ทัวร์กรีซ เจาะลึก กรีซทัวร์กรีซ เจาะลึก กรีซ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์กรีซ เจาะลึก กรีซ

รหัสทัวร์ : GRAND GREECE 10 DAY (QR)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 22 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 109,900 บาท
2 7 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 119,900 บาท
3 24 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 115,900 บาท
4 3 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 115,900 บาท
5 17 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชม Meteora Rock อารามลอยฟ้าสุดมหัศจรรย์
 • 2
  ชมเกาะ Santorini เกาะที่ได้ชื่อว่า ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • 3
  ชมเกาะ Mykonos เกาะแสนสวย สวรรค์ของนักท่องราตรี
 • 4
  ชมกรุง Athens เมืองหลวงสุดสวยของกรีซ
 • 5
  ชมนคร Acropolis , Parthenon สิ่งก่อสร้างสมัยกรีก (Unesco)
 • 6
  ชมวิหาร Temple of Apollo, Temple of Athena แห่งเมืองเดลฟี (Unesco)
 • 7
  ชมเมือง Thessaloniki เมืองเก่าแก่สำคัญ (Unesco)
 • 8
  ชมวิหาร Temple of Poseidon วิหารสุดสวย ณ แหลมซูเนียน
 • 9
  นั่ง เคเบิ้ลคาร์ + นั่งลา ชมเกาะซานโตรินี
 • 10
  ล่องเรือ ในทะเลสาบภูเขาไฟ
 • 11
  ชมพระอาทิตย์ตกดินหมู่บ้านเอีย
 • 12
  ชมโรงงานผลิตไวน์

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์กรีซ เจาะลึกกรีซ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ Qatar Airways พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

กรุงเทพฯ- โดฮา - เทสสโลนิกิ (กรีซ) (Unesco) - พิพิธภัณฑ์โบราณ - ชมเมือง

 • 02.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
 • 05.55 น. เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ เที่ยวบินที่ QR205
 • 12.50 น. เดินทางถึงเมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ
 • นำท่านชมเมืองเทสสโลนิกิ เมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
 • ถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ
 • เข้าชม George’s Rotunda โบสถ์เก่าแก่สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลริอุส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใช้เป็นสุเหร่า
 • ถ่ายรูปกับประตูหินรูปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ที่มีชัยชนะในการทำสงครามกับพวกเปอร์เซีย
 • ถ่ายรูปกับกำแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าเเก่เเละยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสิ่งโบราณสถานต่างๆในเมืองเทสสโลนิกิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ANATOLIA HOTEL THESSALONIKI หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

เทสสโลนิกิ - คาลัมบาก้า - อารามลอยฟ้าแห่งเมเทออรา (Unesco)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยตัวเมืองคาลัมบาก้านั้นอยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีก (Greece) เมืองคาลัมบาก้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เขาเมเทออรา (Meteora) แห่งเมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 เมื่อมาถึงเมืองนี้สิ่งที่จะเห็นเป็นอย่างแรกเลยก็คือ หน้าผาหินสูงชันอย่างเขาเมเทออรา มองขึ้นไปนี่คอแทบหักกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของเมืองก็สามารถมองเห็นได้ซึ่งเป็นสถานที่น่าประทับใจและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุด โดยตรงยอดเขาจะเป็นยอดแหลมขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกๆ ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหวและการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออสมาเป็นล้านปี
 • ชม อารามแห่งเมเทออรา (Meteora Rocks) อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า มีความสูงถึง 245 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1356 โดยการนำหิน อิฐและไม้แต่ละชิ้นขึ้นไปบนยอดเขาด้วยการลำเลียงใส่ในตะกร้าและบันไดเชือก ทางยูเนสโกจึงจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
 • นำท่านเข้าชมอารามที่ใหญ่ที่สุด คือ อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 3 ศตวรรษและเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน For Your Eyes Only อีกด้วย จากนั้นชมโบสถ์ไบแซนไทน์ (Byzantine Church) โบสถ์อัสสัมชัญที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL AMALIA KALABAKA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

คาลัมบาก้า – เดลฟี่ (Unesco) - วิหารอพอลโล – วิหารอะธีนา - กรุงเอเธนส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี่ (Delphi) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) เป็นทั้งสถานที่ทางโบราณคดีและเมืองในกรีซปัจจุบันทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาพาร์นาสซัสในหุบเขาโฟซิส เดลฟีเป็นสถานที่สำหรับไพเธียหรือโหรเดลฟี (Delphic oracle) ที่สำคัญที่สุดในโลกกรีกโบราณ เพราะเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการสักการะเทพอพอลโลหลังจากที่ได้ทำการสังหารไพธอนผู้พำนักอาศัยอยู่ ณ ที่นั้นเพื่อพิทักษ์สะดือของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เข้าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละคร และการดนตรี ตั้งอยู่บนเนินเขา พานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่าง ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิตอันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีก
 • นำชมโรงละครกลางแจ้งแห่งเดลฟี ที่ตั้งเหนือวิหารอพอลโล ท่านสามารถชมวิวของเมืองจากโรงและครกลางแจ้งแห่งนี้
 • ชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalia Spring) ซึ่งน่ามาจากแหล่งน้ำพุร้อนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี เลยทีเดียว
 • นำท่านชมวิหารอะธีนา (Temple of Athena)
 • นำท่านชมวิหารทรงกลม ที่เรียกว่า Tholos ซึ่งถือสัญลักษณ์ของเมืองเดลฟี่
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตามตำนานกรีกเล่าว่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
NOVOTEL ATHENS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืน 3 คืน (เกาะมิโคโนส 1 คืน /เกาะซานโตรีนี 2 คืน )***

DAY5

เอเธนส์ - นั่งเรือเฟอร์รี่ - มิโคนอส ( เวนิสน้อย) - มิโคนอสทาวน์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส ( Mykonos)
 • 07.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส
 • 09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม เพื่อให้ท่านได้จัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรียกได้ว่าเกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นำท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
 • ถ่ายรูปกับกังหันกลางทะเล (Mykonos Windmills) หรือที่เรียกว่า KATO MYLOI ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี  เป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกัน
 • ชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยากที่มีความโดดเด่น และงดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เกาะมิโคนอสนั้นครบเครื่องด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ำคืน ผับบาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ****

RADISSON BLU WROCLAW HOTEL หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY6

มิโคนอส - นั่งเรือเฟอร์รี่ - ซานโตรินี - ชมพระอาทิตย์ตกหมู่บ้านเอีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตรินี
 • 09.50 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส
 • 11.55 น. เดินทางถึงท่าเรือฟิรา เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือน สักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะใน กรีซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือ แม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใน เป็นสถานที่ซึ่งคู่รักทุกคู่ต้องการไปเยือนสักครั้งหนึ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้เป็น ศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึง ความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตาม หน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา
 • นำท่าน สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์เหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความสวยงามเกินกว่าคำบรรยาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
EL GRECO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (เต็มอิ่มพัก 2 คืนสบายๆ โรงแรมบนเกาะซานโตรินีแพงกว่าบนฝั่งเยอะ เราอยากให้ท่านได้เต็มอิ่มกับที่นี้เพราะถือว่าเป็นที่สุดของกรีซ)

DAY7

ซานโตรินี - ล่องเรือในทะเลสาบ - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวซานโตรินี – นั่งลา – เรดบีช – ชมและชิมไวน์ท้องถิ่น - ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิดและการยุบตัวของเกาะ โดยเรือจะนำท่านานสู่บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายน้ำในบ่อน้ำพุร้อน ประมาณ 30 นาที
 • อิสระให้ท่านเดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปเกาะซานโตรินี จากจุดชมวิวดีที่สุด
 • นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา ให้ท่านชมวิวของเกาะซานโตรินี แบบมุมสูงให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนั่งรถเคเบิ้ลคาร์ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน บริเวณอโครติริ (Akrotiri)เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพลโต
 • นำท่าน ชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัยกัน
 • แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และซื้อกลับเป็นของฝาก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) นำท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง Theotokopoulou Square ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสำราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
EL GRECO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว                       

DAY8

ซานโตรินี - บินภายในสู่กรุงเอเธนส์ – อะโครโปลิส (Unesco) - วิหารพาร์เธนอน – วิหารโอลิมเปียนซุส - ช้อปปิ้งตลาดพลาก้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก              

 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี
 • 09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานโตรินี โดยสายการบิน…. (**บินภายใน สะดวกสบายประหยัดเวลาได้เยอะ**)(สายการบินอนุญาติให้โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ / ท่าน  น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
 • 10.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านชมเมืองเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • ชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ นครกรีกโบราณนิยม สร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง และที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการ สร้างเมืองเป็นที่ ตั้งของ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) คือ วิหารโบราณในกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นที่บูชาเทพอาเธนา สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช ชื่อของวิหารอาจมาจากชื่อของงานประติมากรรมที่เคยตั้งอยู่ภายใน คือ Athena Parthenos ซึ่งหมายความว่าเทพีอันบริสุทธิ์ วิหารพาร์เธนอนสร้างตามการริเริ่มของเพริเคิล ผู้นำกรุงเอเธนส์ในสมัยนั้น
 • นำท่านชม วิหารโอลิมเปียนซุส (Temple of the Olypian Zeus) ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นเมื่อ 700 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบัน ด้วยกาลเวลาที่ผ่านเลย ทำให้เหลือเพียงซากปรักหักพังไว้ให้ได้ศึกษา แต่ใครจะรู้บ้างว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ มีความสำคัญเทียบเท่าปิรามิดในอียิปต์เลยทีเดียว ปัจจุบันคงเหลือแต่เสารูปแบบโครินเธียนเพียงแค่ 15 ต้น จากของเดิม 104 ต้น
 • นำท่านสู่ย่านพลาก้า ที่อยู่กลางกรุงเอเธนส์ คำว่า Plaka มาจาก Pliaka แปลว่า เก่า เป็นคำที่ทหารแอลเบเนียที่รับใช้กองทัพเติร์กใช้เรียกบริเวณนี้เมื่อเข้ามาตั้งรกรากเมื่อราวศตวรรษที่ 16 ถนนบริเวณนี้จะปูด้วยหินอ่อน ใช้เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่านตึกต่างๆ ในย่านพลาก้าล้วนเป็นตึกเก่าแก่ ร้านค้าก็ตกแต่งน่ารัก
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถ้าเดินกันจนเมื่อยแล้วก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ให้แวะนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
NOVOTEL ATHENS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

เอเธนส์ – ชมเมือง - แหลมซูเนียน -วิหารเทพโพไซดอน - ช้อปปิ้ง Oulet - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896
 • ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม ชมประตูชัยเฮเดรียน หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
 • นำท่านถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
 • นำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ปลายหน้าผาในจุดที่ท่านสามารถชมความงดงามของทะเลอีเจียน และหมู่เกาะต่างๆ ได้ดีที่สุด วิหารเทพโพไซดอนสร้างขึ้นเมื่อ 444 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

 • นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ VERSACE,  HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER, ADIIDAS,NIKE และอื่นๆอีกมากมาย
 • ** อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **
 • จากนั้นได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์
 • 20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR212
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.55 น. เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 02.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836
 • 13.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน