ทัวร์ยุโรป เยอรมันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรป เยอรมัน

รหัสทัวร์ : GERMANY FAIRY TALE VILLAGE
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 107,900 บาท
2 19 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 107,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมปราสาทงาม Hohenzollen
 • 2
  ชิม Riesling ไวน์เลิศ
 • 3
  ตลาดคริสตมาสสุดโรแมนติก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์บอลข่าน
ทัวร์ออสเตรีย สโลเวเนีย โครเอเชีย มอนเตเนโกร
9 วัน 6 คืน โดยสารการบิน Austrain Airlines (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย)

 • 05.35 น. เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT

นำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม NH Airport Vienna

 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมือง “กราซ” (GRAZ) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้งสองข้างทาง
 • ชมเมืองกราซซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultural City of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือง “เบลด” (BLED) ประเทศสโลเวเนีย (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) / เดินทางถึง เมืองเบลด เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain
 • นำท่าน ล่องเรือ “เพลทน่า” (Pletna) ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์
 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลุบเบลียน่า” (Ljubljana) เมืองหลวง ประเทศสโลเวเนีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4  ดาว หรือระดับเทียบเท่า

DAY3

เบลด – ถ้ำโพสทอยน่า – ซาเกรบ(โครเอเชีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำโพสทอยน่า” (POSTOJNA) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) /
 • เข้าชมถ้ำโพสทอยน่า โดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ้ำซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำ (ระยะทางเดินประมาณ 2-3 กิโลเมตร) ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิตขึ้นมาจากสวรรค์
 • อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บริเวณหน้าถ้ำโพสทอยน่า

 • ท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศข้ามพรมแดนสู่ กรุง “ซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 198 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) (มีการตรวจวีซ่าก่อนข้ามพรมแดน) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (CROATIA) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่ผ่านมาเป็นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ
 • ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ( Stephen’s) (การเข้าชมขึ้นอยู่กับวันและเวลา อาจมีการปิดหรือมีการทำพิธี) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะ ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม
 • ต่อด้วยนำท่านสู่ย่าน Flower Square อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ออโธดอก
 • นำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายที่สั้นที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการขึ้นเพียง 57 วินาที ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบน ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็น ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มาร์ก ( Mark Church) ที่มีหลังคาสวย แปลกตา ไม่เหมือนที่ไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของ รูปไอคอนพระแม่มารี ที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ศตวรรษที่ 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอย่างถูกเผาไหม้ มีเพียงรูปไอคอนที่ยังคงเหลือ จนทำให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาขอสิ่งปาฏิหารย์ และมีการนำแผ่นหินอ่อน เขียนคำว่า ฮวา-ล่า (HVALA) แปลว่า “ขอบคุณ” มาติดไว้ตามผนังจนเต็มไปหมด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักระดับ 4  ดาว หรือระดับเทียบเท่า

DAY4

โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Unesco) – ซาดาร์ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ซาดาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” National Park Plitvice Jezera (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ เมือง “คาโลวัช” Karlovac เมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย
 • ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice Jezera) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 269 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง
 • นำท่านเดินชมธรรมชาติอันสวยงาม ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น
 • ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย
 • ท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากพลิทวิเซ่ ตอนกลางของประเทศโครเอเชียสู่ เมือง “ซาดาร์” (ZADAR) (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY5

ซาดาร์ – ซีบีนิค – โทรเกียร์ – สปลิท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมือง “ซีบีนิค” (SIBENIK) (ระยะทาง 90.2 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมตัวเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติก ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี
 • ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 ผ่านเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในยุคโบราณ ชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ ( James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2000
 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง “โทรเกียร์” (TROGIR) (ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองสวยที่เป็นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสียงของโครเอเชีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่า ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอร์เลนต์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้…
 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง “สปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้ นำท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบแซนไทน์นั่นเอง
 • …อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง, ร้านเนคไท, ร้านรองเท้า, ร้านช็อคโกแลต, ร้านเครื่องหนัง, ร้านกระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย หรือหากท่านใดไม่ชอบการช้อปปิ้งอาจมานั่งดื่มกาแฟบริเวณหน้าอ่าว ที่เป็นที่ตั้งของร้านกาแฟ เรียงรายตลอดแนวกำแพงฝั่งที่ติดกับทะเล ดูวิถีชีวิตของผู้คนชาวสปลิท และนั่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองสวยแห่งนี้..

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

DAY6

สปลิท – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวมาลี สตอน” (MALI STON) (ระยะทาง 211 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ก่อนเดินทางถึง เมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดน เข้าสู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูปและซื้อของฝากพื้นเมือง) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่าว่า เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย
 • ท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ ประเทศโครเอเชีย / เดินทางถึง เมืองมาลี สตอน เป็นที่ตั้งของสถานที่เพาะพันธุ์หอยนำท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • ท่านเดินทางสู่เมือง “ดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) (ระยะทาง 53.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี ได้เวลาอันสมควร ชมกำแพงเมืองโบราณ ขึ้นชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย
 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มสเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ ริมทะเลอาเดรียติค
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

DAY7

ดูบรอฟนิค – กอตอร์(มอนเตเนโกร) – บุดวา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านช้อปปิ้งละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากเขตประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Posip” จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (MONTENEGRO) แปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า BLACK MOUNTAIN หรือ “ภูเขาสีดำ” ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ คริสเตียน
 • พิเศษ !! นำท่านล่องเรือข้ามฝั่งจาก “ท่าเรือคาเมนาริ” (Kamenari) สู่ “ท่าเรือเลเปทาเน่” (Lapetane) ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค ผสมผสานด้วยทิวทัศน์ของภูเขา ทุกท่านจะได้สัมผัสการท่องเที่ยว “ประเทศมอนเตเนโกร” (Montenegro) ในอีกสไตล์หนึ่ง
 • นำเดินทางสู่เมือง “กอเตอร์” (KOTOR) มรดกโลก UNESCO แห่งแรกของประเทศมอนเตเนโกรที่ได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979 ระหว่างทางท่านจะได้ชมเมืองเก่าและธรรมชาติที่สวยงาม…นำท่านชม TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถ์นิกายออโธดอกซ์
 • นำท่านสู่ เมือง “บุดวา” (BUDVA) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนชายฝั่งอาเดรียติค เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งที่ตั้งอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค โดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร”

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
เข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

DAY8

บุดวา – พอตกอริซ่า – สนามบิน – เวียนนา – เอาท์เลท พาร์นดอฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเที่ยวชม เมืองเก่า “บุดวา” (BUDVA) เมืองติดชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น นำท่านชม JOHN CHURCH โบสถ์คาทอลิก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมัยก่อน ชม SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากจากเมืองบุดว่าได้ตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุง พอดกอริซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS 728 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 1:40 ช.ม.)
 • 16.40 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
 • พิเศษ!!! นำท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพื่อช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลทสถานที่ช้อปปิ้งเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย
 • **เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย**
 • 19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวียนนา
 • 23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน OS 025 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ชั่วโมง
DAY9

กรุงเทพฯ

 • 14.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม…


แชร์ให้เพื่อน