ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Unseen Switzerland B (เน้น สถานที่เที่ยวใหม่ๆ)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Unseen Switzerland B (เน้น สถานที่เที่ยวใหม่ๆ)

รหัสทัวร์ : UNSEEN SWITZERLAND (B)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 17 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 129,900 บาท
2 30 เม.ย. 63 - 9 พ.ค. 63 129,900 บาท
3 12 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่งรถไฟ GORNERGRAT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 3
  นั่งกระเช้า CABRIO CAR กระเช้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก (UNSEEN)
 • 4
  ชมยอดเขา GLACIER 3000 สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย
 • 5
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot)
 • 6
  นั่งรถไฟสาย GOLDEN PASS LINE รถไฟชมวิวสายโรแมนติคสุดสวยของสวิสฯ
 • 7
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสวิสฯ !!!
 • 8
  นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก !!!
 • 9
  ชมหุบเขา AARESCHLUCHT หุบเขาสุดมหัศจรรย์ของสวิสเซอร์แลนด์ (UNSEEN)
 • 10
  ชมวิวยอดเขา HARDER KULM จุดชมวิวสุดสวยเหนือเมืองอินเทอลาเก้น (UNSEEN)
 • 11
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง (UNSEEN)
 • 12
  ชมเมือง ZUG เมืองริมทะเลสาบสุดสวย
 • 13
  ชมเมือง ZURICH เมืองสำคัญของสวิสฯ
 • 14
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 15
  ชมเมืองริมทะเลสาบ MONTREUX , VEVEY
 • 16
  ชมเมือง INTERLAKEN

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
Unseen Switzerland (B)
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิลาน – ทิราโน่ - เบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส - เซนต์มอริทซ์

 • 00.35 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่ มิลาน ประเทศอิตาลีโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
 • 07.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิราโน่ (Tirano) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) โดยเลาะเลียบผ่านทะเลสาบโคโม่ แหล่งพักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำเดินทางโดยรถไฟสายท่องเที่ยว BERNINA EXPRESS  (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก) จากเมืองทิราโน่ (Tirano) สู่เมืองเซนต์มอริทซ์ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เปิดวิ่งตลอดทั้ง ถือว่าเป็นเส้นสายรถไฟที่วิวทิวทัศน์สวยที่สุดในโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LAUDINELLA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว           

DAY3

เซนต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท – รถไฟGLACIER EXPRESS - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟกลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ออกเดินทางสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงาม
 • เมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
AMBASSADOR HOTEL  ZERMATT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

เซอร์แมท – นั่งรถไฟกอร์นเนอร์แกท - ทะเลสาบไรเฟล - ทาสซ์ – มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสุ่เมืองเซอร์แมท
 • จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden
 • นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้ ( ทะเลสาบจะเป็นน้ำ ช่วง พ.ค. – พ.ย. ส่วนฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองทาสซ์
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

** หมายเหตุ : โรงแรมมองเทรอซ์ มีค่อนข้างจำกัดหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นอนเมืองใกล้เคียง

DAY5

มองเทรอซ์ - รถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส – สไวซิเมน – โกล เดอ ปิยง - GLACIER 3000 – มองเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.44 น. นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line) เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟนั้นจะเป็นกระจกรอบด้านให้เราสามารถมองวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้อย่างพาโนรามาตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สู่สถานีสไวซิเมน (Zweisimmen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
 • นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นำท่านเดินข้าม” The Peak Walk by Tissot” สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus , การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านท้าทายความสูงของสะพาน The Peak Walk by Tissot เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น และมองบลังก์ได้อย่างชัดเจน
 • เดินทางกลับสู่เมืองมองเทรอซ์
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

** หมายเหตุ : โรงแรมมองเทรอซ์ มีค่อนข้างจำกัดหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นอนเมืองใกล้เคียง

DAY6

มองเทรอซ์ - เบิร์น – ทูน - ล่องเรือ -สเปียซ – ทะเลสาบบลูซี -อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูน (Thun) เป็นเมืองที่มีปราสาทงาม ทะเลสาบสวย งดงามและกลิ่นอายของสวิสแท้ๆ ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำอาเรอ ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของภูเขา แม่น้ำและทะเลสาบ สายน้ำขนาดกำลังดีโอบกอดเมืองทั้งเมือง ถนนหนทางโค้งผ่านไปตามธารน้ำ โอบอุ้มชุมชน โดยมีปราสาททูน (Schloss Thun) ปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1200 โดยดยุคแห่งแซริงเงิน ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาเตี้ยทางตอนเหนือของตัวเมือง ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของเมืองนี้
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบทูน ไปจนถึงเมืองทูน (Thun) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งบรรดาปราสาทเก่า โรงแรม บ้านเรือน ให้ท่านชื่นชมระหว่างทาจนถึงเมือง สเปียซ (SPIEZ) เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของทะเลสาบทูน (Thun Lake) เป็นเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 558 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามเป็นอย่างมาก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

METROPOLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น มีค่อนข้างจำกัดหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นอนเมืองใกล้เคียง

DAY7

อินเทอร์ลาเก้น - อาเร่ จอร์จ - กรินเดอร์วาล เฟียร์ส - ฮาร์เดอร์ คูลม์ - อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ อาเร่ จอร์จ (Aareschlucht / Aare Gorge) ตั้งอยู่ในเขต Meiringen เป็นทางผ่านของแม่น้ำ Aare ตามบริเวณซอกของหุบเหว โดยมีน้ำแข็งที่ละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซึ่งทางการเบิร์นได้สร้างสะพานไม้เพื่อให้เป็นทางเดิน ปี 1888
 • นำท่านชมสายน้ำมรกตที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจากเทือกเขาเอลป์ ไหลลัดเลาะตามหมู่บ้าน ในที่สุดจะกลายเป็นแม่น้ำอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบที่เมือง อินเทอร์ลาเก้น เป็นหุบเหวที่โดดเด่นในเรื่องของโตรกหินผาที่ทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ำ โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชันขึ้นไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร)
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald) จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดอร์วาล เฟียร์ส (Grindelwald First) ( สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น สู่ยอดเขา นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ปั่นจักรยาน เป็นต้น ( ไม่รวมในค่าทัวร์ )
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม.
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น
 • นำท่านนั่งสู่สถานี Harder Bahn นำท่านนั่งรถรางไต่ขึ้นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ท่านท่านได้ชมวิวเมืองอินเทอลาเก้น ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวทำเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา  และมีร้านของที่ระลึก  ร้าน café ให้ท่านได้นั่งชมวิวทิวทัศน์

 พิเศษ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  Harder Kulm

METROPOLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอร์ลาเก้นมีค่อนข้างจำกัดหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นอนเมืองใกล้เคียง

DAY8

อินเทอร์ลาเก้น – สแตนส์ - กระเช้าเปิดประทุน CABRIO - ซุก - ซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง Stans เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบลูเซิร์น จากนั้นนำท่านไปยังสถานีรถราง Funicular
 • นำท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่นั่งรถรางเพื่อต่อไปนั่ง Cabrio Car  กับการนั่งกระเช้า Carbio ซึ่งเป็นกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น โดยชั้น 2 เป็นหลังคาเปิด แห่งแรกของโลก  ซึ่งบรรจุผู้โดยสารได้ครั้งละ 60 คน โดยขึ้นสู่ยอดเขา Stanserhorn  ที่ระดับความสูง 1,850 เมตร จากนั้นให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง นำท่านเดินทางสู่เมือง ซุก (ZUG) เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้วเมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลก และเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แถมยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดของโลกอีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินชมเมืองซุก นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกา CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย
 • นำท่านชมโบสถ์ประจำเมือง Oswald’s church เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคสร้างขึ้นเมื่อปี 1478 ประตูเข้าโบสถ์มีสองบาน มีรูปสลักของพระแม่มารีอุ้มเด็กอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วย St. Anne และผู้อุปถัมภ์ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลังมาจากเมืองเจนีวา
 • นำท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุคศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็นที่ตั้งของคาเฟ่ที่ทันสมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ำ Limmat

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูขาหมูเยอรมัน
SWISSOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองซูริคมีการจัดประชุมบ่อยๆ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง

DAY9

ซูริค - น้ำตกไรน์ - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น
 • นำท่านถ่ายรุปกับ น้ำตกไรน์  (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน