ทัวร์กรีซ เจาะลึก กรีซทัวร์กรีซ เจาะลึก กรีซ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์กรีซ เจาะลึก กรีซ

รหัสทัวร์ : GRAND GREECE 10 DAY (LH)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 10 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 129,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชม Meteora Rock อารามลอยฟ้าสุดมหัศจรรย์
 • 2
  ชมเกาะ Santorini เกาะที่ได้ชื่อว่า ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • 3
  ชมเกาะ Mykonos เกาะแสนสวย สวรรค์ของนักท่องราตรี
 • 4
  ชมกรุง Athens เมืองหลวงสุดสวยของกรีซ
 • 5
  ชมนคร Acropolis , Parthenon สิ่งก่อสร้างสมัยกรีก (Unesco)
 • 6
  ชมวิหาร Temple of Apollo, Temple of Athena แห่งเมืองเดลฟี (Unesco)
 • 7
  ชมเมือง Thessaloniki เมืองเก่าแก่สำคัญ (Unesco)
 • 8
  ชมวิหาร Temple of Poseidon วิหารสุดสวย ณ แหลมซูเนียน
 • 9
  นั่ง เคเบิ้ลคาร์ + นั่งลา ชมเกาะซานโตรินี
 • 10
  ล่องเรือ ในทะเลสาบภูเขาไฟ
 • 11
  ชมพระอาทิตย์ตกดินหมู่บ้านเอีย
 • 12
  ชมโรงงานผลิตไวน์

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์กรีซ เจาะลึกกรีซ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน Lufhansa Airline (LH)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ (LH) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH773
DAY2

แฟรงค์เฟิร์ต – เทสสโลนิกิ (กรีซ) (Unesco) - พิพิธภัณฑ์โบราณ - ชมเมือง

 • 06.00 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 09.40 น. เดินทางสู่เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH1288
 • 13.05 น.  เดินทางถึงเมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ
 • นำท่านชมเมืองเทสสโลนิกิ เมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
 • ถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ
 • เข้าชม George’s Rotunda โบสถ์เก่าแก่สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลริอุส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใช้เป็นสุเหร่า
 • ถ่ายรูปกับประตูหินรูปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ที่มีชัยชนะในการทำสงครามกับพวกเปอร์เซีย
 • ถ่ายรูปกับกำแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าเเก่เเละยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งโบราณสถานต่างๆในเมืองเทสสโลนิกิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ANATOLIA HOTEL THESSALONIKI หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

เทสสโลนิกิ - คาลัมบาก้า - อารามลอยฟ้าแห่งเมเทออรา (Unesco)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยตัวเมืองคาลัมบาก้านั้นอยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีก (Greece) เมืองคาลัมบาก้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เขาเมเทออรา (Meteora) แห่งเมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 เมื่อมาถึงเมืองนี้สิ่งที่จะเห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือ หน้าผาหินสูงชันอย่างเขาเมเทออรา มองขึ้นไปนี่คอแทบหักกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเมืองก็สามารถมองเห็นได้ซึ่งเป็นสถานที่น่าประทับใจและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุด โดยตรงยอดเขาจะเป็นยอดแหลมขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกๆ ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวและการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออสมาเป็นล้านปี
 • ชม อารามแห่งเมเทออรา (Meteora Rocks) อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า มีความสูงถึง 245 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1356 โดยการนำหิน อิฐและไม้แต่ละชิ้นขึ้นไปบนยอดเขาด้วยการลำเลียงใส่ในตะกร้าและบันไดเชือก ทางยูเนสโกจึงจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
 • นำท่านเข้าชมอารามที่ใหญ่ที่สุด คือ อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 3 ศตวรรษและเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน For Your Eyes Only อีกด้วย จากนั้นชมโบสถ์ไบแซนไทน์ (Byzantine Church) โบสถ์อัสสัมชัญที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL AMALIA KALABAKA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

คาลัมบาก้า – เดลฟี่ (Unesco) - วิหารอพอลโล – วิหารอะธีนา - กรุงเอเธนส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี่ (Delphi) เป็นทั้งสถานที่ทางโบราณคดีและเมืองในกรีซปัจจุบันทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาพาร์นาสซัสในหุบเขาโฟซิส เดลฟีเป็นสถานที่สำหรับไพเธียหรือโหรเดลฟี (Delphic oracle) ที่สำคัญที่สุดในโลกกรีกโบราณ เพราะเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการสักการะเทพอพอลโลหลังจากที่ได้ทำการสังหารไพธอนผู้พำนักอาศัยอยู่ ณ ที่นั้นเพื่อพิทักษ์สะดือของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เข้าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละคร และการดนตรี ตั้งอยู่บนเนินเขา พานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่าง ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิตอันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีก
 • นำชมโรงละครกลางแจ้งแห่งเดลฟี ที่ตั้งเหนือวิหารอพอลโล ท่านสามารถชมวิวของเมืองจากโรงและครกลางแจ้งแห่งนี้
 • ชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalia Spring) ซึ่งน่ามาจากแหล่งน้ำพุร้อนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี เลยทีเดียว
 • นำท่านชมวิหารอะธีนา (Temple of Athena)
 • นำท่านชมวิหารทรงกลม ที่เรียกว่า Tholos ซึ่งถือสัญลักษณ์ของเมืองเดลฟี่
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ (Athens) เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตามตำนานกรีกเล่าว่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NOVOTEL ATHENS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืน 3 คืน (เกาะมิโคโนส 1 คืน /เกาะซานโตรีนี 2 คืน )***

DAY5

เอเธนส์ - นั่งเรือเฟอร์รี่ - มิโคนอส ( เวนิสน้อย) - มิโคนอสทาวน์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส ( Mykonos)
 • 07.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส
 • 09.40 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม เพื่อให้ท่านได้จัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรียกได้ว่าเกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นำท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
 • ถ่ายรูปกับกังหันกลางทะเล (Mykonos Windmills) หรือที่เรียกว่า KATO MYLOI ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี  เป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกัน
 • ชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยากที่มีความโดดเด่น และงดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เกาะมิโคนอสนั้นครบเครื่องด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ำคืน ผับบาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ****

LETO  HOTEL MYKONOS หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

โรงแรมนอนบนเกาะ Mykonos และ Santorini  ห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นแบบเตียงใหญ่เตียงเดี่ยว  ไม่มีเตียงคู่

DAY6

มิโคนอส - นั่งเรือเฟอร์รี่ - ซานโตรินี - ชมพระอาทิตย์ตกหมู่บ้านเอีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตรินี
 • 09.35 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส
 • 12.25น. เดินทางถึงท่าเรือฟิรา เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือน สักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะใน กรีซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือ แม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใน เป็นสถานที่ซึ่งคู่รักทุกคู่ต้องการไปเยือนสักครั้งหนึ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้เป็น ศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึง ความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตาม หน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา
 • นำท่าน สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์เหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความสวยงามเกินกว่าคำบรรยาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
EL GRECO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (เต็มอิ่มพัก 2 คืนสบายๆ โรงแรมบนเกาะซานโตรินีแพงกว่าบนฝั่งเยอะ เราอยากให้ท่านได้เต็มอิ่มกับที่นี้เพราะถือว่าเป็นที่สุดของกรีซ)

DAY7

ซานโตรินี - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวซานโตรินี – นั่งลา – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง - ล่องเรือในทะเลสาบ - ชมและชิมไวน์ท้องถิ่น - เรดบีช

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira)
 • นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา ให้ท่านชมวิวของเกาะซานโตรินี แบบมุมสูงให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนั่งรถเคเบิ้ลคาร์ตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง Theotokopoulou Square ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสำราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจำหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย
 • นำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิดและการยุบตัวของเกาะ โดยเรือจะนำท่านานสู่บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายน้ำในบ่อน้ำพุร้อน ประมาณ 30 นาที
 • อิสระให้ท่านเดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปเกาะซานโตรินี จากจุดชมวิวดีที่สุด
 • นำท่าน ชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัยกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และซื้อกลับเป็นของฝาก
 • นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน บริเวณอโครติริ (Akrotiri)เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพลโต

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
EL GRECO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว                       

DAY8

ซานโตรินี - กรุงเอเธนส์ - จัตุรัสซินตักมา – อะโครโปลิส (Unesco) – วิหารพาร์เธนอน - ช้อปปิ้งตลาดพลาก้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก              

 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี
 • 09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานโตรินี โดยสายการบิน…. (**บินภายใน สะดวกสบายประหยัดเวลาได้เยอะ**)

(สายการบินอนุญาติให้โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ / ท่าน  น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)

 • 10.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านชมเมืองเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896  ชมประตูชัยเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ นำท่านถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
 • นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารโอลิมเปียนซุส  (Temple of the Olypian Zeus) ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นเมื่อ 700 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบัน ด้วยกาลเวลาที่ผ่านเลย ทำให้เหลือเพียงซากปรักหักพังไว้ให้ได้ศึกษา แต่ใครจะรู้บ้างว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ มีความสำคัญเทียบเท่าปิรามิดในอียิปต์เลยทีเดียว ปัจจุบันคงเหลือแต่เสารูปแบบโครินเธียนเพียงแค่ 15 ต้น จากของเดิม 104 ต้น
 • นำท่านชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ นครกรีกโบราณนิยม สร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง และที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการ สร้างเมืองเป็นที่ ตั้งของ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon)  คือ วิหารโบราณในกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นที่บูชาเทพอาเธนา สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช ชื่อของวิหารอาจมาจากชื่อของงานประติมากรรมที่เคยตั้งอยู่ภายใน คือ Athena Parthenos ซึ่งหมายความว่าเทพีอันบริสุทธิ์ วิหารพาร์เธนอนสร้างตามการริเริ่มของเพริเคิล ผู้นำกรุงเอเธนส์ในสมัยนั้น การก่อสร้างเริ่มเมื่อ 447ปี ก่อนคริสตกาล มีขนาดความกว้าง 30.9 เมตร ยาว 69.5 เมตร เสาภายนอกแต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1.9 เมตร แต่เสาตรงหัวมุมของวิหารจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย หลังคาปูด้วยหินอ่อน พาร์เธนอน เป็นวิหารเก่าแก่นับพันปี และเป็นโบสถ์ของคริสเตียน แต่ต่อมาในปีค.ศ. 1456 เมื่อ เอเธนส์ ตกเป็นของจักรวรรดิออตโตมัน พาร์เธนอนจึงกลายเป็นสุเหร่า แต่ในช่วงแห่งความวุ่นวาย พาร์เธนอนก็ได้เปลี่ยนการครอบครองของต่างฝ่ายอยู่หลายครั้ง
 • นำท่านสู่ย่านพลาก้า ที่อยู่กลางกรุงเอเธนส์ คำว่า Plaka มาจาก Pliaka แปลว่า เก่า เป็นคำที่ทหารแอลเบเนียที่รับใช้กองทัพเติร์กใช้เรียกบริเวณนี้เมื่อเข้ามาตั้งรกรากเมื่อราวศตวรรษที่ 16 ถนนบริเวณนี้จะปูด้วยหินอ่อน ใช้เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่านตึกต่างๆ ในย่านพลาก้าล้วนเป็นตึกเก่าแก่ ร้านค้าก็ตกแต่งน่ารัก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ้าเดินกันจนเมื่อยแล้วก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ให้แวะนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL ATHENS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

เอเธนส์ - แหลมซูเนียน -วิหารเทพโพไซดอน - ช้อปปิ้ง Oulet - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ปลายหน้าผาในจุดที่ท่านสามารถชมความงดงามของทะเลอีเจียน และหมู่เกาะต่างๆ ได้ดีที่สุด วิหารเทพโพไซดอนสร้างขึ้นเมื่อ 444 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่ และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ ที่นี่ วิหารนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญแล้ว ยังคงทำหน้าที่เป็นเสมือนประภาคารนำทางให้แก่นักเดินทางที่กำลังมุ่งสู่เมืองพีเรอุสอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ VERSACE,  HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER, ADIIDAS,NIKE และอื่นๆอีกมากมาย
 • จากนั้นได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์
 • 18.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH1283
 • 20.20 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 22.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH772
DAY10

แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน