ทัวร์เยอรมัน GRAND GERMANY สงกรานต์ทัวร์เยอรมัน GRAND GERMANY สงกรานต์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน GRAND GERMANY สงกรานต์

รหัสทัวร์ : GRAND GERMANY 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 10 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 112,900 บาท
2 26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมกรุง Berlin เมืองหลวงของเยอรมัน
 • 2
  ชมเมือง Dresden เมืองสุดสวยอันดับต้นๆของยุโรป
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Quendlingburg ชุมชนแห่งแรกของชาวเยอรมัน เป็น 1ใน 3เมืองที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Wernigerode 1ใน 10 หมู่บ้านครึ่งไม้ที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Rothenburg / Bamburg เมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 6
  ชมปราสาท Neuschwanstein Castle ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน
 • 7
  ชมพระราชวัง Sans Souci Palace พระราชวังสุดสวยของเยอรมัน
 • 8
  ชมพระราชวัง Linderhof palace พระราชวังที่สวยที่สุดของพระเจ้าลุควิคที่ 2
 • 9
  ชมพระราชวัง Resident Munich Palace พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุด
 • 10
  พิชิตยอดเขา Zugspitze Mt. ที่สูงที่สุดในเยอรมัน
 • 11
  ชมหมู่บ้าน Garmish หมู่บ้านสไตล์บาวาเรียสวยที่สุด
 • 12
  ชมเมือง Munich เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย
 • 13
  ชมพิพิธภัณฑ์รถ BMW MUSEUM
 • 14
  ชม กำแพงเบอร์ลิน
 • 15
  ชมเส้นทางสาย Romantic Road
 • 16
  ชม ประตูชัยบราเดนเบิร์ก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เยอรมัน เจาะลึกเยอรมัน
Grand Germany 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) – BMW MUSEUM - พระราชวังเรสซิเดนซ์ - ช้อปปิ้ง

 • 00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านเดินทางเข้าชม BMW MUSEUM ซึ่งจะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถBMW (BAVARIAN MOTOR WORKS) ซีรี่ส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน นำท่านชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมัน หรือ BMW World ในภาษาอังกฤษ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz München สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1385 ที่นี่ถูกยกให้เป็นพระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์
SHERATON ARABELLAPARK MUNICH  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาวว 

DAY3

มิวนิค - การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – เอ็ททาล – ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - ฟุสเซ่น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 120  กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันบ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบ้านเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ที่ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางกลับลงสู่ด้านล่าง เดินทางสู่เมือง เอ็ททาล (Ettal) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) นำท่านเข้าชมปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof) 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สร้างขึ้นมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์
 • ฝรั่งเศส นำท่านเข้าชมห้องภายในปราสาท ซึ่งเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่านั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยสถาปัตยกรรมและความสวยงามจริงๆ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองสีลูกกวาด แสนสวย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองโรงแรมที่พัก
LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY4

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โรเธนเบิร์ก (เส้นทางสายโรแมนติค)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (Neuschwanstein Castle) นำท่านขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ ให้ท่านชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย
 • ได้เวลานำท่านลงจากปราสาทด้วยรถมินิบัสกลับลงสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) (ระยะทาง 250  กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) หรือเรียกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน โดยเส้นทางสวยงามระยะทาง 250 กิโลเมตร ท่านจะวิ่งบนเส้นทางสายโรแมนติค ( ROMANTIC ROAD) เส้นทางที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามที่ท่านจะวิ่งผ่านหมู่บ้านเล็ก ปราสาท พระราชวัง โบสถ์ สวยงามมากมาย อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GOLDENER  HIRSCH  HOTEL ROTHENBURG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY5

โรเธนเบิร์ก - แบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - เดรสเดน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ที่ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้า ไวน์ โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274
 • นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นำท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลานน้ำพุและตลาดเก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซื้อของฝาก และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • เดินทางสู่เมืองเก่าของ แบมเบิร์ก (BAMBERG) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมันนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อาคารบ้านเรือนต่างๆจึงมีอายุมากกว่า 200 ปี เพราะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสงคราม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์ และ เซนต์จอร์จ มีความสำคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์กสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่2
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าของแบมเบิร์ก ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างคร่อมแม่น้ำอันถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแบมเบิร์ก ให้ท่านถ่ายรูปชมเมืองหมู่บ้านสีสันสดใสหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
 • ออกเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร  ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งแคว้น แซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
WESTIN BELLEVUE DRESDEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

เดรสเดน - GREEN VAULT - พระราชวังสวิงเกอร์ - เบอร์ลิน - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชม GREEN VAULT ห้องที่จัดแสดงเครื่องอัญมนีและทรัพย์สมบัติของพระเจ้าออกุสตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกยกให้เป็นหนึ่งใน BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLEY IN THE WORLD
 • นำท่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคที่ งดงามและรอดพ้นจาการทำลายของฝ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม
 • นำท่านชมกำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูก โจมตีทางอากาศเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพโบสถ์ แห่งเดรสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อปี 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน
 • จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดน จากมุมที่สวยที่สุดริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เบอร์ลิน (BERLIN) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร 2.15 ชม.) นครหลวงปัจจุบันของเยอรมันหลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรีและเยอรมันตะวันออกในฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่วม 50ปีภายหลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2
 • ช้อปปิ้งบนถนนชื่อดัง เดอะคัวฟวซเตนดัม“The Kurfurstendamm” ย่านธุรกิจอันดับหนึ่งของกรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับโบสถ์ ไกรเซอร์วิลแฮลม จักรพรรดิผู้เกรียงไกร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าอันทันสมัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน )

DAY7

เบอร์ลิน - พอตสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี - เบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน – ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองพอตสดัม (POTSDAM) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร 30 นาที) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลัง กำแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี นำท่านเดินชมด้านใน พระราชวังซองส์ซูซี (SANS SOUCI)  พระราชวังฤดูร้อนของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1660 เป็นต้นมา
 • ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบอร์ลิน นำท่านชมเมืองเบอร์ลินที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดังเดิม นำชม2ฝั่งนครเบอร์ลิน ทั้ง ตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพ กำแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการ แบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง
 • ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย บราเดนเบิร์ก ที่เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ลินเด้นที่เปรียบได้กับชองป์ เอลิเซ่แห่ง ปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยโบสถ์ส าคัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ผ่านชม พระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต ผ่านชมชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า-ออกของ 2 ฝั่งเบอร์ลินซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผล งานทางศิลปะของอารยธรรมที่เคยเฟื่องฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น กรีก, เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY8

เบอร์ลิน - เควดลินบวร์ก – แวร์นิเกโรเด– คาสเซล (เส้นทางสาย Fairy Tale)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินสู่เมือง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (เมืองที่ไม่ควรพลาด) เป็น 1 ใน 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน (ระยะทาง 210  กิโลเมตร  ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงอย่างมากเรื่องความสวยงามและความเก่าแก่ของเมืองเพราะเมืองนี้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมัน ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ. 919
 • นำท่านชมเมือง เควดลินบวร์ก เมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (Timber – Framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง ลวดลายของตัวอาคารที่ประดับตัวอาคารสามารถแบ่งเป็นยุคได้ถึง 5 สมัย ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ทำให้เมืองนี้ได้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO
 • 1994 นำท่านเข้าสู่ตัวจตุรัสกลางเมืองเก่าบริเวณ Markplatz ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลาว่าการเมืองเก่า บ้านเรือนร้านค้า และใกล้ๆกันก็เป็นที่ตั้งปราสาท โบสถ์ Servatius โบสถ์ที่เป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ Heinrich I แลพระชายา และข้างๆกันยังมีโบสถ์ St.Nicholas Church โบสถ์ที่มีเรื่องเล่าว่ามีคนเลี้ยงแกะไปพบสมบัติจำนวนมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แวร์นิเกโรเด (Wernigerode) เป็น 1 ในหมู่บ้านไม้โบราณที่สวยที่สุดในเยอรมัน (ระยะทาง ประมาณ  30  กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในตอนเหนือของเทือกเขาฮาร์ช(Harz Mountains) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนถนนเครื่องไม้แบบโบราณของเยอรมัน(German Timber –Frame Road)
 • นำท่านเข้าสู่ย่านจตุรัสเก่ากลางเมือง Markts ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่า และร้านค้าต่างๆมากมาย ทั้งยังสามารถมองเห็นปราสาทแวร์นิเกโรเด ที่ตั้งโดดเด่นเหนือเมืองแวร์นิเกโรเด
 • นำท่านถ่ายรูปกับบ้านที่เล็กที่สุดในเมือง (Wernigerode’s Smallest House) ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ในสไตล์บารอค โดยมีความสูงจากพื้นถถึงรังคาเพียง 4.20 เมตร มีความกว้าง 2.95 เมตร และมีประตูสูงเพียง 1.70 เมตร โดยด้านในมีเพียง 1 ห้องเท่านั้น มีพื้นที่ใช้สอยเพียง 10 ตารางเมตร เท่านั้น จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคาสเซล (Kassel) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นเฮสเซ่น (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยู่บนแม่น้ำ Fulda เป็นเมืองหลวงของแคว้นคาสเซล

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
PENTA HOTEL KASSEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

คาสเซิล - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน (ระยะทาง 200 กิโลเมตร  ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)
 • นำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่
 • ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน