แกรนด์โปแลนด์


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-แกรนด์โปแลนด์

รหัสทัวร์ : GRAND POLAND 10 DAYS (OS)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 23 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 179,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  แถมฟรี นั่งรถม้าชมเมืองคราคอฟ
 • 2
  ชมอดีตเมืองหลวงเก่า KRAKOW ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโปแลนด์ (UNESCO)
 • 3
  ชมเมืองหลวง WARSAW เมืองแห่งประวัติศาสตร์และศูนย์กลางของประเทศ (UNESCO)
 • 4
  ชมเมือง GDANSK เมืองเก่าแก่ริมทะเลบอลติกสีสันสดใส (UNESCO)
 • 5
  ชมเมือง POZNAN เป็นหนึ่งใน 8 เมืองที่มีสีสันจัดจ้านที่สุดในโลก
 • 6
  ชมเมือง WROCLAW ถูกเรียกขานว่า COLORFUL CITY
 • 7
  ชมเมือง ZAKOPANE เมืองตากอากาศสุดสวย
 • 8
  ชม AUSCHWITZ ค่ายกักกันชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (UNESCO)
 • 9
  ชมเมืองเกลือ WIELICZKA SALTMINE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (UNESCO)
 • 10
  ชม MALBORG CASTLE ปราสาทเก่าแก่ (UNESCO)
 • 11
  ชมภาพ BLACK MADONNA ที่มีชื่อเสียงที่สุในโลก

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
แกรนด์โปแลนด์
10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
 • 23.40 น. ออกเดินทางสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) - วอร์ซอ (โปแลนด์) - สวนสาธารณะลาเซียนสกี้ - พระราชวังวิลานอฟ - ชมเมืองเก่า (UNESCO)

 • 05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS 625
 • 07.40 น. เดินทางถึงกรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ (Poland) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่สาธารณะ ลาเซียนสกี้ (Lazienki Royal Park) 
 • นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของเฟเดอริกโชแปง Chopin Monument นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกŁazienki Park - Wikipedia
 • นำท่านเข้าชม พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) หนึ่งในพระราชวังหลวงแห่งกรุงวอร์ซอ ที่ถูกบันทึกเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์แรกเริ่มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตรย์จอห์นที่ 3 โซบีสกีแห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษที่17 ด้วยสไตล์แบบบาโรก และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติตั้งแต่ค.ศ.1962 เป็นต้นมา                                Wilanow Palace And Museum, Warsaw | Ticket Price | Timings | Address: TripHobo

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ พระราชวัง ตลาด นำท่านชมย่านตลาดเก่า ย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เช่น ศาลาว่าการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น รวมถึงกำแพงเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง                                                                                                                                  Tickets & Tours - Warsaw Old Town (Stare Miasto), Warsaw - Viator
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ป้อมวอร์ซอว์ (Warsaw Barbican) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1540 ในรูปครึ่งวงกลม ตัวป้อมมีความกว้างประมาณ 14 เมตร และมีความสูงประมาณ 15 เมตร ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงป้อมปราการส่วนใหญ่ถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังสงคราม ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1952-1954                                                                                                                  Warsaw Barbican | Sightseeing | Warsaw
 • นำท่านชม วิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียน-โกธิค                                                                                                                        St. John's Archcathedral - Official Tourist Website of Warsaw
 • แวะถ่ายรูปกับ รอยัล คาสเซิล (Royal Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่ในคาสเซิล สแควร์ (Castle Square)
 • อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
WARSAW MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

วอร์ซอ - นั่งรถไฟความเร็งสูง - กดานสค์(UNESCO)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.25 น. นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ กดานสค์ (Gdansk) (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.)
 • 11.59 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกดานสค์ (Gdansk)

(** หมายเหตุ รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง **)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมเมือง กดานสค์ (Gdansk) หรือชื่อเก่าก็คือเมืองดันซิก (Danzing) เป็นเมืองตั้งอยู่บนคาบสมุทรฝั่งทะเลบอลติก                                                                                                                Gdansk Waterfront | Gdansk Poland - 09/12/2017 | Charlie Jackson | Flickr
 • นำท่านเดินเล่น ณ ถนน Dluga ถนนที่มีเสน่ห์ที่สุดของยุโรปตอนเหนือ นำท่านไปเยี่ยมชมเมืองเก่ายุคกลางอันงดงาม อาทิ ที่ทำการเทศบาล Main Town Hall และโบสถ์ใหญ่ศิลปะแบบโกธิคที่มีชื่อว่า โบสถ์เซนต์ แมรี่ (Church of St.Mary) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1502 สามารถจุผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ถึง 25,000 คน
 • ให้อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU GDANSK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

กดานสค์ - ปราสาทมาลบอร์ก (UNESCO) - พอซนัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมาลบอร์ก (Malborg Castle) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) หรือป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
 • นำท่านเข้าชมปราสาทมาลบอร์ก (Malborg Castle) หรือป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป สร้างในศตวรรษที่ 13 แต่เดิมเป็นวิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) โดยมีอาคารเพียง 2 ปีก คือปีกทิศเหนือกับทิศตะวันตก หลังปีค.ศ. 1309 นิกายดังกล่าวเริ่มเสื่อมลง หลายป้อมทางด้านตะวันออกถูกโจมตีและแตก ทำให้ผู้นำนิกายดังกล่าวได้ตัดสินใจครั้งสำคัญ ที่จะย้ายที่พักชั่วคราวจากเวนิส ไปยังบริเวณแคว้นรัสเซียซึ่งลัทธิดังกล่าวยังมีอิทธิพลสูงอยู่ ดังนั้นมาลบอร์กจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงลัทธิดังกล่าว เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตอิทธิพลซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความปลอดภัยสูง                                                                       Malbork Castle and Westerplatte Tour with Lunch 2023 - Gdansk

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป เมืองพอซนัน (POZNAN) (ระยะทาง 320 กม. ใช้เวลา 4 ชม.) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ และได้รับการโหวตว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสีสันจัดจ้านที่สุดในโลก มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงคราม เกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) ตกเป็นของ ปรัสเซียในปี ค.ศ. 1793 และเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอ ในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย                                                     Discover Poznań

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PARK INN BY RADISSON POZNAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

พอซนัน - วรอตสวัฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าพอซนันโดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด (POZNAN TOWN HALL) ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนัน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์                                                                                                                            The Imperial Castle, Poznan | The Imperial Castle in Poznań … | Flickr
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) ถือว่าเป็น(ระยะทาง 175 กม. ใช้เวลา 2.15 ชม.) ที่นัดพบสำคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่นแต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นเมืองที่ทันสมัยที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 •  จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ในอดีตช่วงศตวรรษที่ 18 ที่นี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล,โกดัง,ที่คุมขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย และยังใช้เป็นฐานบัญชาการของกลุ่มนาซีอีกด้วย นำท่านชมห้องโถง AULA LEOPOLDINA เป็นห้องโถงประจำอาคารหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความสวยงามยิ่งนัก         Wroclaw University Museum - All You Need to Know BEFORE You Go
 •  จากนั้นนำท่านชมความงามของเมืองวรอตสวาฟเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)                      Wroclaw Poland Travel Guide | Vogue
 • นำท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง
 • อิสระทุกท่านดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE WROCLAW CENTRUM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

วรอตสวัฟ - เชสโตโชว่า - มหาวิหารจัสนาโกรา - Black Madonna - ซาโกปาเน่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโชว่า (Czestochowa) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลา 2.45 ชม.) เมืองเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงจากภาพวาด Black Madonna และที่นี้ยังเป็นบ้านเกิดของพระสันตปาปา จอห์นปอลที่ 2 อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชมวิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) ซึ่งเป็นวิหารที่ประดิษฐานของรูปนักบุญมาดอนนาสีดำ “Black Madonna” ซึ่งคนทั้งโลกที่นับถือคริสต์รู้จักเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อกันมาJasna Góra Monastery in Częstochowa, Poland | Franks Travelbox
 • ตัวโบสถ์สร้างในศตวรรษที่ 14 ในปี ค.ศ.1382 โดย การบริจาคที่ดินของท่านดุก แห่งโอปอล พร้อมทั้งได้มอบรูปที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “Black Madonna” ซึ่งในขณะที่มอบให้ ภาพนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้ว จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ก็พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทน์ ตัววิหารได้รับการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนา โกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชอีกด้วย ซึ่งคุณพ่อออกัสตินนำผู้คนต่อต้านการยึดครองของชาวสวีเดน สำเร็จในปี ค.ศ.1665 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้เห็นนักแสวงบุญหลายล้านคนมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง คราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 1.45 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์มายาวนานกว่า 500 ปี เมืองนี้ยังคงความสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถูกนาซีทำลายด้วยการทิ้งระเบิดเช่นเดียวกับกรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เราได้เห็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามจากช่างฝีมือในยุคเก่า ยูเนสโกได้รับเมืองคราคูฟเข้าโครงการมรดกโลกด้วยตามสถานที่ต่างๆ อาทิ จัตุรัสโบราณ (Market Square) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยกลางขนาดความกว้าง 4 เฮคต้าร์ อาคารที่มีชื่อเสียงรอบๆจัตุรัสสร้างในศตวรรษที่14 ประชาชนให้จัตุรัสดังกล่าวเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริย์โปล อีกทั้งใช้ในพิธีทางศาสนาตั้งแต่ในอดีต เดินชมอาคารที่งดงามต่างๆซึ่งองค์การยูนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

NOVOTEL KRAKOW CENTRUM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY7

คราคูฟ - ค่ายกักกันเอาซ์สวิทซ์ - คราคูฟ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆแต่มีชื่อเสียงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นค่ายกักกันชาวยิวของนาซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทซ์ (Auschwitz Concentration Camp) ซึ่งปัจจุบันดูแลโดยรัฐบาลของโปแลนด์ เริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี 1939                    Auschwitz concentration camp - Wikipedia
 • ความต้องการจะหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องการก่อสร้างเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองจึงได้ดัดแปลงตามความต้องการของนาซีและเริ่มต้นใช้ในช่วงมิถุนายน 1940 เป็นต้นมา ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาภายในตึกต่างๆถึง 20 อาคาร และท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามีน้ำหนักรวมกว่า 7 ตัน และชมห้องอาบน้ำ ห้องที่พวกนาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ พร้อมชมภาพยนตร์สั้น ๆ ที่ถ่ายทำโดยทหารรัสเซีย เมื่อครั่งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน ว่ากันว่า ณ สถานที่นี้มีคนตายกว่า 1 ล้าน 5 แสนคนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคราคูฟ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำชมเมืองคราคูฟ ชมป้อมปราการ Barbacan อายุกว่า 600 ปี แนวกำแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง Florain Gate ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถนนคนเดินสมัยโรมัน                                                                                                                            The Barbican in Krakow - a typical fortification of the 15th century
 • นำท่านสู่จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้
 • ชมโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (Mariacki Church) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบูชาทำด้วยด้วยไม้แกะสลักมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14                                                                                                                          St. Mary's Basilica | Kraków Sightseeing | Krakow
 • ชมอาคารการค้าผ้าในอดีต (Cloth Hall) และถือว่าเป็นจุดหลักทางการค้าในสมัยนั้น กระทั่งจวบจนสมัยนี้อาคารนี้ก็ยังใช้เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง

พิเศษแถมฟรี   นำท่านนั่งรถม้าชมเมืองคราคอฟ   ใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชม.

 • อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NOVOTEL KRAKOW CENTRUM HOTEL หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว 

DAY8

คราคูฟ - เหมืองเกลือ (UNESCO) - ซาโกปาเน่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก              

 • นำท่านเดินทางไปชม เหมืองเกลือวิลิซก้า (Wieliczka Salt Mine) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลา 1.40 ชม.) เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 1994                          Wieliczka Salt Mine - Wikipedia
 • นำท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของเหมือง โดยชั้นที่ลึกที่สุดจะลึกถึง 327 เมตร ซึ่งที่มีค่าดุจทองคำ เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึ่งประกอบไปด้วย แกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด
 • ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Winter Capital of Poland จัดเป็นเมืองที่สูงที่สุดในประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาซึ่งมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงามของเมืองนี้นับล้าน ๆ คน                                                                                                            The Top Things to Do in Zakopane, Poland

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่ภูเขา ไปยัง ยอดเขากูบาวุฟกา (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนควมสูง 1,120 เมตร ซึ่งบนนี้เอง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาแทท-ทร่า (Tatra Mountain) แบบพาโนราม่า                Kolej linowo terenowa Gubałówka - Jedyna taka baza atrakcje w Zakopanem
 • จากนั้นอิสระให้ท่านชมย่าน ถนนครูพูฟกี้ (Krupowki Street) ถนนที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมือง โดยตลอดสองข้างทางนั้น นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเหล่าอาคารร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงการแสดงรื่นเริงของนักแสดงและมีเวลาให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึก                                                  Walking Tour of Zakopane by Poland Travel

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

BACHLEDA HOTEL KASPROWY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ซาโกปาเน่ - สนามบินคราคูฟ - เวียนนา - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคราคูฟ (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

  บริษัทคืนเงินท่านละ 30 EUR ให้ท่านอิสระอาหารกลางวัน ณ สนามบิน)  

 • 14.30 น.  ออกเดินทางสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS598
 • 15.35 น.  ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 •  นำท่านเดินทางสู่ Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที)
 • ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE,OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวียนนา
 • 23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025
DAY10

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน