ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ HILIGHT ICELAND AURORA HUNTINGรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ HILIGHT ICELAND AURORA HUNTING

รหัสทัวร์ : HILIGHT ICELAND AURORA HILIGHT (TG+FI) 9D
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 15 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 149,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สนุกสนานกับการขับ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะ
 • 2
  เข้าชมถ้ำ CRYTRAL CAVE ถ้ำสุดสวยที่มีเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น
 • 3
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลน
 • 4
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 5
  ชมทะลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 6
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึงในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 7
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 8
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานชาติได้รับการขึ้นเบียนมรดกโลก
 • 9
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 10
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ HILIGHT ICELAND AURORA
9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ออสโล (นอร์เวย์) - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เซลฟอสส์

 • 00.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 954
 • 06.50 น. เดินทางถึง กรุงออสโล

แจกเงินท่านละ 30 Euro ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

 • 13.25 น. บินสู่กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) สายการบิน ICELANDAIR เที่ยวบินที่ FI319
 • 15.15 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport)
 • กรุงเรคยาวิก ได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) เป็นเมืองสวยริมชายฝั่ง และยังเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงามและบริสุทธิ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
SELFOSS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

เซลฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิล – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกเซอร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - เซลฟอสส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ
 • ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789   ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ 
 • นำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซลฟอสส์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 SELFOSS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY4

เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล - กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการ ระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012 จากนั้น
 • นำท่านชมน้ำตก เซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss)มีความสูง 60  เมตร เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งของไอซ์แลนด์ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss)มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร  นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็ง
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง

( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน  ผู้ขับขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขับขี่)

 • ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 FOSSHOTEL NUPAR หรือระดับเทียบเท่า 

DAY5

ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน – ถ้ำคริสตัล - ชายหาดน้ำแข็ง Diamond Beach – วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่ทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón Glacier Lagoon) ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธาร น้ำแข็งที่มากขึ้นๆ ในทุกๆ ปีปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ ลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์เบิร์ก หรือภูเขาน้ำแข็งก้อน โตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
 • นำท่านชม ถ้ำคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็ง จึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้

(ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ้ำคริสตัล เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการเข้าชมของถ้ำคริสตัล หรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงและหากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆไม่สามารถเข้าชมถ้ำได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ) 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำทำเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางผ่านอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดน แห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยู่ที่เดียวกัน อาทิเช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน้ำใส ซึ่งไหลรินจากภูเขาสูงรอบๆเป็นป่าแคระอันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นเบิร์ชแคระและทุ่งดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งในฤดูดอกไม้ผลิของแต่ละปี
 • นําท่านเดินทางสู่ Reynisfjara (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)  เพื่อนำท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 HOTEL DYRHOLAEY หรือระดับเทียบเท่า

DAY6

ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน – ชายหาดน้ำแข็ง Diamond Beach – กิจกรรมพิเศษ เข้าชมถ้ำคริสตัล CRYSTAL CAVE

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก (Reykjavik)  เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน
 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38   ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986แล้ว
 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง
 • นำท่านไปชมเพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินดาวิก (Grindavik)เพื่อนำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 PARK INN HOTEL KEFLAVIK AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY7

เคฟลาวิก - กรุงออสโล (นอร์เวย์) - ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (เนื่องจากไฟล์ทออกเช้า บางโรงแรมจะจัดแบบกล่องให้)

 • 07.50 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน ICELANDAIR เที่ยวบินที่ FI318
 • 11.30 น.  เดินทางถึงถึงกรุงออสโล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชม ป้อมปราการอาเคอร์ชูส์ (Akershus) ถูกสร้างขึ้นในปี 1299  เป็นปราสาทยุคกลางที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ ป้อมปราการได้ประสบความสำเร็จในการหยุดยั้งการบุกโจมตีจากกองทัพทั้งหลาย ส่วนใหญ่เป็นกองทัพสวีเดนรวมถึงกองกำลังที่นำโดย Charles XII ใน ปี 1716 AD (Charles XII คือราชันอัจฉริยะเชื้อสายสวีเดนที่เลื่องลือในการทำสงคราม) ในประวัติศาสตร์ 700 ปียังไม่เคยมีใครตีป้อมปราการนี้แตก ป้อมปราการแห่งนี้จึงเรียกได้ว่าเป็น “ป้อมปราการไร้พ่าย” (ไร้การพ่ายแพ้)
 • นำท่านชมย่าน Aker Brygge ย่านไฮโซชื่อดังของออสโล ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
THON OPERA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

ออสโล (นอร์เวย์) - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน