ทัวร์ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : EUROPE ALPS 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 28 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61 112,900 บาท
2 5 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 115,900 บาท
3 11 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61 115,900 บาท
4 18 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  หมู่บ้าน ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 2
  ชมปราสาท นอยชวานสไตน์ ปราสาทสุดสวยดั่งเทพนิยาย
 • 3
  พิชิตยอดเขา JUNGFRAU TOP OF EUROPE
 • 4
  ชมกรุง เวียนนา เมืองหลวงสุดสวยของประเทศออสเตรีย
 • 5
  ชมเมือง อินเทอลาเก้น เมืองสุดสวยในสวิสเซอร์แลนด์
 • 6
  ชมเมือง เซนต์วูฟกังค์ ทะเลลสาบสุดสวย
 • 7
  ชมเมือง ฟุสเซ่น เมืองเล็กสุดโรแมนติค

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ชมเมือง - คาร์ทเนอร์ - ช้อปปิ้ง

 • 01.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG936
 • 07.00 น. เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิกของโลก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต
 • นำท่านเข้าชมความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” (มีไกด์บรรยาย)พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่าน ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค
 • ชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ
 • ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • นำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
 • อิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M นาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูซีโครงหมูอบน้ำผึ้ง เมนูขึ้นชื่อของเวียนนา
RANAISSANCE WIEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY3

เวียนนา - ฮอลสตัท - เซนต์วูล์ฟกังค์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3.30 ชม.) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เมืองเล็กแต่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO) ระหว่างทางชมวิวสองข้างทางที่สวยงดงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูปลาเทราซ์

 • แถมฟรี นำท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน
 • นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ
 • อิสระให้ท่านเดินหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (WOLFGANG) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร / ใช้เวลา 30 นาที.) เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง  เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY4

เซนต์วูล์ฟกังค์ - ซาลส์บูร์ก - มิวนิค(เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ซาลส์บูร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.30 ชม.)
 • ชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัค  ที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง
 • นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้าบ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท
 • นำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (ระยะทาง 130 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.45 ชม.)
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย  อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่
 • อิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  เมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์
SHERATON ARABELLAPARK MUNICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY5

มิวนิค - โอเบอร์อัมเมอร์เกา - อินน์สบรูค - ฟุสเซ่น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านเดินสู่เมือง โอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.15 ชม. ) เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงเรื่องภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนสวยงาม ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อขอที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา “Goldenness Dachl” ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ “Helblinghaus” ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น
 • ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังฮอฟบูรก“Hofburg Palace” พระราชวังที่ราช สํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย (Austria)
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น คริสตัลชวาลอฟสกี้ (SWAROVSKI) คริสตัลชื่อดังของเมืองนี้
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงในนามของ ป่าดำ (BLACK FOREST) ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินสู่ที่ตั้งของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์”(Neuschwanstein Castle) นำท่านขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ ให้ท่านชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (LUZERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม (ระยะทาง 270 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3.45 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
RADISSON BLU HOTEL LUCERN หรือระดับเทียบเท่า 

DAY7

ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เบิร์น – กรินเดลวาลด์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • แถมฟรี จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบ ลูเซิร์น  หนึ่งในทะเลสาบที่สวยงามที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์
ROYAL ST.GEORGES HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว(พัก 2 คืน)

DAY8

ยอดเขาจุงฟราวน์ – เลาน์เทอบรุนน์เน่น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะออกเดินทางสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร นำคณะลงรถไฟ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง
 • ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และ ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่เสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
 • นำท่านเพื่อกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต เป็นต้นหรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ROYAL ST.GEORGES HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว          

DAY9

อินเทอลาเก้น - ซูริก - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค
 • 13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน