ทัวร์โรมาเนียรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์โรมาเนีย

รหัสทัวร์ : GRAND UNSEEN ROMANIA 10 DAYS (TK)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 19 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 189,900 บาท
2 10 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 189,900 บาท
3 7 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 189,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมปราสาท BRAN CASTLE ปราสาทสมญานาม ปราสาท Dracula
 • 2
  ชมปราสาท PELES CASTLE ปราสาทที่สมบูรณ์ที่สวยที่สุดของโรมาเนีย
 • 3
  ชมปราสาท CORVIN CASTLE หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 4
  ชมอาราม THE MOLDOVITA MONASTERY อารามสุดสวยแห่งโรมาเนีย
 • 5
  ชมเมือง SIBIU เมืองเก่าแก่ ได้รับมรดกโลก
 • 6
  ชมเมือง CLUJ – NAPOCA หนึ่งในเมืองสวยของโรมาเนีย
 • 7
  ชมเมือง SUCEAVA อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรมอลโดเวีย
 • 8
  ชมโบสถ์ Dormition of the Theotokos โบสถ์โรมันเนียนออร์โธด็อกซ์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
 • 9
  ชมอารามไม้ Barsana Monastery อารามไม้เก่าแก่ของโรมาเนีย
 • 10
  ชมเมือง SIGHISOARA เมืองเก่าแก่ของโรมาเนีย ได้รับมรดกโลก
 • 11
  ชมเมือง BIERTAN เมืองสวยได้รับมรดกโลก
 • 12
  ชมกรุง BUCHAREST เมืองหลวงสุดสวยของโรมาเนีย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
GRAND UNSEEN ROMANIA
เจาะลึกเส้นทางอันซีน โรมาเนีย 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.05 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 069 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

DAY2

อิสตัลบูล - บูคาเรสต์ - ซีบิว

 • 05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตัลบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 06.30 น. เดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 1043
 • 08.10 น. เดินทางถึงสนามบินโอโธเพนนี ประเทศโรมาเนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารโคเซีย (COZIA MONASTERY) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโอล์ตในแคว้นวัลลาเชีย แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยงามของป่าเขา วิหารสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1387 หนึ่งในวิหารสวยงามสิ่งก่อสร้างโดยปู่ของเจ้าชายวลาด เทเปส หรือ แดร็กคูล่า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอลังการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและนักบุญในคริสต์ศาสนา ถือเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกและยังเป็นที่เก็บสะสมงานศิลป์และวัตถุโบราณล้ำค่า ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้คงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • จากนั้นเดินทางสู่เมืองซีบิว (SIBIU) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย อยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลวาเนียไปและโอล์ต แวเลย์ เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อ ปี 2004 และในปี ค.ศ.2007 เมืองซีบิวได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปคู่กับเมืองลักเซมเบิร์ก ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรป และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโรมาเนีย เมืองนี้จะมีสองส่วน คือ ส่วนบน (UPPER TOWN) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นประวัติศาสตร์ และส่วนล่าง (LOWER TOWN) จะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่มีสีสันสวยงามและบริเวณถนนก็จะตกแต่งด้วยอิฐสำหรับปูทำถนนและทางเดินและจะอยู่ในบริเวณที่เป็นกำแพงและหอคอย
 • นำท่านชมบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันที่มีสีสันสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา
 • นำท่านเข้าชม โบสถ์ซีบิว (Sibiu Evangelical Cathedral) โบสถ์เก่าแก่กลางเมืองที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1320 จนแล้วเสร็จในปี 1520 เป็นสถาปัตยกรรมโกธิคตามแบบของเยอรมันผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของโรมาเนีย ตัวโบสถ์มียอดแหลม 5 ยอด ยอดที่สูงสุดวัดได้ คือ 74 เมตร และเคยใช้เป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญของซีบิลประมาณ 300 ปี ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1796 ก็มีการประกาศห้าม แต่ในปี ค.ศ.1803 ก็ได้มีการยกเว้นเมื่อสถานที่แห่งนี้ได้ฝังร่างของบารอน ซามูเอลวอน บรูเคนท้ลไว้ที่ใต้ถุนโบสถ์แห่งนี้
 • จากนั้นชม LIARS BRIDGE ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สุดของเมืองซีบิว เพราะเป็นสะพานเหล็กแห่งแรกของโรมาเนีย สร้างขึ้นแทนที่สะพานเดิมที่เป็นไม้ และเป็นสะพานเหล็กแห่งที่สองที่สร้างขึ้นในยุโรป
 • อิสระท่านเดินเล่น ณ แกรนด์สแควร์ (Piata Mare) จัตุรัสสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นี้เป็นจุดศูนย์กลางของซีบิวตั้งแต่ปี 1366 จัตุรัสแกรนด์สแควร์มีความยาว 142 เมตรกว้าง 93 เมตรทำให้เป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดในทรานซิลเวเนียและเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับตลาดงานแสดงสินค้าและ แม้กระทั่งการประหารชีวิตFile:Piata Mare Sibiu - panoramio (1).jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RAMADA HOTEL SIBIU หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ซีบิว - ปราสาทคอร์วิน - คลูช - นาโปกา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคอร์วิน (Corvin Castle) หรือ Hunedoara Castle (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโรมาเนียด้วย ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Zlaști ถูกสร้างขึ้นในปี 1446 ตามคำสั่งของ John Hunyadi รูปแบบปราสาทนั้นเป็นไปตามสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์โกธิค มีป้อมปราการ บริเวณหน้าต่างและระเบียงจะถูกประดับด้วยหินแกะสลัก แรกเริ่มปราสาทเป็นของจักรพรรดิซีกิสมุนด์แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรฮังการี มอบให้แก่ Voyk พ่อของ John Hunyadi เพื่อเป็นค่าชดเชยในปี 1409 ต่อมาในปี 1446 John Hunyadi ก็ได้รับเลือกโดยสภานิติบัญญัติ ให้เป็นผู้สำเร็จราชการของอาณาจักรฮังการี และได้เริ่มก่อสร้างปรับปรุงปราสาทขึ้น ปราสาทแห่งนี้มีขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยหอคอยสูง ป้อมปราการ สนามหญ้าภายในปราสาท มีหน้าต่างและระเบียงมากมายมหาศาล ตกแต่งด้วยหินแกะสลัก มีประตู 2 ชั้นด้วย สำหรับทางเข้าตรงป้อมปราการและทางด้านข้างตรงหอคอยทั้งหอคอยสี่เหลี่ยมและวงกลม บางหอคอยก็เคยถูกใช้เป็นคุกขังนักโทษอีกด้วยCorvin Castle, Romania | Garrett Ziegler | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคลูช-นาโปกา (Cluj-Napoca) (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณภูเขาในภูมิภาคทรานซิลเวเนีย บนฝั่งขวาของแม่น้ำโซเมชูลมีก (Somesul Mic River) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม อุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย                10 of the best things to do in Cluj-Napoca, Romania: a local's guide | Romania holidays | The Guardian
 • นำท่านชมจัตุรัสอูนิรี (Unirii Square) จัตุรัสที่เป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael’s Church) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่สร้างขึ้นในราวๆศตวรรษที่ 14 โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิค (Gothic-style) ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นคริสตจักรที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโรมาเนีย
 • ชม โบสถ์ Dormition of the Theotokos หนึ่งในโบสถ์โบสถ์โรมันเนียนออร์โธด็อกซ์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศโรมาเนีย โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1923 – 1933 โดมหลักของโบสถ์แรงบันดาลใจจากโดมของสุเหร่าโซเฟียในอิสตันบูล                                                                Dormition of the Theotokos Cathedral, Cluj-Napoca | The stat… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DOUBLETREE BY HILTON CLUJ – CITY PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY4

คลูช - นาโปกา - บาร์ซานา - บายา มาเร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาร์ซานา (Barsana) (ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอารามที่มีโบสถ์ไม้ตั้งแต่ปี 1391 เพื่อนำท่านชม อารามบาร์ซานา (Barsana Monastery) โบสถ์ไม้แห่งมารามูเรซ มีความสูง 57 เมตร สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 บนเนินเขา ที่เดิมเป็นสุสานของเหยื่อจากภัยพิบัติ และเพื่อจะให้ดวงวิญญาณได้พักผ่อนอย่างสงบBarsana Monastery | Another view from the Barsana monastery … | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Merry Cemetery (ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) หนึ่งในสุสานที่แปลกที่สุดในโลก แห่งโรมาเนีย สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Săpânța ประเทศโรมาเนีย ภาพที่เห็นแทนที่จะเป็นแท่นหินปกติ แต่สุสานนี้สร้างจากไม้และถูกระบายสีอย่างสดใสสวยงาม โดยมีภาพวาดเป็นรูปผู้เสียชีวิตและสิ่งที่ผูกพันติดอยู่บนแท่นนั้น นอกจากนี้ข้อความด้านล่างยังเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงชีวิต นิสัย หรือสิ่งที่ชอบทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วย บางข้อความก็เศร้า บางข้อความก็มีความตลกขบขัน การแกะการเพนท์ไม้กางเขนสีฟ้าบอกเรื่องราวของเจ้าของทีละหลุม เขามีความเชื่อว่าสีฟ้าคือท้องฟ้าใกล้ชิดกับสวรรค์                                                                                   
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักเมืองบายา มาเร (Baia Mare) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ROMANITA HOTEL BAIA MARE  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY5

ซูซาวา - อารามมอลโดวิซา - Dragomirna Monastery

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูซาวา (Suceava) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรมอลโดเวีย
 • นำท่านชม อารามมอลโดวิซา (The Moldovita Monastery) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นอารามออร์โธดอกซ์ของโรมาเนีย อารามแห่งมอลโดเวียสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1532 โดย Petru Rareș ซึ่งเป็นลูกชายนอกกฎหมายของสตีเฟนที่ 3 แห่งมอลดาเวีย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกราะป้องกันชาวเติร์กชาวมุสลิมจากตะวันออก จุดเด่นสำคัญของโบสถ์แห่งนี้คือภาพวาดฝาผนังทั้งในและนอกโบสถ์ ศิลปะแบบ Northern Moldovia ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ.2010 และยังได้รับยกย้องว่าเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะที่มีคุณค่าระดับโลกอีกด้วยMoldovița Monastery - Suceava, Romania | The Moldovița Monas… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ Dragomirna Monastery (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) สร้างขึ้นในช่วงสามทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 17 เป็นอารามยุคกลางที่สูงที่สุดในภาคเหนือของมอลโดเวีย และมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมออร์โธดอกซ์ด้วยสัดส่วนที่เป็นเอกลักษณ์และรายละเอียดที่สลับซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่แกะสลักเป็นหิน ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่มีป่าสนและต้นโอ๊ก อารามแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1602 เมื่อโบสถ์เล็กๆ ในสุสานถูกสร้างขึ้นและอุทิศให้กับนักบุญเอโนค เอลียาห์ และยอห์นนักศาสนศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1609 ได้มีการอุทิศคริสตจักรที่ใหญ่กว่าเพื่อ “การสืบเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์”File:Manastirea Dragomirna15.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MANDACHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY6

โซวาตา - ซิกิสชัวร่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซวาตา (Sovata) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ในเขตของ Mures เป็นเมืองพักตากอากาศที่ขึ้นชื่อเรื่องสปาทะเลสาบที่ช่วยรักษาโรคต่างๆ เช่นโรคหอบ, โรคหัวใจรูมาติก, โรคเกี่ยวกับระบบประสาทนอก  เป็นที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั้งในและนอกประเทศ มีจุดเด่นคือทะเลสาป Bear Lake ที่ถ้ามองจากด้านบนแล้วมีรูปร่างเหมือนหมี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกิสชัวร่า (Sighisoara) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) คืออีกหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ ในเขตภูมิภาคทรานซิลเวเนีย (Transylvania) ประเทศโรมาเนีย ให้ท่านได้สัมผัสประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ของแซกซอนแห่งทรานซิลเวเนีย (Saxons of Transylvania) ที่องค์การยูเนสโก ได้รับการรับรองให้เมืองเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 โดยในช่วงราวศตวรรษที่ 12 พวกเยอรมันทรานซิลวาเนียนแซกซอนที่เป็นพ่อค้าวาณิชย์และพวกที่มีฝีมือด้านหัตถกรรม ได้รับเชิญจากกษัตริย์ของฮังการีให้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานและช่วยปกป้องโดยการเป็นแนวหน้าในราชอาณาจักรของพระองค์ และจากด้านการบันทึกก็มีพวกแซกซอนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในปี ค.ศ.1191 และได้สร้างเมืองให้มีความสวยงามเจริญรุ่งเรืองมาถึงจนทุกวันนี้ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999
 • นำชมภายนอกโบสถ์บนเนินเขา (THE CHURCH ON THE HILL) สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ฝังร่างที่ไร้ศีรษะของท่านเค้าท์แดร๊กคูล่า ชมบ้านที่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านเค้าท์ในปี ค.ศ. 1431
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกา ซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ ท่านจะสามารถชมตุ๊กตาไม้บนยอดนาฬิกาจะออกมาเต้นระบำทุกชั่วโมง แล้วนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสชัวร่าจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกา                                                                                                          A large building with a clock tower in front of it. Romania sighisoara travel - PICRYL - Public Domain Media Search Engine Public Domain Search

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL SIGHISOARA – CAVALER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

หมู่บ้านเบรียเท่น - บราซอฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปหมู่บ้านเบรียเท่น (BIERTAN(ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ตำนานการก่อตั้งชุมชนย้อนไปถึงราวปี ค.ศ.1224 การเข้ามาของชาวแซกซอนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 นอกจากจะเป็นการถือกำเนิดเมืองป้อมปราการทั้ง 7 ของทรานซิลเวเนียแล้ว บรรดาหมู่บ้านน้อยใหญ่ที่มีชาวแซกซอนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานก็มีการสร้างโบสถ์วิหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า โบสถ์ป้อมปราการ (FORTIFIED CHURCH) ที่เป็นลักษณะของโบสถ์ประจำเมือง มีป้อมปราการและหอรบล้อมรอบอย่างแน่นหนา ที่เป็นเช่นนี้เพราะนอกจากจะใช้เป็นศาสนสถานแล้ว โบสถ์ป้อมปราการยังถูกใช้ในการหลบภัยของชาวเมืองเมื่อเกิดภัยสงครามอีกด้วย ทั่วทั้งดินแดนทรานซิลเวเนียมีโบสถ์ในลักษณะนี้ถึงกว่า 150 แห่งและ 7 แห่งในนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม โดยหนึ่งในนั้นคือโบสถ์แห่งเมืองเบรียเท่นแห่งนี้                                                                2008-08-19 | Biertan. The village with the fortified church.… | Guillaume Baviere | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่เมือบราซอฟ (BRASOV) (ระยะทาง 148 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำชมเมืองบราซอฟ เมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยชาวแซกซอน ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอน อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามจนได้รับฉายาว่า เป็น “สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออกเฉียงใต้”
 • นำท่านเข้าชมโบสถ์ดำ ที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักในนาม “BLACK CHURCH” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย                                                                  The "Black Church" (Braşov) | Black Church, a symbol of Bras… | Flickr
 • นำท่านชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย (ROMANIAN FIRST SCHOOL) จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์เทมป้า (TAMPA CABLE CAR) ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของเมืองบราซอฟ ซึ่งเป็นเมืองสวยงามในหุบเขา                                                      MapADay: Tampa Cable Car Ride to the Brasov Sign
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของเมืองบราซอฟจากมุมสูง นำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา
 • จากนั้นนำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ “Walking Street” ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนังเครื่องใช้ในบ้าน และโดยเฉพาะร้านหนังสือที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAND HOTEL BELVEDERE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

ปราสาทบราน – ปราสาทเพเลส – กรุงบูคาเรสต์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบราน (BRAN) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของโรมาเนีย เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแดร็กคูล่า
 • นำท่านเข้าชมปราสาทบราน (BRAN CASTLE) เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ที่เล่าขานต่อกันว่าเป็นปราสาทของ “ท่านเคาท์แดร็กคูล่า” ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนภูเขาเพื่อป้องกันการรุกรานจากเขตชายแดนของแคว้นวาลาเคียและทรานซิลวาเนีย แต่ท้ายสุดปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นที่คุมขังของเจ้าชายวลาส เดเปล ผู้ที่ดำริสร้างปราสาทแห่งนี้เสียเอง จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                          Visiting Bran Castle aka Dracula's Castle: Everything You Need to Know
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซินายา (SINAIA) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา (PRAHOVA COUNTY) โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (CARPATHIAN MOUNTAINS) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมอาคารศาลากลาง (TOWN HALL) วิหารซินายา (SINAIA MONASTERY) โดยวิหารตั้งอยู่บนภูเขาซีนาย (MOUNT SINAI) เป็นวิหารขนาดใหญ่ของนิกายออร์โธดอกซ์ ที่ก่อตั้งโดยเจ้าชาย MIHAIL CANTACUZINO ในปี 1695
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทเพเลส (PELES CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์คาโรล ที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักเสลาลวดลายงดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส เป็นต้น                                                      Peles Castle sideview | Naval S | Flickr
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบูคาเรสต์ (BUCHAREST) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิตา เมืองบูคาเรสต์มีระบุไว้ในเอกสารมาตั้งแต่ปี 1459 จากนั้นก็หายไปอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จนกลายมาเป็นเมืองหลวงของโรมาเนียในปี 1862เป็นเมืองมีจุดแข็งในเรื่องของศูนย์กลางของสื่อมวลชนโรมาเนียวัฒนธรรมและศิลปะมีสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบที่รวมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์,สถาปัตยกรรมหลังสงคราม,เป็นต้น ความงามด้านสถาปัตยกรรมของเมืองทำให้เมืองมีชื่อเล่นว่า “ปารีสน้อยแห่งตะวันออก” (MICUL PARIS)
 • นำท่านเดินทางสู่ ROMANIA GLASS STREET เป็นถนนที่มีร้านค้าขายเครื่องแก้วมากมาย ทั้งเครื่องแก้วที่ผลิตจากการเป่า, คริสตัล, เครื่องแก้วที่ได้จากการเจียรนัยในรูปแบบหลากหลายทั้งสไตล์โมเดิลและสไตล์โบฮีเมียนที่มีชื่อเสียงแต่ละร้านมีสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้านหรือของฝากมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
HILTON GARDEN INN BUCHAREST OLD TOWN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

กรุงบูคาเรสต์ - ชมเมือง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชมภายในอาคารรัฐสภา หรือทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (PALACE OF THE PARLIAMENT) ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการนิโคไลเชาเชสคู และนางเอลินา ภริยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งแบบเอวิต้า เปรอง โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา                                                                                                    Palace of the Parliament in Bucharest (AP4M1788) | Built bet… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ที่ได้รับสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื่องจากในสมัยก่อนชนชั้นสูงของโรมาเนียนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ฝรั่งเศส จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสทั้งในด้านแฟชั่นและศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมซึ่งยังปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย ชมจัตุรัสแห่งการปฏิวัติหรือลานปฎิวัติสงคราม (REVOLUTION SQUARE) ซึ่งจะมีลักษณะ ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารที่มีความสำคัญซึ่งเคยเป็น สำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ CEC (CEC HEADQUARTER) ของอดีต ประธานาธิบดีนิโคลัส เชาเชสกู  (NICOLAE CEAUSESCU)ซึ่งเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์ ที่เผด็จการ แสวง หาอำนาจในทางที่มิชอบ จึงโดนประชาชนก่อการปฎิวัติ ในปี ค.ศ. 1989
 • ชมโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) โรงทหารแห่งชาติ (NATIONAL MILITARY ACADEMY) ผ่านชม ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟฟ ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (ROMANIAN ATHENAEUM)
 • อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 21.40 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 1372

**หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

 • 23.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตัลบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
DAY10

กรุงเทพมหานคร

 • 01.55 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 068
 • 15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน