ทัวร์ฝรั่งเศส อิตาลี เอลป์-ริเวียร่า 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศส อิตาลี เอลป์-ริเวียร่า 10 วัน

รหัสทัวร์ : FRANCE ALPS – ITALY RIVIERA 10 DAYS (EK)
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 มี.ค. 66 - 25 เม.ย. 66 159,900 บาท
2 11 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 169,900 บาท
3 4 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 165,900 บาท
4 1 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 165,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาสูงที่สุดในยุโรป
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมุ่บ้านชาวประมงหน้าผาบ้านริมทะเลอิตาลี
 • 3
  หมู่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Bellagio / Varenna / Villa del Balbianello หมู่บ้านสุดสวยในทะเลสาบโคโม่ (Unseen)
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
 • 6
  เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก (Unseen)
 • 7
  ชมเมือง Sirmione เมืองสวยริมทะเลสาบกราด้า (Unseen)
 • 8
  ชมเมือง Portofino เมืองสวยริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • 9
  ชมเมือง TURIN เมืองสวยในเทือกเขาเอลป์
 • 10
  ชมเมือง GENOA เมืองท่าสุดในสวยของอิตาลี
 • 11
  ชมเมือง Milan เมืองแฟชั่นของโลก
 • 12
  ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฝรั่งเศส เอลป์ – อิตาลี ริเวียร่า
10 วัน 8 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ดูไบ - เจนีวา

 • 06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบิน EK 375
 • 13.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 14.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบิน EK 083 
 • 18.45 น. ถึงสนาบินเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

BRISTOL HOTEL GENEVA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY2

เจนีวา – อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) - อานซี่ – ชาโมนิกซ์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO)
 • จากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา
 • เริ่มจากนำท่าน ชมน้ำพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้  Lake Geneva, Geneva: How To Reach, Best Time & Tips
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25  กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที ) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18  ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่า จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้  และได้รับรางวัล International Trophy for Landscape และพืชสวน และยังได้รับเป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Village de France)                                                                                    Yvoire, Haute-Savoie, France : r/ArchitecturalRevival
 • อิสระนำท่านเดินชมหมู่บ้านให้ท่านเก็บภาพความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร จากนนั้นนำท่านชมเมืองเก่า                                                                                                                      15 Reasons Why You Need To Visit Annecy In France! - Hand Luggage Only - Travel, Food & Photography Blog
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12  แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แล้วมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ทำการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แล้ว  กลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงปฏิวัตฝรั่งเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ของเมืองอ้านซี และซาวัว และปัจจุบันมุมของอาคารแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นสัญญาลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกถ่ายไว้มากที่สุดในฝรั่งเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.)เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY3

ชาโมนิกซ์ - เคเบิ้ลไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมวิวมองบลังค์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ  1955  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที      The Aiguille du Midi, cable car from Chamonix Valley to the top of Aiguille du Midi with view of Mont Blanc, France | FamilyWithKids.com
 • จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร                                                                                    Aiguille du Midi Ski Area & Lifts, Chamonix Centre | SeeChamonix.com
 • อิสระให้ท่านชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆ  ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเมืองชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก                                                                                                                                            Chamonix Holiday Rentals & Homes - Auvergne-Rhône-Alpes, France | Airbnb
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

ชาโมนิกซ์ - ตูริน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ตูริน (Turin) หรือ โตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 225  กิโลเมตร ใช้เวลา 3.15 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้น ปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574 และเมืองตูรินยังได้เป็นเกีรยติในการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิคฤดูหนาวหลายครั้งอีกด้วย                                                                   15 Best Things to do in Turin (Italy) - Swedishnomad.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่จตุรัส คาสเตลโล ศูนย์กลางของเมืองตูริน                                                                               Piazza Castello, Turin - Wikipedia
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ หรือมหาวิหารประจำเมืองตูรินจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวเหนือเมืองตูริน ณ Mont Des Capucins ให้ท่านได้เก็บภาพแบบพาโนรามาของเมืองตูริน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
DOUBLETREE BY HILTON TURIN หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

ตูริน - Serravalle Designer Outlet - เจนัว

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) เต็มไปด้วยร้านค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน สินค้าแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์เนมระดับโลกอื่นๆ เช่น Gucci, Burberry, Prada,Benetton, Armani, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein เป็นต้น อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายให้เลือกใช้บริการอีกด้วย                Serravalle Designer Outlet | Serravalle Scrivia | UPDATED November 2022 Top Tips Before You Go (with Photos) - Tripadvisor

อิสระอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวก  (คืนเงินท่านละ 40 EURO) 

 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. )หนึ่งในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลีที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรือนี่เอง จึงส่งผลให้เมืองเจนัวกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี
 • จากนั้นนำท่านชม Piazza de Ferrari แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเจนัวตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมืองเก่าในย่าน Molo เป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางของเจนัวและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีน้ำพุขนาดใหญ่หรูหรากลางจัตุรัส ล้อมรอบน้ำพุเป็นอาคารสำคัญหลายแห่งรวมถึง Palace of the Doges, โรงละคร Carlo Felice, ตลาดหลักทรัพย์เจนัวและวังของ Duke of Galleria. นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่เล็ก ๆ หลายแห่งพร้อมที่นั่งกลางแจ้งเพื่อการผ่อนคลาย                                                                รีวิวที่เที่ยวPiazza De Ferrari - ตั๋วPiazza De Ferrari - ส่วนลดPiazza De Ferrari - วิธีเดินทางแถวPiazza De Ferrari, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้Piazza De Ferrari - Trip.com
 • จากนั้นนำท่านชมถนน Via Garibaldi มรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก Via Garibaldi เป็นถนนสายสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเจนัวและมีชื่อเสียงในเรื่องของพระราชวังและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ อาคารที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Doria Tursi, Palazzo Lomelino และ Palazzo Pantaleo.                                                                                                          Number 4 on via garibaldi, chamber of commerce, free. Also number 12, an interiors store. in 2022

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NH COLLECTION GENOVA MARINA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน)

DAY6

เจนัว - ลา สเปเซีย – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร - เจนัว

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO) เรานำท่านชมหมู่บ้านเพียงบางส่วน  เช่น หมู่บ้าน RIOMAGGIORE                                                                                                              The Five Towns of the Cinque Terre: Spectacular Beauty on the Italian Riviera - Through Eternity Tours

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้น

 • ช่วงเย็นๆนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมพัก  อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองโรงแรมที่พัก
 
NH COLLECTION GENOVA MARINA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

เจนัว - ปอร์โตฟิโน่ - มิลาน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที) หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน ริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย โอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นั้นถึงกับทำให้บริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์(WALT DISNEY) ต้องขอจำลองไปไว้สวนสนุกดิสนีย์ซี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ให้เดินพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื่น ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด    Portofino: what to see, what to do, where to sleep | Italian Riviera
 • นำท่านเดินชมเมืองปอร์โตฟิโน่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด                        Milan Cathedral - Wikipedia
 • อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน )

DAY8

ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ - วาเรนน่า – เลนโน่ - วิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่ มิลาน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เบลลาโจตั้งอยู่ปลายบนของคาบสมุทร โดยถูกแบ่งออกโดยแขนสองข้างทิศใต้ของทะเลสาบ เมืองสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ ทางทิศเหนือได้อีกด้วย                                                                                                  Lake Como: What to do, where to eat, stay & drink at Lake Como, Italy - the hot new destination post Isha Ambani & Anand Piramal engagement ceremony | GQ India
 • นำท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ ให้ท่านได้เดินชิวๆ เลือกซื้อของที่ระลึกของฝากตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านนั่งเรือสู่เมืองวาเรน่า (Varenna) เป็นจุดหมายปลายทางที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ผู้ที่มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่มาเพื่อผ่อนคลายริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าพันปี เป็นหมู่บ้านชาวประมงโบราณ เมืองนี้นักท่องเที่ยวชอบมากันเป็นเมืองที่สวยทีสุดในทะเลสาบโคโม่ บ้านเรือนเรียงรายสีสันสวยงาม เป็นย่านที่มีร้านอาหาร ร้านช้อปปิ้ง และคนมักนิยมมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่ เมืองวาเรนน่า ได้รับการขนานนามว่าเป็นทางเดินแห่งรัก เพราะทุกทางที่เดินสุดโรแมนติกทุกมุม                              Varenna, Italy - The Best of Lake Como

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเลนโน่ (Lenno) เพื่อชม วิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่ (Villa del Balbianello) วิลล่าสไตล์อิตาเลี่ยนในสวนสวยสไตล์อังกฤษจากศตวรรษที่ 13 ริมทะเลสาบโคโม่ที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดัง A Month by the Lake, Star Wars episode II Attack of the Clones และ 007 Casino Royale                                                                                                            Lenno 2022 Top Things to Do - Lenno Travel Guides - Top Recommended Lenno Attraction Tickets, Hotels, Places to Visit, Dining, and Restaurants - Trip.com

** หมายเหตุ : หากวิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่ มีการปิดไม่เปิดให้เข้าชมไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าชม ***

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร  นำท่านกลับสู่เมืองมิลาน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

มิลาน – ซิร์มิโอเน่ - มิลาน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซิร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 135 กม.ใช้เวลา 1.45 ชม. ) เป็นเมือง Unseen  ของอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ด้า (Garda Lake)                                                                                                                            Sirmione, Lake Garda – Your 2022 Complete Guide (+ Map & Tips!) - Mom In Italy
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นอกจากซีร์มิโอเน่ จะมีชื่อเสียงเรื่องซากปรักหักพังตั้งแต่สมัยยุคโรมัน สิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันคือน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากใต้ทะเลสาบ ถูกค้นพบโดยชาวโรมันตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมา เชื่อกันว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหูมิถึง 69 องศาเซลเซียสและอุดมไปด้วยแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการใช้รักษาโรคของชาวโรมันในสมัยนั้น

** หมายเหตุ หากเรืองดให้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุการณ์ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ **

อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวก

 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 22.20 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบิน EK 3092
DAY10

ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.25 น.เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบิน EK 372
 • 19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน