ทัวร์ออสเตรีย – เชก – ฮังการี – สโลวะเกียรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ออสเตรีย – เชก – ฮังการี – สโลวะเกีย

รหัสทัวร์ : GRAND UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 17 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 149,900.- บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ขึ้นขมวิวเหนือเมือง ฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามา
 • 2
  ขึ้นชมพาโนรามาเมือง ซาลส์เบิร์ก
 • 3
  ชมหมู่บ้าน HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 4
  ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย
 • 5
  ชมเมือง KARLOVY VARY เมืองน้ำแร่ชื่อดังสุดสวยของยุโรป
 • 6
  ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
 • 7
  ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก
 • 8
  ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย
 • 9
  ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย
 • 10
  ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่สวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen)
 • 11
  ชมโบสถ์ KUTNA HORA โบสถ์โครงกระดูก มรดกโลก (Unseen)
 • 12
  ชมทะเลสาบ GOSAUSEE ทะเลสาบสุดสวย (Unseen)
 • 13
  ชมเมือง TELC เมืองสีลูกกวาด มรดกโลก (Unseen)
 • 14
  ชมเมือง SALZBURG บ้านเกิดโมสาร์ต
 • 15
  เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์
 • 16
  เข้าชม ปราสาทปราก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 17
  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสก์
 • 18
  ช้อปปิ้งสุดมันกับ PARNDORF OUTLET

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ออสเตรีย – เชก – ฮังการี – สโลวะเกีย 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) – ซาลส์เบิร์ก - ขึ้นรถรางชมวิวพาโนรามา – ชมเมือง - เซนต์วูลฟ์กัง

 • 07.50 น.เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย
 • จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง  280 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก จนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก                                                                                                              The best things to do in Salzburg - Context Travel

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่าน นั่งรถไฟฟั่นเฟื่องขึ้นชมวิวแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung Hohensalzburg)  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ท่านมาเมืองซาลส์เบิร์กแล้วต้องห้ามพลาด !!  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ                                                                                                                  Festungsbahn Salzburg – Wikipedia
 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับสู่ด้านล่าง
 • นำท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม  จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัค ที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง
 • นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง
 • นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เมื่อปี 2006 จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย                                                                                              สวนมิราเบลล์ Mirabell garden ณ เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย |
 • จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว                                            Arrival by car at St. Wolfgang: directions & information

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY3

ฮอลสตัท - ขึ้นรถรางชมวิวพาโนรามา - โกเซา - เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม                                              ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย พัก Hallstatt 2 คืน โดยสายการบินออสเตรียน OS | HappyLongWay
 • นำท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น )                                                                                                                                  One Perfect Day in Hallstatt, Austria – Austria – Earth Trekkers

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทางรถรางไม่เปิด ให้ขึ้นชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ขึ้นชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บ้านฮอลสตัท ถ่ายรูปกับมุมต่าง หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในเทือกเขาเอล์ป เป็นหนึงในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์และสีของน้ำทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิ่งทำให้ทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย                                                                                Gosausee Stock fotók, Gosausee Jogdíjmentes képek | Depositphotos
 • เดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที.)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้ฮอลสตัท มีบ้านเรือนสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

เซนต์วูลฟ์กัง - เชสกี้ คุมลอฟ (เชก)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา  2.30 ชม.)  ประเทศเชก เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง  ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
 • จากนั้นนำท่านเข้า ชมด้านใน ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมห้องภายในของปราสาท                                                        เชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติกแห่งสาธารณรัฐเช็ก

หมายเหตุ :  ด้านในของปราสาทคลุมลอฟเปิดให้ชมเฉพาะ ช่วงระหว่างเดือน เม.ย. – ต.ค. เท่านั้น

 • นำท่านถ่ายรุปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมห้องภายในของปราสาท  และให้ท่านเก็บวิวเมืองครุมลอฟแบบพาโนรามาบนที่ตั้งของปราสาทครุมลอฟ
 • นำท่านชมตัวเมืองเชสกี้คลุมลอฟให้ท่านได้ถ่ายรูปตามจุดสวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่มเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
OLD INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY5

เชสกี้ คุมลอฟ – กรุงปราก - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส -เมืองเก่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.15 ชั่วโมง ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นที่เลื่องลือเรื่องความสวยงามและโรแมนติค มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco)                       Autumn View To Charles Bridge on Vltava River in Prague, Czech Republic. Autumn View To Charles Bridge, Prague Old Town and Vltava Stock Photo - Image of charles, landmark: 156851582

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งปราสาทปราก ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านชม ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค (มีไกด์บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล                                                                                      Pin on Czech Republic
 • นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว  เมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยาน ที่สวยงาม
 • ชมอาคารสำคัญๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี  แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่
 • จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ                                                                      เที่ยวสะพานชาร์ลส์ Charles Bridge, Prague สาธารณรัฐเช็ก
 • ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม
 • จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง  จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY6

กรุงปราก - ปราสาทคาร์ลสไตน์ – คาร์โลวี วารี่ - กรุงปราก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเมือง Karlstejn (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที )
 • นำท่านเข้าชมปราสาทคาร์ลสไตน์ (Karlstejn Castle) ปราสาทบนเนินเขาสูงใกล้กรุงปราก  สมญานาม ปราสาทนอยชวานสไตน์แห่งประเทศเชค ก่อตั้งขึ้นในปี 1348 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองส์ แต่เดิมถูกใช้เป็นที่เก็บรักษาพระราชสมบัติของเหล่าจักรพรรดิและกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมัน Charles IV และยังเป็นที่เก็บของเอกสารของรัฐอีกด้วย ภายในปราสาทตกแต่งอย่างหรูหรา ศิลปะโบราณและจิตรกรรมฝาผนังวิจิตรสวยงาม เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนอกจากนั้น ภายในปราสาทมีจุดชมวิวบนหอคอยของปราสาททำให้เห็นทิวทัศน์มุมกว้างที่ปกคลุมไปด้วยป่าสีเขียวและไร่องุ่น ข้างถนนจะเต็มไปด้วย โรงแรม คาเฟ่ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนม และร้านของที่ระลึกมากมาย                      Karlštejn Castle | Martina Tomková - Licensed Guide of Prague
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี่( Karlovy vary) เมืองที่ห้ามอีกเมืองเมื่อได้มาเยือนประเทศเชก (ระยะทาง 130 กิโลเมตรใช้เวลา 1.45 ชม.)  เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ำแร่ทีสามารถรักษาโรคได้ที่โด่งดังที่สุดในยุโรป โดยถูกค้นพบโดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิ์ของอาณาจักร์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์                                                                                                                              ทัวร์เมืองการ์โลวี วารี แบบส่วนตัวหนึ่งวันจากปราก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ดโบฮีเมียน

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองสวยอันดับต้นๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขาโดยมีแม่น้ำเทปปาไหลผ่านเมือง บ้านเรือนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม
 • นำท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ชิมน้ำแร่ฟรี                                                                      KARLOVY VARY GEZİLECEK YERLER: KAPLICADAN FAZLASI
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

กรุงปราก – โบสถ์โคงกระดูกคุทนา โฮรา - โบสถ์ St.Barbara’s - เมือง Telc – กรุงเวียนนา(ออสเตรีย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คุทนา โฮรา (Kutna Hora)  (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชั่วโมง ) เมืองที่ครั้งอดีตเป็นเหมืองเงินที่สำคัญของโบฮีเมียน และเป็นเมืองสำคัญอันสองรองจากปราก ในศตวรรษที่14 แต่ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กเท่านั้น แต่เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรสวยๆมากมาย  ฃ
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary)  หรือ Church of Bone โบสถ์แปลกตาที่ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เป็นการนำโครงกระดูกของมนุษย์มากกว่า 40,000 โครงกระดูก มาออกแบบตามสไตล์บารอก โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี นามว่าเจบี ซานตินี่ โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16 ที่ได้ออกแบบได้อย่างวิจิตรบรรจง น่าทึ่งและมหัศจรรย์ยิ่งนัก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย                                                                                                                Sedlec Ossuary Of The Czech Republic - WorldAtlas
 • จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ St.Barbara’s Church เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคชั้นสูงตอนปลายที่ไม่เหมือนใคร เริ่มก่อสร้างในศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหอศิลป์ยุคเรอเนสซองซ์และโกธิคตอนปลาย  อิสระถ่ายรูปชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                                                    121 Church Of Saint Barbara Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เต้วช์ ( Telc ) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง ) เมืองงดงามในโมราเวียตอนใต้ ของประเทศเชก เมืองถูกก่อตั้งในศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองสำคัญที่เชื่อมการค้าขายกับออสเตรีย  โดยจุดด่นของเมืองอยู่ที่จตุรัสที่เป็นลักษณะทางเดินยาว ขนาบข้างไปด้วยบ้านเรือสีสันพาสเทล สถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์และบาโรกที่ตกแต่งอย่างสวยงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1992                                                                                                                        Aerial of the historic center of Telc, UNESCO World Heritage Site, South Moravia, Czech Republic, Europe
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาสัย หรือให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย                          HOSTEL PANTOF - Hotel Reviews (Telc, Czech Republic)
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2 ชม.)   เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิกของโลก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต                                                                top things to do in vienna, austria

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY8

กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ( Schonbrunn palace) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 13 – 20 โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ต่อมาในสมัยพระนางมาเรียเทเรซ่า ได้มีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก เครื่องตกแต่งพระราชวัง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เป็นแบบรอคโคโคทั้งหมด โดยมีสถาปนิกชื่อดัง คือ นิโคลาส คาส เป็นผู้ออกแบบ ส่วนสวนดอกไม้ผู้ออกแบบ คือ เฟอร์ดินานด์แห่งโฮเฮนแบร์ก พระองค์ทรงปรับปรุง ก่อสร้าง และ ต่อเติมเชินบรุนขึ้นมากมายทั้งความอลังการ ความสวยงาม และ ความยิ่งใหญ่แบบที่ได้เห็นในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทั้งสิ้น                                Autumn Privy Garden of the Crown Prince in the Schönbrunn Palace Complex, Vienna Austria Editorial Stock Image - Image of park, palace: 198176489
 • นำท่านชมสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลืองทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว โดยชื่อของพระราชวังแห่งนี้ มีความหมายว่า เชินบรุนน์ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม ด้วยแต่เดิมมีการผุดขึ้นของน้ำบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวังแห่งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่าน ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นำท่านผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ
 • ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ                                                                                                            Sail On The River Danube In 2022 | The Best Danube Cruises For Less
 • นำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
 • จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้ออาทิเช่น ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง เมนูขึ้นชื่อของเวียนนา
 
AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

กรุงเวียนนา – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศ ฮังการี สู่เมือง “บูดาเปสต์” Budapest (ระยะทาง 240 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3 ชม.) เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
 • นำท่านชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งคือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก
 • นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปีจากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย                                                                              รีวิวที่เที่ยวจัตุรัสวีรชน - ตั๋วจัตุรัสวีรชน - ส่วนลดจัตุรัสวีรชน - วิธีเดินทางแถวจัตุรัสวีรชน, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้จัตุรัสวีรชน - Trip.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านขึ้นชม  CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241                                                                                                        Fisherman's Bastion - History and Facts | History Hit
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH)  ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม                            Matthias Church attraction reviews - Matthias Church tickets - Matthias Church discounts - Matthias Church transportation, address, opening hours - attractions, hotels, and food near Matthias Church - Trip.com
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ (Danube River) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่แห่งแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ ซึ่งเหล็กและวัสดุทั้งหมดได้นำมาจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น ที่คอสะพานเชนมีรูปปั้นหินแกะสลักรูปสิงห์โตนอนหมอบอยู่ทั้งสองข้าง                      The Szechenyi Chain Bridge in Budapest by Zoltan Duray : r/InfrastructurePorn
 • นำท่านชม วิหารเซนต์สตีเฟ่นได้ชื่อว่าเป็นวิหารที่ ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในเมืองบูดาเปสต์ ด้วยความสูงถึง 96 เมตร  และยังมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 8,500 คน และตัวมหาวิหารก็มีความงดงามอย่างมากตามแบบของศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างนีโอคลาสสิก และนีโอเรอเนซองก์ ซึ่งเป็นศิลปะที่มีความสวยงามตระการตาทั้งคู่ นอกจากตัวอาคาร ภายในวิหารเซนต์สตีเฟ่นยังมีอีกหลายสิ่งให้ชื่นชม โดยเฉพาะแท่นพิธีหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของประติมากรรมของนักบุญสตีเฟ่น และด้านบนมีอัครเทวดากาเบรียลถือมงกุฎ ประดิษฐานอยู่ใจกลางของวิหาร รายล้อมด้วยภาพแกะสลักอันอ่อนช้อยสวยงาม และยังมีรูปประติมากรรมกับภาพวาดของนักบุญสตีเฟ่นที่อยู่ใกล้กับหน้าต่างกระจกสีของโบสถ์ที่ถือเป็นหนึ่งในความงามที่คู่ควรแก่การมาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เพราะบริเวณรอบๆวิหารเป็นถนนสายช้อปปิ้งขึ้นชื่อของกรุงบูดาเปสต์
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ                                                                                                   Budapest City Private Tour, Lunch, River Cruise, Hotel Pick Up 2022

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
HILTON BUDAPEST  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY10

กรุงบูดาเปสต์ - กรุงบราติสลาวา (สโลวัค) – PARNDORF OUTLET – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมวิวเหนือกรุงบูดาเปสต์ ณ The Citadel จะป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา Gellert โดยข้างในจะมีลานกว้างๆ ที่มี รูปปั้น Liberty เพื่อแสดงความเป็นอิสรภาพของฮังการี จากการปกครองของนาซีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง                                                                                            The majestic Citadel with ambivalent emotions
 • จุดนี้ท่านจะสามารถชมวิวกรุงบูดาเปสต์ได้สุดสายตาเลยทีเดียว
 • นำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2.30 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่                                                                Bratislava Guide - All You Need To Know When Visiting The City
 • นำท่าน ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานู๊บ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือของที่ระลึก
 • จากนำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลา  พอสมควร

  อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน