ทัวร์ฝรั่งเศส มงแซงมิเชล นอร์มังดี บริททานี่ ลัวร์ 10 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศส มงแซงมิเชล นอร์มังดี บริททานี่ ลัวร์ 10 วัน

รหัสทัวร์ : FRANCE FAIRYTALE 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66 159,900 บาท
2 17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 159,900 บาท
3 13 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 175,900 บาท
4 26 เม.ย. 66 - 5 พ.ค. 66 169,900 บาท
5 9 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 169,900 บาท
6 1 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 169,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel สุดสวยสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ห้ามพลาด!!!
 • 2
  ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ ห้ามพลาด!!!
 • 3
  ชมปราสาท Chombord ปราสาทที่สวยที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ ห้ามพลาด!!!
 • 4
  เมือง Dinan เมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดของแคว้นบริทานี (Unseen)
 • 5
  ชมเมือง Vitre เมืองเก่าแก่อายุกว่า 1,000ปีหนึ่งในเมืองยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดในยุโรป (Unseen)
 • 6
  ชมหมู่บ้าน Rochefort en Terre หนึงในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส (Unseen)
 • 7
  ชมหมู่บ้าน Beuvron-en-Auge หนึงในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส (Unseen)
 • 8
  ชมและชิม WINE TASTING แหล่งผลิตไวน์ขาว แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 9
  ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเก่าแก่สุดสวย (Unseen)
 • 10
  ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู สวยมาก(Unseen)
 • 11
  ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแคว้นบริททานี
 • 12
  ชมเมือง Rouen เมืองเก่าแสนสวย
 • 13
  ชมพิพิธภัณฑ์ Louvre พิพิธภัณฑ์ทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 14
  พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมกรุงปารีสในยามค่ำคืน
 • 15
  ชมประตูชัย และ ช้อปปิ้งถนนชองเซลิเซ่
 • 16
  ช้อปปิ้งกรุงปารีส

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส
FRANCE FAIRYTALE
มงแซงมิเชล – นอร์มังดี – บริททานี่ – ลัวร์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ปารีส - รูอ็อง - อ็องเฟลอร์ (Unseen) - โดวิลล์

 • 00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 930
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน (Seine River) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์ม็องดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27 แคว้น (ปี2012) ในประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือวิหารนอเตรอดามแห่งรูอ็อง สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 1240
 • นําท่านเยือนจัตุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีความสําคัญให้หวนรําลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญโจนออฟอาร์ค ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักบุญหลังท่านถูกเผากว่าร้อยปี
 • นำท่านสู่ย่านจตุรัสวีเยอ-มาร์เซ
 • นำท่านชมตัวเมือง  เช่น โบสถ์แซงต์อูน (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถ์แซ็งมากลู (Church of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge)
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย                                                                                                         Rouen - Tourist Guide | Planet of Hotels

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR)เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่                                                  10 Best Things to Do in Honfleur - What is Honfleur Most Famous For? - Go Guides
 • นำท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน(Saint Catherine s) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง โดวิลล์ (Deauville ) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น “Queen of the Norman beaches” เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera                        10 Best Things to Do in Deauville - What is Deauville Most Famous For? – Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE 
DEAUVILLE CENTRE หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY3

โดวิลล์ - Beuvron-en-Auge (unseen) - มงแซงต์ มิเชล

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Beuvron-en-Auge (ระยะทาง 25 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ใน Calvados นอร์มังดี เกือบทุกบ้านที่นี่จะสร้างขึ้นในสไตล์ครึ่งไม้ที่งดงามเรียกว่า Vieux Manoir จากสมัยศตวรรษที่16 และมีชื่อเสียงในนอร์มังดี ให้ท่านได้อิสระ เพลิดเพลินกับการเดินเล่นรอบเมืองดูโบสถ์เล็ก ๆ ที่น่ารักและ Chapelle de Clermont ในหมู่บ้านแห่งนี้                                                                                                                                  Beuvron-en-Auge Pictures - Traveler Photos of Beuvron-en-Auge, Calvados - Tripadvisor
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมงแซงต์ มิเชล (MONT SAINT MICHEL CITY) (ระยะทาง 150 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์ มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดิน ให้เดินไปอย่างสะดวก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารมงต์แซงมิเชล ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่ว่า “มงต์แซง มิเชล” ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ อิสระเดินชมเมืองตัววิหารและชมหมู่บ้านรอบ ๆ  หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย                                                เที่ยว ฝรั่งเศส มหาวิหารมงแซ็งมีแชล Mont Saint Michel วิหารกลางน้ำ มรดกเลอค่าของโลก
 • จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวแบบพาโนรามา ที่จะเห็นมงต์แซงมิเชลเป็นฉากหลัง ณ สะพาน Barrage du Mont St Michel ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  พิเศษลองลิ้มชิมรสเมนู Moules à la Marinière หรือ หอยแมลงภู่อบสไตลฝ์รั่งเศส พร้อมเครื่องเคียง ไวน์ขาวท้องถิ่น

MERCURE MONT SAINT MICHEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY4

มงต์แซงมิเชล - ดินง (unseen)– โรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Unseen) แรนส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินง (Dinan) เมืองเล็กๆ มีแม่น้ำ La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแคว้นบริทานี เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม มีคำกล่าวที่ว่า หากต้องเลือกเที่ยวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองที่มีความเก่าแก่สวยงามยังคงความเป็นเมืองยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สมารถรอดพ้นจากการถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  บ้านเรือนทั้งหมดจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งหมด                                                                                                      Car Rentals in Dinan - Search for Rental Cars on KAYAK

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินสู่หมู่บ้านโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort en Terre) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) อยู่ในจังหวัด Morbihan แคว้น Brittany หมู่บ้านที่จัดเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส the most beautiful village เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงมาจากมีจิตรกรชาวอเมริกันที่เกิดในฝรั่งเศสชื่อ Alfred Klotz มาซื้อปราสาทของเมืองนี้และได้ทำการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ.1907  โดยความสวยงามของเมืองนี้ขึ้นของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้ง Half-Timbered, Gothic และ Renaissance                                                          Rochefort-en-Terre Petite Cité de Caractère | Rochefort-en-terre Tourisme
 • นำท่านเดินชมหมู่บ้านเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แรนส์ (Rennes) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15ชม.) เมืองหลวงของแคว้น Brittany  เมืองในยุคกลางนำท่านชมเมืองชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะตัวเดินชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                    Rennes Travel Guide | Rennes France | Brittany Ferries

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE RENNES HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY5

แรนส์ – Vitre (Unseen) - ลัวร์ พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ปราสาท 2 คืน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เมือง Vitre เมืองเก่าแก่ในยุคกลางอายุกว่า 1,000ปี ทางตะวันออกของ Rennes อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Vilaine เมืองVitré มีบรรยากาศอันเก่าแก่ของโลกเก่าที่เต็มไปด้วยกำแพงเมืองโบราณและหอคอย ในปี ค.ศ.1999 เมือง Vitré ได้รับรางวัล “Ville d’Art et d’Histoire” ของฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางในยุโรปที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ถนนที่งดงามที่สุดคือ Rue de la Baudrairie หนึ่งในสี่ของ “baudroyeurs” นำท่านชมโบสถ์แบบกอธิคที่มีชื่อเสียง Eglise Notre-Dame สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และ 16 ภายในตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงามประกอบด้วยแผ่นเคลือบ 32 ชิ้นของ Limoges                                                                                                        Vitre, France | Travel Magazine
 • นำท่านเข้าชมปราสาท Château de Vitré หนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดในแคว้น Britany เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นประมาณ 1080 โดย Baron of Vitré  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนทำเลที่งดงามบนเนินเขาทำให้เป็นป้อมปราการที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน Brittany นำท่านชมห้องต่างในในปราสาทที่บอกล่าเรื่องราวกว่า 1000ปีของปราสาทและเมืองแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมบ้านเรือนครึ่งไม้ที่สวยงามล้อมรอบตัวปราสาทรับรองว่าท่านจะตกหลุมรักเมือง Unseen แห่งนี้แน่นอน European Beauty auf Twitter: „The Château de Vitré is a #medieval castle in the town of Vitré, #France. The first castle in Vitré was built of wood on a feudal motte around

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่เขตลุ่มแม่น้ำลัวร์  (Loire River) ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ณ โรงแรมที่พัก
พักโรงแรม สไตล์ปราสาท CHÂTEAU DE  ROCHECOTTE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก2คืน)

DAY6

ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชองบอร์ด - ชิมไวน์ + Wine Tasting - ตูร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างต่อเติมหลายครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำ และมีการต่อเติมส่วนแกลลอลี่บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คล่อมลงบนแม่น้ำแชร์ จนทำให้ตัวปราสาททั้งหมดขวางอยู่กลางลำน้ำ แต่ไม่ขวางกระแสน้ำ                            Chanel to stage next Métiers d'art show in Château de Chenonceau

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม ปราสาทชองบอร์ด (Chateau de Chambord) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ สร้างในสไตล์เรอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 หลังจากที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลานและได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาทให้เป็นที่อิจฉาของยุโรปในสมัยนั้น พระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ จึงสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นในป่าเพื่อสะดวกกับการล่าสัตว์ บริเวณปราสาทจะมีกวาง หมูป่าเดินอยู่รอบ ๆ หลังจากสวรรคต ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลากว่า 400 ปี สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้อง ต่างๆกว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่างกันและเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด  ดาร์วินชี                                                                                    เที่ยวปราสาทชองบอร์ด Chateau de Chambord ฝรั่งเศส
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองตูร์
 • นำท่านเดินทางสู่แหล่งผลิตไวน์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ โดยลุ่มน้ำลัวร์ถือเป็นแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อของประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะไวน์ ซองแซร์ (Sancerre) กับ ไวน์ปุยญี-ฟูเม (Pouilly-Fume) ถือมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้รับการเรียกขานว่าเป็น King & Queen โดยไวน์ในเขตนี้จะเป็นไวน์ขาวที่มีชื่อเสียง ผลิตจากองุ่นโซวีญยอง บลอง (Sauvignon Blanc) ส่วนไวน์แดงหรือโรเซผลิตจากปิโนต์ นัวร์ (Pinot Noir) แต่ไวน์ขาวจะได้รับความนิยมมากกว่า ดังนั้นเมื่อพูดถึงไวน์ซองแซร์มักจะหมายถึงไวน์ขาว ให้ท่านได้เข้าชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ และให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรสแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อหรือชิมไวน์                                                                                                        France: How to enjoy wine tasting on the cheap | EuroCheapo
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พักโรงแรม สไตล์ปราสาท CHÂTEAU DE  ROCHECOTTE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY7

ตูร์ - กรุงปารีส - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้าง LA SAMARITAINE - ล่องเรือชมกรุงปารีส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.45 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นเครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า Brand  Name จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ !!
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเปิดใหม่  La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมแทบจะทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น HERMES , PRADA,LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางค์น้ำหอม                                                            LVMH ชุบชีวิต La Samaritaine หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ของกรุงปารีสให้กลับมาเปิดอีกครั้ง – THE STANDARD
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน (Seine River) ผ่านสถานที่สำคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ                                                                                                                                        How to Choose the Best Seine River Cruise for Families and Couples

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ด / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไอศรีม / ไวน์
 
NOVOTEL EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว ( พัก 2 คืน สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรม)

DAY8

ปารีส - หอไอเฟล - มงมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เซลิเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการถ่ายภาพหอไอเฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสีเขียวขจี และต้นไม้หลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ทำให้ทุกคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก                                              62,715 Champ De Mars Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 Rue de l’Université ซึ่งจากจุดถนน 2 ฝั่งซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดนี้เราจะได้ภาพของอาคารเก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี                                                                                                                      16 best photo spots in Paris for picture-perfect shots - Tripadvisor
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สำหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสำคัญมีถึง 6,000 ชิ้น      Musée du Louvre — Museum Review | Condé Nast Traveler
 • นำท่านถ่า ยรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • นำท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็นต้น                                Why Is the Mona Lisa So Famous?

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านถ่ายรุปกับ ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง
 • อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย                                                                                  ประตูชัยแห่งฝรั่งเศส และถนนช็องเซลีเซ่ เมืองปารีส
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้ซึ่งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปเล่น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - สนามบิน ชาร์ลเดอโกลด์ – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปอีกด้านหนึ่งของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมือง  Place du Trocadéro, Paris, France - Activity Review | Condé Nast Traveler
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน