ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

รหัสทัวร์ : FANTASTIC RUSSIA 7 DAY 5 NT(TG)
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมดินเนอร์สุดโรแมนติค
 • 2
  รับประทานอาหารสุดหรู ณ พระราชวังTURANDOT
 • 3
  รับประทานอาหารร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบปูติน
 • 4
  รับประทานอาหาร ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมโชว์พื้นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร์
 • 5
  ชมเมือง MOSCOW เมืองหลวงสุดสวยของรัสเซีย
 • 6
  ชมเมือง ST. PETERSBURG เมืองแห่งพระราชวังของรัสเซีย
 • 7
  ชมจตุรัส RED SQUARE หนึ่งในจตุรัสที่สวยที่สุดในโลก
 • 8
  ชมพระราชวัง KREMLIN PALACE พระราชวังแห่งความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย
 • 9
  ชมพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM
 • 10
  ชมพระราชวังฤดูร้อน PETERHOF PALACE
 • 11
  ชมพระราช CATHERINE PALACE
 • 12
  ชมวิหาร ST.BASIL สัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • 13
  ชมวิหารหยดเลือด THE SPILLED BLOOD
 • 14
  ชมวิหาร ST.SAVIOUS
 • 15
  ชมโบสถ์ ST.ISAAC
 • 16
  ชม สถานีรถไฟใต้ดิน
 • 17
  นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN
 • 18
  ชม RUSSIAN CIRUS SHOW

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย (มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
FANTASTIC RUSSIA  7 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • 07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ ( TG) เคาน์เตอร์ D
 •  10.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง***
 • 17.10 น.  ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในสนามบิน

 • 20.35 น. ออกเดินทางไปยัง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย สายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU6343
 • 22.00 น. ถึงสนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังแคทเธอรีน – พิเศษ ร้าน PODVORYE RESTAURANT

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (ISAAC) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทําด้วยทองคําแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน
 • ชม โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) สร้างขึ้นนบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาสถาปัตยกรรมมีลักษณะ คล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (Pushkin) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
 • ชมความงดงามของ พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนทีมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลกโดยพระราชวังนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Peter The Great) หรือในช่วงระหว่างปี1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี1743 -1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็น พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ณ ร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบดี ปูติน

HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังฤดูหนาว – ชมโชว์พื้นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร์ พระราชวังนิโคลัส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์( PETERHOF PALACE ) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่า อลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้เห็น ด้วยความสวยงามและทำเลที่ตั้งทำให้พระราชวังแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น RUSSIAN VERSAILLES เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนํ้าพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันพระราชวังนี้ ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,ปี กัสโซ,แรมบรันด์, แวนโก ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้าและคาเวียร์ให้ชิม

HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ชมเมือง – เรือออโรร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN - กรุงมอสโคว์ – ถนนช้อปปิ้งอารบัท – ล่องเรือ RADISSON CRUISE +DINNER

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล ( PETER & PAUL FORTRESS) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เคยใช้เป็นคุกขัง แมกซิมกอร์กี้ ที่ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่งนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่สุสาน สําหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์
 • นําชมความวิจิตรงดงามของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703 นครแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่กําเนิดอํานาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่นํ้า-ลําคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินี แห่งยุโรปเหนือ”
 • ชมท่าเรือพาณิชย์โบราณ จากนั้นนําท่านชมเรือลาดตระเวน ออโรร่า ( AURORA CRUISE MUSEUM) ที่จอดปลดประจําการเป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสําคัญของชาวรัสเซีย เมื่อเดือน ต.ค. 1917 เรือลํานี้ เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • 14.00 นําท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN ชั้น Economy จากกรุง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ ใช้ความเร็ว ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 3.30 ชั่วโมง )  ** รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าเป็นหมู่คณะเก็บบนรถไฟ**
 • 17.30 น. เดินทางถึงเมืองมอสโคว์ ( Moscow )
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

 พิเศษ นำท่านล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ

NOVOTEL CENTRE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

พระราชวังเครมลลิน – จตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์บาซิล – ห้างกุม – ชมละครสัตว์รัสเซีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน ( KREMLIN PALACE ) สัญลักษณ์แห่งอํานาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกําเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
 • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติลํ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย เครื่องราชกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสํานัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านชมความงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ นำท่านชมย่าน จัตุรัสแดง ( RED SQUARE) ที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม
 • นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์บาซิล (BASIL) สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ ออกเพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ ได้อีก
 • ให้ท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
 • จากนั้นนำท่าน ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

NOVOTEL CENTRE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

สถานีรถไฟใต้ดิน –วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ – ตลาดพื้นเมืองอิสมายโลโว – พิเศษ รับประทานอาหาร ณ พระราชวัง TURANDOT PALACE - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี เข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตกแต่งประดับประดาภายในสถานี ต่างๆ ด้วยกระจกสีหินอ่อน ฯลฯ จนได้รับ การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านชม วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์วิหาร ( SAVIOUS)โดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ ณ พระราชวัง TURANDOT PALACE ร้านอาหารที่ว่ากันว่าสวยที่สุดของกรุงมอสโคว์

 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองอิสมายโลโว ( IZMAYLOVO MARKET) ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • 18.40 น. ออกจากสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 975
DAY7

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 07.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน