ทัวร์ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวะเกีย (Unseen) 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวะเกีย (Unseen) 10 วัน

รหัสทัวร์ : UNSEEN EAST EUROPE 10 DAYS (OS)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 27 เม.ย. 66 - 6 พ.ค. 66 159,900 บาท
2 19 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 159,900 บาท
3 2 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 159,900 บาท
4 22 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมโบสถ์ KUTNA HORA โบสถ์โครงกระดูกสุดมหัศจรรย์ (Unseen)
 • 2
  ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่ว่ากันว่าสวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen)
 • 3
  ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง Plzen
 • 4
  ชมเมือง Olomouc เมืองสวยของเชก
 • 5
  ชมความงดงามของกรุกปราก ณ Petrin Tower
 • 6
  ชม Strahov Monastery Library หนึ่งในห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก
 • 7
  ชม Spanish Synagogue สุเหร่าของชาวยิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
 • 8
  ชม Zsolnay Museum โรงงานเซรามิกที่มีชื่อเสียระดับโลก
 • 9
  ชม Lednice Castle ปราสาทที่มีความเก่าแก่สวยงาม ที่ได้รับเป็นมรดกโลก
 • 10
  ชมปราสาท Holloko Castle ปราสาทมรดกโลกของฮังการี
 • 11
  ชมเมือง CESKY KUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย
 • 12
  ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
 • 13
  ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก
 • 14
  ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย
 • 15
  ชมกรุง BRATISLAVA เมืองหลวงสโลวะเกีย
 • 16
  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์
 • 17
  ชม ความงดงามของ ทะเลสาบ Balaton
 • 18
  ช้อปปิ้งสุดมันกับ PARNDORF OUTLET
 • 19
  ช้อป ชม ชิม แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของฮังการี (WINE TASTING)

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก (Unseen)
ทัวร์ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวะเกีย 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินAUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS026 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชก)

 • 07.50 น.  เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา  2.30 ชม.)  ประเทศเชก เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง  ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก สวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่มเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992                                  Trip to Cesky Krumlov from Prague | Czech Republic

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเข้า ชมด้านใน ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
 • นำท่านชมห้องภายในของปราสาท

หมายเหตุ :  ด้านในของปราสาทคลุมลอฟเปิดให้ชมเฉพาะ ช่วงระหว่างเดือน เม.ย. – ต.ค. เท่านั้น

 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
 • จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองเชสกี้คลุมลอฟ อิสระท่านถ่ายรูปตามจุดสวยๆ และเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่มตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
RUZE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY3

เชสกี้ ครุมลอฟ - เปิลเซน - ปราสาทคาร์ลสไตน์ - ปราก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเปิลเซน (Plzen) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวสต์โบฮีเมียอีกด้วย นอกจากนี้แล้วเมืองเปิลเซนยังเป็นเมืองบ้านเกิดของเบียร์ยี่ห้อพิลส์เนอร์ อูร์เควลล์ (Pilsener Urquell) เบียร์ชื่อดังอีกหนึ่งย่อห้อ ที่ปัจจุบันค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในหมู่นักดื่มเบียร์
 • นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว (St. Bartholomew Cathedral) อีกหนึ่งมหาวิหารสไลต์โกธิคที่ตั้งอยู่บนจัตุรัสกลางเมืองเปิลเซน คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของตัวมหาวิหารก็คงจะเป็นหลังคาปลายยอดแหลม ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความสูงที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก คือ สูงประมาณ 102.26 เมตร และยังเป็นอาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ในสาธารณรัฐเช็ก ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรม นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารศาลากลาง (Town Hall) อีกหนึ่งอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซอง ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1554-1559 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองเปิลเซน                                                                                    St Bartholomew's Cathedral - Pilsen - Arrivalguides.com
 • จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตเบียร์ยี่ห้อดัง ‘Plisner Urquell’ ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองต้นกำเนิดของเบียร์ดังประจำสาธารณรัฐเช็ก โดยนอกจากจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเบียร์ตระกูลนี้และทำความเข้าใจกับความชื่นชอบของชาวเช็กที่มีต่อเบียร์                                            Pilsner, a Czech favorite, and where to find it in Petaluma
 • ท่านยังได้ทดลองชิมเบียร์สูตรพิเศษของโรงงานด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ปราสาทคาร์ลสไตน์ (Karlštejn Castle) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศเพราะมีความสมบูรณ์ตามแบบฉบับอาณาจักรโบฮีเมีย  ป็นปราสาทสไตล์โกธิกขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 1348 โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับเลือก และราชาแห่งโบฮีเมีย ปราสาททำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของจักรพรรดิ เช่นเดียวกับมงกุฎเพชรโบฮีเมียน พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และสมบัติของราชวงศ์อื่นๆ   รีวิวที่เที่ยวKarlstejn Castle - ตั๋วKarlstejn Castle - ส่วนลดKarlstejn Castle - วิธีเดินทางแถวKarlstejn Castle, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้Karlstejn Castle - Trip.com
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็นที่เลื่องลือเรื่องความสวยงามและโรแมนติค มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco) 10 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเช็ก Czech
 • ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม
 • จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง                                                        หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่อย่างสวย วิวอย่างงาม - We R World TourWe-rworldtour
 •  จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
HILTON HOTEL CITY PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY4

ปราก - เพ็ตทรีน ทาวเวอร์ – พระอารามสตราร์โฮฟ - ชมเมือง – คุทนาโฮรา - เบอร์โน่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม  สุเหร่า Spanish Synagogue สุเหร่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าของชาวยิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1868 ถูกออกแบบในสไตล์ Moorish โดย Vojtech Igntz Ullmann ลักษณะโครงสร้างในส่วนอาคารหลักจะเป็นโดมคล้ายกับสุเหร่าทั่วไป แต่มีการออกแบบภายในที่สวยงามอลังการ มีสีเหลืองทองอร่าม ใช้กระจกสีมาทำหน้าต่างอย่างหรูหรา                          Spanish Synagogue | Prague ticket office | Official website
 • นำท่าน นั่งรงรางสู่ เพ็ตทรีน ทาวเวอร์ (Petrin Tower) หอคอยสังเกตการณ์ ที่มีโครงสร้างเป็นเหล็ก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก หอไอเฟล (Eiffel Tower) ของประเทศฝรั่งเศส ตัวหอคอยถูกยกให้เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งของเมืองปราก โดยตั้งอยู่บนเนินเขาเพ็ตทรีน (Petrin) ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ดูร่มรื่น ซึ่งในแต่ละวัน จะมีนักท่องเที่ยวมาชมวิวบนหอคอยไม่ขาดสาย  เพ็ตทรีน ทาวเวอร์ (Petrin Tower) เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกในปี ค.ศ. 1891 ตัวหอคอยมีความสูง 64 เมตร ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก หอไอเฟล (Eiffel Tower) ของประเทศฝรั่งเศส ทำให้เป็นหอคอยที่มีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างออกไป จากสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ในเมืองปราก โดยหอคอยแห่งนี้นั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาเพ็ตทรีน (Petrin) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 318 เมตร ทำให้จุดชมวิวด้านบนสุดของหอคอยนั้น ถูกยกให้เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปราก เพราะสามารถเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองได้กว้างไกล ทั้งย่านเมืองเก่า ปราสาทปราก พื้นป่าเขียวขจีโดยรอบของเนินเขา ฯลฯ (รวมค่าลิฟท์)                                                                                                                                Petřín Lookout Tower - The Eiffel Tower of Prague - Amazing Czechia
 • นำท่านชม พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monastery) พระอารามเก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่คำสอนทางศาสนาในอดีต หลังจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ พระอารามแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ. 1990 ซึ่งด้านในก็เป็นที่ตั้งของ ห้องสมุดพระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monastery Library) ห้องสมุดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 800 ปี ที่รวบรวมหนังสือกว่า 130,000 เล่ม รวมถึงต้นฉบับที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาอีกหลายเล่มเอาไว้ในที่เดียว ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก โดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมเฟรสโกบนเพดาน และลวดลายไม้แกะสลักตามกำแพง ความอลังการของสถาปัตยกรรมทำให้ที่นี่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก                              Prague Libraries: Visiting Strahov Monastery Library and The Klementinum
 • จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ                                                                       

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนู เป็ดโบฮีเมียน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนาโฮรา (KUTNA HORA) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1ชั่วโมง ) เป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ยาวนานพอๆกับกรุงปราก และเป็นเมืองสำคัญในอดีต
 • นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์เซนต์บาร์บาร่า (CHURCH OF ST. BARBARA) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปี1995 ใช้เวลาการสร้างทั้งหมดถึง 500 ปี ตั้งแต่ปี 1388 จนถึงปี 1905 ถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวโบสถ์เป็นสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่สมบูรณ์แบบมาก ซึ่งหากมองแบบผิวเผินจะมีบางมุมที่คล้ายกับโบสถ์ St. Vitus ในกรุงปราก อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร                                                                                                          St. Barbara's Cathedral | Sightseeing | Kutná Hora
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์โครงกระดูก (SEDLEC OSSUARY) อันโด่งดัง และขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก ซึ่งหากได้แวะมาเมืองนี้แล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนเป็นอันขาด เนื่องจากโบสถ์นี้ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น หรือกว่า 40,000 คน ทุกอย่างทำขึ้นจากกระดูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระย้า แท่นบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณ์ตระกูล เหตุผลของการนำกระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูลผู้ปกครอง สัญชาติ มอบหมายให้สถาปนิกชื่อ Frantisek Rint สร้างสรรค์ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และสื่อให้เห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                                                                                                 Interior of the Sedlec Ossuary, Czech Republic Editorial Photo - Image of interior, mortality: 22384211
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง )  เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐเช็กและเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นโมเรเวีย นำท่านดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นบริเวณย่านเมืองเก่ามีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัส NáměstíSvobody

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
GRANDEZZA LUXURY PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY5

เบอร์โน่ - โอโลมอค - ศาลากลางเมือง - Holy Trinity Column

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอโลมอค (Olomouc) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ) เป็นเมืองตั้งแต่ยุคสมัยโรมัน ในศตวรรษที่ 6 ชาวสลาฟอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ จนในศตวรรษที่ 11 เมืองมีความสำคัญทางการปกครองเพราะมีบิชอบและเจ้าเมืองที่มีอำนาจในการปกครอง
 • นำท่านชม ศาลากลางเมือง (CITY HALL) ซึ่งตั้งอยู่ทางจัตุรัสตอนบน เป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองของเมืองหลวงเก่าแห่งโมราเวียมานานกว่าหกศตวรรษ โดยตัวอาคารมีตึกทั้งหมด 4 ปีก อาคารด้านทิศใต้คือช่องหน้าต่างของโบสถ์โกธิคแห่งเซนต์เจอโรมที่ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยลวดลายต่างๆ ที่ด้านตะวันออกของอาคารมีบันไดและระเบียงแบบเรอเนซองส์ ด้านเหนือถัดจากหอคอยศาลากลางมีนาฬิกาดาราศาสตร์ประจำเมือง
 • นำท่านชม อนุเสาวรีย์ Holy Trinity Column เป็นอนุเสาวรีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง Olomouc หนึ่งในเมืองอันเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์เลื่องลือมากๆ รองจากกรุงปราก สร้างขึ้นเพื่อจัดงานฉลองพิธีต่างๆ ของศาสนาคริสต์ และเพื่อแสดงถึงความความศรัทธา เทิดทูนต่อพระแม่มารีอาและพระผู้เป็นเจ้า ที่ช่วยปกป้องรักษาเมืองและชาวเชกให้รอดพ้นจากโรคระบาดอย่างหนักในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 นั่นเอง ถือเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเชกมานานกว่า 300 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติและความสามัคคีของชาวเมืองอีกด้วย เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างอนุเสาวรีย์นี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธา งบที่ใช้ก็มาจากเงินบริจาคของประชาชนทั้งหมด โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1716 – 1754 รวมระยะเวลานานถึง 38 ปีเลยทีเดียว อนุเสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงถึง 35 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค สร้างจากหินอ่อนคาร์รารา ประดับด้วยสำริดเคลือบทองคำ รายละเอียดปราณีตและงดงามมาก ถือเป็นศิลปะสไตล์บาร็อคที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดในแถบยุโรปกลาง จนองค์กรยูเนสโก้ยังยกให้เป็นมรดกโลกในปี 2000 อีกด้วย อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                                     Olomouc - Wikipedia

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเลดนิสเซ่ (Lednice Castle) (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้เวลา 1ชั่วโมง ) เป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่สวยงาม ตั้งอยู่ที่แคว้นเซาธ์โมราเวีย (South Moravia) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์นิโอโกธิคที่สวยงามราวเทพนิยาย สิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงคือหมู่อาคารราชวังและการตกแต่งสวนที่สวยงามภายในห้องต่างๆในปราสาทรวมไปถึงสนามด้านหน้าที่มีการนำดอกไม้มาตกแต่งกันได้อย่างลงตัว ภายในมีสวนสไตล์อังกฤษที่ได้รับการออกแบบให้มีความโรแมนติก และเป็นเอกลักษณ์ จนองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1996 ทางด้านพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสวนเรือนกระจกที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยมีพืชเขตร้อนและพืชเขตกึ่งร้อนที่หาไม่ได้จากในยุโรปให้ชมด้วย                                       Lednice Castle: Everything you need to know before visiting!
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองมิคูลอฟ (Mikulov) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ใช้เวลา 30 นาที)  เมืองโบราณของแคว้นเซาธ์โมราเวีย เป็นเมืองที่เป็นชุมชนใหญ่ของชาวยิวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 มีชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งผลิตไวน์สำคัญของประเทศ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้เป็น 1 ในเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมไร่องุ่นและชิมไวน์รสชาติเยี่ยม ณ เมืองนี้ จากนั้นให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีและชิมไวน์ที่มีชื่อเสียง และให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย                       Zámek Mikulov | Úžasná Morava
 • ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสไวน์ ที่ทางโรงงานนำมาให้ท่านได้ลิ้มลอง
 • นำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวะเกีย เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่                                                        Cheap Flights from Orlando Airport to Bratislava | (MCO - BTS) - KAYAK
 • จากนำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU CARLTON HOTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY6

บราติสลาวา - ฮอลโลโก – บูดาเปสต์ - CITADEL - ล่องเรือดานูบ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอลโลโก (Holloko) (ระยะทาง 230 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้าน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 ครอบคลุมหมู่บ้านเก่าแก่, ปราสาทโบราณ และบริเวณใกล้เคียง
 • นำท่านเข้าชมปราสาทฮอลโลโก (Holloko Castle) ปราสาทหินโบราณที่สร้างบนเนินหิน ใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากหมู่บ้าน ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 11 และถูก ทำลายเสียหายอย่างหนักจากสงครามฮังกาเรียน-เติร์กในปี 1711 และได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่และเปิดให้เข้าชม ได้ในปี 1996 โดยใช้เวลาบูรณะกว่า 30 ปี
 • นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทโบราณมรดกโลกแห่งเมืองฮอลโลโก                                Castle of Hollókő • Fortress » TERMÉSZETJÁRÓ - FÖLDÖN, VÍZEN, KÉT KERÉKEN

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมหมูบ้านโบราณ (Old Village Museum) ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงดำเนินชีวิตและแต่งกายแบบชาวฮังกาเรียนโบราณ ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโบราณอันดีงามของชาวฮังกาเรียน โดยหมู่บ้านนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้รับการยกย่องให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย Milliárdos turisztikai fejlesztés valósul meg a világörökségi Hollókőn | CsodalatosMagyarorszag.hu
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 97 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 15 นาที) เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ 
 • นำท่านชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งคือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก
 • นำท่านชมวิวเหนือกรุงบูดาเปสต์ The Citadel จะป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา Gellert โดยข้างในจะมีลานกว้างๆ ที่มี รูปปั้น Liberty เพื่อแสดงความเป็นอิสรภาพของฮังการี จากการปกครองของนาซีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง                                                                                        Citadella - Képek, Leírás, Vélemények - Szallas.hu programok
 • จุดนี้ท่านจะสามารถชมวิวกรุงบูดาเปสต์ได้สุดสายตาเลยทีเดียว
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ                                                                                                Budapest River Cruises - Which One Is Best? - TourScanner

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ANANTARA NEW YORK PALACE BUDAPEST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY7

กรุงบูดาเปสต์ – วิลลานี – WINE TASTING - เปชส์ - เฮวิช

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ วิลลานี (Villany) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) แหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อของประเทศฮังการี เนื่องจาก Villány เป็นภูมิภาคแรกที่เกษตรกรรายย่อยเริ่มผลิตไวน์บรรจุขวดของตนเองและผลิตไวน์คุณภาพที่สามารถแข่งขันกับไวน์แดงที่คล้ายกันจากยุโรปตะวันตกได้ ซึ่งโดยทั่วไปมีพื้นฐานมาจากพันธุ์ Merlot, Cabernet Sauvignon และ Cabernet Franc ของบอร์โดซ์ เป็นพื้นที่ผลิตไวน์แดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของฮังการี ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ Gere Attila Pincészete ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีและชิมไวน์ที่มีชื่อเสียง และให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย                    Gere Birtok - GastroTurismo

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเปชส์ (Pecs) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)  เมืองในหุบเขาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตชาวยุโรป ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติแสนสวยงาม
 • นำท่านชม  Zsolnay Museum ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดใน Pécs ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคอลเล็กชันเซรามิก Zsolnay อาคารที่ 2 Káptalan Street ได้รับการจัดบันทึกเป็นเอกสารครั้งแรกในปี 1324 ต่อมาในปี 1476 Zsigmond Hampó ได้จัดตั้งห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกในฮังการีในอาคารนี้ ระหว่างการยึดครองของตุรกี ที่นี่เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของหัวหน้าอิหม่ามชาวตุรกี จานประดับที่ผลิตในโรงงานเซรามิกมีรายละเอียดทางศิลปะและเทคนิคการผลิตที่ไม่มีใครเทียบได้ Zsolnay รวบรวมชื่อเสียงระดับนานาชาติด้วยเซรามิกเคลือบพิเศษที่พวกเขาตั้งชื่อว่า eosin ซึ่งมาจากภาษากรีกที่แปลว่า ‘รุ่งอรุณ’ โรงงานแห่งนี้ตั้งขึ้นในปี 1853 โดยพ่อค้าของ Pécs Miklós Zsolnay แต่เป็นลูกชายของเขา Vilmos Zsolnay ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงงานในช่วงหลายปีที่เขาเป็นหัวหน้าโรงงานจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 1900 นวัตกรรมที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Zsolnay โด่งดังไปทั่วโลก ได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผาซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากงาน Paris World Expo, pyrogranite ซึ่งประดับอาคารภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง และ eosin สมาชิกทุกคนในครอบครัวทำงานอย่างหนักเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของแบรนด์ นำท่านชมประวัติความเป็นมาและความงดงามของผลิตภัณฑ์จากเซรามิค จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร         Zsolnay Museum Pécs | WunderbaresUngarn.de
 • นำท่านเดินทางสู่จัตุรัส Széchenyi คือจัตุรัสหลักอันกว้างขวางของเมือง Pécs และเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการท่องเที่ยวสำรวจตัวเมือง ท่านจะได้ชมความงดงามของโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ และอนุสาวรีย์อันน่าทึ่งมากมายที่พบได้ภายในและรอบๆ บริเวณศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมแห่งนี้
 • ชมความงดงามของเสาพระตรีเอกภาพ (Trinity Column) อนุสาวรีย์แนวบาโรกที่สูงสง่า ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังการสิ้นสุดการระบาดของกาฬโรคเพื่อร่วมสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ร่วมชมรูปปั้นของผู้นำทางการทหารของฮังการี János Hunyadi ในท่าทางขณะกำลังขี่ม้า รูปปั้นนี้เป็นผลงานของประติมากร Pál Pátzy และสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวาระครบ 500 ปีในการเสียชีวิตของ Hunyadi
 • ตื่นตากับน้ำพุลายคราม Zsolnay Fountain ซึ่งโรงงาน Zsolnay Factory บริจาคให้กับตัวเมืองเมื่อปี 1892 สังเกตว่าหัวน้ำพุรูปกระทิงทั้งสี่นั้นเคลือบด้วยสารอีโอซิน ซึ่งช่วยให้หัวน้ำพุส่องแสงเป็นเงาสะท้อนท่ามกลางแสงแดด อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 15 นาที)                                              Széchenyi tér a dzsámival, Pécs. - Picture of Szechenyi Ter, Pecs - Tripadvisor

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NATURMED HOTEL CARBONA HOTEL HEVIZ LAKE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY8

เคสเซลี - ทิฮานี - PARNDORF OUTLET – เวียนนา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 •  จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟชมเมืองเคสเซลี (Keszthely) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบบาลาตอน (Lake Balaton) อีกหนึ่งทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฮังการีและใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางนั่นเอง เมืองเคสเซลีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากกว่า 750 ปี จึงส่งผลให้สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของเมืองถูกผสมผสานในแบบโกธิคผสมบาร็อค ให้ท่านได้ชมความงดงามของเมืองแห่งนี้จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิฮานี (Tihany) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นหมู่บ้านที่งดงามราวกับภาพวาดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ Balaton ด้วยอาคารที่ปูด้วยกระเบื้องสีส้มอันเป็นสัญลักษณ์ ภูมิทัศน์ที่สวยงามและทิวทัศน์อันน่าหลงใหล ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ นอกเหนือจากทัศนียภาพและความงามตามธรรมชาติแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย มีการบันทึกครั้งแรกบนแผนที่ในปี ค.ศ. 1055 ในฐานะที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันที่ก่อตั้งโดยอันดราสที่ 1 เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตและสัมผัสกับความสงบและความเงียบสงบอย่างแท้จริง 1,345 Tihany Hungary Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • นำท่านชม Tihany Abbey อารามเบเนดิกตินที่สวยงามใน Tihany สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1055 แม้ว่าในตอนแรกจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถาน แต่คริสตจักรก็มีหน้าที่มากมายตลอดประวัติศาสตร์ มันกลายเป็นปราสาทในยุคออตโตมันและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในฮังการีคอมมิวนิสต์ สถานที่ที่ต้องไปเยือนเพื่อสัมผัสกับประวัติศาสตร์ของฮังการีและเป็นสถานที่ชมภาพทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบ Balaton

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna)
 • ระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้ง ณ  Designer Parndorf Outlet (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                                                                                                          แหล่งชอปปิ้งของยุโรปตะวันออก - รีวิวของ Designer Outlet Parndorf, พาร์นดอร์ฟ , ออสเตรีย - Tripadvisor

** อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง เพื่อความสะดวก คืนเงินท่านละ 30 ยูโร** AUSTRIA TREND HOTEL ASTORIA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

กรุงเวียนนา - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นำท่านผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1275 สิ่งที่น่าสนใจมีตั้งแต่ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาวระรานตาในพระคลังสมบัติหลวง ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเครื่องประดับล้ำค่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ Exploring Vienna's Imperial Hofburg Palace: A Visitor's Guide | PlanetWare

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค                                                  หนาวนี้ที่ “เวียนนา” บินลัดฟ้ากับการบินไทย สัมผัสความสุขในเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก | Positioning Magazine
 • จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยี่ห้ออาทิเช่น ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ OS025
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน