ทัวร์ฟินแลนด์ สวีเดน HILIGHT FINLAND & SWEDENรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฟินแลนด์ สวีเดน HILIGHT FINLAND & SWEDEN

รหัสทัวร์ : HILIGHT FINLAND & SWEDEN
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 4 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 148,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สัมผัสประสบการณ์ SNOW EXPERIENCE 365
 • 2
  เข้าชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
 • 3
  หมู่บ้าน อิกลู (IGLOO VILLAGE) หมู่บ้านเรือนกระจกแห่งแลปแลนด์
 • 4
  ขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง
 • 5
  นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE
 • 6
  สัมผัสประสบการณ์การนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ (Reindeer Sleigh ride)
 • 7
  สัมผัสประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปี
 • 8
  สัมผัสประสบการณ์ นอนลอยคอในแม่น้ำ (RIVER FLOATING) โดยสวมใส่ชุดหุ้มความร้อนกันฉนวนพิเศษ
 • 9
  ชม กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินแลนด์
 • 10
  ชม กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน
 • 11
  ชม พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา
 • 12
  พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS+SILJA LINE

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฟินแลนด์ – สวีเดน
Hilight Finland & Sweden 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY)
 • 23.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 144
DAY2

เฮลซิงกิ - เคมิ – โบสถ์แห่งเคมิ - SNOW EXPERIENCE 365

 • 05.55 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 10.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเคมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 632
 • 12.20 น.  เดินทางถึง สนามบินเคมิ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia)  อีกหนึ่งเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต้องการมาสัมผัสความเย็นยะเยือกของน้ำแข็ง
 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) โบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและตั้งอยู่กลางเมืองเกมิ สถาปนิกชื่อดังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นชาวฟินแลนด์ชื่อว่า “โจเซฟ สเตนแบค” (Josef Stenback) สร้างเสร็จและเปิดให้ชาวคริสต์เข้าทำพิธีได้ตั้งแต่ปี 1902 ภายในสามารถจุได้ประมาณ 1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะครั้งใหญ่จนทำให้โบสถ์ยิ่งสวยงามและดูใหม่สดใส เป็นโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์แห่งเกมิ เป็นศาสนาสถานที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเมืองเป็นอย่างมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
SCANDIC KEMI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เคมิ - โรวาเนียมี – SNOW MOBILE – หมู่บ้านซานตาคลอส - HUSKY SAFARI

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI)  ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและได้ชื่อว่าเป็น The Official Hometown of Santa Claus ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ นำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย แวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม HUSKY SAFARI  ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ณ ดินแดนแห่งนี้
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมี (Rovaniemi Church)
 • นำท่านสู่จัตุรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจัตุรัสนี้ว่า แซมโป สแควร์ ใกล้จัตุรัสเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองโรวาเนียมิ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
SCANDIC HOTEL ROVANIEMI หรือระดับเทียบเท่า 

DAY4

โรวาเนียมี – RIVER FLOATING - เลวี – ขับขี่รถ SNOW MOBILE

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านท้าทายประสบการณ์ใหม่ด้วยการลงไปนอนลอยคอในแม่น้ำ (RIVER FLOATING) ที่กำลังเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็ง โดยสวมใส่ชุดหุ้มความร้อนกันฉนวนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)  ชูชีพ และหมวกกันน๊อกเพื่อกันลมกันหิมะ และเพื่อความปลอดภัย การลอยตัวอยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งที่ไหลเอื้อยเพื่อชมธรรมชาติโดยรอบ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการชมธรรมชาติในมุมมองที่ไม่มีผู้ใดจะได้สัมผัสนอกจากผู้ที่ทำกิจกรรมนี้เท่านั้นท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเลวี (LEVI) หนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสกีรีสอร์ทในเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้เคยเป็นสถานที่จัดแข่งขันสกีชิงแชมป์โลกในปี 2012 อีกด้วย
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILEพาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก

BREAK SOKOS HOTEL LEVI หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

เลวี – ซาลิเซลก้า - NORTHERN LIGHTS VILLAGE – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ - ล่าแสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลิเซลก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียง อย่างมากทางด้านที่พักและรีสอร์ท

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ NORTHERN LIGHTS VILLAGE เป็นโรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ำส่วนตัว และห้องอาบน้ำแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็นการเปิดประสบการณ์การเฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม (เวลา Check in ปกติ 16.00 น.)
 • นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) หรือฟาร์มกวางคารีบู ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ โดยตัวผู้มีขนาดใหญ่ขนาดโตเต็มที่มีน้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม และสูงประมาณ 214 เซนติเมตร ขนตามลำตัวยามปกติจะมีสีน้ำตาล แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ขนจะเปลี่ยนไปเป็นสีอ่อนขึ้น หรือสีขาว ชาวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานลากรถเลื่อน
 • ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ (Reindeer Sleigh ride)  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์แห่งแลปแลนด์อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือเทียบเท่า

**นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

DAY6

ซาลิเซลก้า – อิวาโล่ – เฮงซิงกิ - ชมเมือง - SILJA LINE

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโล่ (IVALO)
 • 09.10 น. ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 602
 • 10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเฮงซิงกิ
 • นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค”
 • นำท่านชมตลาดนัดริมทะเล(Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์
 • อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอุสเพนสเก้ ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่ง เป็นที่ตั้ง ของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบนถนน มานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง Stockman , Forum, Sokos เป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • 15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE)  พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้องSauna, Spa ฯลฯ
 • 17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

20.00 น. รับประทานอาหารค่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ Local Buffet

ที่พัก นำคณะพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

DAY7

สต๊อกโฮล์ม - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ

 • 09.30 น. เรือเทียบท่า กรุงสต๊อกโฮล์ม (STOCKHOLM)  นครหลวงของสวีเดน
 • นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมสวยที่สุด  จากนั้นนำท่านชมเมืองสต็อคโฮม ที่ได้รับขนานนามว่า เวนิส แห่งยุโรปเหนือ  นำท่าน เข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีจัดเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้น มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชนิด เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงเรือลำนี้ ในนกรุงสต๊อกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
 • นำท่าชมย่านแกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม
 • 21.05 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 918
 • 22.45 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
DAY8

เฮลซิงกิ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 00.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143
 • 15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน