ทัวร์จอร์เจีย เส้นทางอันซีนเจาะลึก 12 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์จอร์เจีย เส้นทางอันซีนเจาะลึก 12 วัน

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE GRAND GEORGIA 12 DAYS (TK)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 18 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 99,000 บาท
2 8 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 99,000 บาท
3 15 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 99,000 บาท
4 6 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 99,000 บาท
5 13 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 99,000 บาท
6 10 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 99,000 บาท
7 14 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 99,000 บาท
8 5 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 99,000 บาท
9 12 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 99,000 บาท
10 19 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 99,000 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเมือง MESTIA เมืองที่สวยที่ของประเทศจอร์เจีย (Unseen)
 • 2
  ชมหมู่บ้าน USHGULI หมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป (Unesco) (Unseen)
 • 3
  ชมเขต UPPER SVANETI เขตเทือกเขาคอเคซัส ที่สวยที่สุด (Unseen)
 • 4
  ชมโบสถ์ GERGETI TRINITY โบสถ์เก่าแก่บนเทือกเขาคอเคซัส
 • 5
  ชมกรุง TIBILISI เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศจอร์เจีย
 • 6
  ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปราการแห่งเมืองทบิลิซี
 • 7
  ชมนครถ้ำ UPLISTSIKHE หนึ่งในนครถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุด
 • 8
  ชมเมือง BATUMI และ ล่องเรือชมทะเลดำ ชมความสวยงามของเมือง Batumi
 • 9
  ชม Gelati Church โบสถ์เก่าแก่ (Unesco)
 • 10
  ชม Bagrati Cathedral โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าพันปี
 • 11
  ชม เส้นทางแห่งไวน์ Kakheti Wine Route พร้อมชิมไวน์เลิศรส
 • 12
  ชมถ้ำ Prometheus Cave ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม

 HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์จอร์เจีย เส้นทางเจาะลึกอันซีน 12 วัน 9 คืน
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 20.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.00 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)  (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
DAY2

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี) - บาทูมิ (จอร์เจีย) - ชมเมือง - ล่องเรือทะเลดำ - ชมสถาปัตยกรรม อาลี นีโน - ชมโชว์น้ำพุแสงสี

 • 05.15 น.เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (BUS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK390
 • 09.35 น.  เดินทางมาถึงสนามบินบาทูมิ
 • นำท่านชม เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่า
 • นำท่านชมย่าน EUROPE SQUARE จัตุรัสใจกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง เป็นย่านที่คึกครื้นของผุ้คนออกมาจับจ่าย
 • นำท่านชม จัตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วย ร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำสถาปัตยกรรม โดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสีที่ หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส Georgia: Emerging Europe's leader in economic freedom - Emerging Europe

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali And Nino Moving Scilptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูก สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ/ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่าง ประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย                                  MONUMENT ALI AND NINO (Batumi) - All You Need to Know BEFORE You Go
 • นำท่าน ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่งดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์สะสมอยู่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมโชว์น้ำพุ แสงสี ที่สวยงาม ณ กลางจัตุรัส ถนน BOULEVARD                               Batumi, Adjara, Georgia. Singing And Dancing Fountains Is Local Landmark At Boulevard Fountains photo by Grigory_bruev on Envato Elements

SHERATON HOTEL BATUMI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว  

DAY3

บาทูมิ - ซุกดิดี – พระราชวังดาเดียนี่ - แคว้น UPPER SVANETI - หมู่บ้านเมสเทีย (หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจอร์เจีย)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซุกดิดี (Zugdidi) (ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 2.30 ชม.) หรือเรียกอีกชื่อว่า ถูกเรียกว่า Dadi จากนามสกุลของผู้ปกครองของ Megrelia เจ้าชาย Dadiani ที่ประทับอยู่ที่เมืองนี้
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพระราชวังดาเดียนี (Dadiani Palace History and Architectural Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคอเคซัส จัดแสดงวัตถุกว่า 41,000 ชิ้น โดยสิ่งของที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่ หน้ากากที่สวมหน้าของนโปเลียนตอนเสียชีวิตในปี 1833 รวมถึงหนังสือต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว เครื่องเงิน และกระเบื้องเคลือบของจักรพรรดินโปเลียน    Dadiani Palace and Martvili canyon daytrip from Tbilisi | musement

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เรียกกันว่า Upper Svaneti  สู่เมือง เมสเตีย (Mestia)  เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศจอร์เจีย มีอายุกว่าพันปี(ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 3.30 ชม.) เป็นประตูสู่ดินแดน Svaneti ในเทือกเขา Greater Caucasus มียอดเขา Mount Ushba เป็นสัญลักษณ์ ตัวเมืองเมสเตียนั้นเต็มไปด้วยหอคอยแบบ Svaneti หอคอยโบราณที่สร้างไว้ราวๆศตวรรษที่ 9-12  เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่  มีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ถ้าท่านมาเยือนจอร์เจียแล้วไม่ได้มาเมืองเมสเตียถือกันว่าทันยังมาไม่ถึงจอร์เจีย Mestia | Georgia | Luxe and Intrepid Asia | Remote Lands
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งนี้ ( ETHNOGRAPHICAL MUSEUM ) ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงสิ่งของที่ถูกค้นพบในยุคสมัยเก่า เช่น เครื่องครัว อาวุธ เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงรูปภาพและคัมภีร์ทางศาสนาต่าง ๆ อีกด้วย  รีวิวที่เที่ยวEthnography Museum - ตั๋วEthnography Museum - ส่วนลดEthnography Museum - วิธีเดินทางแถวEthnography Museum, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้Ethnography Museum - Trip.com
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองเมสเตีย ที่สวยงามแห่งนี้ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 POSTA HOTEL MESTIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   (พัก 2คืน)   ** เมือง MESTIA มีโรงแรมสูงสุดแค่ 4 ดาวเท่านั้น **

DAY4

เมสเตีย - อุชกูลิ (UNESCO) หมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป - นั่งกระเช้าชมวิว ZURULDI - หมู่บ้าน HESHKILI VIILAGE - เมสเตีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอุชกูลิ (USHGULI) (ระยะทาง 50 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) หมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่าพันปีในพื้นที่ Mestai เขต Svaneti หมู่บ้านอุชกูลิ ซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาสูง 2,410 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถือว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของยุโรป ล้อมรอบด้วยยอดเขาที่มีชื่อเสียงหลายยอด อาทิ ยอดเขาอูชบา (Ushba) สูง 4,710 เมตร เททนูลดีสูง 4,975 เมตร และชารายอดเขาที่สูงที่สุดของจอร์เจีย 5,193 เมตร ตัวหมู่บ้านนี้มีถึง 4 หมู่บ้านย่อยและเต็มไปด้วยหอคอยแบบ Svaneti. หมู่บ้าน Ushguli ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO) ตั้งแต่ปี 1996  เที่ยว Ushguli 2022 - ท่องเที่ยว Ushguli, จอร์เจีย - รีวิวการท่องเที่ยว - Tripadvisor
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านอุชกูลิให้ท่านถ่ายรูปหรือเดินชมวิถีชีวิตของชาวเมืองตามอัธยาศัย  นำท่านถ่ายรูปกับป้อม อนุเสาวรีย์ควีน มาทา กษัตริย์นักหญิง ที่ชาวจอร์เจียต่างเคารพ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมสเตีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ศุนย์กลางการเล่นสกี นำท่านนั่งกระเช้า MESTIA SKI LIFT STATION  ขึ้นสู่ HATSVALI และเปลี่ยนกระเช้าสู่ยอดเขา ZURULDI  taras - Picture of Restaurant Zuruldi, Mestia - Tripadvisor
 • จากนั้นให้ท่านชมวิวแบบพาโนรามา ของเทือกเขาคอเคซัส ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านกลับสู่ด้านล่างนำท่านแวะเที่ยวหมู่บ้าน HESHKILI VIILAGE  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เก่าแก่ที่สุดในเขต Svaneti ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  HESHKILI HUTS SVANETI - Prices & Lodge Reviews (Georgia) - Tripadvisor
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
POSTA HOTEL MESTIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY5

เมสเตีย - ชมวิวภูเขา USHBA – ทะลสาบ Kuruldi Lake - TSKATUBO – ถ้ำ PROMETHEUS - คูไทซึ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งรถ JEEP เพื่อชมวิวของยอดเขา Ushba ยอดเขาสูง 4,710 เมตร  เทือกเขาที่เป็นฉากหลังเหนือหมู่บ้านเมสเตีย เทือกเขา Ushaba นั้นเป็นยอดเขาแหลม 2 ยอด จนได้รับสมญานามว่า MATTERHORN แห่งจอร์เจีย  ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาคอเครซัส Mesmerizing view of Ushba Mount captured in Georgia's Svaneti Region - GeorgianJournal
 • จากนั้นนำท่านแวะชมทะเลสาบ Kuruldi Lake หรือ Mirror Lake ทะลสาบเล็กๆทีมีฉากหลังเป็นเทือกเขาคอเคซัส  Visit Koruldi Lakes

** ทะเลสาบสามารถชมได้ตั้งแต่กลาง มิ.ย. – ต.ค. เท่านั้น ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่เมือง TSKALTUBO (ระยะทาง 210 กม.ใช้เวลา 4 ชม.)
 • นำท่านเข้าชมถ้ำโพรมีธีอุส(Prometheus Cave) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย มีความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากถ้ำแห่งนี้ ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อราวคริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตาส่วนชื่อของถ้ำาโพรมีธีอุสเป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นําไฟ 1984 มีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร แต่เปิดให้เข้าชมเพียง 1.6 กิโลเมตร
 • นำท่านเดินชมถ้ำและขาออกนำท่านล่องเรือลอดถ้ำออกมา Prometheus Caves & Martvili Canyon Tour In Group

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคูไทซี (Kutaisi City) (ระยะทาง 25 กม.ใช้เวลา 30 นาที) มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย
 • นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ     Top things what to see and do in Kutaisi, Georgia

 BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรือระดับเทียบเท่า 4  ดาว  ** เมือง KUTAISI มีโรงแรมสูงสุดแค่ 4 ดาวเท่านั้น**

DAY6

คูไทซึ - โบสถ์ GELATI CHURSCH (UNESCO) – โบสถ์ BAGRATI CATHEDRAL - โบโจมี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมโบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย  Gelati Monastery built in 1106 situated just out of town o… | Flickr
 • นำท่านชม โบสถ์บากราติ (Bagrati Cathedral) สร้างใน ศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด อิสระท่านชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์นี้ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทําให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ  Visit Bagrati Cathedral

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลา 3 ชม. ) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain)และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มี สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
 • นำท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด Tbilisi: Private Tour of Vardzia, Rabati, and Borjomi Tbilisi
 • จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CROWNE PLAZA HOTEL BORJOMI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว  

DAY7

โบโจมี - โกรี – เมืองถ้ำUPLISTSIKHE CAVE - ANANURI - GUDAURI

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 80 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม. ) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ผู้นำสุดโหดของสหภาพโซเวียต นายโจเซฟเป็นคนจอร์เจี้ยนโดยกำเนิด แต่ได้เป็นถึงเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตต่อจากวลาดีมีร์ เลนิน นำสหภาพโซเวียตเป็นมหาอำนาจของโลกได้ในที่สุด ในช่วงยุคกลางเมืองกอรีมีความสำคัญมากในเรื่องของการทหาร เพราะเป็นเมืองเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไว้ด้วยกัน        Saw this, did that.: Gori, Georgia
 • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Statlin Musuem) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลิน Stalin Museum, Gori | The Crazy Museum of Joseph Stalin

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมซากเมืองอุพลิสซิเค (Uplistsikhe Cave Town)หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจียซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานกันมากว่า 3,000 ปี โดยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของดินแดนแถบนี้ในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ร่วมชมศาสนสถานซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของลัทธิบูชาไฟ รวมถึงห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วย  Historical Monuments of Georgia | UNESCO sites | 2019
 • นำท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) (ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ำของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ไว้อย่างงดงาม The secrets of Ananuri Castle
 • นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GUDAURI LODGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว  

DAY8

GUDAURI - KAZBEGI - GERGETI TRINITY CHURCH - MTSKHETA -TBILISI

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก              

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคาสเบกี (Kazbegi) (ระยะทาง 40 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda)  คาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร ซึ่งบนเส้นทาง Georgian Military Highway ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส คุณจะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาสูงตระหง่านระหว่างทาง โดยเมืองคาสเบกิถือเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสของจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง มีเส้นทางเดินเขาและสกีรีสอร์ทอยู่หลายแห่ง ภูมิทัศน์โดยรอบเมืองเต็มไปด้วยภาพความสวยงามที่ยิ่งใหญ่อลังการของภูเขา รวมทั้งเป็นจุดชมวิว ยอดเขาคาสเบ็ค (Mount Kazbek) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส เจ้าของความสูง 5,047 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) เพื่อนำท่านเข้าชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี Pic 1 Gergeti trinity church - Unsplash - Mushroom Travel

( หมายเหตุ : การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางให้มากที่สุด)

 • นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia-Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม Russia-Georgia Friendship Monument on the Georgian Military (Photos Framed,...) #19945863

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางไปยังเมือง มอสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ (ระยะทาง 40กม.ใช้เวลา 35 นาที ) ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิตี้  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 Mtskheta: Ancient Capital of Georgia Private Half-Day Tour | GetYourGuide
 • นำท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 Jvari monastery | Georgian Travel Guide
 • นำท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมอสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 Svetitskhoveli Cathedral, Mtskheta - Book Tickets & Tours | GetYourGui
 • นําท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็น แท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิก ชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้  How to get to the Chronicle of Georgia in Tbilisi
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี (Tibilisi) (ระยะทาง 70 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ แม่น้ำมตควารี (Mtkvari)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 RADISSON BLU HOTEL TBILISI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว   (พัก 2คืน)

DAY9

ทบิลิซี - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก      

 • นำท่านชมกรุงทบิลิซี โดยเริ่มจากนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) My Time Capsule: Georgia: Splendid Aerial View Over Tbilisi
 • ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก(Little Fortress) ต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป
 • นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ MOTHER OF GEORGIA รูปปั้นถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958 ในปีทบิลิซีฉลองครบรอบ 1500 ปี ช่างแกะสลักชาวจอร์เจียชื่อ Elguja Amashukeli ออกแบบรูปอลูมิเนียมยาวยี่สิบเมตรของผู้หญิงในชุดประจำชาติของจอร์เจีย  Kartlis Deda (Mother of Kartli) | Georgian Travel Guide
 • นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิท รีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก Metekhi Church, an ancient monument of Tbilisi
 • นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปใน บริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี  abanotubani sulfur baths - Picture of Tbilisi, Georgia - Tripadvisor

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • นำท่านชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) มหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองทบิลิซี ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 -7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19  SIONI - SELFTRAVEL.GE
 • นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร และเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงานสถาปัตย กรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย The Bridge of Peace, Tbilisi
 • อิสระท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนจาน ชาเดอนี่ (Jan Sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทาง สังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยว ชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนี้จะมี บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย           Jan Shardeni (right) & Bambis Rigi (left) streets in old town of Tbilisi, Georgia. - Picture of Tbilisi, Georgia - Tripadvisor

พิเศษรับประทานอาหารค่ำ  พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

RADISSON BLU HOTEL TBILISI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว   

DAY10

TBILISI – SIGNAGI – TELAVI

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรุปกับ มหาวิหารซาเมบา (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi / Sameba Cathedral) ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมชื่ออีเลีย(Elia Hill) และถือเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมากเดินดูตึกเรื่อยๆ เหนื่อยก็นั่งดื่มไวน์ ทบิลิซีที่ค้นพบในวัย 27 | THE MOMENTUM
 • นำท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งไวน์ แคว้นคาเคติ (Kakheti Wine Route) ถนนสายเล็กๆ ที่ซอกซอนเข้าไปในหมู่บ้านแทบทุกสายของแคว้นคาเคติ (Kakheti) ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของจอร์เจีย และยังเป็นแหล่งปลูกองุ่นและทำไวน์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในจอร์เจียด้วย โดยมีประวัติศาสตร์การทำไวน์ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคคลาสสิคของกรีกและโรมันโบราณ ย้อนหลังไปได้ถึง 6,000 ปีก่อนคริสต์กาล ซึ่งกรรมวิธีการผลิตไวน์ในปัจจุบันแทบจะไม่แตกต่างจากยุคดั้งเดิม ที่องุ่นยังถูกเก็บด้วยมือ คั้นน้ำองุ่นด้วยการย่ำเท้า บรรจุและบ่มน้ำองุ่นให้กลายเป็นไวน์ในเหยือกดินเผาปลายแหลมที่เรียกว่า แอมโฟรา (Clay Amphora) ปักไว้บนดิน โดยปราศจากสารเร่งปฏิกิริยา Wine — Georgia Selections
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองไชห์นากี (Signagi หรือ Sighnaghi ) (ระยะทาง 105 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองบนเนินเขาสูงกว่า 800 เมตรจากระดับน้ำทะเลในเขตจังหวัด Kakheti จังหวัดทางตะวันออกสุดของประเทศจอร์เจีย หนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศซึ่งมีประชากรเพียง 2,000 กว่าคนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจอร์เจียให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศเนื่องด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามและความร่ำรวยของประวัติศาสตร์บ้านเมือง โดยมีชื่อเสียงจากการผลิตไวน์ การทอพรมท้องถิ่น และอาหารท้องถิ่นรสชาติเยี่ยมซึ่งเรียกว่า Mcvadi  Sighnaghi Wall, Sighnaghi - Book Tickets & Tours | GetYourGuide
 • นำท่านชม อารามนักบุญนีโน่แห่งบอดบี (Monastery of St. Nino at Bodbe) จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญชาวจอร์เจียน เป็นอารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นอารามนางชี อุทิศให้นักบุญนีโน่ สตรีผู้ประกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ได้รับการบรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกัน  แต่ที่วัดของเซนต์ Nino ที่ Bodbe... - Secret World

พิเศษ รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชิมไวน์ ณ แห่งผลิตไวน์

 • จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ( WINE TASTING)  ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ที่สุดในภูมิภาคจนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง Sighnaghi
 • นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ที่ล้อมรอบตัวเมือง     Sighnaghi Fortress

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON COLLECTION HOTEL TELAVI หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว  

DAY11

เทลาวี - ทบิลีซี – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม พระราชวังกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 (Palace of King of Georgia Erekle II) เป็นพระราชวังและป้อมปราการในยุคกลางที่ได้รับการดูแลรักษาไว้ดีที่สุดของประเทศ สร้างโดยกษัตริย์อาร์ชิล (King Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และทำหน้าที่เป็นบัลลังก์และศูนย์กลางการปกครองอาณาจักรคาเคติระหว่างศตวรรษที่ 17-18 และได้รับการขยายเพิ่มเติมโดยกษัตริย์อีเรเคิลที่ 2 จนได้รับสมญานามว่า ‘เมืองคาเคเทียนน้อย’ (The Little Kakhetian) ปัจจุบันปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราชสำนักในสมัยกษัตริย์อีเรเคิลที่ 2 ทั้งห้องพระบรรทม พระราชฐานส่วนใน บัลลังก์ และศาสตราวุธ  House-museum of King Erekle II (Erekle's palace) | Georgian Travel Guide
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (ระยะทาง 100 กม.ใช้เวลา 2 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นําท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้ เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทาสู่สนามบิน
 • 17.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบลู โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 383
 • 19.30 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบลู ประเทศตุรกี (เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน)
DAY12

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
 • 15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


แชร์ให้เพื่อน