ทัวร์สเปน โปรตุเกสทัวร์สเปน โปรตุเกส

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สเปน โปรตุเกส

รหัสทัวร์ : GRAND SPAIN - PORTUGAL 10 DAY (EK)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 19 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 108,900 บาท
2 15 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 108,900 บาท
3 3 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 115,900 บาท
4 19 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 112,900 บาท
5 26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 112,900 บาท
6 17 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 112,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่งรถไฟความเร็วสูง AVE มาดริด – บาร์เซโลน่า
 • 2
  ชมเมือง MADRID และ BARCELONA เมืองท่องเที่ยวสำคัญของสเปน
 • 3
  ชมเมือง LISBON เมืองท่องเที่ยวสำคัญของโปรตุเกส
 • 4
  ชมเมือง PORTO เมืองที่ได้รับการโหวตว่าน่าท่องเที่ยวที่สุดของยุโรปปี 2017 (UNESCO)
 • 5
  ชมมหาวิหาร SAGRADA FAMILIA มหาวิหารสุดอลังการ ผลงานของศิลปินเกาดี้
 • 6
  ชมมหาวิหาร PENA NATIONAL PALACE @ SINTRA มหาวิหารสุดสวยแห่งเมืองซินทรา (UNESCO)
 • 7
  ชมเมือง TOLEDO อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนสุดสวย (UNESCO)
 • 8
  ชม สะพานส่งน้ำโรมัน แห่งเมือง SEGOVIA (UNESCO)
 • 9
  ชมเมือง COIMBRA เมืองสวยอันดับต้นๆ ของโปรตุเกส (UNESCO)
 • 10
  ชมเมือง SALAMANCA เมืองที่มีจตุรัสสวยที่สุดในสเปน (UNESCO)
 • 11
  ชมเมือง OBIDOS หนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดของโปรตุเกส
 • 12
  ชม CAPO DA ROCA จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป
 • 13
  ชม GUELL PARK สวนสาธารณะผลงานศิลปินเกาดี้
 • 14
  เข้าชม ROYAL PALACE พระราชวังหลวงสุดสวย
 • 15
  เข้าชมสนาม CAMP NOU ของทีมบาร์เซโลน่า

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
แกรนสเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ส (EK)
DAY2

ดูไบ – กรุงลิสบอน (โปรตุเกส)

 • 01.35 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยเที่ยวบิน EK 385 /EK191 สู่ มหานครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ นครดูไบ )
 • 12.35 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
 • นำท่านออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส เมืองลิสบอนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติคของคาบสมุทรไอบีเรีย
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastry) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดา กามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสําเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน สถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO)
 • นําท่านบันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ (Monument to the Discoveries) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสนพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์
 • แวะถ่ายรูปกับ หอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินเรือออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส
 • นำท่านสู่ย่าน Baixa Street  ถนนย่านช้อปปิ้งสำคัญของกรุงลิสบอน อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 DOUBLE TREE BY HOTEL LISBON หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว

DAY3

กรุงลิสบอน - แหลมโรก้า - ซินทรา – พระราชวังพีน่า – โอบิดอส - โกอิมบรา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Rocca) (ระยะทาง ลิสบอน -แหลมโรก้า 40 กม. ใช้เวลา 45 นาที )  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุดแผ่นดินทางตะวันตกของยุโรป โดยมีหน้าผาและประภาคารริมมหาสมุทรแอตแลนติคเป็นแลนด์มาร์ค
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซินทรา (Sintra) ) (ระยะทาง แหลมโรก้า  – ซินทรา 20 กม. ใช้เวลา 30 นาที )  เมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO)
 • นำท่านเข้าชม พีน่า พาเลซ (Pena National Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้า โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโปรตุเกส
 • ให้ท่านชมความเก่าแก่และสวยงามของเมืองซินตร้า ถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญเช่น พระราชวังซินทรา อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โอบิดอส (Obidos) เมืองเล็กๆทีเต็มไปด้วยตัวอย่างของสถาปัตยกรรมยุคกลาง มีความหมายว่า เมืองแห่งป้อมปราการ ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อตั้งโดยชาวโรมัน
 • นําท่านชมเมืองเล็กๆทีโอบล้อมไปด้วยกําแพงปราสาทเก่าและ บ้านเรือนสีขาวรวมถึงปราสาท เก่าสมัยทศวรรษที่ 11ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ท่านสามารถเห็นวิวเมืองได้แบบพาโนราม่า
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง โอบิดอส ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของประเทศโปรตุเกส ซึ่งความสวยงามของเมืองแห่งนี้ในช่วงศตวรรษที่ 13 จนถึง 19  กษัตริย์ของโปรตุเกส ใช้เป็นของหมั้นหมายแก่เจ้าหญิงที่จะสมรสด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นจนได้เวลา
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โกอิมบรา (Coimbra) เป็นอีกเมืองสําคัญของโปรตุเกส เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโปรตุเกสและถือเป็นมหาลัยที่เก่าแก่อันดับต้นๆของยุโรปอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 TIVOLI COIMBRA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า   4  ดาว

DAY4

โกอิมบรา - มหาวิทยาลัยโกอิมบรา - ปอร์โต - ชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำโดรู่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเข้าชมมหาวิทยาลัย โกอิมบรา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งในปีค.ศ. 1290 โดยกษัตริย์ Kind Dinis I และ ในปีค.ศ. 1338 กษัตริย์ Afonso IV ได้ทําการย้ายมหาวิทยาลัยและสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ที่กรุงลิสบอน และในปี ค.ศ. 1537 กษัตริย์ King John ที่ 3 ได้เปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace)
 • นําท่านชมและถ่ายรูป กับสถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย ที่ยังคงศิลปะสไตล์บารอค และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ในปี ค.ศ. 2013
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โต (Porto) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดูว์โรทางเหนือของโปรตุเกส หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าที่สําคัญ และมีชื่อเสียงอย่างมาก จนองค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนเมืองปอร์โต้เป็นเมืองมรดกโลก(Unesco) ในปีค.ศ. 1996 และในปี 2017 ยังได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นําท่านชม เมืองปอร์โต้ ที่มาของชื่อประเทศ โดยมาจากคําว่า Portus & Cale ซึงใช้เรียกเมืองสองฝั่งแม่น้ำ Douro แล้วกลายมาเป็น Portugal (ปอร์ตูกัล) ในปัจจุบัน
 • นําท่านชม ย่านเขตท่าเรือเก่า ที่ครั้งหนึงเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบันได้รับขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • นําท่านชมย่าน จัตุรัสใจกลางเมืองและทีว่าการเมือง
 • นําท่านชม โบสถ์แซ่ (Se Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณปราสาทโบลซ่า
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นําท่านสัมผัสบรรยากาศการ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ำโดรู่(Douro) ผ่านหมู่บ้านชาวประมงอาชีพเก่าแก่ โรงไวน์ที่มีมากถึง 70 แห่ง สะพานข้ามแม่น้ำ Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชั้นทีมีชือเสียงสร้างและออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 CROWN PLAZA HOTEL PORTO   หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY5

ปอร์โต – ซาลามังคา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง เมืองซาลามังกา (Salamanca) เมืองนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามังกาเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขายเมื่อครั้งสมัยโรมันยังเรืองอำนาจอยู่ เป็นหนึ่งในเมืองของเขตแคว้นคาสทิล แอนด์ ลิออง (Castile and Lyon) ซึ่งเป็นเขตปกครองอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสเปน และด้วยความที่สามารถรักษาความเก่าแก่แห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไว้ได้อย่างดี เมืองนี้จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1988 (Unesco) ได้รับสมญานามว่า กรุงโรมน้อย ( Roman Chica)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าสู่ พลาซ่า มายอร์ จจตุรัสที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในประเทศสเปน ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 3 ด้วยศิลปะผสม ออสเตรีย-สเปน
 • นำท่านถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมต่างๆบริเวณจตุรัสพลาซ่า มายอร์ ตั้งแต่ Casa de las Conchas (บ้านหอย ) เป็นศิลปะแบบโกธิค สร้างในปลายศตวรรษที่ 15 ตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปหอย จำนวนมากกว่า 400 ตัว
 • นำท่านถ่ายรูปกับLa catedrales (มหาวิหารคู่แห่งเมืองซาลามังกา ) ซาลามังกามีมาวิหาร 2 แห่งคือ Catedra Vieja(มหาวิหารเก่า)และ Catedra Nueva ( มหาวิหารใหม่) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
EUROSTARS LAS CLARAS HOTEL  SALAMANCA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

ซาลามังคา - เซอโกเบีย – มาดริด - พระราชวังหลวง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสูเมือง เซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง ซาลามังคา – เซอโกเบีย 170 กม. ใช้เวลา  2.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน และยังได้รับการขึ้นทะเบียน (UNESCO) ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985
 • ชมรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหิน แต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำาคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที สุดอีกด้วย
 • นําท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง อิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนูหันสเปน

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (ระยะทาง เซอโกเบีย – มาดริด 90 กม. ใช้เวลา  1.15 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่
 • นำท่านผ่านชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆกันคือที่ทำการไปรษณีย์
 • ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 นำท่านเข้าสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ซึ่งเป็น จัตุรัสใจกลางเมือง จุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย
 • แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SILKEN PUERTA AMERICA HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2 คืน)

DAY7

มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารโทเลโด – มาดริด - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง มาดริด – โทเลโด 70 กม. ใช้เวลา  1 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน
 • นำท่านเที่ยวชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง
 • นำท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมือง ปูเอร์ตาเดบิซากรา 1 ในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด นำท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค และเรอเนสซองส์
 • นำท่านเข้าชมมหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา
 • นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจำลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม
 • อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด
 • นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง
 • นำท่านชม อุทยานหลวง ที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี
 • ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
 SILKEN PUERTA AMERICA HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

มาดริด – นั่งรถไฟความเร็งสูง AVE - บาร์เซโลน่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • 09.30 น. นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง AVE จากมาดริด – บาเซโลน่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ   3  ชม.** ระยะทางจาก มาดริด – บาเซโลน่า ระยะทาง 650 กิโลเมตร  หากเดินทางด้วยรถบัสท่านจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน (ต้องแวะข้างคืนที่เมือง ซาราโกซ่า 1 คืน)   การนั่งรถไฟจึงประหยัดเวลาและสะดวกสบายมาก
 • 12.10 น. เดินทางถึงเมืองบาเซโลน่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชม  กรุงบาร์เซโลนา (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
 • นำท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของสเปน
 • นำทุกท่านถ่ายภาพกับ Placa de Catalunya ซึ่งเปรียบเหมือนจุดนัดพบของบาร์เซโลนาที่เชื่อมต่อเมืองเก่าและใหม่ให้บรรจบกัน ทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องแหล่งช้อปปิ้ง อนุสาวรีย์และการฉลองเทศกาลสำคัญๆ และเป็นที่ตั้งของ Ciutat Vella (เมืองเก่า) และเป็นตัวแทนของการหลอมรวมของเขต L’Eixample
 • นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนา แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de Gracia”
 • นำท่าน ชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่าที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนนั้นเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง ซึ่งในปัจจุบันที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ Palau Nacional ที่มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาโรก ปัจจุบันมันได้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของบาร์เซโลน่าที่ทุกคนจะต้องแวะมาแชะภาพคู่กับมันด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

บาร์เซโลน่า – สวนสาธารณะกูเอล - มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย – เข้าชมสนามฟุตบอลคัมป์ นู - ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม “สวนสาธารณะกูเอล” (Guell Park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อันเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ “เกาดี้” ซึ่งใช้เวลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิตร ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ที่นำมาประยุกต์กับธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี
 • เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน “ระเบียงนั่งเล่น” (Serpentine Bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น สวนลอยฟ้าที่มี “เสาโดริก” รองรับอย่างสวยงาม ชมประติมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic Dragon ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
 • นำท่านเข้าชม “มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้าง และ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน ปี คศ. 2026
 • อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารที่ยังไม่แล้วเสร็จแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม สนามคัมป์นู (CAMP NOU) ของ สโมสรบาร์เซโลน่า สำหรับ “คัมป์นู” หรือจะเรียกว่า “นู คัมป์” เป็นภาษาคาตาลัน แปลว่า “สนามแห่งใหม่” โดยมีชื่อสนามเต็มๆว่า เลสตาดิ คัมป์ นู (L’Estadi Camp Nou) ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1954 และแล้วเสร็จในปี 1957 ในสนามมีความจุมากมายมหาศาลถึง 98,787 คน ปัจจุบันเป็นสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศสเปน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสร
 • นำท่านเดินทางสู่ย่าน Casa Batllo ย่านช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งของกรุงบาร์เซโลน่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Casa Milà ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของอันตอนี เกาดี
 • อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund
 • 22.40 น. ออกเดินทางจากลิสบอนกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 188/EK372 บริการอาหารค่ำ เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน  (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ดูไบ)
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

 • 19.15 น. เดินทางถึงสานามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน