ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 11 วัน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 11 วัน

รหัสทัวร์ : EUROPE ROMANTIC 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 18 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย (พิเศษ พัก ฮอลสตัท 2 คืน )
 • 2
  ชมยอดเขา GRINDELWALD - FIRST ยอดเขาสวยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกิจกรรมมากมาย
 • 3
  ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE LAKE ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป !!
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim / Strasbourg เมืองสวยที่สุดในแคว้นอัลซาสของฝรั่งเศส
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Gosau และทะเลสาบ Gosau ทะเลสาบสุดสวยในทิโรล (Unseen)
 • 6
  ชมหมู่บ้าน MITTENWALD หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen)
 • 7
  ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาก (Unseen)
 • 8
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบสุดสวยของสวิตเซอร์แลนด์
 • 9
  เข้าชมพระราชวัง RESIDENT MUNICH PALACE พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุด (UNSEEN)
 • 10
  ชมเมือง INNSBRUCK หนึ่งในเมืองสวยทที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • 11
  ชมเมือง LINDAU เมืองริมทะเลสาบสุดสวย
 • 12
  ชมเมือง LUCERN / INTERLAKEN เมืองสุดสวยของสวิตเซอร์แลนด์
 • 13
  ชมเมือง Titisee เมืองแห่งต้นทางป่าดำแห่งเยอรมัน
 • 14
  ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย
 • 15
  ชมหมู่บ้าน St. Wolfgang หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวย ในออสเตรีย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์

พัก Hallstatt 2 คืน 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) - พระราชวังเรสซิเดนซ์ – จัตุรัสมาเรียน – ฮอลสตัท ( ออสเตรีย)

 • 00.50 น บินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น. ถึงสนาบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz München สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1385 ที่นี่ถูกยกให้เป็นพระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ อีกหลายยุคสมัยด้วย                                                                        Residenz Munich: What makes the inner-city palace so special
 • นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบำตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.                                                                      Things to do in Munich -

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจัตุรัสมาเรียน ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 208  กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ  2 ชม.40 นาที) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม Autumn in Hallstatt, Austria - STACIE FLINNER

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (CONFIRMED พัก 2 คืน)

DAY3

ฮอลสตัท – โกเซา - เซนต์วูฟกัง - ยอดเขา Schafberg - ฮอลสตัท

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโกเซา (Gosau) ชุมชนเล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชนนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายล้อมไปด้วย ธรรมชาติและป่าไม่อันแสนอุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้และลำธารอันแสน อุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชากรที่เมืองนี้ ประกอบอาชีพทําเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา เป็นรายได้หลักของที่นี่                                                          Gosau Images – Browse 4,611 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบโกเซา ท่านจะชมทัศนียภาพกว้างไกลของธารน้ำแข็ง Dachstein Glacier อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                        Gosausee nature reserve in autumn, Gosau, Dachstein, Salzkammergut, Austria | Windows 10 Spotlight Images
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว                              Sankt Wolfgang on a magical autumn morning | Aydin Hassan | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ Schafbergbahn ซึ่งเป็นรางรถไฟที่เปิดในปี 1893 วิ่งจากเมืองเล็กๆ ของSt. Wolfgang im Salzkammergut บนชายฝั่ง Wolfgangsee ไปยังยอดเขามีทิวทัศน์มุมกว้างของภูเขา Salzkammergut และทะเลสาบ และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อSchafbergspitze ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1862
 • นำท่านขึ้นรถไฟล้อเฟือง ซึ่งจะวิ่งจาก St. Wolfgang (Schafbergbahnhof) เหนือ Schafbergalpe (หยุดที่ 1363 ม.) ไปยังสถานีบนภูเขาที่ความสูง 1732 ม. ระยะทางของทางรถไฟคือ 5.85 กม. ที่มีความสูงต่างกันที่ 1188 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที                                          Mit der Schafbergbahn zum besten Seenblick - Reiseblog von Christian Öser
 • จากบนนี้เราสามารถเห็นทะสาบรอบๆ แบบชัดเจนถึง 5 ทะเลสาบด้วยกัน                                            ขึ้นภูเขา Schafberg, Austria สวยมาก วิวอลังการสุดๆ - พร้อมวีดีโอ
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท  นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านฮอลสตัท

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

ฮอลสตัท – เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - หมู่บ้านรามเซา (Unseen) - อินน์สบรูค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่
 • นำท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
 • นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ                                                                    Nature & Moutains: Berchtesgaden | Bavaria

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออำนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกทัวร์ท่านละ 10 ยูโร)  

รับประทานอา หารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน รามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน(St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้ามแม่น้ำ Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลัง
 • นำท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือสามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี                                                  Autumn in Ramsau 1080P, 2K, 4K, 5K HD wallpapers free download | Wallpaper Flare
 • จากนั้นอิสระเดินถายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 15  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมือง แห่งนี้ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนนเส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บ้าน ทุ่งหญ้า                                                                                                    Best Time to Visit Austria | PlanetWare
 • นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย                                                                                                                                      Goldenes Dachl in Innsbruck Editorial Stock Photo - Image of shingle, ancient: 175654233
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังฮอฟบูร์ก “Hofburg Palace” พระราชวังที่ราช สํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย  Hofburg - Discover Baroque Art - Virtual Museum

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

อินน์สบรูค – มิดเท็นวาลด์ – ลินเดา - ทิทิเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานที่ UNSEEN ของเยอรมันด้วย
 • นำท่านชมเมืองสูดอากาศอันบริสุทธิ์ เดินเล่นนั่งจิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์หรือเลือกสินค้าที่ระลึก      Germany with Kids, Fun Things to do in Bavaria | Mittenwald germany, Germany, Germany travel
 • นําท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 15 นาที) เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทําให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนที่มีสีสนและมีชีวิตชีวา        Discovering Lake Constance, Germany – Part I - Food, Wine & Travel

รับประทานอา หารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําท่าน ชมเมืองลินเดา เดินเล่นตามถนนแมกซิมิเลียน ชมบ้านเรือนที่งดงามมากมาย ถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองเก่า Alte Rathaus (Old Town Hall) ที่สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ที่งดงาม                                                                          Lindau, Germany! (2019) - YouTube
 • นําท่านเดินทางสู่ เมือง ทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)เขตป่าดําตอนใต้ (SOUTH BLACK FOREST) เมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางป่าสนอันอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย
 • นําท่านชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE LAKE) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่าดํามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร                                              Lake Titisee | Germany | AFAR
 • ให้ท่านได้เลือกซื้อหรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของฝากหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย            Cuckoo Clocks - Souvenir from the Black Forest ❘ blog by Kiramiga - beyond relocation

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MARITIM HOTEL TITISEE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

ทิทิเซ่ – เจนเก้นบาค - สตราสบูร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนเก้นบาค (Gengenbach) (ระยะทาง 105 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนีใกล้ป่าดำ เป็นเมืองที่มีความสวยงามตามแบบฉบับของเมืองเยอรมันแบบดั้งเดิมจึงได้รับเลือกให้เป็นฉากหลังในภาพยนตร์เช่น ‘Charlie and the Chocolate Factory’ เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้คือ อัญมณียุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีถนนสายหลักสามสาย Hauptstrase, Adlergrasse และ Victor Kretz Strase ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ เริ่มต้นจากถนนทั้งสามแห่งนี้ซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วยการเดินเท้าหรือขี่จักรยานเท่านั้นซึ่งจะทำให้มีความสงบมากขึ้น ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองอิมพีเรียลเสรีในอดีตซึ่งหมายความว่ามีอิสระทางการค้าในการจัดเก็บภาษี ปัจจุบันเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ด้วยเสน่ห์ที่ทำให้มีผู้มาเยือนมากมาย
 • จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                                Gengenbach, Allemagne Puzzle en Paysages urbains puzzles sur TheJigsawPuzzles.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม La Petite France (ปารีสน้อย) Strasbourg: Things To Do & See - Eurotunnel Le Shuttle
 • นำท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins  Petite France in Strasbourg, France Stock Image - Image of town, famous: 130868171
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย                                                มหาวิหารสทราซบูร์ : Strasbourg Cathedral – สำรวจโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูหอยเอสคาโก้
 
HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2คืน)

DAY7

สตราสบูร์ก - เอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - ริคเวีย - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1ชม. ) Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรือนตามอัธยาศัย            หมู่บ้านเทพนิยายแห่งแคว้นอาลซัส (Alsace) ประเทศฝรั่งเศส - newgenstravel
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส  และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ                                    A great weekend in Colmar | Visit Alsace

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส                                              Riquewihr อีกหมู่บ้านน่ารักของแคว้น Alsace แห่งฝรั่งเศส | Tieweng
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก นำท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ    Eguisheim เป็นภาษาฝรั่งเศสไม่เหมือนปลายทาง... - Secret World
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์                                                                                                              เที่ยวลูเซิร์น Lucerne สวิตเซอร์แลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองสวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  

RADISSON BLU HOTEL LUCERNE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY8

ลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น – HARDER KLUM

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792              Lion of Lucerne Switzerland Photograph by Carol Japp | Pixels
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย                                  Swiss Exploration: The Lake Lucerne Region - Flower Magazine

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย                                                                Interlaken and Surroundings - Jungfrau Tours AG
 • นำท่านนั่งสู่สถานี Harder Bahn นำท่านนั่งรถรางไต่ขึ้นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ท่านท่านได้ชมวิวเมืองอินเทอลาเก้น ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวทำเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา  และมีร้านของที่ระลึก  ร้าน café ให้ท่านได้นั่งชมวิวทิวทัศน์                                                                                                                                How to visit Harder Kulm | Holidays to Switzerland

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบน HARDER KULM

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน)

DAY9

อินเทอลาเก้น – BLAUSEE LAKE - กรินเดลวาลด์ – เฟียร์ส –- อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                            Blausee / Blue Lake - Bernese Oberland, Switzerland - YouTube
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald)  (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) เมืองเล็กๆน่ารัก ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา มีบ้านเรือนสไตล์ชาเล่ต์สวิสตั้งเรียงรายลดหลั่นตามไหล่เขา สวยงามอย่างมากและ จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่  เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์Grindelwald, Switzerland: Travel Guide & 12 Things To Do
 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First) ( สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น สู่ยอดเขา นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร          ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ อันซีน สนุกสนานกับกิจกรรม บินตรง โดยสายการบินไทย | HappyLongWay

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • อิสระให้ท่านเดินชมวิว (First Cliff Walk by Tissot) หรือเลือกอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ปั่นจักรยาน เป็นต้น( ไม่รวมในค่าทัวร์ )                                                                                                ทัวร์หุบเขาเฟียส (Mount First) พร้อมนั่งเครื่องเล่นเฟียสฟลายเออร์​ (First Flyer) - Klook ประเทศไทย
 • จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขา นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

อินเทอลาเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND (ระยะทาง 134 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที)
 • 13.30 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY11

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน