกาะ Mykonos เกาะแสนสวย สวรรค์ของนักท่องราตรี (พัก 1 คืน 5 ดาว)
 • 3
  ชมกรุง Athens เมืองหลวงสุดสวยของกรีซ (พัก 2 คืน 5 ดาว)
 • 4
  ชม Meteora Rock อารามลอยฟ้าสุดมหัศจรรย์ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของกรีซ (Unesco)
 • 5
  ชมนคร Acropolis , Parthenon สิ่งก่อสร้างสมัยกรีก (Unesco)
 • 6
  ชมวิหาร Temple of Apollo, Temple of Athena แห่งเมืองเดลฟี (Unesco)
 • 7
  ชมเมือง Thessaloniki เมืองเก่าแก่สำคัญ (Unesco)
 • 8
  ชมพระอาทิตย์ตกดินหมู่บ้านเอีย
 • 9
  ชมโรงงานผลิตไวน์
 • 10
  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม OUTLET

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป

Luxury Grand Greece
ทัวร์กรีซ เจาะลึก พักบนเกาะซานโตรินี 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.05 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)

***หมายเหตุ ไฟล์ทบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

DAY2

อิสตัลบูล - เทสสโลนิกิ (กรีซ) (Unesco) - พิพิธภัณฑ์โบราณ - คาลัมบาก้า

 • 05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตัลบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 07.15 น. เดินทางสู่เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 1881
 • 08.35 น. เดินทางถึงเมืองสนามบินเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านชมเมืองเทสสโลนิกิ เมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
 • นำท่านถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร                                                                                                                                          White Tower of Thessaloniki, Greece - Virtual Tour – Joy of Museums Virtual Tours
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ ที่นักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้
 • นำท่านเข้าชม St. Demetrius Church สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่แล้ว มหาวิหารเกิดอุบัติเหตุถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.1917 และต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสกที่งดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5
 • นำท่านเข้าชม St.George’s Rotunda โบสถ์เก่าแก่สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลริอุส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใช้เป็นสุเหร่า
 • นำท่านถ่ายรูปกับประตูหินรูปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ที่มีชัยชนะในการทำสงครามกับพวกเปอร์เซีย  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับกำแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าเเก่เเละยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งโบราณสถานต่างๆในเมืองเทสสโลนิกิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย (Unesco)                                              The story behind Thessaloniki's Landmarks; The Arch of Galerius and Rotunda
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยตัวเมืองคาลัมบาก้านั้นอยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีก (Greece) เมืองคาลัมบาก้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแล้ว ภายในเมืองยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงแรมที่พักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้เลือกลิ้มลองจำนวนมาก                Matt Barrett's Greece Travel Guide: Hotels in Meteora

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THEATRO HOTEL KALAMPAKA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

***หมายเหตุ โรงแรมที่พักมีจำกัด หากเต็มขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง***

DAY3

คาลัมบาก้า - อารามลอยฟ้าแห่งเมเทออรา (Unesco) - เดลฟี่ (Unesco)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาเมเทออรา (Meteora) แห่งเมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 เมื่อมาถึงเมืองนี้สิ่งที่จะเห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือ หน้าผาหินสูงชันอย่างเขาเมเทออรา มองขึ้นไปนี่คอแทบหักกันเลยทีเดียว  ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเมืองก็สามารถมองเห็นได้ซึ่งเป็นสถานที่น่าประทับใจและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุด โดยตรงยอดเขาจะเป็นยอดแหลมขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกๆ ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวและการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออสมาเป็นล้านปี โดยชื่อเมเทออรามาจากคำว่าMeteorizo แปลว่าแขวนห้อยอยู่กลางอากาศ เพราะบนเขานี้มีอารามของศาสนจักรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox Church) หรือที่หลายคนเรียกว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า     Exclusive Travel Tips for Your Destination Meteora in Greece
 • นำท่านชม อารามแห่งเมเทออรา (Meteora Rocks) อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า มีความสูงถึง 245 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1356 โดยการนำหิน อิฐและไม้แต่ละชิ้นขึ้นไปบนยอดเขาด้วยการลำเลียงใส่ในตะกร้าและบันไดเชือก ทางยูเนสโกจึงจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่เดิมอารามบนเขานี้มีถึง 24 แห่ง โดยแต่ละอารามจะมีความพิเศษแตกต่างกันไป แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยอยู่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเหล่าอารามเมเทออรา ได้รับการขึ้นะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)
 • นำท่านเข้าชมอารามที่ใหญ่ที่สุด คือ อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 3 ศตวรรษและเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน For Your Eyes Only อีกด้วย จากนั้นชมโบสถ์ไบแซนไทน์ (Byzantine Church) โบสถ์อัสสัมชัญที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม                                            Holy Monastery of Great Meteoron, UNESCO World Heritage Site, Meteora Monasteries, Greece, Europe stock photo
 • จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของหมู่อารามลอยฟ้าจนได้เวลาพอสมควร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี่ (Delphi) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) เป็นทั้งสถานที่ทางโบราณคดีและเมืองในกรีซปัจจุบันทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาพาร์นาสซัสในหุบเขาโฟซิส เดลฟีเป็นสถานที่สำหรับไพเธียหรือโหรเดลฟี (Delphic oracle) ที่สำคัญที่สุดในโลกกรีกโบราณ เพราะเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการสักการะเทพอพอลโลหลังจากที่ได้ทำการสังหารไพธอนผู้พำนักอาศัยอยู่ ณ ที่นั้นเพื่อพิทักษ์สะดือของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987Women in the Ancient Mediterranean World | Short history website

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NAFSIKA PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

***หมายเหตุ โรงแรมที่พักมีจำกัด หากเต็มขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง***

DAY4

เดลฟี่ (Unesco) - วิหารอพอลโล - วิหารอะธีนา - กรุงเอเธนส์ - ช้อปปิ้งตลาดพลาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละคร และการดนตรี ตั้งอยู่บนเนินเขา พานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่าง ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิตอันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีก                                                                                                    Temple of Apollo (ซีเด, ตุรกี) - รีวิว - Tripadvisor
 • นำชมโรงละครกลางแจ้งแห่งเดลฟี ที่ตั้งเหนือวิหารอพอลโล ท่านสามารถชมวิวของเมืองจากโรงและครกลางแจ้งแห่งนี้
 • จากนั้นชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalia Spring) ซึ่งน่ามาจากแหล่งน้ำพุร้อนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี เลยทีเดียว
 • นำท่านชมวิหารอะธีนา (Temple of Athena) นำท่านชมวิหารทรงกลม ที่เรียกว่า Tholos  ซึ่งถือสัญลักษณ์ของเมืองเดลฟี่                                                                                                                 Temple of Athena Nike attraction reviews - Temple of Athena Nike tickets - Temple of Athena Nike discounts - Temple of Athena Nike transportation, address, opening hours - attractions, hotels, and food

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตามตำนานกรีกเล่าว่า ที่มาของชื่อเมืองเอเธนส์ (Athens) นั้น มาจากการที่ชาวกรีกจะตั้งชื่อเมืองแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร โพไซดอน เทพแห่งมหาสมุทร ผู้มีศักดิ์เป็นลุงของอธีนา ใช้ตรีศูลอาวุธของตนสร้างม้าขึ้นมา(บ้างก็ว่าสร้างน้ำพุขึ้น) ชาวเมืองต่างพากันชื่นชมม้าเป็นอันมาก แต่เทพีอธีนาได้เนรมิตต้นมะกอกขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ผลเป็นประโยชน์ได้ นอกจากนี้ มะกอก ยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ในขณะที่ม้าเป็นสัญลักษณ์ของสงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใช้ชื่อเมืองว่า เอเธนส์ ตามชื่อของพระนาง และมะกอกก็กลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของกรีซมาจนปัจจุบันWhat to Do in the Plaka in Athens
 • นำท่านสู่ย่านพลาก้า ที่อยู่กลางกรุงเอเธนส์ คำว่า Plaka มาจาก Pliaka แปลว่า เก่า เป็นคำที่ทหารแอลเบเนียที่รับใช้กองทัพเติร์กใช้เรียกบริเวณนี้เมื่อเข้ามาตั้งรกรากเมื่อราวศตวรรษที่ 16 ถนนบริเวณนี้จะปูด้วยหินอ่อน ใช้เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่านตึกต่างๆ ในย่านพลาก้าล้วนเป็นตึกเก่าแก่ ร้านค้าก็ตกแต่งน่ารัก
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ้าเดินกันจนเมื่อยแล้วก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ให้แวะนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NJV ATHENS PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืน 3 คืน

(เกาะมิโคโนส 1 คืน / เกาะซานโตรีนี 2 คืน) ***

DAY5

เอเธนส์ - นั่งเรือ - มิโคนอส (เวนิสน้อย) - มิโคนอสทาวน์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส (Mykonos)
 • 07.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส
 • 09.40 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม เพื่อให้ท่านได้จัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ของสวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส (Mykonos) ที่เรียกได้ว่าเกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นำท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี                Little Venice Mykonos Town | 2023 Tickets & Tours - Tripadvisor
 • ถ่ายรูปกับกังหันกลางทะเล (Mykonos Windmills) หรือที่เรียกว่า KATO MYLOI ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี เป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกัน  A view of the windmills in Little Venice in Mykonos, Greec… | Flickr
 • จากนั้นนำท่านชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก ที่มีความโดดเด่น และงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวย และโรแมนติกที่สุดบนเกาะ มิโคโนสอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เกาะมิโคนอสนั้นครบเครื่องด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ำคืน ผับบาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ****

MYCONIAN HOTEL MYKONOS  หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

โรงแรมนอนบนเกาะ Mykonos และ Santorini ห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นแบบเตียงใหญ่เตียงเดี่ยว ไม่มีเตียงคู่

DAY6

มิโคนอส - นั่งเรือ - เกาะซานโตรินี - เมืองฟิร่า - ชมพระอาทิตย์ตก หมู่บ้านเอีย - เมืองฟิร่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื่อขึ้นเรือ สู่เกาะซานโตรินี
 • 09.35 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส

***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ของสวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

 • 12.25 น. เดินทางถึงท่าเรือฟิรา เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือน สักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะใน กรีซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือ แม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใน เป็นสถานที่ซึ่งคู่รักทุกคู่ต้องการไปเยือนสักครั้งหนึ่ง                                                                                                                      Santorini, Greece - Visit Santorini | Travel article on Santorini in Greece
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึง ความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตาม หน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บ้านเป็น ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อ สินค้างานฝีมือมากมาย เอียถือเป็นเมืองฝาแฝดกับเมืองฟิร่า (FIRA) อันเป็นเมืองหลวงของเกาะ ที่นักท่องเที่ยวต่างชมว่าเมืองเอียถึงแม้จะเป็นเมืองที่เล็กกว่า แต่ก็มีเสน่ห์ มากกว่าเมืองฟิร่า    Oia, Greece 2023: Best Places to Visit - Tripadvisor
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์เหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความสวยงามเกินกว่าคำบรรยาย จนได้เวลาอันสมควร (ความสวยงามขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MAGMA RESORT หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว                                  

(พัก 2 คืนสบายๆ โรงแรมบนเกาะซานโตรินีแพงกว่าบนฝั่งเยอะ เราอยากให้ท่านได้เต็มอิ่มกับที่นี่

เพราะถือว่าเป็นที่สุดของกรีซ)

DAY7

เกาะซานโตรินี - เมืองฟิร่า - หาดเรดบีช - หมู่บ้านพีกรอส - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง - ชมและชิมไวน์ท้องถิ่น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน บริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพลโต
 • นำท่าน ชมหมู่บ้าน Pyrgos (Pyrgos Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัยกันหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง และเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัยกัน มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอันสวยงาม                      Pyrgos Map - Santorini, Greece - Mapcarta
 • จากนั้นนำท่านชม เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) ตั้งอยู่บนริมหน้าผา caldera สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 260 เมตรถือเป็นแหล่งคึกคัก มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ฯลฯ                                                                      Fira Town, Santorini, Greece | SantoriniBestTours.com
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจำหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย
 • นำท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง Theotokopoulou Square ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสำราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง                                                                                                                                  Fira, Santorini, Greece | Paige Taylor Evans
 • ให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และซื้อกลับเป็นของฝาก                                                                Wine tasting in Santorini | List of best wineries - Unwind World
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ใช้ facilities ของโรงแรมอย่างคุ้มค่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MAGMA RESORT หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY8

ซานโตรินี - กรุงเอเธนส์ - จัตุรัสซินตักมา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก              

 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี
 • 09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานโตรินี โดยสายการบิน…. (**บินภายใน สะดวกสบายประหยัดเวลาได้เยอะ ไฟล์ทอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**)

(สายการบินอนุญาติให้โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ / ท่าน  น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)

 • 10.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านชมเมืองเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม                                                                      Syntagma Square in Nafplion, Greece | Greeka
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 ชมประตูชัยเฮเดรียน หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
 • นำท่านถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
 • นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารโอลิมเปียนซุส (Temple of the Olypian Zeus) ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นเมื่อ 700 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบัน ด้วยกาลเวลาที่ผ่านเลย ทำให้เหลือเพียงซากปรักหักพังไว้ให้ได้ศึกษา แต่ใครจะรู้บ้างว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ มีความสำคัญเทียบเท่าปิรามิดในอียิปต์เลยทีเดียว ปัจจุบันคงเหลือแต่เสารูปแบบโครินเธียนเพียงแค่ 15 ต้น จากของเดิม 104 ต้น  The Temple of Olympian Zeus, Athens, Greece

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NJV ATHENS PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY9

เอเธนส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง Outlet - สนามบิน - อิสตัลบูล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญ ในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ นครกรีกโบราณนิยม สร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง และที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมือง                                Acropolis | Athens
 • นครอะโครโปลิส เป็นที่ตั้งของ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon)  คือ วิหารโบราณในกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นที่บูชาเทพอาเธนา สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช ชื่อของวิหารอาจมาจากชื่อของงานประติมากรรมที่เคยตั้งอยู่ภายใน คือ Athena Parthenos ซึ่งหมายความว่าเทพีอันบริสุทธิ์ วิหารพาร์เธนอนสร้างตามการริเริ่มของเพริเคิล ผู้นำกรุงเอเธนส์ในสมัยนั้น การก่อสร้างเริ่มเมื่อ 447 ปี ก่อนคริสตกาล มีขนาดความกว้าง 30.9 เมตร ยาว 69.5 เมตร เสาภายนอกแต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 เมตร แต่เสาตรงหัวมุมของวิหารจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย หลังคาปูด้วยหินอ่อน                          ตะลุยวิหารพาร์เธนอนแห่งกรุงเอเธนส์
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง เอเธนส์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ERMOU STREET ถนนช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงเอเธนส์ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเลยทีเดียว อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                                           Go Shopping on Ermou Street in Athens

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ VERSACE,  HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER, ADIIDAS,NIKE และอื่นๆอีกมากมาย                             concept athens | McArthurGlen Designer Outlet. Athens | Athens shopping, Designer outlet, Athens

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงินท่านละ 30 ยูโร

 • จากนั้นได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์
 • 21.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตัลบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1846
 • 23.25น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

***หมายเหตุ ไฟล์ทบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
 • 15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน