ทัวร์โปแลนด์ เจาะลึก โปแลนด์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์โปแลนด์ เจาะลึก โปแลนด์

รหัสทัวร์ : GRAND POLAND
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 27 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62 99,900 บาท
2 10 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 99,900 บาท
3 24 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 99,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  แถมฟรี นั่งรถม้าชมเมืองคราคอฟ
 • 2
  ชมอดีตเมืองหลวงเก่า KRAKOW ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโปแลนด์ (UNESCO)
 • 3
  ชมเมืองหลวง WARSAW เมืองแห่งประวัติศาสตร์และศูนย์กลางของประเทศ (UNESCO)
 • 4
  ชมเมือง TORUN เป็น 1ใน 30 เมืองที่สวยที่สุดในโลก (UNESCO)
 • 5
  ชมเมือง GDANSK เมืองเก่าแก่ริมทะเลบอลติกสีสันสดใส (UNESCO)
 • 6
  ชมเมือง POZNAN เป็นหนึ่งใน 8เมืองที่มีสีสันจัดจ้านที่สุดในโลก
 • 7
  ชมเมือง WROCLAW ถูกเรียกขานว่า COLORFUL CITY
 • 8
  ชมเมือง ZAKOPANE เมืองตากอากาศสุดสวย
 • 9
  ชม AUSCHWITZ ค่ายกักกันชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (UNESCO)
 • 10
  ชมเมืองเกลือ WIELICZKA SALTMINE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (UNESCO)
 • 11
  ชม MALBORG CASTLE ปราสาทเก่าแก่ (UNESCO)
 • 12
  ชมภาพ BLACK MADONNA ที่มีชื่อเสียงที่สุในโลก

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G14-19
 • 23.55 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ OS26
DAY2

กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – วอร์ซอว์ (โปแลนด์) – สวนสาธารณะลาเซียนสกี้ – ชมเมืองเก่า (UNESCO)

 • 05.35 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย รอแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 • 07.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw)ประเทศโปแลนด์ เที่ยวบินOS 625 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1.20 ชม.)
 • 08.40 น. เดินทางถึงกรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ (Poland)
 • นำท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของเฟเดอริกโชแปง Moument Chopinนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับโลก
 • จากนั้นนำชมสวนสาธารณะ ลาเซียนสกี้ (Lazienki Royal Park)
 • นำท่านเข้าชม พระราชวังลาเซียนสกี้ “Lazienki Palace” อีกหนึ่งพระราชวังซึ่งได้รับ การยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ในปี ค.ศ.1897

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ “Warsaw Old Town” ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ พระราชวัง ตลาดชมย่านตลาดเก่า “Old Town Market Place” ย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์
 • นำท่านชมป้อมวอร์ซอว์ “Warsaw Barbican” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1540 ในรูปครึ่งวงกลม ตัวป้อมมีความกว้างประมาณ 14 เมตร และมีความสูงประมาณ 15 เมตร ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงป้อมปราการส่วนใหญ่ถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังสงคราม ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1952-1954
 • นำท่านชม วิหารเซนต์จอห์น “St. John’s Cathedral” วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียน-โกธิค แวะถ่ายรูปกับ รอยัล คาสเซิล (Royal Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่ในคาสเซิล สแควร์ “Castle Square”
 • อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 RADISSON BLU CENTRUM  HOTEL WARSAWA หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY3

วอร์ซอว์ - โทรุน (UNESCO) - กดานสค์(UNESCO)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง โทรุน (Torun) เมืองยุคกลางที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์อีกด้วย ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้เมืองโทรุนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1997  และเมืองเก่าโทรุนยังถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ ในปี 2007 และ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ได้จัดอันดับให้ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เป็นหนึ่งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย
 • นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่า (Old Town)
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลากลางเก่า (Old Town Hall) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์จอห์น (St. Johns Cathedral ) หนึ่งในมหาวิหารที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์ โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 และมีการขยับขยายต่อเติมเพิ่มในช่วงศตวรรษที่ 15 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโกธิค เรเนสซอง และบาร็อค โบสถ์เซนต์แมรี่(St. Mary’s church)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กดานสค์ (Gdansk) หรือชื่อเก่าก็คือเมืองดันซิก(Danzing) เป็นเมืองตั้งอยู่บนคาบสมุทรฝั่งทะเลบอลติก
 • จากนั้นนำท่านชมเมืองกดังส์
 • นำท่านเดินเล่นถนน Dluga ถนนที่มีเสน่ห์ที่สุดของยุโรปตอนเหนือ
 • นำท่านไปเยี่ยมชมคือเมืองเก่ายุคกลางอันงดงาม อาทิ ที่ทำการเทศบาล Main Town Hall และโบสถ์ใหญ่ศิลปะแบบโกธิคที่มีชื่อว่า โบสถ์เซนต์ แมรี่ (Church of St.Mary)ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1502 สามารถจุผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ถึง 25,000 คน
 • อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU GDANSK HOTEL  หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY4

กดานสค์ - ปราสาทมาลบอร์ก (UNESCO) - พอซนัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมาลบอร์ก (Malborg Castle) หรือป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
 • นำท่านเข้าชมปราสาทมาลบอร์ก (Malborg Castle) หรือป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป สร้างในศตวรรษที่ 13 แต่เดิมเป็นวิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) โดยมีอาคารเพียง 2 ปีก คือปีกทิศเหนือกับทิศตะวันตก หลังปีค.ศ. 1309 นิกายดังกล่าวเริ่มเสื่อมลง หลายป้อมทางด้านตะวันออกถูกโจมตีและแตก ทำให้ผู้นำนิกายดังกล่าวได้ตัดสินใจครั้งสำคัญ ที่จะย้ายที่พักชั่วคราวจากเวนิช ไปยังบริเวณแคว้นรัสเซียซึ่งลัทธิดังกล่าวยังมีอิทธิพลสูงอยู่ ดังนั้นมาลบอร์กจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงลัทธิดังกล่าว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางต่อไป เมืองพอซนัน (POZNAN) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ และได้รับการโหวตว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสีสันจัดจ้านที่สุดในโลก มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงคราม เกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) ตกเป็นของ ปรัสเซียในปี ค.ศ. 1793 และเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอ ในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 SHERATON POZNAN HOTEL หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY5

พอซนัน - วรอตสวัฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าพอซนันโดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด (POZNAN TOWN HALL) ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ(WROCLAW) ถือว่าเป็น ที่นัดพบสำคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่นแต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นเมืองที่ทันสมัยที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
 • นำท่านชมห้องโถง AULA LEOPOLDINA เป็นห้องโถงประจำอาคารหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความสวยงามยิ่งนัก
 • นำท่านชมความงามของเมืองวรอตสวาฟเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)
 • นำท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง
 • อิสระทุกท่านดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU WROCLAW HOTEL หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY6

วรอตสวัฟ - เชสโตโชว่า - มหาวิหารจัสนาโกรา - Black Madonna - ซาโกปาเน่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโชว่า (Czestochowa) เมืองเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงจากภาพวาด Black Madonna และที่นี้ยังเป็นบ้านเกิดของพระสันตปาปา จอห์นปอลที่ 2 อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชมวิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) ซึ่งเป็นวิหารที่ ประดิษฐานของรูปนักบุญมาดอนนาสีดำ “Black Madonna” ซึ่งคนทั้งโลกที่นับถือคริสต์รู้จักเป็นอย่างดีด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Winter Capital of Poland จัดเป็นเมืองที่สูงที่สุดในประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาซึ่งมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 MERCURE ZAKOPANE HOTEL หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY7

ซาโกปาเน่ - เหมืองเกลือ (UNESCO) - คราคูฟ(UNESCO)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินชมหมู่บ้านซาโกปาเน่ ส่วนใหญ่ทำจากไม้และเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะในแถบนี้
 • นำท่านนั่งรถไฟไต่ภูเขา ไปยัง ยอดเขากูบาวุฟกา (Gubalowka)หรือ Mount Giewont บนควมสูง 1,120 เมตร ซึ่งบนนี้เอง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาแทท-ทร่า (Tatra Mountain) แบบพาโนราม่า
 • อิสระให้ท่านชมย่าน ถนนครูพูฟกี้ (Krupowki Street)ถนนที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมือง โดยตลอดสองข้างทางนั้น นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเหล่าอาคารร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงการแสดงรื่นเริงของนักแสดงและมีเวลาให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางไปชม เหมืองเกลือวิลิซก้า (Wieliczka Salt Mine) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลา 1.40 ชม.) เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 1994
 • นำท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของเหมือง โดยชั้นที่ลึกที่สุดจะลึกถึง 327 เมตร ซึ่งที่มีค่าดุจทองคำ เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
 • ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึ่งประกอบไปด้วย แกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก(UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง คราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลา 40 นาที) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์มายาวนานกว่า 500 ปี เมืองนี้ยังคงความสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถูกนาซีทำลายด้วยการทิ้งระเบิดเช่นเดียวกับกรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU HOTEL KRAKOW หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว  (พัก 2 คืน)

DAY8

ค่ายกักกันเอาซ์สวิทซ์ - คราคูฟ - ชมเมือง – นั่งรถม้

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก              

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองออสวีซิม(Oswiecim) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลา 1 ชม.)  เมืองเล็กๆแต่มีชื่อเสียงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นค่ายกักกันชาวยิวของนาซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทซ์ (Auschwitz Concentration Camp) ซึ่งปัจจุบันดูแลโดยรัฐบาลของโปแลนด์ เริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี 1939 ความต้องการจะหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องการก่อสร้างเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองจึงได้ดัดแปลงตามความต้องการของนาซีและเริ่มต้นใช้ในช่วงมิถุนายน 1940 เป็นต้นมา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคราคูฟ
 • นำชมเมืองคราคูฟ ชมป้อมปราการ Barbacan อายุกว่า 600 ปี แนวกำแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง Florain Gate ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถนนคนเดินสมัยโรมัน
 • นำท่านสู่จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ ชมโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (Mariacki Church) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบูชาทำด้วยด้วยไม้แกะสลักมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชมอาคารการค้าผ้าในอดีต (Cloth Hall) และถือว่าเป็นจุดหลักทางการค้าในสมัยนั้น

พิเศษแถมฟรี   นำท่านนั่งรถม้าชมเมืองคราคอฟ   ใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชม.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 RADISSON BLU HOTEL KRAKOW หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY9

ปราสาทวาเวล - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมมหาวิหารวาเวล “Wawel Cathedral” ของพระราชวังหลวง (Wawel Royal Castle)  สร้างระหว่างปี ค.ศ.1320-1364 บนพื้นที่ของโบสถ์โรมันในศตวรรษที่ 11 มหาวิหารดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษก และสุสานของกษัตริย์โปลนานหลายศตวรรษรวมทั้งเป็นสุสานของวีรบุรุษชาวโปลด้วย
 • นำชมภายในพระราชวังหลวง “Royal Castle” ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในแบบเรอเนซองค์ โดยกษัตริย์ซิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหม้อีกครั้งในศตวรรษที่ 16 ด้านทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค
 • เดินชมภายในพระราชวังซึ่งมีงานให้ชม หลายอย่าง อาทิ ผ้าปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีน้ำจากศิลปินเอกของยุโรป รวมถึง Botticelli ที่เราชื่นชอบผลงาน รวมทั้งงานประเภทอาวุธโบราณ และทรัพย์สมบัติของราชวงศ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคราคูฟ
 • 15.30 น. เที่ยวบินที่  OS598 เดินสู่กรุงเวียนนา
 • 16.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (รอแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025

(หมายเหตุ บางวันมีเที่ยวบิน OS015 เวลาออก 20.15 ถึงไทย 11.20 )

DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 14.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน