ทัวร์จอร์เจีย 10 วัน (LUXURY)


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์จอร์เจีย 10 วัน (LUXURY)

รหัสทัวร์ : LUXURY GEORGIA 10 DAYS (QR)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 6 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 129,900 บาท
2 11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 129,900 บาท
3 8 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเมือง MESTIA เมืองที่สวยที่ของประเทศจอร์เจีย (Unseen) ห้ามพลาด
 • 2
  ชมหมู่บ้าน USHGULI หมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป (Unesco) (Unseen) ห้ามพลาด
 • 3
  ชมเขต UPPER SVANETI เขตเทือกเขาคอเคซัส ที่สวยที่สุด (Unseen)
 • 4
  ชม GERGETI TRINITY โบสถ์เก่าแก่บนเทือกเขาคอเคซัส ห้ามพลาด
 • 5
  ชมกรุง TIBILISI เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศจอร์เจีย
 • 6
  ชมเมือง GUDAURI เมืองสกีรีสอร์ทชื่อดังของจอร์เจีย
 • 7
  ชมเมือง KAZBEGI หนึ่งในเมืองสวยของจอร์เจีย
 • 8
  ชมนครถ้ำ UPLISTSIKHE หนึ่งในนครถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุด
 • 9
  ชมถ้ำ PROMETHEUS CAVE ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 • 10
  ชม GELELATI CHURCH โบสถ์เก่าแก่ (Unesco)
 • 11
  ชม BAGRATI CATHERDARL โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าพันปี
 • 12
  ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปราการแห่งเมืองทบิลิซี
 • 13
  ชม THE CHRONICLE OF GEORGIA อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • 14
  ชม ANANURI FORTRESS ป้อมปราการอันเก่าแก่สวยงาม
 • 15
  ชม MEMORIAL OF FRIENDSHIP อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์จอร์เจีย LUXURY GEORGIA 10 วัน 7 คืน
MESTIA-USHGULI-GUDAURI-KAZBEGI-TBILISI
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

DAY1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ผู้โดยสารขาออกชั้น 4) ประตูหมายเลข 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
DAY2

กรุงเทพฯ - โดฮา - กรุงทบิลิซี (จอร์เจีย) - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - กอรี

 • 02.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837
 • 05.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 08.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจียโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 255
 • 13.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี (Tibilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์สตีล (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนั้นเมืองทบิลิซี ยังเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้ง ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
 • นําท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็น แท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิก ชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้                                              The Chronicles of Georgia: Tbilisi's supercool Stonehenge
 • ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ผู้นำสุดโหดของสหภาพโซเวียต นายโจเซฟเป็นคนจอร์เจี้ยนโดยกำเนิด แต่ได้เป็นถึงเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตต่อจากวลาดีมีร์ เลนิน นำสหภาพโซเวียตเป็นมหาอำนาจของโลกได้ในที่สุด ในช่วงยุคกลางเมืองกอรีมีความสำคัญมากในเรื่องของการทหาร เพราะเป็นเมืองเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไว้ด้วยกัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
GORI INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว 

DAY3

กอรี - อุพลิสซิเค - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - คูไทซี - ถ้ำโพรมีธีอุส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านชมซากเมืองอุพลิสซิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจียซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานกันมากว่า 3,000 ปี โดยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของดินแดนแถบนี้ในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ร่วมชมศาสนสถานซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของลัทธิบูชาไฟ รวมถึงห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วย 5 reasons to visit Uplistsikhe - the oldest cave town in Georgia - Adventurous Miriam
 • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลิน Georgia's Stalin museum still provides the Soviet version of the dictator's biography – The Guardian - GeorgianJournal

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไทซี (Kutaisi City) (ระยะทาง ระยะทาง 150 กม.ใช้เวลา 3 ชม.) มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย นำท่านชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ
 • นำท่านชมโบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย                                                                      Gelati Monastery - History and Facts | History Hit
 • จากนั้นนำท่านชม โบสถ์บากราติ (Bagrati Cathedral) สร้างใน ศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด อิสระท่านชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์นี้ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทําให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ 580+ Bagrati Cathedral ภาพถ่ายสต็อก รูปภาพ และภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์ - iStock

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL KUTAISI INN หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY4

คูไทซี - ซุกดิดี - พระราชวังดาเดียนี - แคว้น UPPER SVANETI - หมู่บ้านเมสเทีย (หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจอร์เจีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซุกดิดี (Zugdidi) (ระยะทาง 115 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) หรือเรียกอีกชื่อว่า ถูกเรียกว่า Dadi จากนามสกุลของผู้ปกครองของ Megrelia เจ้าชาย Dadiani ที่ประทับอยู่ที่เมืองนี้
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพระราชวังดาเดียนี (Dadiani Palace History and Architectural Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคอเคซัส จัดแสดงวัตถุกว่า 41,000 ชิ้น โดยสิ่งของที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่ หน้ากากที่สวมหน้าของนโปเลียนตอนเสียชีวิตในปี 1833 รวมถึงหนังสือต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว เครื่องเงิน และกระเบื้องเคลือบของจักรพรรดินโปเลียน                                                                                      Zugdidi Travel Guide - Tours, Attractions and Things To Do

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เรียกกันว่า Upper Svaneti                                    Pemandangan Desa Ushguli Di Kaki Gunung Shkhara Lokasi Tempat Lamaria Church Jgrag Upper Svaneti Georgia Eropa Foto Stok - Unduh Gambar Sekarang - iStock
 • เดินทางสู่เมือง เมสเตีย (Mestia) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศจอร์เจีย มีอายุกว่าพันปี (ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 3.30 ชม.) เป็นประตูสู่ดินแดน Svaneti ในเทือกเขา Greater Caucasus มียอดเขา Mount Ushba เป็นสัญลักษณ์ ตัวเมืองเมสเตียนั้นเต็มไปด้วยหอคอยแบบ Svaneti หอคอยโบราณที่สร้างไว้ราวๆศตวรรษที่ 9-12  เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ มีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ถ้าท่านมาเยือนจอร์เจียแล้วไม่ได้มาเมืองเมสเตียถือกันว่าทันยังมาไม่ถึงจอร์เจีย                    Mestia | Georgia | Luxe and Intrepid Asia | Remote Lands
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งนี้ (ETHNOGRAPHICAL MUSEUM) ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงสิ่งของที่ถูกค้นพบในยุคสมัยเก่า เช่น เครื่องครัว อาวุธ เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงรูปภาพและคัมภีร์ทางศาสนาต่าง ๆ อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองเมสเตีย ที่สวยงามแห่งนี้
 • จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
POSTA HOTEL MESTIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)

(หมายเหตุ : เมือง MESTIA มีโรงแรมสูงสุดแค่ 4 ดาวเท่านั้น)

DAY5

เมสเตีย - อุชกูลิ (UNESCO) หมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป หมู่บ้าน HESHKILI VIILAGE - เมสเตีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอุชกูลิ (USHGULI) (ระยะทาง 50 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่าพันปีในพื้นที่ Mestia เขต Svaneti หมู่บ้านอุชกูลิ ซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาสูง 2,410 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถือว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของยุโรป ล้อมรอบด้วยยอดเขาที่มีชื่อเสียงหลายยอด อาทิ ยอดเขาอูชบา (Ushba) สูง 4,710 เมตร เททนูลดีสูง 4,975 เมตร และชารายอดเขาที่สูงที่สุดของจอร์เจีย 5,193 เมตร ตัวหมู่บ้านนี้มีถึง 4 หมู่บ้านย่อยและเต็มไปด้วยหอคอยแบบ Svaneti หมู่บ้าน Ushguli ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO) ตั้งแต่ปี 1996
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านอุชกูลิให้ท่านถ่ายรูปหรือเดินชมวิถีชีวิตของชาวเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านถ่ายรูปกับป้อม อนุเสาวรีย์ควีน มาทา กษัตริย์นักหญิง ที่ชาวจอร์เจียต่างเคารพ
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจหรือเดินชมเมืองตามอัธยาศัย                                                        Community of Ushguli Travel Guide - Tours, Attractions and Things To Do

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมสเตีย ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเมสเตียหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
POSTA HOTEL MESTIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

เมสเตีย - ซุกดิดี - ถ้ำโพรมีธีอุส - คูไทซึ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซุกดิดี (Zugdidi) ให้ท่านได้แวะเข้าห้องน้ำ ซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย (ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 3.30 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่เมือง TSKALTUBO (ระยะทาง 115 กม.ใช้เวลา 2 ชม.)
 • นำท่านเข้าชม ถ้ำโพรมีธีอุส (Prometheus Cave) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย มีความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากถ้ำแห่งนี้ ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อราวคริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตาส่วนชื่อของถ้ำาโพรมีธีอุสเป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นําไฟ 1984 มีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร แต่เปิดให้เข้าชมเพียง 1.6 กิโลเมตร                                                              File:Prometheus Cave Natural Monument. Foto 14.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านเดินชมถ้ำและขาออกนำท่านล่องเรือลอดถ้ำออกมา

***หมายเหตุ การเข้าชมและล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสมและระดับน้ำภายในถ้ำ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลง***

 • นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลา 30 นาที) เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ
 • นำท่านถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตุรัส David Agmashenebeli ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน้ำพุ จะเป็นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายล้อมไปด้วยบรรดาเหล่า สัตว์น้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึ่งรูปหล่อบางส่วนมีอายุมากกว่า 5,000 ปีColchis fountain roundabout - Kutaisi, Georgia | Jon Gudorf Photography | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL KUTAISI INN หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

DAY7

คูไทซึ - ป้อมอนานูริ - กูดาอูรี - คาสเบกี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) (ระยะทาง 240 กม.ใช้เวลา 3.30 ชม.) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ำของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ไว้อย่างงดงาม  Ananuri Fortress, Georgia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคาสเบกี (Kazbegi) (ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธดอก ชื่อ สเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมา คาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร ซึ่งบนเส้นทาง Georgian Military Highway ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส คุณจะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาสูงตระหง่านระหว่างทาง โดยเมืองคาสเบกิถือเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสของจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง มีเส้นทางเดินเขาและสกีรีสอร์ทอยู่หลายแห่ง ภูมิทัศน์โดยรอบเมืองเต็มไปด้วยภาพความสวยงามที่ยิ่งใหญ่อลังการของภูเขา รวมทั้งเป็นจุดชมวิว ยอดเขาคาสเบ็ค (Mount Kazbek) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส เจ้าของความสูง 5,047 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล                                                                                                                Visit Kazbegi (Stepantsminda) | Georgia Travel
 • อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 ROOM HOTEL KAZBEGI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว

หมายเหตุ โรงแรมเมือง KAZBEGI มีจำกัด หากโรงแรม ROOM HOTEL เต็มทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์พักโรงแรม GUDAURI LODGE HOTEL ระดับเทียบเท่า 5 ดาว แทน

DAY8

คาสเบกี - โบสถ์ GERGETI TRINITY - Memorial of Friendship - มอสเคต้า - กรุงทบิลิซี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

 • จากนั้นนำท่านนั่งรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) เพื่อนำท่านเข้าชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church)                    Pic 1 Gergeti trinity church - Unsplash - Mushroom Travel
 • ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี

( หมายเหตุ : การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางให้มากที่สุด)

 • ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม
 • นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia-Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม                                                Russia-Georgia Friendship Monument on the Georgian Military (Photos Framed,...) #19945863

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางไปยังเมือง มอสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ (ระยะทาง 100 กม.ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิตี้  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994                                                                Mtskheta: Ancient Capital of Georgia Private Half-Day Tour | GetYourGuide
 • จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ที่เมืองมิชเคทา  สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 11 โดยสถาปนิกชาวจอร์เจียชื่อ Arsukisdze  นับป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย ที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อ และหันมานับถือศาสนาคริสต์ อีกทั้งยังทำให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจีย ถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย และเป็นอาคารโบสถ์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในจอร์เจีย รองจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม วิหารแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย                                                                               Svetitskhoveli Cathedral, Mtskheta - Book Tickets & Tours | GetYourGui
 • จากนั้นนำท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5                                                              Foto d'estoc gratuïta de a l'aire lliure, aigua, antic, arquitectura, castell, ciutat, cristià, església, fortalesa, fortificació, geòrgia, gòtic, monestir, mtskheta, muntanya, muntanyes, paisatge, religió, riu, torre, viatjar
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี (Tibilisi) (ระยะทาง 25 กม.ใช้เวลา 30 นาที) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์สตีล (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนั้นเมืองทบิลิซี ยังเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้ง ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
BILTMORE HOTEL TBILISI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว  

DAY9

ทบิลิซี - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารซาเมบา (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi / Sameba Cathedral) ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมชื่ออีเลีย (Elia Hill) และถือเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก                            The Holy Trinity Cathedral of Tbilisi | Sightseeing | Tbilisi City Guide
 • นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร และเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย                                      The Bridge of Peace in Tbilisi, a pedestrian bridge over the Mtkvari River in Tbilisi, Georgia. 16667638 Stock Photo at Vecteezy

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า(Narikala Fortress)                                                    Best Tbilisi Aerial Tramway Tours & Tickets - Book Now
 • ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) ต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป                                                                                      Tickets & Tours - Narikala Fortress, Tbilisi - Viator
 • นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ MOTHER OF GEORGIA รูปปั้นถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958 ในปีทบิลิซีฉลองครบรอบ 1500 ปี ช่างแกะสลักชาวจอร์เจียชื่อ Elguja Amashukeli ออกแบบรูปอลูมิเนียมยาวยี่สิบเมตรของผู้หญิงในชุดประจำชาติของจอร์เจีย                                          Kartlis Deda (Mother of Kartli) | Georgian Travel Guide
 • จากนั้นนำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปใน บริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี                                                    File:Abanotubani Tbilisi Georgia.jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอาบน้ำออร์เบลิอานี (Orbeliani Baths) สวยงามหรูหราด้วยสถาปัตยกรรมแนวตะวันออกกลาง หรือเป็นโรงอาบน้ำที่สวยที่สุดในกรุงทบิลิซี                                Visiting the Tbilisi Sulphur Baths: A Guide for First Time Visitors — Travels Of A Bookpacker
 • นำท่านชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) มหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองทบิลิซี ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 -7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19                                                                                                                                  Latest travel itineraries for Sioni Cathedral in May (updated in 2023), Sioni Cathedral reviews, Sioni Cathedral address and opening hours, popular attractions, hotels, and restaurants near Sioni Cathedral - Trip.com
 • จากนั้นนำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิท รีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก                        Tickets & Tours - Metekhi Church, Tbilisi - Viator
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงละครเรโซกาเบรียลเซ (Rezo Gabriadze Theatre) โรงละครหุ่นเชิดแห่งแรกของเมืองทบิลิซี ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 1981 โดย “เรโซ กาเบรียลเซ” (Revaz Rezo Gabriadze) ศิลปินชื่อดังของจอร์เจีย ผู้มีสมญานามว่า “สมบัติประจำชาติของจอร์เจีย” จุดเด่นของโรงละครแห่งนี้อยู่ที่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกแหวกแนว โดยเฉพาะหอนาฬิกาที่ออกแบบแปลกไม่ซ้ำใคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของจุดจำหน่ายตั๋ว ที่รู้จักกันในชื่อ “หอนาฬิกาบิดเบี้ยว” (Clock Tower)  โดยทุกๆ ชั่วโมง เมื่อเข็มนาทีเลื่อนไปชี้ที่เลขโรมัน XII (12) รูปปั้นนางฟ้าที่อยู่ชั้นบนสุดของหอนาฬิกาจะเปิดประตูออกมาทักทายผู้คนที่ระเบียง ก่อนจะใช้ค้อนคู่ใจตีระฆังบอกเวลา ราวกับอยู่ในโลกเทพนิยายเลยทีเดียว         Rezo Gabriadze Puppet Theatre, Tbilisi
 • อิสระท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนจาน ชาเดอนี่ (Jan Sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทาง สังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยว ชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนี้จะมี บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น Jan Shardeni (right) & Bambis Rigi (left) streets in old town of Tbilisi, Georgia. The bronze sculpture is called "Tam… | Georgia country, Places to travel, Tbilisi

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทาสู่สนามบิน
 • 21.40 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 254
 • 23.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
DAY10

ทบิลิซี - โดฮา - กรุงเทพฯ

 • 01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

 • 12.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


แชร์ให้เพื่อน