ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND WINTER SWITZERLANDรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND WINTER SWITZERLAND

รหัสทัวร์ : GRAND WINTER SWITZERLAND 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 25 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศ
 • 2
  ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE
 • 3
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ
 • 5
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • 6
  พักเมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ของสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมอาบน้ำแร่
 • 7
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ UNSEEN
 • 8
  หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม
 • 9
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 10
  น้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 11
  ชมเมืองดัง มองเทรอซ์ / โลซานน์ / เจนีวา
 • 12
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERNE / ZURICH
 • 13
  ชม ปราสาทชิลยอง อายุกว่า 800 ปี
 • 14
  พิเศษแถมฟรี ล่องเรือชมน้ำตกไรน์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
GRAND WINTER SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - เบิร์น - เจนีวา - โลซานน์

 • 00.35 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยเที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 12 ชม.)
 • 06.55 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983 นำท่านชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปี ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA)
 • นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO)
 • นำท่านชมน้ำพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินสู่เมือง โลซานน์  (LAUSANNE) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับกันสู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์ ขอเชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมังค์ ระหว่างทางผ่านเมืองเวเว่ เมืองที่ ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้นในปลายของชีวิตรวม 25 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MOVENPICK  HOTEL  LAUSANNE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

โลซานน์ - ศาลาไทย - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - ซิออน - เลคเกอร์บาด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์ โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด  ศาลาไทย ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศาลาไทย แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou) เขตอชชี่ (Ouchy) เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี ๒๕๔๙ สองวาระ คือ วโรกาสที่พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา และการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสครบ ๗๕ ปี
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมากท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
 • นำท่านเข้าชมด้านในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็ว่าได้   ปราสาทชิลยอง  เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคอยเก็บค่าผ่านทาง ปราสาทสไตล์โกธิคของตระกูลซาวอย ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นหนา ด้านหน้าปราสาทที่ติดถนนเป็นป้อมปราการมีหอคอย 3 ยอดห่างออกมาจากฝั่งเชื่อว่าเป็นที่พักของท่านเคานต์แห่งซาวอย ส่วนอีกด้านหันหน้าเข้าหาทะเลสาบ ซึ่งเงียบสงบร่มเย็นคาดว่าน่าจะเป็นที่ประทับของเจ้าชาย และฝั่งด้านติดทะเลสาบนั้นยากแก่การลอบเข้าโจมตีของศัตรู มีกวีหลายคนได้เยี่ยมเยียนปราสาทชิลยองแห่งนี้ แล้วนำไปแต่งเป็นเรื่องราวและบทกวีต่างๆ มากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซิออน (SION) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวอันมากเสน่ห์ และยังเป็นเมืองหลวงของ รัฐวาเล (Valais) อยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เมืองซิออน ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่ได้รับแสงแดดและความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง
 • นำท่านชม ปราสาทวาเลีย (VALERE CASTLE) หรือ มหาวิหารวาเลีย (Valere basilica) เป็นปราสาทป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือตัวเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 – 13 ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโรมัน – โกธิค และถือว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันปราสาทได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไปแล้ว
 • นำท่านชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ให้ท่านได้สัมผัสความเก่าแก่ของตัวเมือง ชื่นชมในความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือน ปราสาทป้อมปราการ พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองและของประเทศอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเลคเกอร์บาด (LEUKERBAD) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ได้ขึ้นชื่อว่า wellness เพราะเป็นเมืองน้ำแร่อุ่นๆ อุณหภูมิประมาณ 30 – 40 องศา ทั้งในหน้าหนาว หรือหน้าร้อน แก้ปวดแก้เมื่อย ดีสำหรับคนสูงอายุที่มีโรคไขข้อ หรือโรคปวดต่างๆ ประจำตัว และเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาวและเป็นที่ตั้ง แหล่งสปารีสอร์ทซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนจำนวนมาก

**  พิเศษให้ท่านอิสระผ่อนคลายอาบน้ำแร่ ที่มีทั้งในร่มและกลางแจ้ง ตามอัธยาศัย **

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
REGINA TERME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

เลคเกอร์บาร์ด - ท๊าช - เซอร์แมท – นั่งกระเช้าขึ้นแมทเทอร์ฮอร์น (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) - เซอร์แมท - ท๊าซ - เลคเกอร์บาร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำทุกท่านสู่เมืองท๊าช (TASCH) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถไฟ
 • เดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น
 • เดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า
 • นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองท๊าซ
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเลคเกอร์บาด (LEUKERBAD)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
REGINA TERME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

เลคเกอร์บาร์ด – BLAUSEE - อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  

 METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY6

อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ ( TOP OF EUROPE) - ชเตาบ์บาค - อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะออกเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดลวาลด์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร
 • นำคณะลงรถไฟ  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่าน
 • ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างที่สถานี เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเพื่อกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY7

อินเทอร์ลาเก้น – STECHELBERG - เมอเรน - ยอดเขาชิลธอร์น – ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน
 • ระหว่างทางนำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก
 • นำท่านออกเดินทางต่อสู่ ยอดเขาชิลธอร์น ซึ่งเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยังลอยอยู่เบื้องล่าง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารบนยอดเขา Piz Gloria

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง นำท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น อิสระทุกท่านชมเมืองหรือเลือกสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองลูเซิร์น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY8

ลูเซิร์น – สไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - ซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองชไตน์อัมไรน์ ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะเมืองที่มีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองนี้มีประชากรเพียง 3,110 คน มีพื้นที่เพียง 6.06 ตารางกิโลเมตรเป็นมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูน เปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้รับการยอมว่าเป็นหมู่ในตึกแถวที่สวยงามที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น
 • นำท่านชม น้ำตกไรน์  (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
 • แถมฟรี !!! นำท่านล่องเรือสัมผัสน้ำตกไรน์ อย่างใกล้ชิด ( หากอากาศหรือกระแสน้ำเอื้ออำนวย)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา
 • นำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 SWISSOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองซูริคมีการจัดประชุมบ่อยๆ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง

DAY9

ซูริค – สนามบินซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน