ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวาเกีย เยอรมันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวาเกีย เยอรมัน

รหัสทัวร์ : GRAND ROMANTIK EAST EUROPE 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 14 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 99,900 บาท
2 21 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 99,900 บาท
3 6 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 112,900 บาท
4 25 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 105,900 บาท
5 16 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 105,900 บาท
6 6 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 105,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ขึ้นรถรางฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามาของหมู่บ้านฮอลสตัท
 • 2
  ขึ้นรถรางเหนือปราสาท Hohensalzburg
 • 3
  เข้าชมด้านในปราสาทครุมลอฟ
 • 4
  ชม NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย
 • 5
  ชมเมือง HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 6
  ชม SCHONBRUNN PALACE พระราชวังสุดสวย
 • 7
  เข้าชม PRAGUE CASTLE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 8
  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสก์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวาเกีย เยอรมัน 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) - ชมเมือง -ป้อมปราการชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - อนุเสาวรีย์วีรบุรุษ - ล่องเรือดานูบ

 • 01.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG936
 • 07.05 น. เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศ ฮังการี สู่เมือง “บูดาเปสต์” Budapest (ระยะทาง เวียนนา – บูดาเปสต์ 240 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3 ชม.)
 • ชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
 • ขึ้นชม CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241
 • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH)  ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม
 • ท่านสู่จตุรัสเวอริชมอร์ตี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมนานาชนิด ตอนเหนือสุดของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นสไตล์นีโอโรมาแนสก์ ซึ่งชาวฮังการีนิยมมานมัสการมือขวาของนักบุญสตีเฟ่นกัน
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กูลาซดินเนอร์ + ไวน์ 
 HILTON BUDAPEST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

บูดาเปสต์ –กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เวียนนา - ชมเมือง - ถนนคาร์ทเนอร์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่
 • ถ่ายรูปกับ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานู๊บ
 • ชมเมืองในเขตจตุรัสใจ กลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางเข้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิค และเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค
 • ผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ
 • ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • นำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
 • อิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูซีโครงหมูอบน้ำผึ้ง เมนูขึ้นชื่อของเวียนนา
NH DANUBE CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY4

เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - กรุงปราก (เชก)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (มีไกด์บรรยาย)พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” (ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นที่เลื่องลือเรื่องความสวยงามและโรแมนติค เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” (ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นที่เลื่องลือเรื่องความสวยงามและโรแมนติค มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HNH HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

กรุงปราก - ปราสาทปราก - ชมด้านในปราสาทปราก - สะพานชาล์ส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเก่า - คาร์โลวี วารี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค (มีไกด์บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว เมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย
 • ชมอาคารสำคัญๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม  จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
 • เดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม
 • ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี่ ( Karlovy vary) เป็นเมืองที่ห้ามอีกเมืองเมื่อได้มาเยือนประเทศเชก (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ำแร่ทีสามารถรักษาโรคได้ที่โด่งดังที่สุดในยุโรป โดยถูกค้นพบโดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งจักรพรรดิ์ของอาณาจักร์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์
 • เที่ยวชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองสวยอันดับต้นๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขา โดยมีแม่น้ำเทปปาไหลผ่านเมือง บ้านเรือนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม นำท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ชิมน้ำแร่ฟรี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ดโบฮีเมียน
GRAND PUPP KARLOVY VARY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

คาร์โลวี วารี่ - เชสกี้ คุมลอฟ (UNESCO) - พิเศษ ชมด้านในปราสาทคลุมลอฟ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 ของประเทศเชก) ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้า ชมด้านใน ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมห้องภายในของปราสาท และให้ท่านเก็บวิวเมืองครุมลอฟแบบพาโนรามาบนที่ตั้งของปราสาทครุมลอฟ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
OLD INN HOTEL CESKY KRUMLOV รือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : เมืองคลุมลอฟเป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง (แต่รับรองคุณมีเวลาเที่ยวเต็มที่แน่นอน)

DAY7

เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท (ออสเตรีย) - ขึ้นรถรางชมวิวพาโนรามา - เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท(HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (ระยะทาง 210 กิโลเมตร ใช้เวลา  3 ชม.)  จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู ปลาเทราซ์

 • แถมฟรี นำท่านขึ้น รถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น )
 • เดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (WOLFGANG) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา  40 นาที)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY8

เซนต์วูลฟ์กัง - ซาลส์เบิร์ก - พิเศษ นำท่านขึ้นชมวิวพาโนรามาป้อมปราการ - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมือง - มิวนิค(เยอรมัน) - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก จนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)
 • พิเศษแถมฟรี นำท่าน นั่งรถไฟฟั่นเฟื่องขึ้นชมวิวแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung Hohensalzburg)  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ท่านมาเมืองซาลส์เบิร์กแล้วต้องห้ามพลาด !!  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นได้เวลานำท่านกลับสู่ด้านล่าง
 • ชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัค  ที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง
 • นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมัน(ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย  อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ
 • นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2 คืน)

DAY9

มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) นำท่านขึ้นรถมินิบัส เพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เข้าชมด้านในของปราสาท ให้ท่านได้ชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่ง จากนั้นได้เวลานำท่านลงจากปราสาทด้านล่างด้วยรถม้า ให้ท่านสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศและไม่ต้องย้อนเส้นทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

มิวนิค - BMW WELT - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม BMW WELT พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยานยนต์ของค่ายใบพัดสีฟ้า บีเอ็มดับเบิ้ลยู ที่มีกว่า 100 ปี ท่านจะได้ชมนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านชมรถที่นำมาจัดแสดงตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 14.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน