ทัวร์กรีนแลนด์ เส้นทางพิเศษเจาะลึก 12 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์กรีนแลนด์ เส้นทางพิเศษเจาะลึก 12 วัน

รหัสทัวร์ : AMAZING GRAND GREENLAND 11DAY (TG)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 1 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 349,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมธารน้ำแข็ง EQIP SERMIA ธารน้ำแข็งที่เก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 2
  ชมธารน้ำแข็ง RUSSELL GLACIER ธารน้ำแข็งหน้าผาสูงกว่า 60 เมตร
 • 3
  ล่องเรือชม ICEBERG BOAT TOUR ชมธารน้ำแข็ง (ICEBERG) แห่งเมือง Ilulissat
 • 4
  ชมธารน้ำแข็งบนจุดชมวิว SERMERMIUT ชมความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็งสุดอลังการ
 • 5
  ชม ICE CAP POINT 660 ผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นดินกว้างใหญ่สุดสายตา
 • 6
  ล่องเรือชมปลาวาฬ หนึ่งในสถานที่ชมปลาวาฬที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • 7
  ล่องเรือชม ICEFJORD ยิ่งใหญ่สุดอลังการ แห่งเมืองNuuk
 • 8
  ชมบ้านเรือนสีสันสวยงามแห่งเมือง NUUK เมืองหลวงประเทศกรีนแลนด์
 • 9
  ชมเมือง LLULISSAT เมืองท่องเที่ยวสำคัญโอบล้อมด้วยด้วยธารน้ำแข็ง
 • 10
  ชมเมือง KANGERLUSSUAQ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของกรีนแลนด์
 • 11
  ช้อปปิ้ง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์กรีนแลนด์
AMAZING GRAND GREENLAND 12 DAYS
โดยสายการบินไทย (TG)

พักกรีนแลนด์ 6 คืน

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก ) – พระราชวังเฟรเดอริกส์บอร์ก - ปราสาทโครนบอร์ก - เฮลซิงเงอร์ – โคเปนเฮเก้น – Canal Tour

 • 00.50 น.ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 950
 • 06.35 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติโคเปนเฮเก้น
 • นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเฟรเดอริกส์บอร์ก (Frederiksborg Palace) (ระยะทางประมาณ 57 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) ปราสาทสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ (Renaissance) ประเทศเดนมาร์กแห่งนี้ ตั้งอยู่เมืองฮิลเลอรอด (Hillerød)                                          11 Best Hotels in Hillerod, Denmark
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโครนบอร์ก (Kronborg Castle) (ระยะทางประมาณ 25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)ปราสาทมรดกโลกสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนสซองส์ที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆ ของยุโรป โดยโด่งดังจากการเคยเป็นสถานที่แสดงนวนิยายเรื่อง Hamlet อันโด่งดังของ Williams Shakespear ในครั้งครบรอบ 200 ปี การจากไปของกวีชาวอังกฤษ ตั้งอยู่ใกล้เมืองเฮลซิงเงอร์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของเซแลนด์ในเดนมาร์ก ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของเออเรซุนด์ ซึ่งเป็นอ่าวระหว่างเดนมาร์กและสวีเดน ตรงจุดนี้อ่าวมีความกว้างเพียง 4 กิโลเมตร ซึ่งทำให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการรักษาป้อมในตำแหน่งที่สามารถควบคุมการเดินเรือในบริเวณทะเลบอลติก Kronborg - Wikipedia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเฮลซิงเงอร์ (Helsingør) เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะเกาะเชลลันด์ เกาะทางตะวันออกของประเทศเดนมาร์ก โดยชื่อเมือง Helsingør มาจากคำว่า hals แปลว่า “คอ” หรือ “ช่องแคบแคบ” ซึ่งหมายถึงจุดที่แคบที่สุด โดยในเมืองมีประชากร 46,300 คน (1 มกราคม ค.ศ. 2012) และยังเป็นที่ตั้งของปราสาทครอนบอรย์ ซึ่งเป็นฉากสำคัญของบทละครเรื่องแฮมเล็ตของเช็กสเปียร์อีกด้วย เฮลซิงเงอร์ตามที่รู้จักกันในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นในทศวรรษที่ 1420 โดยกษัตริย์เอริคแห่งโพเมอราเนียของเดนมาร์ก เขาก่อตั้ง Sound Dues ในปี 1429 ซึ่งหมายความว่า เรือต่างชาติทุกลำที่ผ่านช่องแคบต้องจ่ายค่าผ่านทาง ซึ่งคิดเป็นสองในสามของรายได้รัฐของเดนมาร์ก
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาสัย                                                        Helsingør, Denmark — ALANA DE HAAN
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโคเปนเฮเก้น เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่าน นูฮาวน์ (Nyhavn) แลนด์มาร์กอันแสนโด่งดัง ของเมืองโคเปนเฮเก้น เป็นย่านค้าขายและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งริมสองข้างทางนั้นจะเต็มไปด้วยอาคารร้านอาหารคลาสสิคสีสันสดใสที่กลายมาเป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเช็คอิน นำท่านชมบรรยากาศริมอ่าว โดยการนั่งเรือชมบ้านเรือนไปตามคลอง (Canal Tour) ชมทัศนียภาพที่สวยงามและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองโคเปนเฮเก้นแห่งนี้                                                              เที่ยวโคเปนเฮเกน: 9 ที่เที่ยวห้ามพลาดสไตล์ศิลปะและวัฒนธรรม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 CLARION AIRPORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

โคเปนเฮเก้น – แคงเกอร์ลุสซวค - ธารน้ำแข็ง RUSSELL GLACIER

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) ประเทศกรีนแลนด์โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์เที่ยวบินที่ GL779 (บิน 4.40 ชม.)
 • 10.30 น.เดินทางถึงสนามบินกรีนแลนด์ เมืองแคงเกอร์ลุสซวค   (หมายเหตุไฟลท์อาจมีการเปลี่ยนแปลง )
 • นำท่านชมเมือง แคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โอบล้อมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ Are Greenland's Ice Sheets and Glaciers Melting for Good? - Climate Adaptation Platform
 • อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ หน้าสู่ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน้ำแข็งที่มีผาน้ำแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติชิ้นเอกแห่งกรีนแลนด์ เนื่องจากลักษณะของก้อนน้ำแข็ง มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป ตามการกัดเซาะของลมและฝน สามารถจินตนาการได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าทุนดร้า (Tundra) อันเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าวัวป่า ท่านจะได้พบกับสัตว์ประจำถิ่น อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) วัวมัสก์อ็อกซ์ (Musk Ox) สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้นอิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงวัวป่าและทุ่งหญ้าสลับภูเขาและธารน้ำแข็ง นับเป็นภูมิประเทศที่น่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด์ สำหรับกรีนแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้จากทุกทิศทุกแห่ง แต่จุดที่จะชมแสงเหนือได้ดีที่สุดและมีโอกาสที่จะเห็นได้มากที่สุดต้องมาที่แคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) อันเป็นตำแหน่งที่แถบแสงเหนือทอดตัวพาดผ่านพอดี                                                                                                           Russell Glacier - [Visit Greenland!]
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวค อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

KANGERLUSSUAQ HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

DAY4

แคงเกอร์ลุสซวค - นั่งรถ4WD เพื่อชมความสวยงามของ Ice Cap Point 660

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ4WD เพื่อชมความสวยงามของ Ice Cap Point 660 ผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต้ สัมผัสกับแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ Ice cap Point 660 ผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต้ (ระยะเวลาในการทำทัวร์ประมาณ 4-5 ชั่วโมง)                                         Greenland Ice Sheet, Point 660 | Albatros Arctic Circle

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำเดินทางกลับสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โอบล้อมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

KANGERLUSSUAQ HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

DAY5

แคงเกอร์ลุสซวค - อิลลูลิแซท (มรดกโลก)- ชมเมือง - Iceberg Boat Tour

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสซวค
 • ออกเดินทางสู่เมืองอิลูลิสแซท (ILULISSAT) โดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL580  ** ไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **
 • 11.05 น. ถึงเมืองอิลูลิสแซท เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า Kangia จะเต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) อันมีที่มาจากธารน้ำแข็งเซอร์เมก คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางด้านทิศตะวันออก ไหลลงสู่ท้องทะเลและมาออกทะเลเปิดบริเวณอ่าวดิสโก (Disko Bay) มีแผ่นน้ำแข็งลอยน้ำขนาดใหญ่โตมากมายกระจัดกระจายอยู่ตามผืนน้ำ รวมพื้นที่ทั้งหมดของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ราว 4,000 ตารางกิโลเมตร                                                                         Ilulissat ธรรมชาติแห่งขั้วโลกเหนือที่เกาะกรีนแลนด์ | Tieweng

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เมืองอิลลูลิแซท (Ilulissat) ตั้งอยู่บนเกาะกรีนแลนด์ (Greenland) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่าพื้นที่ของรัฐเท็กซัสถึงสามเท่า ตั้งอยู่ทางภาคเหนือมหาสมุทรอาร์กติก ดินแดนของชาวอินุอิต หรือชนเผ่าเอสกีโม  นำท่านเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ นำท่านสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรีนแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง โบสถ์และบ้านเรือน พร้อมเก็บภาพบ้านหลากสีสัน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง (Iceberg Boat Tour) ตื่นตากับความอลังการของก้อนน้ำแข็งยักษ์ (Iceberg) ซึ่งเรียงรายอยู่ ตลอดเส้นทาง หากเป็นวันที่แสงแดดส่องประกายจะเห็นเฉดสีฟ้าน้ำเงินของก้อนน้ำแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ยากลืมเลือน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อีกแห่งของกรีนแลนด์ tourists-on-a-boat-tour-sailing-by-a-giant-iceberg-near-ilulissat-in-north-greenland-1400x936 - The St Kitts Nevis Observer

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 BEST WESTERN PLUS HOTEL  ILULISSAT หรือระดับเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

DAY6

อิลลูลิแซท - EQIP SERMIA - EQI BOAT TOUR – Hiking “The World Heritage Trail - อิลลูลิแซท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ EQIP SERMIA เป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่รองลงมาจาก Sermeq Kujalleq ใน Icefjord และมีชื่อเสียงที่สุดของกรีนแลนด์ ตั้งอยู่ห่างออกไประยะทาง 80 กิโลเมตร สุดเขตทางเหนือจากตัวเมืองอิลลูลิแซท ธารน้ำแข็งอิควิมีขนาดกว้าง 5 กิโลเมตร และมีกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่ 200 เมตร Visit Eqip Sermia Glacier on your trip to Ilulissat or Greenland
 • นำท่านชมล่องเรือชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) รู้จักกันในชื่อ “EGI”กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ได้รับการจัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

 • นำคณะเดิน Hiking “The World Heritage Trail” เข้าสู่บริเวณฟยอร์ดน้ำแข็ง (Ice Fjord) แห่งนี้ไม่มีถนนที่จะเข้าถึงได้ การจะเข้าการเดินเข้าไปบนเส้นทางเดิน (Track Bridge) ทางเดินเป็นสะพานไม้เดินแบบสบายๆ ไปจนสุดเชิงเขา                                                                                                    What to Wear in Greenland: Summer Packing List
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิลลูลิแซท

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

BEST WESTERN PLUS HOTEL  ILULISSAT หรือระดับเทียบเท่า 

DAY7

อิลลูลิแซท - ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง - นุก

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ แบบกล่อง

 • นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ โดยปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ แต่ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับ Minke whaleFin whale และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยว HUMPBACK WHALE AWARENESS MONTH -February 2023 - National Today

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิลลูลิแซท
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรีนแลนด์ที่อาศัยอยู่บนเกาะใหญ่อันดับสองของโลกแห่งนี้
 • ชมโบสถ์ ZION ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในกรีนแลนด์  Greenland: Zion Church in Ilulissat – Travel2Unlimited
 •  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 17.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองนุก (NUUK) โดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL593  ** ไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 
 • 19.15 น. เดินทางถึงเมืองนุก (NUUK) เมืองหลวงของประเทศมีประชากรอยู่อาศัย 17,000 คนเมืองรองลงมาคือ Sisimiut (5,460 คน) Ilulissat (4,546 คน) Qaqortoq (3,306 คน) Aasiaat (3,005 คน) โดยแต่ละเมืองตั้งอยู่ตามขอบของเกาะซึ่งมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่า เมืองนี้มีความเจริญเทียบเท่าเมืองในยุโรป มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, สนามกีฬาทั้งในกลางแจ้งและในร่ม, ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ, ห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และที่ทำการของรัฐบาลอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน)

DAY8

นุก – ล่องเรือชมฟยอร์ด ICEFJORD - นุก - ชมเมือง Colorful Houses

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำคณะล่องเรือ Targa ชม Icefjord ภูมิทัศน์อันงดงามของผืนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝั่งทะเล ภูเขาน้ำแข็งก้อนมหึมาลอยออกมาสู่ทะเลเปิด เรือค่อย ๆ เลียบฟยอร์ดผ่านเข้าสู่ช่องแคบ Qoornoq ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน้ำแข็ง Narsap Sermia gletcher เรือใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. เข้าสู่บริเวณที่ตั้งของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ด) ประดุจหนึ่งท่านเป็นนักสำรวจที่ได้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของท้องทะเลอาร์กติก ดินแดนขั้วโลกเหนือ ท่านอาจะได้พบเห็นฝูงวาฬ ซึ่งมีแหล่งอาศัยอยู่รอบๆ กรีนแลนด์  (ใช้เวลาประมาณ 7 ชม.)                                                      Best photography countrys in Greenland

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงนุก
 • จากนั้นนำท่านชมย่าน Old Colonial Harbour ซึ่งรอบๆ มีบ้านเรือนแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยุค 50S-70S รวมทั้งโบสถ์ รูปปั้น Mother of the Sea ที่ย้ำเตือนถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรีนแลนด์ ที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด มีหลักฐานของคนกลุ่มแรก (Indigenous people) อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ 4,500 ปีมาแล้ว ก่อนที่พวกไวกิ้งและสแกนดิเนเวียนจะเริ่มเข้ามาเพื่อล่าอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม วิถีชีวิต การนับถือศาสนาของคนพื้นเมืองเดิม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านไปชมอาคารบ้านเรือน บ้านไม้หลังเล็ก ๆ สีสันฉูดฉาด ทั้งแดง เขียว เหลือง ม่วง ชมพู เป็นเสน่ห์ของกรีนแลนด์   ถ้าท่านอยากมาชมบ้านสีสัน ต้องมาเมืองนุกเท่านั้น                   Old-colonial-harbour-from-above-Nuuk-Cultural-tours-photo-by-Inesa-Matuliauskaite-Guide-to-Greenland-scaled | ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

HOTEL HANS EGEDE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

DAY9

นุก – แคงเกอร์ลุสซวค - โคเปนเฮเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 07.30 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL504 / GL780 ( แวะเปลี่ยนเครื่องที่แคงเกอร์ลุสซวค)

อิสระอาหารกลางวันบนเครื่อง

 • 20.15 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น นำท่านตรวจรับสัมภาระ ** ไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน)

DAY10

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น
 • ชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงื อกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913                                                                      Premium Photo | Little mermaid statue in copenhagen, denmark.
 • จากนั้นไปชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา                                                                                                                      น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) · เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) · World Tour Center เที่ยวส่วนตัว เที่ยวกับทัวร์ ครบทุกเส้นทาง
 • เที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์
 • นำท่านชมเขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุดรีวิว Amalienborg Palace - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก สถานที่ประทับในช่วงฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์ก - Wongnai

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่               SHOPPING STROGET, COPENHAGEN

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY11

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • ** อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย **
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.50 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 951
DAY12

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน