ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ แลปแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน


Tour Recommend, Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ แลปแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE FINLAND AURORA HUNTING 9 DAYS ( AY)
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน : FINNAIR (AY)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 179,900 บาท
2 19 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65 179,900 บาท
3 11 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65 179,900 บาท
4 19 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65 179,900 บาท
5 9 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 179,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พักโรงแรมกระจก GLASS IGLOO NORTHERN LIGHTS 2 คืนติด (สะดวกสบายมีห้องอาบน้ำในตัว)
 • 2
  นำท่านออกล่าแสงเหนือด้วย HEATING SLEDGE
 • 3
  เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICE BREAKER + ลอยตัวในทะเล
 • 4
  กิจกรรมจับปูยักษ์ KING CRAB SAFARI
 • 5
  ชมหมู่บ้านซานตาครอส SANTA CLAUS VILLAGE
 • 6
  สนุกสนานกับกิจกรรมการขับ SNOW MOBILE
 • 7
  สนุกสนานกับกิจกรรมการ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์
 • 8
  สนุกสนานกับกิจกรรมการ นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky
 • 9
  ชมแสลักน้ำแข็ง SNOW EXPERIENCE 365
 • 10
  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ หรือบ่อน้ำร้อนท่ามกลางหิมะ
 • 11
  ชมเมืองโรวาเนียมี
 • 12
  ชมเมืองหลวงเฮลซิงกิ+ช้อปปิ้ง

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์ แลปแลนด์
EXCLUSIVE FINLAND LAPLAND – ICE BREAKER – KING CRAB- AURORA HUNTING 9 DAYS
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

** เมืองที่เราพักอยู่เหนือเส้น ARCTIC CIRCLE ทั้งหมด จึงมีโอกาสเห็น แสงเหนือมากกว่า **

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิวาโล

 • 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
 • 15.00 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 605บินสุดขอบฟ้า ตะลอนล่าแสงเหนือ ณ แลปแลนด์

                           **หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิวาโล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 HOLIDAY CLUB SAARISELKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY2

NORTHERN LIGHTS VILLAGE - เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) - KING CRAB SAFARI - SNOW HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ATCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ สุนัขลากเลื่อน, กวางลากเลื่อน, SNOW MOBILE, กิจกรรมจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI), การตกปลาในน้ำแข็ง, การนอนใน SNOW HOTEL และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เลือกทำกันKirkenes, นอร์เวย์: สถานที่ท่องเที่ยวและภาพถ่าย
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างน้ำแข็งเพื่อนำปูยักษ์ (RED KING CRAB) ที่อยู่ในกระชังขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อNorway:Kirkenes:King Crab Safari | Norway 挪威 Scandinavia | Flickr

พิเศษ!!!  ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

 • นำท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เปิดทำการในปี 2006 ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียงโต๊ะและเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านชมโรงแรมหิมะตามอัธยาศัยไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 THON HOTEL KIRKENES หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY3

เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) – ซาลิเซลก้า ( ฟินแลนด์) - Kakslauttanen - สุนัขลากเลื่อน - พัก Glass Igloo Northern Lights Village - พิเศษ : นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลิเซลก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียง อย่างมากทางด้านที่พักและรีสอร์ท (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม HUSKY SAFARI  ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ณ ดินแดนแห่งนี้โดยสุนัขลากเลื่อนจะพาเราวิ่งผ่านป่าสน ลำธาร  ที่มีหิมะขาวโพลน ที่สวยงาม ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2 ชั่วโมงRovaniemi Husky Safari: Half-day husky safari Adventure
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักรีสอร์ทสุดชิคแบบ Kelo Glass Igloo Northern Lights Village ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ผสมผลานบ้านไม้กับโดมแก้วโปร่งใสแบบ Igloo กระจกมีการออกแบบให้สามารถเห็นมุมมองท้องฟ้าได้อย่างสวยงามและในวันที่ค่ำคืนที่แสงเหนือท่านยังสามารถนอนดูจากที่พักได้อีกด้วย เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างมาก  และในห้องพักมีการปรับอุณหภูมิให้อบอุ่นตลอด มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในครบครับ (และที่สำคัญมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว สะดวกสบายอย่างมาก)
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยGlass igloos Finland | Levin Iglut – Golden Crown

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 GLASS IGLOO NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือระดับเทียบเท่า

 ** บรรยากาศสุดฟิน หิมะฟูขาวโพลน พักเต็มอิ่ม 2 คืน **

**พิเศษ นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) หากไม่สามารถออกล่าแสงเหนือโดย HEATING SLEDGE ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**Private: Northern Lights chase in heated sleigh - Visit Inari, Finland, Lapland

** ท่านไหนไม่อยากออกไปล่าแสงเหนือ  สามารถชมภายในบริเวณรีสอร์ทยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถชมปรากฎการณ์แสงเหนือได้จากภายในห้องพักรีสอร์ทของท่าน **

DAY4

ซาลิเซลก้า – ขับสโนว์โมบิล - นั่งกวางเรนเดียร์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)Snowmobile rides and tours in and around Zakopane - for individual tourists of all ages.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการนั่งเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)5 Reasons You Should Try Reindeer Sledding - Manawa Blog
 • อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือ ท่านไหนจะเลือกใช้บริการ ซาวน่า,แช่น้ำอุ่น หรือ Ice pool ของทางโรงแรมได้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 GLASS IGLOO NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือระดับเทียบเท่า 

** AURORA HUNTING INSIDE HOTEL  **

*ภายในบริเวณโรงแรมในย่านเมืองนี้ ยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถชมปรากฎการณ์แสงเหนือได้จากภายในโรงแรมของท่าน **

DAY5

โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานตาคลอส – นั่งกวางเรนเดียร์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของแลปแลนด์ เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ที่มีความเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของซานต้าครอส (ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ นำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมายVisiting Santa's Village in Lapland: Everything You Need to Know – Part 2 – Scandi Travel Tour Operator
 • แวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี้  หรือเลือกถ่ายรูปกับลุงซานต้าคลอส (รูปถ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
 • นำท่านเดินทางชมเมืองโรวาเนียมี ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและได้ชื่อว่าเป็น The Official Hometown of Santa Claus ให้ท่านได้ชมโบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมี (Rovaniemi Church)
 • นำท่านสู่จัตุรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจัตุรัสนี้ว่า แซมโป สแควร์ ใกล้จัตุรัสเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองโรวาเนียมี
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัยLordi square in Rovaniemi | Taken in march 2007. You could s… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 SANTA CLAUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

**พิเศษ นำท่านล่าแสงเหนือโดยรถบัส(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) หากไม่สามารถออกล่าแสงเหนือโดย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น*Small-Group Aurora Hunt Northern Lights Tour from Tromso 2022 - Viator

DAY6

โรวาเนียมี – เคมิ –SNOW EXPERIENCE 365 – ICE RESTAURANT – เรือตัดน้ำแข็งSampo Icebreaker - ลอยตัวในทะเล - โรวาเนียมี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia)  อีกหนึ่งเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต้องการมาสัมผัสความเย็นยะเยือกของน้ำแข็ง
 • นำท่านเดินทางสู่ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slideArctic Freedom in Sea Lapland Area - Taxari Travel Agency Lapland

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ICE RESTAURANT

 • นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตัดน้ำแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซึ่งใช้ล่องในอ่าวบอทเนีย มีน้ำหนักถึง 3,500 ตัน สร้างขึ้นในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะที่เรือขนาดใหญ่แบ่งน้ำแข็งออกเป็นสองฝั่ง พร้อมกับชื่นชมความงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ ประกอบกับท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกระทบปุยหิมะที่ปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เรือตัดน้ำแข็งนี้จะเจาะน้ำแข็งที่หนากว่า 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน้ำที่หนาวจับขั้วหัวใจให้นักท่องเที่ยวลองท้าทายลงไปนอนลอยคอในน้ำแข็งแบบเย็นสุดขั้ว  สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)เรือตัดน้ำแข็งแห่งอาร์กติก (SAMPO ICEBREAKER) ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พรีเมี่ยม อิลิทฮอลิเดย์
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.40 นาที) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 SANTA CLAUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

โรวาเนียมิ - เฮลซิงกิ - ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ แบบกล่อง

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโล
 • 09.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 602

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • 10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

*** จากนั้นนำท่านตรวจ COVID PCR TEST ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน Aleksanterinkatu ที่นี่เป็นถนนสายที่สำคัญของเมืองและบรรดาขาช้อปทั้งหลาย เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง อยู่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดี และสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมาก นับเป็นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวา คึกคักไปกับแสงสี เหมาะแก่การพบปะ รวมตัว สังสรรค์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยHelsinki city centre evolves despite coronavirus pandemic

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ SEA FOOD  PATTER

 RADISSON BLU SEASIDE HELSINKI หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

เฮลซิงกิ - ชมเมือง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชม มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์รัน (Lutheran) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็จราวช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ด้านนอกมหาวิหารมีความงดงามโดดเด่นด้วยเสาคอรินเธียน (Corinthian order) ที่มีความงดงาม คลาสสิก สร้างตามสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ ตัววิหารมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือโดมสีเขียวขนาดใหญ่ความสูง 260 ฟุตล้อมรอบด้วยโดมเล็กๆ สี่โดม เหนือหลังคาโบสถ์บริเวณหน้าจั่วทั้งสี่มุมมีรูปปั้นสาวกทั้ง 12 ของพระเยซูคริสต์เรียงรายอยู่ รูปปั้นความสูง 10 ฟุต เหล่านี้ถือเป็นคอลเลคชั่นรูปปั้นที่ทำจากสังกะสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฟินแลนด์50+ Free Helsinki Cathedral & Helsinki Images
 • ชมจัตุรัสเซเนท หรือ เซเนทสแควร์ (Senate Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองของเฮลซิงกิที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือ อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 (Alexander II) ที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นอยู่ใจกลางจัตุรัส พระองค์คือผู้ทรงนำพาให้เกิดการปฏิรูปและนำไปสู่การเป็นอิสรภาพของฟินแลนด์จากจักรวรรดิรัสเซีย บริเวณรอบๆ รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามจำนวนหลายแห่ง ลานกว้างแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมใหญ่ๆ ของเมืองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ต หรือการชุมนุมทางการเมือง รวมถึงงานปั้นอาคารหิมะและลานสโนว์บอร์ดที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปีStatue Of Alexander The Second At University Of Helsinki On Senate Square In The Center Of Helsinki, Finland In Winter. Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 90697834.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ
 • 16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 141
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน